skt pengetua 2014

Download Skt Pengetua 2014

Post on 06-Jul-2018

228 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/17/2019 Skt Pengetua 2014

  1/16

   SUMBER

  1 Guru dan Staff Sokongan Bilangan

  1

  3

  3

  6

  4

  93

  11

  0

  15

  Jumlah 136

  2 Kelas Murid

  1 28

  11 386

  11 389

  11 427

  11 380

  10 310

  0 0

  0 0

  6 50

  Jumlah 61 19!

  i.  Pengetua

  ii.  Penolong Kanan

  iii.  Guru Kanan

  iv.  Guru Cemerlang

  v.  Guru Bimbingan dan Kauneling

  vi.  Guru Penolong !i"a#a$

  vii.  Guru Penolong %e&aan 'i&loma

  viii.  G!((

  i).  !ta* !o+ongan

  Bilangan Kelas dan Jumlah Murid " #ata se$erti 3!

  Jun 2!11% i.  Perali$an

  ii.  (ing+atan 1

  iii.  (ing+atan 2

  iv.  (ing+atan 3

  v.  (ing+atan 4

  vi.  (ing+atan 5

  vii.  (ing+atan 6 ,enda$

  viii.  (ing+atan 6 -ta

  i).  Pendidi+an K$a

 • 8/17/2019 Skt Pengetua 2014

  2/16

  2

  B&'

  R&(GK)S)( )K*&+&*& , -R.JEK S)S)R)( KERJ)

  "Senarai )kti/iti,-ro0ek% " Kuantiti , Kualiti , Masa , Kos %

  Jan  Ma )$r  Jun Jul  Se$t .kt  #is

  & MER)(4)(G5 ME')KS)()5 MEM)(*)U #)( ME(&')& *UG)S*UG)S )(G

  BERK)&*)( #E(G)( -ERK7M)*)( #)( -E(GURUS)( .RG)(&S)S&

  1 4 +ali

  1 +ali 1 +ali 1 +ali 1 +ali

  PengetuaCa&ai 2 Ca&ai 1 Ca&ai 1 Ca&ai

  2 /euarat a"atan+uaa Ke"angan 4 +ali

  1 +ali 1 +ali 1 +ali 1 +ali

  PengetuaCa&ai 1 Ca&ai 1 Ca&ai 1 Ca&ai

  3 /euarat a"atan+uaa -et !e+ola$ 4 +ali

  1 +ali 1 +ali 1 +ali 1 +ali

  PengetuaCa&ai 1 Ca&ai 1 Ca&ai 1 Ca&ai

  4 /euarat Guru 7 +ali

  2 +ali 2 +ali 1 +ali 2 +ali

  PengetuaCa&ai 2 Ca&ai 2 Ca&ai 2 Ca&ai

  5 3 +ali

  1 +ali 1 +ali 1 +ali

  PK 1  KP( Ca&ai 1 Ca&ai 1 Ca&ai

  7 (a+limat Guru 8 +ali

  3 +ali 3 +ali 2 +ali 2 +ali

  PengetuaCa&ai4 Ca&ai 3 Ca&ai 3 Ca&ai

  8

  3 $ari 2 $ari 2 $ari

  PK1Ca&ai 3 Ca&ai 3 Ca&ai 2

  9

   +or 

  PK 1GK

  87.28

  -E*U(JUK -RES*)S& "&ndikator%

  -E')KS)() , -E(ER)JU

  /euarat a"atan+uaa Penguruan(ertinggi !e+ola$

  /euarat a"atan+uaa Penguruan !ta* !o+ongan

  %ati$an Pro*eionalime %ati$an 'alam Per+$idmatan

  !etia& guru dan ta* o+ongan diberi lati$an e+urang +urangna 7 $ari

  /ela+ana+an &enilaian +endiri e+ola$ berdaar+an ntrumen !KP/

  Pengiian ntrumen !KP/ eleai &ada 48 -&ril

 • 8/17/2019 Skt Pengetua 2014

  3/16

  3

  B&'

