soalan contoh tbe set1

Click here to load reader

Post on 14-Dec-2015

733 views

Category:

Documents

117 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

solan insuren

TRANSCRIPT

 • Set 1: Peperiksaan Asas Takaful

  Agency Training & Development, HO 1

  BAB A1 : PENGENALAN MUAMALAH ISLAM

  1. Peraturan atau hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah untuk manusia supaya perjalanan hidup selari dengan syara. Kenyataan ini merujuk kepada pengertian

  A. Ibadah

  B. Akhlak C. Syariah

  D. Muamalat

  2. Agama Islam adalah agama yang telah disyariatkan oleh Allah s.w.t dan merupakan suatu Ad-Deen.

  Senaraikan kompenan-kompenan utama yang terdapat dalam konsep Ad-Deen

  I. Akidah II. Ibadah

  III. Syariah IV. Akhlak

  A. I dan II B. II dan III

  C. I, II dan III D. I, III dan IV

  3. Bilakah keadaannya ijma boleh berlaku?

  A. Semasa Rasullah s.a.w masih hidup

  B. Selepas kewafatan Rasullah s.a.w

  C. Semasa Rasullah s.a.w sedang sakit D. Semasa Rasullah s.a.w berhijrah ke Madinnah

  4. Apakah unsur-unsur yang dilarang di dalam aplikasi takaful?

  I. Ketidakpastian

  II. Judi III. Riba

  IV. Tidak beramanah

  A. I dan II

  B. II dan III C. I, II dan III

  D. Semua jawapan di atas

  5. Terdapat dua jenis dalil dalam syariah Islam. Apakah dalil-dalil yang disepakati oleh ulama?

  A. Al-quran, as-sunah, ijma & qiyas

  B. Istihsan & sad zarai C. Istihsan & ijma D. Al-quran, as-sunah, ijma, qiyas, istihsan & sad az-zarai

 • Set 1: Peperiksaan Asas Takaful

  Agency Training & Development, HO 2

  BAB A2 : KONSEP RISIKO

  1. Apakah perspektif Islam mengenai risiko?

  A. Islam mengalakkan umatnya berdoa sahaja agar terselamat daripada bahaya

  B. Islam menyeru agar umatnya menyerahkan diri kepada Allah semata-mata tanpa melakukan sebarang usaha

  C. Islam menyeru umatnya membuat perancangan terlebih dahulu, berjaya atau tidak perancangan berkenaan ianya ditentukan oleh Allah s.w.t

  D. Islam menyarankan agar umatnya tidak terlibat di dalam aktiviti yang mempunyai risiko yang tinggi

  2. Apakah yang dimaksudkan dengan peril?

  A. Malapetaka yang disebabkan oleh kejadian alam B. Penyebab terjadinya sesuatu kerugian

  C. Salah satu kaedah pembayaran gantirugi dalam insurans D. Keadaan yang meningkatkan kebarangkalian terjadi sesuatu kerugian

  3. Kaedah menangani risiko ini melibatkan pihak ketiga sama ada organisasi atau individu. Kerugian

  akan ditanggung oleh pihak ketiga yang menanggung risiko tersebut. Kaedah ini lazimnya dikenali

  sebagai _________________.

  A. Mengelak risiko B. Mengawal risiko

  C. Berkongsi risiko D. Pindahan risiko

  4. Bahaya terbahagi kepada dua iaitu ________ dan ___________.

  A. Fizikal, moral

  B. Fizikal, peril

  C. Moral, etika D. Moral, peril

  5. Pilih susunan langkah-langkah proses pengurusan risiko mengikut urutan yang betul.

  I. Mengenal pasti risiko II. Pemeriksaan dan penilaian risiko

  III. Pembangunan pelan pengurusan risiko IV. Komunikasi pelan dan objektif pengurusan risiko

  V. Kajian semula dan pemantauan pelan pengurusan risiko

  A. I, II, III, IV, V

  B. I, II, IV, V IV

  C. I, II, III, V, IV

  D. I, III, II, IV, V

 • Set 1: Peperiksaan Asas Takaful

  Agency Training & Development, HO 3

  BAB A3 : PENGENALAN TAKAFUL

  1. Kontrak Al-Mudharabah ialah____________.

  A. Pemodal memberikan modal kepada pengusaha untuk diusahakan. Untung dikongsi bersama dan rugi ditanggung pemodal sahaja

