slide jaket keselamatan murid 2016.pptx

of 21 /21
Bot karam - murid perempuan dikhuatiri lemas BINTULU 17 Sept. 2013 - Seorang murid perempuan tahun enam dikhuatiri mati lema elepa !ot penumpang dinaikin"a !erama lapan "ang lain ter!alik di Sungai La!ang# $0 kilometer dari !andar Bintulu# emalam.

Author: onealiq2

Post on 06-Jul-2018

239 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Slide Jaket Keselamatan Murid 2016.pptx

8/17/2019 Slide Jaket Keselamatan Murid 2016.pptx

http://slidepdf.com/reader/full/slide-jaket-keselamatan-murid-2016pptx 1/21

Bot karam - murid perempuan dikhuatiri lemas

• BINTULU 17 Sept. 2013 -Seorang murid perempuan tahun

enam dikhuatiri matilema elepa !ot penumpangdinaikin"a !erama lapan "ang

lain ter!alik di Sungai La!ang# $0kilometer dari !andar Bintulu#emalam.

Page 2: Slide Jaket Keselamatan Murid 2016.pptx

8/17/2019 Slide Jaket Keselamatan Murid 2016.pptx

http://slidepdf.com/reader/full/slide-jaket-keselamatan-murid-2016pptx 2/21

16 Pelajar Bernasib Baik Tidak LemasBila Bot Tenggelam – 2 Julai 2010

• %etua &oli 'aerah (uar# &enolong &euruh)a"a(ohammed Nair *amli !erkata# )urumudi !ot itu tidakepatutn"a mem!a+a penumpang !erle!ihan keranaia mem!aha"akan n"a+a.

• %atan"a# !erdaarkan ai, !ot itu# ia han"a mampumemuatkan empat hingga lima orang aha)atermauklah )urumudi itu endiri.

•  Tetapi apa "ang !erlaku ialah !ot !erkenaanmem!a+a ehingga 1$ orang pela)ar.

• %ata (ohammed# i!u !apa dan para pela)ar endiriperlu men"edari tindakan mereka elama ini telahmem!aha"akan diri.

• Sa"a men"eru kepada emua pela)ar ini upa"a

men)adikan ini e!agai atu ikti!ar dan entiaamematikan mereka memakai aket keselamatan

Page 3: Slide Jaket Keselamatan Murid 2016.pptx

8/17/2019 Slide Jaket Keselamatan Murid 2016.pptx

http://slidepdf.com/reader/full/slide-jaket-keselamatan-murid-2016pptx 3/21

• BINTULU (a"at !udak perempuan!erumur 12 tahun "ang dikhuatirilema elepa perahu "ang dinaiki!erama lapan penumpang lain karamketika men"e!erangi Sungai %emena di

%ampung La!ang Se!auh di ini ekitar )am 10 pagi Inin lalu ditemui terapung/00 meter dari tempat ke)adian ekitar )am $.20 pagi emalam.

Page 4: Slide Jaket Keselamatan Murid 2016.pptx

8/17/2019 Slide Jaket Keselamatan Murid 2016.pptx

http://slidepdf.com/reader/full/slide-jaket-keselamatan-murid-2016pptx 4/21

Page 5: Slide Jaket Keselamatan Murid 2016.pptx

8/17/2019 Slide Jaket Keselamatan Murid 2016.pptx

http://slidepdf.com/reader/full/slide-jaket-keselamatan-murid-2016pptx 5/21

Page 6: Slide Jaket Keselamatan Murid 2016.pptx

8/17/2019 Slide Jaket Keselamatan Murid 2016.pptx

http://slidepdf.com/reader/full/slide-jaket-keselamatan-murid-2016pptx 6/21

Page 7: Slide Jaket Keselamatan Murid 2016.pptx

8/17/2019 Slide Jaket Keselamatan Murid 2016.pptx

http://slidepdf.com/reader/full/slide-jaket-keselamatan-murid-2016pptx 7/21

Page 8: Slide Jaket Keselamatan Murid 2016.pptx

8/17/2019 Slide Jaket Keselamatan Murid 2016.pptx

http://slidepdf.com/reader/full/slide-jaket-keselamatan-murid-2016pptx 8/21

 J! "Jaket eselamatan!urid#

Se!ilangan keil murid-murid "ang tinggal di ka+aanpedalaman eluruh negara maih lagi menggunakan

pengangkutan air untuk !erulang-alik ke ekolah. (urid-murid "ang terli!at terdedah kepada riiko perahu !ot

"ang mereka naiki mengalami keelakaan terutamaemaa muim tengku)uh. &enggunaan %( dapat

mengurangkan riiko kemungkinan !erlakun"a ke)adian"ang tidak diingini !erlaku. %ementerian &ela)aran memang

peka terhadap emua )eni maalah "ang !erkaitankeelamatan murid# termauklah "ang terli!at denganpengangkutan air. &em!erian aket %eelamatan (uridkepada mereka merupakan manietai pelakanaankonep pen"a"ang "ang diamalkan oleh %ementerian

&ela)aran (ala"ia.

Page 9: Slide Jaket Keselamatan Murid 2016.pptx

8/17/2019 Slide Jaket Keselamatan Murid 2016.pptx

http://slidepdf.com/reader/full/slide-jaket-keselamatan-murid-2016pptx 9/21

$bjekti% J!

• (ematikan emua murid "ang !erulang-alik keekolah menggunakan pengangkutan air memakai %(.

• (em!eri ke"akinan dan raa elamat kepada emuamurid "ang menggunakan pengangkutan air untuk ke

ekolah.• (e+u)udkan keedaran kepada pihak ekolah# i!u !apa

dan murid tentang konep pen"a"ang dantanggung)a+a! !erama dengan %ementerian&ela)aran (ala"ia tentang keelamatan emua murid.

