slide ceramah lnpt jun 2013

of 122 /122
SISTEM PENGURUSAN PRESTASI DALAM PERKHIDMATAN AWAM Bahagian Perkhidmatan Jabatan Perkhidmatan Awam 1

Upload: syafiq-ali

Post on 12-Jun-2015

2.712 views

Category:

Career


6 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Slide Ceramah LNPT Jun 2013 di HRPB Ipoh. Kandungan : Tugasan & peranan Pegawai Yang Dinilai, Pegawai Penilai Pertama & Pegawai Penilai Kedua. Disampaikan oleh Pegawai dari Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA)

TRANSCRIPT

Page 1: Slide Ceramah LNPT Jun 2013

SISTEM PENGURUSAN PRESTASI DALAM PERKHIDMATAN AWAM

Bahagian PerkhidmatanJabatan Perkhidmatan Awam

1

Page 2: Slide Ceramah LNPT Jun 2013

apakah itu PENILAIAN PRESTASI

2

Page 3: Slide Ceramah LNPT Jun 2013

BAHAGIAN PERTAMA

PENGENALAN

3

Page 4: Slide Ceramah LNPT Jun 2013

Definisi

Sist

em

Penila

ian

APA

KA

H I

TU

PE

NI L

AI A

N P

RE

STA

SI

14

Page 5: Slide Ceramah LNPT Jun 2013

PENILAIAN PRESTASI

Sistem penilaian prestasi bermaksud suatu sistem untuk merancang, melaksana, mengurus dan menilai pencapaian prestasi anggota dan matlamat organisasi dalam tempoh satu tahun;

5

Page 6: Slide Ceramah LNPT Jun 2013

Objekt

if Sist

em

Penila

ian

ME

NG

APA

IA

PE

RLU

DI L

AK

SA

NA

KA

N

26

Page 7: Slide Ceramah LNPT Jun 2013

1

JUDGEMENTALFokus penilaian bagi tujuan berbentuk ‘reward and sanction’

2

DEVELOPMENTALFokus penilaian bagi tujuan mengenalpasti kekuatan dan kelemahan bagi tujuan peningkatan prestasi

7

Page 8: Slide Ceramah LNPT Jun 2013

Dasar

yan

g ber

kuat

kuas

a

DA

SA

R –

DA

SA

R S

EM

AS

A

38

Page 9: Slide Ceramah LNPT Jun 2013

P.U.(A) 1/2012Peraturan-peraturan pegawai awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan perkhidmatan)*Pindaan terhadap P.U.(A) 176/2005

9

Page 10: Slide Ceramah LNPT Jun 2013

PERKARA 27 (4)

Pergerakan Gaji tahunan seseorang pegawai hendaklah berasaskan pencapaian kerja tahunan pegawai itu atau apa-apa syarat lain yang ditentukan oleh Yang di-Pertuan Agong dari semasa ke semasa

10

Page 11: Slide Ceramah LNPT Jun 2013

PEKELILING PERKHIDMATAN BIL 4 TAHUN 2002Pelaksanaan Sistem Saraan Malaysia Bagi Anggota Perkhidmatan Awam Persekutuan

11

Page 12: Slide Ceramah LNPT Jun 2013

PERKARA 50

Pergerakan Gaji Biasa ialah pergerakan gaji daripada matagaji semasa ke matagaji berikutnya di Peringkat yang sama tertakluk kepada syarat mencapai prestasi yang memuaskan dan diperakukan oleh Ketua Jabatan.

12

Page 13: Slide Ceramah LNPT Jun 2013

PERKARA 51

Anjakan Gaji ialah pergerakan gaji daripada matagaji semasa ke matagaji di tangga berikutnya pada satu peringkat yang lebih tinggi.

13

Page 14: Slide Ceramah LNPT Jun 2013

PERKARA 52

Syarat anjakan gaji adalah seperti berikut :

i. Disahkan Dalam Perkhidmatanii. Lulus PTK yang ditentukaniii. Mencapai tahap prestasi baik (80% dan ke atas)iv. Berkhidmat tidak kurang 3 tahunv. Diperaku Ketua Jabatan

14

Page 15: Slide Ceramah LNPT Jun 2013

LAMPIRAN A2 :Panduan Pelaksanaan Sistem Penilaian Prestasi Pegawai Perkhidmatan Awam Malaysia

15

Page 16: Slide Ceramah LNPT Jun 2013

LAMPIRAN A3 :Panduan Penyediaan Sasaran Kerja Tahunan (SKT)

16

Page 17: Slide Ceramah LNPT Jun 2013

SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BIL 5 TAHUN 2007Panduan Pengurusan Pejabat

17

Page 18: Slide Ceramah LNPT Jun 2013

PERKARA 2.7

Penilaian Prestasi merupakan sebahagian daripada sistem pengurusan personel yang penting yang boleh digunakan untuk membantu setiap pegawai meningkatkan prestasi kerja masing-masing.