  B. Pemodal memberikan modal kepada pengusaha untuk diusahakan. Untung dan rugi dikongsi

  bersama

  C. Pemodal memberikan modal kepada pengusaha untuk diusahakan. Untung diberi kepada

  pemodal dan rugi dikongsi bersama

  D. Pemodal memberikan modal kepada pengusaha untuk diusahakan. Untung diberi kepada

  pengusaha dan rugi ditanggung pemodal sahaja

  2. Tabarru bermaksud ___________________.

  A. Perlindungan

  B. Pelaburan C. Peserta

  D. Derma

  3. Berikut adalah konsep yang digunakan di dalam aplikasi takaful KECUALI :

  A. Tabarru'

  B. Mu'awadah C. Mudharabah

  D. Wakalah

  4. Pakar perundangan memutuskan bahawa sistem insurans yang mengamalkan etika rangka kerja Islam harus dirangka dengan mengambil kira dasar-dasar berikut KECUALI :

  A. Taawun B. Marsalih al-mursalah

  C. Prinsip al milkiyah D. Perlindungan dan tanggungjawab diberikan kepada perseorangan

  5. Manakah di antara berikut adalah kelebihan takaful?

  I. Memberi bantuan kewangan kepada yang memerlukan

  II. Menggalakkan nilai-nilai moral etika dalam semua aktiviti

  III. Menggalakkan semangat perpaduan gotong-royong dan persaudaraan

  IV. Menguntungkan pengendali takaful

  A. I, II dan III

  B. I, II dan IV

  C. II, III dan IV

  D. Semua kenyataan di atas

 • Set 1: Peperiksaan Asas Takaful

  Agency Training & Development, HO 4

  BAB A4 : PERBANDINGAN ANTARA TAKAFUL DAN INSURANS

  1. Berikut adalah jenis-jenis syarikat insurans KECUALI :

  A. Syarikat am B. Syarikat hayat

  C. Syarikat insurans semula D. Syarikat insurans keluarga

  2. Berikut adalah jenis-jenis Gharar KECUALI :

  A. Gharar fahisy

  B. Gharar taisir

  C. Gharar yasir D. Gharar mutawassit

  3. Pada tahun _______, Majlis Fatwa Kebangsaan Malaysia memutuskan bahawa insurans nyawa yang

  dijalankan oleh syarikat insurans adalah sesuatu muamalat yang tidak sah.

  A. 1982 B. 1972

  C. 2000

  D. 1984

  4. Dokumentasi insurans mulai dikesan semenjak zaman :

  I. Yunani II. Romawi

  III. Uthmani IV. Eropah

  A. I dan II B. II dan III

  C. I, II dan III D. I, II dan IV

  5. Maisir (judi) dalam kontrak insurans wujud bilamana :

  I. Peserta membayar premium yang kecil dengan mengharapkan wang yang lebih besar jumlahnya II. Peserta hilang wang premium apabila peristiwa ingin dilindungi tidak berlaku

  III. Syarikat akan rugi jika terpaksa membayar tuntutan yang melebihi jumlah premium yang diterima IV. Peserta tidak mengetahui barang yang diperniagakan

  A. I, II dan III

  B. I, III, IV dan V

  C. II, III, IV dan V D. Semua jawapan di atas

 • Set 1: Peperiksaan Asas Takaful

  Agency Training & Development, HO 5

  BAB A5 : PRINSIP-PRINSIP DAN MODEL PERNIAGAAN TAKAFUL

  1. Apakah yang dimaksudkan dengan Prinsip Indemniti?

  A. Semua pihak perlu mendedahkan segala maklumat

  B. Kepentingan boleh lindung di antara peserta-peserta takaful C. Takaful menyediakan pampasan kewangan untuk mengembalikan kepada kedudukan asal

