soalan k2 st john

Download Soalan k2 St John

Post on 03-Mar-2018

235 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/26/2019 Soalan k2 St John

  1/12

  UJIAN BULANAN 1 2016

  NAMA MURID : ................................................................ KELAS : ..........................

  Kertas soalan ini mengandungi 15 soalan.Jawab semua soalan .Tulisjawapan kamu dengan jelas dalam ruang yang disediakan dalam kertassoalan

  1. Rajah 1menunjukkan sekeping kad nombor .

  Rajah 1

  i) Na!akan digi! ang me"aki#i ni#ai !empa! ra!us ribu. ( 1

  markah )

  ii) Bundarkan $%0 60& kepada pu#uh ribu ang !erdeka!.( 1

  markah )

  2. Rajah 2 di ba"ah menunjukkan dua buah baku# ang berisi buah #imau.

  Rajah 2

  1

  MATEMATIK

  TAHUN 6

  KERTAS 2

  1 JAM

  $%0 60&

  6&0 '(0 ((6

 • 7/26/2019 Soalan k2 St John

  2/12

  6 &1$ 11 &(

  i) *ari hasi# !ambah buah #imau !ersebu! + 2markah)

  ii) *erakin hasi# !ambah di a!as mengiku! ni#ai digi!. (1markah )

  (. Rajah di ba"ah !erdiri daripada !iga keping kad nombor R, - dan U.

  i) Jum#ahkan ni#ai digi! & pada semua kad di a!as. ( 2 markah)

  ii) u#iskan hasi# !ambah dia!as da#am perka!aan. ( 1markah )

  2

  1& %0'

  USR

 • 7/26/2019 Soalan k2 St John

  3/12

  '. Jadual 1menunjukkan "ak!u u#angkaji Amin da#am seminggu

  Mata pelajaran Tempoh

  Bahasa /e#au ( jam (0 mini!

  Bahasa Inggeris ' jam 1& mini!

  /a!ema!ik ( jam '& mini!

  Jadual 1

  i) ira !empoh masa Amin mengu#angkaji bagi ke!iga!iga ma!a pe#ajaranda#am Jadua# 1. ( 3

  markah )

  ii) *ari masa perbeaan u#angkaji ma!a pe#ajaran Bahasa Inggeris dan/a!ema!ik. ( 2

  markah )

  (

 • 7/26/2019 Soalan k2 St John

  4/12

  &. -ebanak 6 buah 3eri memba"a 2 &20 penumpang. -e!iap buah 3erimemba"a bi#angan penumpang ang sama.

  i) Berapakah bi#angan penumpang ang diba"a o#eh sebuah 3eri ang sama4(1 markah )

  ii) Berapakah buah 3eri ang diper#ukan un!uk memba"a '200 orangpenumpang4 ( 2

  markah )

  iii) ambang dikenakan sebanak R/&0 se!iap orang penumpang. ira jum#ah !ambang un!uk sebuah 3eri ( 2markah )

  '

 • 7/26/2019 Soalan k2 St John

  5/12

  6 i) Bundarkan 259 706kepada ribu ang !erdeka!. ( 1markah )

  ii) -e#esaikan 2% 5 ( ' ( 2markah)

  iii) 2 7 1 8

  Beri ja"apan da#am pe9ahan !ermudah. ( 2markah )

  %. Rajah di ba"ah menunjukan 6 keping kad

  i) Bina sa!u nombor !erbesar dan sa!u nombor !erke9i# daripada kadkad!ersebu!.

  a) Nombor !erbesar:b) Nombor !erke9i# : ( 2markah )

  &

  2&(0%

 • 7/26/2019 Soalan k2 St John

  6/12

  ii) Berdasarkan ja"apan +i),*ari bea nombor !ersebu!. (2markah)

  iii) Bina sa!u nombor daripada kad nombor dia!as ang mana digi! 7berada pada ni#ai !empa! ra!us. (1

  markah)

  $. Rajah2 menunjukkan sebuah ko!ak berben!uk kuboid.