18

Page 19: Slide Ceramah LNPT Jun 2013

Sebaliknya jika penilaian prestasi seseorang pegawai tidak diuruskan dengan sistematik, ia boleh MEMBERI KESAN NEGATIF KEPADA PRESTASI PEGAWAI yang berkenaan. Oleh itu, setiap Ketua Jabatan perlu memastikan penilaian prestasi pegawai di bawah tanggung jawab mereka disediakan mengikut prosedur yang ditetapkan.

19

Page 20: Slide Ceramah LNPT Jun 2013

PERKARA 2.8

Kaedah Penilaian prestasi perlu mempunyai ciri-ciri seperti berikut :

i. Setiap pegawai yang dinilai hendaklah ditetapkan sasaran kerja yang perlu dilaksana dan dicapai dalam sesuatu tahun penilaian. Ini penting untuk membolehkan prestasi pegawai diukur dengan lebih objektif;

20

Page 21: Slide Ceramah LNPT Jun 2013

PERKARA 2.8 (sambungan)

ii. Penilaian prestasi dilaksanakan secara berterusan dan bukan secara bermusim;

iii. Ekspektasi pegawai penilai terhadap pegawai yang dinilai dari segi tahap prestasi yang perlu dicapai hendaklah dimaklumkan kepada pegawai yang dinilai dengan jelas; dan

21

Page 22: Slide Ceramah LNPT Jun 2013

PERKARA 2.8 (sambungan)

iv. Pegawai Penilai hendaklah memberi peluang dan bersedia mendengar pandangan yang diberikan oleh pegawai yang dinilai berkaitan dengan prestasinya

22

Page 23: Slide Ceramah LNPT Jun 2013

SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BIL 2 TAHUN 2009Pemantapan Pengurusan Sistem Penilaian Prestasi Pegawai Perkhidmatan Awam Malaysia

(MARKAH 90% PERLU DIBERIKAN ULASAN)

23

Page 24: Slide Ceramah LNPT Jun 2013

(2) PENETAPAN RANCANGAN KERJA BAHAGIAN (DIS/JAN)

(3) PENETAPAN SKT PYD(JAN)

(4) PELAKSANAAN KERJA & PENGESANAN

(JAN-JUN)

(5) KAJIAN SEMULA PERTENGAHAN TAHUN(JUN-JULAI)

(6) PELAKSANAAN KERJA& PENGESANAN

(JULAI-DIS)

(1) PERANCANGAN KERJA TAHUNAN (DIS/JAN)

(7) PENYEDIAAN LNPT(JAN-FEB)

(8) PANEL PEMBANGUNANSUMBER MANUSIA

(FEB-APRIL)

(9) PENYAMPAIAN KEPUTUSANPRESTASI & PENYIMPANAN

BORANG LNPT(APRIL)

ALIRAN PROSES BERDASARKAN SPP BIL. 2 TAHUN 2009 24

Page 25: Slide Ceramah LNPT Jun 2013

SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BIL 3 TAHUN 2009Borang Penilaian Prestasi Khas Bagi Pegawai Perkhidamatan Awam

25

Page 26: Slide Ceramah LNPT Jun 2013

4Pr

insip

asa

s dan

tuju

an

penila

ian d

ilaku

kan

MEN

GA

PA P

EN

I LA

I AN

DI P

ER

LUK

AN

26

Page 27: Slide Ceramah LNPT Jun 2013

Penilaian dilakukan terhadap pegawai

TUJUAN

27

Page 28: Slide Ceramah LNPT Jun 2013

Menentukan penempatan dan bidang kerjaya yang sesuai dengan potensi pegawai;

Menentukan kesesuaian dan kelayakan untuk kenaikan pangkat, pinjaman dan pertukaran sementara;

Menentukan kelayakan atau kesesuaian untuk pergerakan / anjaknan gaji;

28

Page 29: Slide Ceramah LNPT Jun 2013

Menentukan penganugerahan khidmat cemerlang (APC), darjah kebesaran serta surat penghargaan;

Mengenal pasti dan merancang keperluan latihan; dan

Memberi kaunseling bertujuan memperbaiki dan mempertingkat prestasi serta motivasi pegawai

29

Page 30: Slide Ceramah LNPT Jun 2013

BAHAGIAN KEDUA

SASARAN KERJA TAHUNAN

30

Page 31: Slide Ceramah LNPT Jun 2013

Pengen

alan

SKT

APA

KA

H S

KT

DA

N K

EP

EN

TI N

GA

NN

YA

131

Page 32: Slide Ceramah LNPT Jun 2013

SASARAN KERJA TAHUNAN

Garis panduan dalam bentuk aktiviti / projek yang disediakan oleh PYD untuk dilaksanakan dalam tahun semasa selaras dengan strategi dan perancangan kerja jabatan dan mempunyai petunjuk prestasi;

32

Page 33: Slide Ceramah LNPT Jun 2013

Menetapkan Sasaran Kerja Tahunan

KEPENTINGAN

33

Page 34: Slide Ceramah LNPT Jun 2013

1

PENILAIAN HASIL kerja Pegawai Yang Dinilai (PYD)

