slide ceramah lnpt jun 2013

Click here to load reader

Post on 12-Jun-2015

2.697 views

Category:

Career

5 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Slide Ceramah LNPT Jun 2013 di HRPB Ipoh. Kandungan : Tugasan & peranan Pegawai Yang Dinilai, Pegawai Penilai Pertama & Pegawai Penilai Kedua. Disampaikan oleh Pegawai dari Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA)

TRANSCRIPT

  • 1. SISTEM PENGURUSAN PRESTASI DALAM PERKHIDMATAN AWAM Bahagian Perkhidmatan Jabatan Perkhidmatan Awam 1

2. apakah itu PENILAIAN PRESTASI 2 3. BAHAGIAN PERTAMA PENGENALAN 3 4. 4 5. PENILAIAN PRESTASI Sistem penilaian prestasi bermaksud suatu sistem untuk merancang, melaksana, mengurus dan menilai pencapaian prestasi anggota dan matlamat organisasi dalam tempoh satu tahun; 5 6. 6 7. JUDGEMENTAL Fokus penilaian bagi tujuan berbentuk reward and sanction DEVELOPMENTAL Fokus penilaian bagi tujuan mengenalpasti kekuatan dan kelemahan bagi tujuan peningkatan prestasi 7 8. 8 9. P.U.(A) 1/2012 Peraturan-peraturan pegawai awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan perkhidmatan) *Pindaan terhadap P.U.(A) 176/2005 9 10. PERKARA 27 (4) Pergerakan Gaji tahunan seseorang pegawai hendaklah berasaskan pencapaian kerja tahunan pegawai itu atau apa-apa syarat lain yang ditentukan oleh Yang di-Pertuan Agong dari semasa ke semasa 10 11. PEKELILING PERKHIDMATAN BIL 4 TAHUN 2002 Pelaksanaan Sistem Saraan Malaysia Bagi Anggota Perkhidmatan Awam Persekutuan 11 12. PERKARA 50 Pergerakan Gaji Biasa ialah pergerakan gaji daripada matagaji semasa ke matagaji berikutnya di Peringkat yang sama tertakluk kepada syarat mencapai prestasi yang memuaskan dan diperakukan oleh Ketua Jabatan. 12 13. PERKARA 51 Anjakan Gaji ialah pergerakan gaji daripada matagaji semasa ke matagaji di tangga berikutnya pada satu peringkat yang lebih tinggi. 13 14. PERKARA 52 Syarat anjakan gaji adalah seperti berikut : i. Disahkan Dalam Perkhidmatan ii. Lulus PTK yang ditentukan iii. Mencapai tahap prestasi baik (80% dan ke atas) iv. Berkhidmat tidak kurang 3 tahun v. Diperaku Ketua Jabatan 14 15. LAMPIRAN A2 : Panduan Pelaksanaan Sistem Penilaian Prestasi Pegawai Perkhidmatan Awam Malaysia 15 16. LAMPIRAN A3 : Panduan Penyediaan Sasaran Kerja Tahunan (SKT) 16 17. SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BIL 5 TAHUN 2007 Panduan Pengurusan Pejabat 17 18. PERKARA 2.7 Penilaian Prestasi merupakan sebahagian daripada sistem pengurusan personel yang penting yang boleh digunakan untuk membantu setiap pegawai meningkatkan prestasi kerja masing-masing. 18 19. Sebaliknya jika penilaian prestasi seseorang pegawai tidak diuruskan dengan sistematik, ia boleh MEMBERI KESAN NEGATIF KEPADA PRESTASI PEGAWAI yang berkenaan. Oleh itu, setiap Ketua Jabatan perlu memastikan penilaian prestasi pegawai di bawah tanggung jawab mereka disediakan mengikut prosedur yang ditetapkan. 19 20. PERKARA 2.8 Kaedah Penilaian prestasi perlu mempunyai ciri-ciri seperti berikut : i. Setiap pegawai yang dinilai hendaklah ditetapkan sasaran kerja yang perlu dilaksana dan dicapai dalam sesuatu tahun penilaian. Ini penting untuk membolehkan prestasi pegawai diukur dengan lebih objektif; 20 21. PERKARA 2.8 (sambungan) ii. Penilaian prestasi dilaksanakan secara berterusan dan bukan secara bermusim; iii. Ekspektasi pegawai penilai terhadap pegawai yang dinilai dari segi tahap prestasi yang perlu dicapai hendaklah