slaid seminar

Click here to load reader

Post on 07-Jul-2018

217 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

• Pendidikan abad ke-21 merupakan persediaan kemahiran
 yang sesuai dengan konteks semasa dan berdaya saing. • Elemen-elemen yang perlu ada dalam kemahiran abad ke-21;
i) Kreativiti dan inovasi
iii) Komunikasi dan kolaborasi
vii)erinisiati!
PENGENALANPENGENALAN
8/18/2019 Slaid Seminar
•Meningkatkan kefahaman
•Meningkatkan motivasi
•Mengakses maklumat
•Pembelajaran kendiri
•Melakukan eksperimen secara simulasi
•Bimbingan guru yang minimum
•Bahan boleh diguna berulangkali
•Penilaian yang konsisten
•%eterasingan sosial &social isolation'
•$erlalu bergantung kepada "#$
•$erlepas )aman kanak-kanak
8/18/2019 Slaid Seminar
• PdP dalam a+al kanak(kanak "erlu
diintegrasikan dengan $'T agar "roses "enga!aran lebih berkesan, menarik, menabar dan interaktif 
• $'T da"at mengubah amalan tradisional ke"ada
"endekatan hands(on - inkuiri
PE.ANAN $'T /ALA0 ABA/ KE *PE.ANAN $'T /ALA0 ABA/ KE *
8/18/2019 Slaid Seminar
Komunikasi: •Menghantar, menerima berkongsi maklumat
A!likasi: • Tugasan !embelajaran •Penilaian
 Tutoran: •Pembelajaran eks!ositori •Demonstrasi dan boleh dika"al urutan •#atih tubi $ang boleh dika"al
8/18/2019 Slaid Seminar
'ID%( )..*'ideos*bab$ talks "ith cat on iPad.m!+
'ID%( ..*'ideos*- $ear old learns ho" to s!ell "ith the iPad .
PENGG1NAAN $'T 0E0B2LE3KAN
kanak-kanak dan tidak terlalu berat.
/. Di negara barat keberkesanan "#$ diintegrasikan dengan
menggunakan perisian.
kurikulum ia boleh meninggalkan kesan negatif ke atas kreativiti
kanak-kanak &2augland 33/'.
8/18/2019 Slaid Seminar
 Teknologi $ang berkembang !esat memunculkan ban$ak jenis !eranti bagi memenuhi ke!erluan semasa.
adget memiliki /ungsi lebih s!esi0k, bersi/at !raktis dan dirancang dengan teknologi canggih. Contohn$a: #a!to!, MP- Pla$er, &etbook, %12eader, Kamera, 3mart!hone, Tablet dan
lain1lain $ang memiliki /ungsikhusus $ang berbe4a.
8/18/2019 Slaid Seminar
la! to! deskto!
2TM 6T') dan T'7 6)891 )8887 Astro 61;7
 T'8 691<7 Plantar =ouTube 6)+1kini7
TV Pendidikan sebuah saluran tele5is$en berbentuk !endidikan $ang ditamatkan !ada -) Disember <. Moto rasmi T' Pendidikan ialah >Teknologi ?ntuk Pendidikan Bestari>.
8/18/2019 Slaid Seminar
S4S56"%62 "#$ D"6P7"%6S" D" P48"9(%6$ 6:67 P49D"D"%69
8/18/2019 Slaid Seminar