34

Page 35: Slide Ceramah LNPT Jun 2013

2 GAMBARAN KERJASebenar PYD

35

Page 36: Slide Ceramah LNPT Jun 2013

3

PENILAIAN YANGObjektif , adil dan telus

36

Page 37: Slide Ceramah LNPT Jun 2013

4

PERFORMANCE CONTRACTAntara PYD danPPP

37

Page 38: Slide Ceramah LNPT Jun 2013

5

MEMBANTU MENCAPAI VISI DAN MISIOrganisasi danjabatan

38

Page 39: Slide Ceramah LNPT Jun 2013

Pera

ncangan

Tahunan

BI L

AK

AH

IA

PER

LU D

I SED

I AK

AN

239

Page 40: Slide Ceramah LNPT Jun 2013

Penyediaan SKT bermula dengan Perancangan Tahunan Organisasi/ Agensi;

Perlu berlandaskan kepada perancangan strategik Organisasi/ Agensi yang mengandungi visi, misi, objektif dan strategi pelaksanaan program Organisasi/ Agensi; dan

Perlu disediakan selewat-lewatnya pada awal bulan Januari tahun penilaian.

40

Page 41: Slide Ceramah LNPT Jun 2013

Petu

njuk

Pres

tasi

BI L

AK

AH

IA

PER

LU D

I SED

I AK

AN

341

Page 42: Slide Ceramah LNPT Jun 2013

PETUNJUK PRESTASI

M A R T

MERUJUK KEPADA KUANTITI, KUALITI, MASA DAN KOS dan Setiap aktiviti/ projek perlu sekurang-kurangnya mempunyai satu petunjuk prestasi

Konsep Smart

S

42

Page 43: Slide Ceramah LNPT Jun 2013

TANGGUNGJAWAB KETUA JABATAN

BAHAGIAN KETIGA

43

Page 44: Slide Ceramah LNPT Jun 2013

LNPT

TANGGUNGJAWAB KETUA JABATAN

SASARAN KERJA

44

Page 45: Slide Ceramah LNPT Jun 2013

Ketua Jabatan BERPERANAN MENGGEMBELENG SUMBER

di bawah kawalannya iaitu sumber manusia, kewangan,

peralatan dan teknologi secara optimum untuk mencapai

objektif organisasi.

45

Page 46: Slide Ceramah LNPT Jun 2013

TANGGUNGJAWAB KETUA JABATAN

SASARAN KERJA

• Menentukan arah haluan, matlamat dan Sasaran Kerja Tahunan (SKT);

• Memastikan sistem kerja yang berkesan bagi mencapai SKT yang ditetapkan;

46

Page 47: Slide Ceramah LNPT Jun 2013

TANGGUNGJAWAB KETUA JABATAN

SASARAN KERJA

• Mendapatkan komitmen daripada segenap lapisan pegawai melalui gaya pengurusan penyertaan (participative management);

• Memberi penekanan kepada pembangunan kerjaya pegawai.

47

Page 48: Slide Ceramah LNPT Jun 2013

TANGGUNGJAWAB KETUA JABATAN

SASARAN KERJA

• Merangka rancangan kerja tahunan jabatan/ bahagian/ cawangan/ unit bersama dengan ketua bahagian dan cawangan/ unit;

48

Page 49: Slide Ceramah LNPT Jun 2013

TANGGUNGJAWAB KETUA JABATAN

SASARAN KERJA

• Menetapkan petunjuk prestasi bagi setiap aktiviti/ projek jabatan yang akan dijadikan asas pencapaian kerja bagi semua bahagian dan cawangan/ unit. Petunjuk prestasi yang ditetapkan hendaklah munasabah serta boleh dicapai dan diukur;

49

Page 50: Slide Ceramah LNPT Jun 2013

TANGGUNGJAWAB KETUA JABATAN

SASARAN KERJA

• Mengadakan sistem penyelarasan, pemantauan dan kajian semula bagi memastikan kerja yang dijalankan mengikut jadual;

• Menentukan supaya pegawai penilai menyediakan LNPT untuk PYD mengikut peraturan;

50

Page 51: Slide Ceramah LNPT Jun 2013

TANGGUNGJAWAB KETUA JABATAN

SASARAN KERJA

• Mengarahkan pegawai penilai yang akan bertukar ke jabatan lain, bersara atau meletak jawatan menyediakan LNPT bagi PYD di bawah seliaannya (jika tempoh penyeliaan tidak kurang 6 bulan);

51

Page 52: Slide Ceramah LNPT Jun 2013

TANGGUNGJAWAB KETUA JABATAN

SASARAN KERJA

• Mengarahkan PYD yang akan bersara dan yang diberi pelepasan untuk dilantik ke jawatan lain melengkapkan borang LNPT jika tempoh perkhidmatan dalam tahun penilaian tidak kurang 6 bulan; dan

52

Page 53: Slide Ceramah LNPT Jun 2013

TANGGUNGJAWAB KETUA JABATAN

SASARAN KERJA

• Memastikan penilaian prestasi pegawai yang dilantik pada penghujung tahun (selepas 1 Julai) disediakan apabila tempoh sebenar perkhidmatan mereka genap 6 bulan.