dimaklumkan kepada pegawai yang dinilai dengan jelas; dan 21 22. PERKARA 2.8 (sambungan) iv. Pegawai Penilai hendaklah memberi peluang dan bersedia mendengar pandangan yang diberikan oleh pegawai yang dinilai berkaitan dengan prestasinya 22 23. SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BIL 2 TAHUN 2009 Pemantapan Pengurusan Sistem Penilaian Prestasi Pegawai Perkhidmatan Awam Malaysia (MARKAH 90% PERLU DIBERIKAN ULASAN) 23 24. (2) PENETAPAN RANCANGAN KERJA BAHAGIAN (DIS/JAN) (3) PENETAPAN SKT PYD (JAN) (4) PELAKSANAAN KERJA & PENGESANAN (JAN-JUN) (5) KAJIAN SEMULA PERTENGAHAN TAHUN (JUN-JULAI) (6) PELAKSANAAN KERJA & PENGESANAN (JULAI-DIS) (1) PERANCANGAN KERJA TAHUNAN (DIS/JAN) (7) PENYEDIAAN LNPT (JAN-FEB) (8) PANEL PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA (FEB-APRIL) (9) PENYAMPAIAN KEPUTUSAN PRESTASI & PENYIMPANAN BORANG LNPT (APRIL) BERDASARKAN SPP BIL. 2 TAHUN 2009 24 25. SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BIL 3 TAHUN 2009 Borang Penilaian Prestasi Khas Bagi Pegawai Perkhidamatan Awam 25 26. 26 27. Penilaian dilakukan terhadap pegawai TUJUAN 27 28. Menentukan penempatan dan bidang kerjaya yang sesuai dengan potensi pegawai; Menentukan kesesuaian dan kelayakan untuk kenaikan pangkat, pinjaman dan pertukaran sementara; Menentukan kelayakan atau kesesuaian untuk pergerakan / anjaknan gaji; 28 29. Menentukan penganugerahan khidmat cemerlang (APC), darjah kebesaran serta surat penghargaan; Mengenal pasti dan merancang keperluan latihan; dan Memberi kaunseling bertujuan memperbaiki dan mempertingkat prestasi serta motivasi pegawai 29 30. BAHAGIAN KEDUA SASARAN KERJA TAHUNAN 30 31. 31 32. SASARAN KERJA TAHUNAN Garis panduan dalam bentuk aktiviti / projek yang disediakan oleh PYD untuk dilaksanakan dalam tahun semasa selaras dengan strategi dan perancangan kerja jabatan dan mempunyai petunjuk prestasi; 32 33. Menetapkan Sasaran Kerja Tahunan KEPENTINGAN 33 34. PENILAIAN HASIL kerja Pegawai Yang Dinilai (PYD) 34 35. GAMBARAN KERJA Sebenar PYD 35 36. PENILAIAN YANG Objektif , adil dan telus 36 37. PERFORMANCE CONTRACT Antara PYD dan PPP 37 38. MEMBANTU MENCAPAI VISI DAN MISI Organisasi dan jabatan 38 39. 39 40. Penyediaan SKT bermula dengan Perancangan Tahunan Organisasi/ Agensi; Perlu berlandaskan kepada perancangan strategik Organisasi/ Agensi yang mengandungi visi, misi, objektif dan strategi pelaksanaan program Organisasi/ Agensi; dan Perlu disediakan selewat-lewatnya pada awal bulan Januari tahun penilaian. 40 41. 41 42. PETUNJUK PRESTASI MERUJUK KEPADA KUANTITI, KUALITI, MASA DAN KOS dan Setiap aktiviti/ projek perlu sekurang-kurangnya mempunyai satu petunjuk prestasi Konsep Smart 42 43. TANGGUNGJAWA B KETUA JABATAN BAHAGIAN KETIGA 43 44. LNPT TANGGUNGJAWAB KETUA JABATAN SASARAN KERJA 44 45. Ketua Jabatan BERPERANAN MENGGEMBELENG SUMBER di bawah kawalannya iaitu sumber manusia, kewangan, peralatan dan teknologi secara optimum untuk mencapai objektif organisasi. 45 46. TANGGUNGJAWAB KETUA JABATAN SASARAN KERJA Menentukan arah haluan, matlamat dan Sasaran Kerja Tahunan (SKT); Memastikan sistem kerja yang berkesan bagi mencapai SKT yang ditetapkan; 46 47. TANGGUNGJAWAB KETUA JABATAN SASARAN KERJA Mendapatkan komitmen daripada segenap lapisan pegawai melalui gaya pengurusan penyertaan (participative management); Memberi penekanan kepada pembangunan kerjaya pegawai. 