• (enanam ikap !ertanggung)a+a! dalam kalanganmurid dari egi pemakaian# pen)agaan danpen"impanan %(.

Page 10: Slide Jaket Keselamatan Murid 2016.pptx

8/17/2019 Slide Jaket Keselamatan Murid 2016.pptx

http://slidepdf.com/reader/full/slide-jaket-keselamatan-murid-2016pptx 10/21

Tanggungja&abPengendali Bot

• &engendali !ot hendaklahmematikan agar emua murid telahmemakal %( dengan !etul dan

kema erta duduk dalam keadaan"ang elea dan elamat e!elummemulakan per)alanan. &engendali

!ot )uga dikehendaki memakai %(untuk menun)ukkan ontoh "ang!aik.

Page 11: Slide Jaket Keselamatan Murid 2016.pptx

8/17/2019 Slide Jaket Keselamatan Murid 2016.pptx

http://slidepdf.com/reader/full/slide-jaket-keselamatan-murid-2016pptx 11/21

Tanggungja&ab 'bu bapa

%er)aama daripada i!u !apa#ma"arakat etempat dan

&IB4 adalah perlu untukmem!antu menga+ai danmenaihati murid agar tidakmen"alahgunakan %( "ang

dipin)amkan.

Page 12: Slide Jaket Keselamatan Murid 2016.pptx

8/17/2019 Slide Jaket Keselamatan Murid 2016.pptx

http://slidepdf.com/reader/full/slide-jaket-keselamatan-murid-2016pptx 12/21

Tanggungja&ab (ekolah

• Taklimat merangkumi emua apekpenguruan termauk

i5 6gihan dan &in)aman

ii5 ara-ara memakai danmenggunakan

  %(iii5 %aedah men)aga dan men"impan

  %(.

Page 13: Slide Jaket Keselamatan Murid 2016.pptx

8/17/2019 Slide Jaket Keselamatan Murid 2016.pptx

http://slidepdf.com/reader/full/slide-jaket-keselamatan-murid-2016pptx 13/21

 %(

Page 14: Slide Jaket Keselamatan Murid 2016.pptx

8/17/2019 Slide Jaket Keselamatan Murid 2016.pptx

http://slidepdf.com/reader/full/slide-jaket-keselamatan-murid-2016pptx 14/21

Page 15: Slide Jaket Keselamatan Murid 2016.pptx

8/17/2019 Slide Jaket Keselamatan Murid 2016.pptx

http://slidepdf.com/reader/full/slide-jaket-keselamatan-murid-2016pptx 15/21

Penilaian terhadap J! )ang digunakan pelajar

 Terdapat pela)ar "ang engganmenggunakann"a die!a!kankeukaran mem!a+a pergi dan !alikdari ekolah.

• &enguaha perahu tam!ang menegurpela)ar "ang menggunakan )aket inikerana didapati telah men"empitkan

ruangan dalam perahu !erkenaan.• %eukaran pela)ar untuk mem!a+a )aket ini di dalam !a a+am dan

kenderaan penumpang lain epenti

Page 16: Slide Jaket Keselamatan Murid 2016.pptx

8/17/2019 Slide Jaket Keselamatan Murid 2016.pptx

http://slidepdf.com/reader/full/slide-jaket-keselamatan-murid-2016pptx 16/21

Penilaian terhadap J! )ang digunakan pelajar

• %eukaran untuk pela)ar men"impan dipengkalan laluan air)eti )ika hendakditinggalkan sementara apa!ilahadir ke ekolah.

• %eukaran untuk mendapatkan emula )aket daripada para pela)ar lepaan

 Tingkatan / "ang telah tamat S&(pada penghu)ung tahun.

• Sai, )aket "ang tidak mengikut ai,

!adan pela)ar.

Page 17: Slide Jaket Keselamatan Murid 2016.pptx

8/17/2019 Slide Jaket Keselamatan Murid 2016.pptx

http://slidepdf.com/reader/full/slide-jaket-keselamatan-murid-2016pptx 17/21

Page 18: Slide Jaket Keselamatan Murid 2016.pptx

8/17/2019 Slide Jaket Keselamatan Murid 2016.pptx

http://slidepdf.com/reader/full/slide-jaket-keselamatan-murid-2016pptx 18/21

Borang Permohonan J!

Page 19: Slide Jaket Keselamatan Murid 2016.pptx

8/17/2019 Slide Jaket Keselamatan Murid 2016.pptx

http://slidepdf.com/reader/full/slide-jaket-keselamatan-murid-2016pptx 19/21

• Sila dapatkan Borang J!1 daripada *g *ik

+orha,a halid dan *g.rul .lan bin .had.

•Lengkap ii !orang egeradan hantar egera.

Page 20: Slide Jaket Keselamatan Murid 2016.pptx

8/17/2019 Slide Jaket Keselamatan Murid 2016.pptx

http://slidepdf.com/reader/full/slide-jaket-keselamatan-murid-2016pptx 20/21

P.(T'.+

•  %( entiaa digunakan emaamen"e!erang ungai.

• 'i)aga !aik dan )angan hilang. ikahilang# ila !uat laporan poli.

•  %( han"a dipin)amkan. 9antar !alikke ekolah eminggu e!elum uti

perekolahan akhir tahun.

Page 21: Slide Jaket Keselamatan Murid 2016.pptx

8/17/2019 Slide Jaket Keselamatan Murid 2016.pptx

http://slidepdf.com/reader/full/slide-jaket-keselamatan-murid-2016pptx 21/21

(ekian