53

Page 54: Slide Ceramah LNPT Jun 2013

TANGGUNGJAWAB PPP DAN PPK

54

Page 55: Slide Ceramah LNPT Jun 2013

TANGGUNGJAWAB PPP DAN PPK

1

PPP HENDAKLAH MENETAPKAN DAN MENENTUKAN PROGRAM TINDAKAN DAN RANCANGAN kerja bagi bahagian/unit/aktiviti di bawah tanggungjawabnya selaras dengan dasar, rancangan dan strategi Jabatan

55

Page 56: Slide Ceramah LNPT Jun 2013

TANGGUNGJAWAB PPP DAN PPK

2

PPP dan PPK HENDAKLAH MENETAPKAN PETUNJUK PRESTASI BAGI SETIAP AKTIVITI/PROJEK

56

Page 57: Slide Ceramah LNPT Jun 2013

TANGGUNGJAWAB PPP DAN PPK

3

PP HENDAKLAH MENYELIA KERJA YANG dijalankan oleh PYD melalui pengawasan dan bimbingan yang berterusan

57

Page 58: Slide Ceramah LNPT Jun 2013

TANGGUNGJAWAB PPP DAN PPK

4

PPP HENDAKLAH BERBINCANG DENGAN PYD MENGENAI KEMAJUAN KERJA DI PERTENGAHAN TAHUN dan pada AKHIR TAHUN

58

Page 59: Slide Ceramah LNPT Jun 2013

TANGGUNGJAWAB PPP DAN PPK

5

PPP DIKEHENDAKI MEMBUAT PENILAIAN, MEMBERI ULASAN DAN PERAKUAN YANG SESUAI SERTA MEMAKLUMKAN PRESTASI setelah membincangkannya dengan PYD

59

Page 60: Slide Ceramah LNPT Jun 2013

TANGGUNGJAWAB PPP DAN PPK

6

Sekiranya terdapat PERBEZAAN PENILAIAN YANG KETARA, khususnya yang menyebabkan markah keseluruhan (purata) jatuh ke tahap yang tidak memuaskan (bawah 80%), PPK HENDAKLAH MENYATAKAN ALASAN PERBEZAAN DAN MEMAKLUMKAN KEPADA PYD

60

Page 61: Slide Ceramah LNPT Jun 2013

TANGGUNGJAWAB PPSM

61

Page 62: Slide Ceramah LNPT Jun 2013

LNPT

TANGGUNGJAWABPPSM

APC

$

62

Page 63: Slide Ceramah LNPT Jun 2013

PPSM HENDAKLAH DITUBUHKAN di peringkat

Kementerian/ Agensi/ Jabatan

63

Page 64: Slide Ceramah LNPT Jun 2013

TANGGUNGJAWAB PPSMKEANGGOTAAN PPSM

Dianggotai SEKURANG-KURANGNYA 2 ORANG iaitu Ketua Setiausaha (KSU) Kementerian/ Ketua Jabatan sebagai Pengerusi dan Timbalannya sebagai ahli

64

Page 65: Slide Ceramah LNPT Jun 2013

TANGGUNGJAWAB PPSMKEANGGOTAAN PPSM

PPSM yang dipengerusikan oleh Ketua Jabatan HENDAKLAH TERDIRI DARIPADA PEGAWAI JUSA ATAU GRED KHAS- (jika tiada, lantikan boleh dibuat dikalangan pegawai lain dari kementerian yang bertanggungjawab ke atas jabatan berkenaan).

65

Page 66: Slide Ceramah LNPT Jun 2013

TANGGUNGJAWAB PPSMKEANGGOTAAN PPSM

PPSM BOLEH MENAMBAH AHLINYA yang difikirkan perlu bagi mencapai keputusan yang lebih tepat; dan

Pengerusi hendaklah LEBIH TINGGI GREDNYA (termasuk gred memangku) dari pyd.

66

Page 67: Slide Ceramah LNPT Jun 2013

TANGGUNGJAWAB PPSM

1

MENGESAHKAN MARKAH PYD. sekiranya terdapat dan terbukti keraguan PPSM BOLEH MENGUBAH MARKAH PYD

67

Page 68: Slide Ceramah LNPT Jun 2013

TANGGUNGJAWAB PPSM

2

mengelakkan berlaku PENGANIAYAAN TERHADAP PYD untuk memastikan penilaian adalah teratur

68

Page 69: Slide Ceramah LNPT Jun 2013

TANGGUNGJAWAB PPSM

3

Mengesyorkan PENEMPATAN YANG BERSESUAIAN berdasarkan potensi yang ditunjukkan oleh pegawai,

69

Page 70: Slide Ceramah LNPT Jun 2013

TANGGUNGJAWAB PPSM

4

Mengesyorkan KAUNSELING bagi tujuan meningkatkan produktiviti pegawai

70

Page 71: Slide Ceramah LNPT Jun 2013

TANGGUNGJAWAB PPSM

5

Menentukan KELAYAKAN UNTUK PERGERAKAN GAJI, PINGAT atau lain-lain perkara yang sesuai

71

Page 72: Slide Ceramah LNPT Jun 2013

TANGGUNGJAWAB PPSM

6

Menentu dan merancang KEPERLUAN LATIHAN PEGAWAI dalam organsasi

72

Page 73: Slide Ceramah LNPT Jun 2013

Keputusan Panel Pembangunan Sumber Manusia adalah MUKTAMAD kecuali jika dapat dibuktikan keputusan itu telah dibuat berasaskan kepada maklumat yang salah.