  R&(GK)S)( )K*&+&*& , -R.JEK S)S)R)( KERJ)

  "Senarai )kti/iti,-ro0ek% " Kuantiti , Kualiti , Masa , Kos %

  Jan  Ma )$r  Jun Jul  Se$t .kt  #is

  -E*U(JUK -RES*)S& "&ndikator%

  -E')KS)() , -E(ER)JU

  10 !$ool m&rovement Programme !P

   +or 

  PK 1

  11

  12

  13

  14 4 +ali

  1 +ali 1 +ali 1 +ali 1+ali

   PK :/Ca&ai 2 Ca&ai 1 Ca&ai 1 Ca&ai

  /engguna+an !( untu+ mening+at+an +or +om&oit e+ola$ band 5

  !+or Kom&oit

  62   Band 4

  /enera;ui &enediaan Peranangan !trategi+ !e+ola$ P!! 2014 dan &eranangan ta+ti+al

  P!! diedia+an ebelum 31 an 2014

  PengetuaPK  GK

  !ia& dila+ana

  ebelum 31 an 2014

  /enedia+an (a+"im dan Bu+u

  Peranangan !e+ola$ 2014

  /eli&uti emua a+tiviti. 'ieuai+an dengan a+tiviti

  KP/P

 • 8/17/2019 Skt Pengetua 2014

  4/16

  4

  B&'

  R&(GK)S)( )K*&+&*& , -R.JEK S)S)R)( KERJ)

  "Senarai )kti/iti,-ro0ek% " Kuantiti , Kualiti , Masa , Kos %

  Jan  Ma )$r  Jun Jul  Se$t .kt  #is

  -E*U(JUK -RES*)S& "&ndikator%

  -E')KS)() , -E(ER)JU

  15 PK1Guru 'ataCa&ai 3 Ca&ai 2 Ca&ai 1 Ca&ai

  16

  'ila+ana mengi+ut tem&o$ dan tiada +eiiran

  17 'ila+ana+an mengi+ut ;adual Pengetua PK 1

  Ca&ai 2 Ca&ai 1 Ca&ai

  18 Pengetua PK 1

  19 -engurusan Ke8angan

  i Ca&ai

  ii /enentu+an agi$an "ang PCG

  !aar 

  PengetuaKP(

  iii e&an;ang ta$un

  /ematu$i ara$an dan dia&ai

  /emanta&+an &ela+anaan a&li+ai itemitem ma+lumat ang dibangun+an ole$ KP/ e&erti :/!= !//= !!'/= >P/:

 • 8/17/2019 Skt Pengetua 2014

  5/16

  5

  B&'

  R&(GK)S)( )K*&+&*& , -R.JEK S)S)R)( KERJ)

  "Senarai )kti/iti,-ro0ek% " Kuantiti , Kualiti , Masa , Kos %

  Jan  Ma )$r  Jun Jul  Se$t .kt  #is

  -E*U(JUK -RES*)S& "&ndikator%

  -E')KS)() , -E(ER)JU

  iv /engi+ut !PK Bil 82012

  Pelaraan (untutan

  PengetuaKP(

  v

  e&an;ang ta$un

  /ematu$i ara$an dan dia&ai

  vi

  anuari

  Pengetua

  vii

  e&an;ang ta$un

  Pengetua /ematu$i ara$an dan dia&ai

  viii Pengetua mengi+ut +e&erluan

  i) Pengetua  @ebruari

  ) Bagi emua a+aun. PengetuaKP(Ca&ai 1

  )i Bagi emua a+aun. PengetuaKP( 'P-(?

  /enguru+an emua tuntutan bantuan &er+a&ita di+emu+a+an +e P< termau+ tuntutan &elaraan.

  (ela$ dila+ana

  (ela$ dila+ana

  /enguru+an baaran emolumen +e&ada emua ta* dan ;uga &otongan

  &otongan -PG erta +uti&an bali+ lebi$an baaran

  /engi+ut -ra$an

  Perbenda$araan ber+aitan.