47 48. TANGGUNGJAWAB KETUA JABATAN SASARAN KERJA Merangka rancangan kerja tahunan jabatan/ bahagian/ cawangan/ unit bersama dengan ketua bahagian dan cawangan/ unit; 48 49. TANGGUNGJAWAB KETUA JABATAN SASARAN KERJA Menetapkan petunjuk prestasi bagi setiap aktiviti/ projek jabatan yang akan dijadikan asas pencapaian kerja bagi semua bahagian dan cawangan/ unit. Petunjuk prestasi yang ditetapkan hendaklah munasabah serta boleh dicapai dan diukur; 49 50. TANGGUNGJAWAB KETUA JABATAN SASARAN KERJA Mengadakan sistem penyelarasan, pemantauan dan kajian semula bagi memastikan kerja yang dijalankan mengikut jadual; Menentukan supaya pegawai penilai menyediakan LNPT untuk PYD mengikut peraturan; 50 51. TANGGUNGJAWAB KETUA JABATAN SASARAN KERJA Mengarahkan pegawai penilai yang akan bertukar ke jabatan lain, bersara atau meletak jawatan menyediakan LNPT bagi PYD di bawah seliaannya (jika tempoh penyeliaan tidak kurang 6 bulan); 51 52. TANGGUNGJAWAB KETUA JABATAN SASARAN KERJA Mengarahkan PYD yang akan bersara dan yang diberi pelepasan untuk dilantik ke jawatan lain melengkapkan borang LNPT jika tempoh perkhidmatan dalam tahun penilaian tidak kurang 6 bulan; dan 52 53. TANGGUNGJAWAB KETUA JABATAN SASARAN KERJA Memastikan penilaian prestasi pegawai yang dilantik pada penghujung tahun (selepas 1 Julai) disediakan apabila tempoh sebenar perkhidmatan mereka genap 6 bulan. 53 54. TANGGUNGJAWA B PPP DAN PPK 54 55. TANGGUNGJAWAB PPP DAN PPK PPP HENDAKLAH MENETAPKAN DAN MENENTUKAN PROGRAM TINDAKAN DAN RANCANGAN kerja bagi bahagian/unit/aktiviti di bawah tanggungjawabnya selaras dengan dasar, rancangan dan strategi Jabatan 55 56. TANGGUNGJAWAB PPP DAN PPK PPP dan PPK HENDAKLAH MENETAPKAN PETUNJUK PRESTASI BAGI SETIAP AKTIVITI/PROJEK 56 57. TANGGUNGJAWAB PPP DAN PPK PP HENDAKLAH MENYELIA KERJA YANG dijalankan oleh PYD melalui pengawasan dan bimbingan yang berterusan 57 58. TANGGUNGJAWAB PPP DAN PPK PPP HENDAKLAH BERBINCANG DENGAN PYD MENGENAI KEMAJUAN KERJA DI PERTENGAHAN TAHUN dan pada AKHIR TAHUN 58 59. TANGGUNGJAWAB PPP DAN PPK PPP DIKEHENDAKI MEMBUAT PENILAIAN, MEMBERI ULASAN DAN PERAKUAN YANG SESUAI SERTA MEMAKLUMKAN PRESTASI setelah membincangkannya dengan PYD 59 60. TANGGUNGJAWAB PPP DAN PPK Sekiranya terdapat PERBEZAAN PENILAIAN YANG KETARA, khususnya yang menyebabkan markah keseluruhan (purata) jatuh ke tahap yang tidak memuaskan (bawah 80%), PPK HENDAKLAH MENYATAKAN ALASAN PERBEZAAN DAN MEMAKLUMKAN KEPADA PYD 60 61. TANGGUNGJAWA B PPSM 61 62. LNPT TANGGUNGJAWAB PPSM APC 62 63. PPSM HENDAKLAH DITUBUHKAN di peringkat Kementerian/ Agensi/ Jabatan 63 64. TANGGUNGJAWAB PPSMKEANGGOTAAN PPSM Dianggotai SEKURANG-KURANGNYA 2 ORANG iaitu Ketua Setiausaha (KSU) Kementerian/ Ketua Jabatan sebagai Pengerusi dan Timbalannya sebagai ahli 64 65. TANGGUNGJAWAB PPSMKEANGGOTAAN PPSM PPSM yang dipengerusikan oleh Ketua Jabatan HENDAKLAH TERDIRI DARIPADA PEGAWAI JUSA ATAU GRED KHAS- (jika tiada, lantikan boleh dibuat dikalangan pegawai lain dari kementerian yang bertanggungjawab ke atas jabatan berkenaan). 65 66. TANGGUNGJAWAB PPSMKEANGGOTAAN PPSM PPSM BOLEH MENAMBAH AHLINYA yang difikirkan perlu bagi mencapai keputusan yang lebih tepat; dan Pengerusi hendaklah LEBIH TINGGI GREDNYA (termasuk gred memangku) dari pyd. 66 67. TANGGUNGJAWAB PPSM MENGESAHKAN MARKAH PYD. sekiranya terdapat dan terbukti keraguan PPSM BOLEH MENGUBAH MARKAH PYD 67 68. TANGGUNGJAWAB PPSM mengelakkan berlaku PENGANIAYAAN TERHADAP