(Peraturan 16, Lampiran A2; Pekeliling Perkhidmatan Bil. 4/2002)

73

Page 74: Slide Ceramah LNPT Jun 2013

TANGGUNGJAWAB URUS SETIA PPSM

74

Page 75: Slide Ceramah LNPT Jun 2013

TANGGUNGJAWAB URUS SETIA PPSM

1

SISTEM PENILAIAN TERATURMemastikan sistem pelaksanaan dilaksanakan mengikut jadual yang ditetapkan

75

Page 76: Slide Ceramah LNPT Jun 2013

2

BORANG MENCUKUPIMemastikan borang diedarkan kepada semua pegawai yang dinilai (bagi mereka yang tidak menggunakan HRMIS)

TANGGUNGJAWAB URUS SETIA PPSM

76

Page 77: Slide Ceramah LNPT Jun 2013

3

ANALSIS PRESTASIMenganalisis prestasi keseluruhan PYD yang terlibat dan menyediakan laporan serta syor untuk pertimbangan PPSM

TANGGUNGJAWAB URUS SETIA PPSM

77

Page 78: Slide Ceramah LNPT Jun 2013

4

TINDAKAN SUSULANMengambil tindakan susulan ke atas syor dan keputusan PPSM seperti pergerakan gaji, mengadakan latihan, penempatan, bimbingan dan kaunseling kepada PYD

TANGGUNGJAWAB URUS SETIA PPSM

78

Page 79: Slide Ceramah LNPT Jun 2013

5

PENYIMPANAN REKODMengemukakan semua borang LNPT kepada pihak berkuasa yang menyimpan dalam tempoh sebulan selepas PPSM membuat keputusannya

TANGGUNGJAWAB URUS SETIA PPSM

79

Page 80: Slide Ceramah LNPT Jun 2013

6

Menentu dan merancang KEPERLUAN LATIHAN PEGAWAI dalam organsasi

TANGGUNGJAWAB URUS SETIA PPSM

80

Page 81: Slide Ceramah LNPT Jun 2013

BAHAGIAN KEEMPAT

BORANG LNPT

81

Page 82: Slide Ceramah LNPT Jun 2013

Jenis-

jenis

Boran

g

Penila

ian

BO

RA

NG

YA

NG

DI G

UN

AK

AN

182

Page 83: Slide Ceramah LNPT Jun 2013

TERDAPAT LIMA JENIS BORANGTerdapat lima (5) jenis borang berasaskan kumpulan seperti berikut dan warna-warna tertentu:

1)JPA (Prestasi) 1/2002 - Kump. Pengurusan Tertinggi (JUSA)

2)JPA (Prestasi) 2/2002 - Kump. Tertinggi (Gred Khas)

3)JPA (Prestasi) 3/2002 - Pengurusan Dan Profesional

4)JPA (Prestasi) 4/2002 - Sokongan I

5)JPA (Prestasi) 5/2002 - Sokongan II

* Bagi maksud panduan ini, Sokongan I ialah pegawai yang kelayakan masuknya ialah Diploma/STPM/SPM atau setaraf dan Sokongan II ialah yang kelayakan masuknya ialah SRP/PMR dan ke bawah atau yang setaraf dengannya.

83

Page 84: Slide Ceramah LNPT Jun 2013

Aspek Penilaian

Pengurusan & Profesional

Kumpulan SokonganKump Peng. Tertinggi

WAJARAN MARKAH (%)

Kepimpinan

Penghasilan Kerja

Ilmu Pengetahuan & Kepakaran

Ilmu Pengetahuan & Kemahiran

Kualiti Peribadi

Kegiatan & Sumbangan

JUMLAH

JUSA Gred Khas

I II

60 15

50 5050

50

555 55

25 25 20

2520203035

100100 100 100 100

-- - -

-

- - -

-

-

- -

ASPEK YANG DINILAI

84

Page 85: Slide Ceramah LNPT Jun 2013

BAHAGIAN KELIMA

CIRI2 PENILAIANYANG EFEKTIF

85

Page 86: Slide Ceramah LNPT Jun 2013

Ciri -

ciri P

enila

ian

BA

GA

I MA

NA

ME

NI L

AI

SE

CA

RA

EF

EK

TI F

186

Page 87: Slide Ceramah LNPT Jun 2013

PENILAIAN HARUSLAH

Mengambil kira aktiviti / projek yang telah dinyatakan oleh PYD dalam Sasaran Kerja Tahunan (SKT) dan Kajian Semula Pertengahan Tahun

Mengiktiraf kegiatan dan sumbangan PYD di luar tugas rasmi.