  Pengetua P(

  Pentadbiran

  /enedia+an urat &enurunan +uaa +e&ada &ega"ai tertentu untu+ tu;uan +uti&an= &erole$an dan &embaaran.

  /engi+ut -ra$an Perbenda$araan dan &eraturan ber+aitan.

  Ca&ai

  100

  /enguru+an &enata tuntutan &er;alanan= tuntutan &er&inda$an dan tuntutan eum&amana dibuat dengan teratur.

  /engi+ut -ra$an Perbenda$araan dan &eraturan ber+aitan.

  /enguru+an uruan &inda$ &eruntu+an bagi a+aun tertentu

  /engi+ut -ra$an Perbenda$araan dan &eraturan ber+aitan.

  /elulu+an anggaran &enda&atan dan &erbelan;aan unitunit dalaman

  !etia& item di ba"a$ -+aun !u"a dan -+aun Kera;aan.

   -nggaran &enda&atan beraa+an bilangan murid dan &erbelan;aan mena&ai 95.

  /engambil tinda+an ter$ada& la&oran audit ta$un ebelumna.

  /emati+an &enata a+aun e+ola$ ang belum diaudit di$antar +e Pe;abat

   -udit !e+ola$ dan P< dalam tem&o$ ang diteta&+an.

 • 8/17/2019 Skt Pengetua 2014

  6/16 6

  B&'

  R&(GK)S)( )K*&+&*& , -R.JEK S)S)R)( KERJ)

  "Senarai )kti/iti,-ro0ek% " Kuantiti , Kualiti , Masa , Kos %

  Jan  Ma )$r  Jun Jul  Se$t .kt  #is

  -E*U(JUK -RES*)S& "&ndikator%

  -E')KS)() , -E(ER)JU

  20 Ka;ian tinda+annovai

  1 +a;ian

  Ketua Panitia 0

  &&

  1 /euarat a"atan+uaa Kuri+ulum 4 +ali 1 +ali 1 +ali 1 +ali 1 +ali

  Pengetua Ca&ai 2 Ca&ai 2 Ca&ai 1 Ca&ai

  2 /euarat Panitia /ata &ela;aran 4 +ali

  1 +ali 1 +ali 1 +ali 1 +ali

  PK 1GKCa&ai 2 Ca&ai 2 Ca&ai 2 Ca&ai

  3 /euarat a"atan+uaa adual Aa+tu 3 +ali

  2 +ali 1 +ali 1 +ali 1 +ali

  PengetuaPK1Ca&ai 2 Ca&ai 3 Ca&ai 2 Ca&ai

  4 2 +ali 1 +ali 1 +ali

  PK1 Ca&ai 2 Ca&ai

  5 4 +ali

  1 +ali 1 +ali 1 +ali 1 +ali

  Ca&ai 1 Ca&ai 2 Ca&ai 2 Ca&ai

  6 4 +ali

  1 +ali 1 +ali 1 +ali 1 +ali

  Ca&ai 1 Ca&ai 2 Ca&ai 2 Ca&ai

  8 2 +ali

  1 +ali 1 +ali

  Ca&ai 1 Ca&ai 1

  1 +a;ianinovai

  MER)(4)(G 5 ME(GURUS5 MEM)(*)U #)( ME(&')& -E')KS)())( -R.GR)M-R.GR)M KUR&KU'UM #& -ER&(GK)* SEK.')7

  /euarat a"atan+uaa Pelan (inda+an -+ademi+

  /euarat a"atan+uaa Program Pening+atan Pretai -+ademi+ dan Pot /ortem P/,

  PK1GKK Penelia (g.3

  /euarat a"atan+uaa Program

  Pening+atan Pretai -+ademi+ dan Pot /ortem !P/

  PK1GKBa$aaPenelia (g.5

  /euarat a"atan+uaa Program Pening+atan Pretai -+ademi+ dan Pot /ortem (ing+atan 1

  PKPenelia (g.1

 • 8/17/2019 Skt Peng