  Rajah 2i) ;i!ung isipadu ko!ak i!u, da#am 9m . (2markah)

  ii) ira perime!er segi empa! di ba"ah. (2markah)

  6

  & 9m

  ( 9m

  % 9m

  & 9m

  10

 • 7/26/2019 Soalan k2 St John

  7/12

  . Jadual 2menunjukkan perbe#anjaan

 • 7/26/2019 Soalan k2 St John

  8/12

  10. i) Na!akan 1&> da#am perpu#uhan. (1markah)

  ii) ukarkan 0.0 kepada pe9ahan (2markah)

  11. ?a#am sebuah #ori ada $2 '&2 ko!ak susu. ( 200 ia#ah susuberperisa 9ok#a! dan ang se#ebihna ia#ah berperisas!ra"beri.

  i) Bina aa! ma!ema!ik berdasarkan si!uasi ang diberi. (1

  markah)

  ii) Berdasarkan aa! ma!ema!ik ang dibina +i), 9arikan ni#ai anu!ersebu!.

  (2markah)

  iii) Jika !erdapa! & buah #ori ang sama memba"a susu !ersebu!, berapakahjum#ah susu kesemuana.

  (2markah)

  $

 • 7/26/2019 Soalan k2 St John

  9/12

  12. =ik!ogra3 menunjukkan bi#angan kerusi p#as!i9 ang dijua# da#am !empohsebu#an.

  Biru

  ;ijau

  =u!ih

  e#abu

  /e"aki#i &0 buah kerusi

  i) Na!akan bi#angan jua#an kerusi !er!inggi. (1markah)

  ii) *ari bea jua#an kerusi ber"arna pu!ih dan ke#abu. (2

  markah)

  iii) ;arga jua#an kerusi i!u ia#ah R/(0 sebuah. ira jum#ah harga un!uk kerusi ber"arna ke#abu. (2markah)

 • 7/26/2019 Soalan k2 St John

  10/12

  1(. Rajah menunjukkan sa!u !ugasan ang diberikan o#ehseorang guru ma!ema!ik.

  i) Berikan anggaran ja"apan. +2markah).

  ii) Ja"apan sa#mi ia#ah 1$2 &66 Buk!ikan ja"apan -a#mi be!u# a!au sa#ah +2markah)

  1'. Jadua# di ba"ah menunjukkan bi#angan se!em ang dikumpu# o#eh !iga

  orang murid.

  Nama Bi#angan se!em ang dikumpu#Raak &00Lim 2 ka#i bi#angan se!em Raak

  [email protected] ( ka#i bi#angan se!em Lim

  i) *ari bi#angan se!em ang dikumpu# o#eh Lim. (1

  markah)

  10

  '& 6%% ' 8

 • 7/26/2019 Soalan k2 St John

  11/12

  ii) ;i!ung bi#angan se!em ang dikumpu# o#eh [email protected] (1 markah)

  iii) Berapa ka#ikah bi#angan se!em ang dikumpu# o#eh Raak berbandingdengan se!em [email protected] (2

  markah)

  1&.Jadua# 1& menunjukkan bi#angan anak pokok bunga ros ang disemai di !apak semaian

  Bunga Bi#angan pokokRos uning 1 000Ros merah -e!engah daripada ros kuning

  Ros pu!ih 2 (00

  i) Na!akan bi#angan ros merah (2markah)

  ii) ;i!ungkan beakan bi#angan anak pokok ros ang pa#ing banak

  dengan ang pa#ing sediki! (2markah)

  11

 • 7/26/2019 Soalan k2 St John

  12/12

  ?isediakan o#eh ?isemak o#eh:

  +uru ma!ema!ik ahun &) +-e!iausaha =ani!ia

  /a!ema!ik)

  12