87

Page 88: Slide Ceramah LNPT Jun 2013

ADIL, OBJEKTIFDAN TELUS

PENILAIAN HARUSLAH

Sentiasa bersifat

88

Page 89: Slide Ceramah LNPT Jun 2013

CIRI – CIRI PENILAIAN YANG ADIL, OBJEKTIF DAN TELUS

Berterusan sepanjang tahun

Berdasarkan pencapaian kerja sebenar

Tidak pilih kasih

PYD adalah aset yang boleh dimajukan

Tidak dibuat secara tergesa-gesa

Tidak dipengaruhi oleh prestasi tahun sebelum

Tidak terlalu lenient

Tidak mengambil jalan mudah dengan memberi markah dalam lingkungan pertengahan sahaja Tidak memberi perhatian

terhadap perkara yang baru berlaku yang boleh mempengaruhi penilaian

ADIL,

OBJEKTIF dan TELUS

89

Page 90: Slide Ceramah LNPT Jun 2013

Skala

Pem

arka

han

PA

ST

I KA

N M

AR

KA

H Y

AN

G D

I BE

RI

RA

SI O

NA

L

290

Page 91: Slide Ceramah LNPT Jun 2013

Mengikut setiap bahagian penilaian dalam borang LNPT

SKALAPEMARKAHAN

91

Page 92: Slide Ceramah LNPT Jun 2013

SKALA PENGHASILAN KERJA

TAHAP SKALA PENJELASAN

Sangat Tinggi

Tinggi

Sederhana

Rendah

Sangat Rendah

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Hasil kerja sentiasa melebihi tahap maksimum yang telah ditentukan.

Hasil kerja kerap kali menemui tahap maksimum yang telah ditentukan.

Hasil kerja sentiasa menemui tahap maksimum yang telah ditentukan.

Hasil kerja kadangkala menemui tahap maksimum yang telah ditentukan.

Hasil kerja sentiasa melebihi tahap minimum yang telah ditentukan.

Hasil kerja kadangkala melebihi tahap minimum yang telah ditentukan.

Hasil kerja kerap kali menemui tahap minimum yang telah ditentukan.

Hasil kerja kadangkala menemui tahap minimum yang telah ditentukan.

Hasil kerja kerap kali di bawah tahap minimum yang telah ditentukan.

Hasil kerja sentiasa di bawah tahap minimum yang telah ditentukan. 92

Page 93: Slide Ceramah LNPT Jun 2013

SKALA PENGETAHUAN & KEMAHIRAN

TAHAP SKALA PENJELASAN

Sangat Tinggi

Tinggi

Sederhana

Rendah

Sangat Rendah

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Mempunyai pengetahuan dan kemahiran/kepakaran yang sangat luas dan mendalam dalam bidang tugasnya, diakui kemahiran/kepakarannya serta sentiasa menjadi sumber rujukan dalam/luar organisasi.

Mempunyai pengetahuan dan kemahiran/kepakaran yang luas dalam bidang tugasnya, serta kerapkali menjadi sumber rujukan dalam/luar organisasi.

Mempunyai pengetahuan dan kemahiran/kepakaran yang mencukupi dalam bidang tugasnya.

Kurang mempunyai pengetahuan dan kemahiran/kepakaran yang asas dalam bidang tugasnya dan perlu diberi bimbingan oleh pegawai atasannya.

Tidak mempunyai pengetahuan dan kemahiran/kepakaran asas dalam bidang tugasnya dan memerlukan tunjuk ajar.

93

Page 94: Slide Ceramah LNPT Jun 2013

SKALA KUALITI PERIBADI

TAHAP SKALA PENJELASAN

Sangat Tinggi

Tinggi

Sederhana

Rendah

Sangat Rendah

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Sentiasa menghayati dan melaksanakan ciri-ciri kualiti peribadi dengan cemerlang.

Menghayati dan melaksanakan ciri-ciri kualiti peribadi dengan baik.

Menghayati dan melaksanakan ciri-ciri kualiti peribadi dengan memuaskan.

Kurang menghayati dan melaksanakan ciri-ciri kualiti peribadi.

Tidak menghayati dan melaksanakan ciri-ciri kualiti peribadi.

94

Page 95: Slide Ceramah LNPT Jun 2013

TAHAP SKALA PENJELASANSangat Aktif

9-10 I. Sangat aktif dalam pelbagai kegiatan persatuan/ program/ aktiviti sukan atau lain-lain aktiviti luar dan memegang jawatan kepimpinan utama atau yang setaraf; atau

II. Memberi sumbangan kreatif seperti penemuan-penemuan baru/ hasil kreatif yang memberi manfaat.

Aktif 7-8 i. Aktif dalam pelbagai kegiatan persatuan/ program/ aktiviti sukan atau lain-lain aktiviti luar samada sebagai AJK, pemain atau sebagainya yang merupakan penggerak kepada aktiviti; atau

ii. Memberi sumbangan kreatif seperti penemuan-penemuan baru/ hasil kreatif yang memberi manfaat.

Sederhana Aktif

5-6 Sederhana aktif dalam kegiatan persatuan/ program/ aktiviti sukan atau lain-lain aktiviti luar dan terlibat sebagai Ahli Jawatan Kuasa (AJK), pemain atau yang setaraf.