  D. Dalam membayar ganti rugi, pihak takaful boleh menuntut ganti rugi daripada pihak ketiga

  2. Dalam proses membayar ganti rugi kepada peserta, skim takaful berhak untuk menuntut ganti rugi

  daripada pihak ketiga yang bertanggungjawab terhadap kerugian itu, ia dipanggil ________________

  A. Prinsip tabarru B. Prinsip subrogasi

  C. Prinsip sebab terhampir D. Prinsip perkongsian sama rata

  3. Apakah kriteria penuh percaya?

  A. Pendedahan semua maklumat

  B. Kerjasama sepenuhnya C. Pendekatan terbaik

  D. Pendedahan penerangan

  4. Manakah di antara berikut adalah model takaful?

  I. Model waqaf

  II. Model wakalah

  III. Model mudharabah IV. Model hibrid

  A. I, II, dan III

  B. I, II dan IV C. II, III dan IV

  D. Semua kenyataan di atas

  5. Waranti adalah jaminan bertulis tentang integriti suatu produk dan tanggungjawab pengeluar

  membaiki atau mengganti barangan yang rosak. Terdapat dua jenis waranti iaitu : I. Waranti perakuan

  II. Waranti takaful III. Waranti akurjanji

  IV. Waranti peruntukan

  A. I dan II

  B. I dan III C. II dan III

  D. II dan IV

 • Set 1: Peperiksaan Asas Takaful

  Agency Training & Development, HO 6

  BAB A6 : PERKEMBANGAN & PENGAWALAN INDUSTRI TAKAFUL DI MALAYSIA

  1. Berikut adalah persatuan-persatuan dalam industri takaful dan insurans KECUALI :

  A. Persatuan Takaful Malaysia (MTA) B. Persatuan Penyelaras Kerugian Malaysia (AMLA)

  C. Institut Insurans Malaysia (MII)

  D. Perjanjian Antara Pengendali Takaful (ITA)

  2. Objektif utama LIAM adalah seperti berikut KECUALI :

  I. Untuk menggalak dan mewakili kepentingan ahli korporat dan industri insurans hayat

  II. Untuk memberi nasihat dan bantuan kepada ahli sepertimana diperlukan

  III. Untuk menyebarkan maklumat yang berkemungkinan menarik minat ahli dan untuk mengumpul, menyusun dan mencetak statistiks dan maklumat lain yang berkaitan dengan insurans hayat

  IV. Untuk membantu dengan apa jua cara bagi mengurangkan kerugian dan / atau kemalangan dan pencegahan jenayah

  A. I, II dan III

  B. I, III dan IV

  C. II, III dan IV D. Semua jawapan di atas

  3. Berikut adalah objektif penubuhan _______________.

  I. Memudahkan penyelarasan, perancangan dan perlaksanaan inisiatif modal insan bagi industri

  kewangan Islam global II. Membangunkan kepakaran bagi sistem kewangan Islam global

  III. Menawarkan pertauliahan profesional dan program ijazah lanjutan yang diiktiraf di peringkat antarabangsa

  IV. Menyediakan tenaga insan yang berwibawa sebagai penyelidik dan pendidik di dalam bidang

  kewangan Islam

  A. MTA B. MIB

  C. MII

  D. INCIEF

  4. Berikut adalah peranan Bank Negara Malaysia KECUALI :

  A. Pentadbiran dan penguatkuasaan Akta Takaful B. Penggubalan polisi dan perancangan strategik

  C. Tadbir urus syarikat D. Pengendalian pasaran dan kesedaran pengguna

  5. Biro Perantaraan Kewangan (FMB) ti