Kurang Aktif

3-4 Kurang Aktif dalam kegiatanpersatuan/ program/ aktiviti sukan atau lain-lain aktiviti luar dan hanya terlibat sebagai ahli biasa atau sebagainya

Tidak Aktif 1-2 Tidak aktif melibatkan diri atau memberi sumbangan dalam aktiviti-aktiviti persatuan/ program/ sukan atau lain-lain aktiviti luar.

Tiada Aktiviti

0 Tiada sebarang aktiviti disenaraikan

SKALA PENGLIBATAN PEGAWAI DILUAR TUGAS RASMI

95

Page 96: Slide Ceramah LNPT Jun 2013

Prestasi pegawai berdasarkan jumlahMarkah yang diperolehi

KATEGORIPENCAPAIAN

96

Page 97: Slide Ceramah LNPT Jun 2013

90-100

CEMERLANG

Memiliki kualiti kepimpinan yang cemerlang dalam memastikan fungsi dan objektif organisasi tercapai.

Penghasilan kerja yang cemerlang dan sentiasa melebihi standard yang ditetapkan.

Mempunyai pengetahuan/ kemahiran/ kepakaran yang tinggi dalam bidang tugas dan diakui serta sentiasa menjadi pakar rujuk.

Memiliki kualiti peribadi yang cemerlang dan dijadikan contoh ikutan.

berprestasi97

Page 98: Slide Ceramah LNPT Jun 2013

80-89.99

BAIK

Berupaya mentadbir/ menyelia dengan baik dalam memastikan fungsi dan objektif organisasi dipenuhi.

Penghasilan kerja yang baik dan sentiasa menepati standard maksima yang ditetapkan.

Mempunyai pengetahuan/ kemahiran/ kepakaran yang tinggi dalam bidang tugas dan menjadi sumber rujukan

Memiliki kualiti peribadi yang baik.

berprestasi98

Page 99: Slide Ceramah LNPT Jun 2013

60-79.99

SEDERHANA

Berupaya mentadbir/ menyelia dengan sederhana dalam memastikan fungsi dan objektif organisasi dipenuhi.

Penghasilan kerja yang sederhana dan menepati standard yang ditetapkan.

Mempunyai pengetahuan/ kemahiran/ kepakaran yang sederhana dalam bidang tugas dan boleh memberi nasihat dalam bidang-bidang kerja tertentu.

Memiliki kualiti peribadi yang sederhana.

berprestasi99

Page 100: Slide Ceramah LNPT Jun 2013

50-59.99

KURANG MEMUASKAN

Penghasilan kerja yang kurang memuaskan dan seringkali tidak mencapai standard minima yang ditetapkan.

Mempunyai pengetahuan/ kemahiran/ yang kurang memuaskan untuk melaksanakan tugas

Memilikii kualiti peribadi dan tahap disiplin yang kurang memuaskan

berprestasi100

Page 101: Slide Ceramah LNPT Jun 2013

0-49.99

LEMAH

Penghasilan kerja yang lemah dan tidak mencapai standard yang ditetapkan.

Kurang berpengetahuan dan kurang mahir dalam melaksanakan tugas.

Memiliki kualiti peribadi dan tahap disiplin di bawah tahap yang diharapkan

berprestasi101

Page 102: Slide Ceramah LNPT Jun 2013

3Mas

alah

Dal

am

Membuat

Penia

laia

n

KES

I LA

PAN

YA

NG

SER

I NG

DI L

AK

UK

AN

OL E

H P

EN

I LA

I

102

Page 103: Slide Ceramah LNPT Jun 2013

PENILAIAN TIDAK MERUJUK KEPADA SKT

103

Page 104: Slide Ceramah LNPT Jun 2013

LENIENCY: KECENDERUNGAN PEMBERIAN MARKAH YANG TINGGI

104

Page 105: Slide Ceramah LNPT Jun 2013

HALO EFFECT: MEMBERI MARKAH BERASASKAN KEPADA TAHUN-TAHUN LEPAS

105

Page 106: Slide Ceramah LNPT Jun 2013

CONTRAST EFFECT:PRESTASI DIBUAT DENGAN MEMBANDINGKAN PRESTASI ORANG LAIN

106

Page 107: Slide Ceramah LNPT Jun 2013

TIDAK MELAKSANAKAN PENILAIAN SKT PADA PERTENGAHAN TAHUN

107

Page 108: Slide Ceramah LNPT Jun 2013

MEMBERI MARKAH KEPADA KEGIATAN LUAR YANG TIDAK DISENARAIKAN

108

Page 109: Slide Ceramah LNPT Jun 2013

PENILAI TIDAK BERBINCANG DENGAN PYD

109

Page 110: Slide Ceramah LNPT Jun 2013

RUMUSAN

110

Page 111: Slide Ceramah LNPT Jun 2013

Sistem Penilaian Prestasi memainkan peranan yang penting kepada:

A. PIHAK PENGURUSAN : Membantu membina polisi-polisi yang berkaitan dengan pembangunan sumber manusia.

B. PIHAK PEKERJA : Pekerja dapat mengetahui prestasi mereka berbanding dengan standard yang ditetapkan oleh organisasi.

111

Page 112: Slide Ceramah LNPT Jun 2013

Keberkesanan Sistem Penilaian Prestasi bergantung kepada:

A. Pematuhan peraturan;

B. Pemahaman prinsip;

C. Komitmen - KETUA JABATAN- PPSM- URUS SETIA PPSM- PYD/ PPP/ PPK

112

Page 113: Slide Ceramah LNPT Jun 2013

• Effective performance appraisal can ensure that the public sector meet its key performance as well as to improve the management. If they are done well, their benefits are great.

• Proper implementation of performance appraisal can increase the employees commitment and satisfaction at the workplace (Daley, 2002).

113

Page 114: Slide Ceramah LNPT Jun 2013

TAMAT

sekia

n TERIM

A KASIH

114

Page 115: Slide Ceramah LNPT Jun 2013

FAQ

115

Page 116: Slide Ceramah LNPT Jun 2013

SOALAN 1:

Seorang pegawai A telah Cuti Sakit bermula 01.02.2011 hingga 30.11.2011.

i) Adakah penilaian perlu di buat di akhir tahun 2011? ii) Bagaimanakah dengan pergerakan gaji pegawai?

JAWAPAN 1:i) Tidak perlu kerana berkhidmat kurang 6 bulan.ii) Pegawai layak dipertimbangkan pergerakan gaji tahunan bergantung kepada keputusan PPSM (berdasarkan prestasi tahun sebelumnya.)

116

Page 117: Slide Ceramah LNPT Jun 2013

SOALAN 2:Seorang pegawai B telah Cuti Belajar Bergaji Penuh di sepanjang tahun 2011.

i) Perlukah pegawai mengisi borang LNPT?ii) Bolehkah markah pegawai semasa Cuti Belajar

menggantikan markah LNPT? iii) Bagaimanakah dengan pergerakan gaji pegawai?

JAWAPAN 2:i) Tidak perlu.ii) Boleh bagi tujuan pergerakan gaji tahunan.iii) Pegawai layak dipertimbangkan pergerakan gaji

tahunan bergantung kepada keputusan PPSM.

117

Page 118: Slide Ceramah LNPT Jun 2013

SOALAN 3:

Encik Ali telah memperolehi markah LNPT sebanyak 90% manakala Encik Abu memperolehi markah sebanyak 88%. i) Apabila keputusan APC diumumkan, Encik Abu telah dipilih sebagai penerima APC dan bukannya Encik Ali?

JAWAPAN 3:i) Markah LNPT hanyalah salah satu aspek penilaian untuk APC dan tidak semestinya mempunyai LNPT yang tinggi sahaja. Pegawai perlu memenuhi lain-lain syarat yang ditetapkan oleh PPSM untuk menerima APC.

118

Page 119: Slide Ceramah LNPT Jun 2013

SOALAN 4:

Encik Albert adalah Pengarah Gred JUSA C di A. Selaku Ketua Jabatan, beliau ingin memantau penilaian prestasi semua pegawai dalam Jabatannya. i) Beliau berhasrat untuk menjadi PPK kepada semua pegawai di Jabatannya walaupun tidak mempunyai hubungan kerja secara langsung dengan pegawai. Berikan pendapat anda.

JAWAPAN 4:i) Perkara tersebut tidak sepatutnya berlaku kerana penentuan syarat untuk menjadi PPP / PPK perlu mempunyai hubungan kerja secara langsung dengan pegawai.

119

Page 120: Slide Ceramah LNPT Jun 2013

SOALAN 5:

Bagaimanakah dengan kedudukan penilaian LNPT pegawai yang dilantik hujung tahun iaitu pada 1 Oktober 2011?

JAWAPAN 5:i) Pegawai perlu mengisi Borang LNPT tahun 2011 bagi tujuan pergerakan gaji dan penilaian hanya boleh dilaksanakan apabila pegawai genap 6 bulan berkhidmat (bulan April 2012)

120

Page 121: Slide Ceramah LNPT Jun 2013

SOALAN 6:

Encik Samy mempunyai 5 pegawai dibawah seliaanya yang bekerja dalam kumpulan dan melaksanakan tugas yang sama. Wajarkah sekiranya setiap pegawai mendapat markah yang sama?

JAWAPAN 6:i) Hanya kriteria penghasilan kerja sahaja yang boleh diberi markah yang sama. Untuk kriteria lain, adalah kurang wajar kerana setiap pegawai perlu dinilai secara individu berdasarkan kepada kriteria yang ditetapkan dalam Borang LNPT.

121

Page 122: Slide Ceramah LNPT Jun 2013

SOALAN 7:

i) Berapakah tempoh minimum penilaian bagi seseorang pegawai?

ii) Dimanakah penilaian LNPT pegawai perlu dinilai sekiranya pegawai bertukar 2 kali tempat kerja dalam tempoh setahun?

JAWAPAN 7:i) Tempoh minimum ialah 6 bulan.ii) Penilaian perlu dilaksanakan oleh PPP di mana tempoh berkhidmat PYD yang paling lama.

122