skrap-tun abdul razak

Download Skrap-tun Abdul Razak

Post on 04-Feb-2018

319 views

Category:

Documents

12 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/21/2019 Skrap-tun Abdul Razak

  1/14

  SEKOLAH KEBANGSAAN BUKIT SENTOSA

  BUKU SKRAP

  TUN ABDUL RAZAK

  DISEDIAKAN OLEH:

  MUHAMMAD NABIL NURHAFIS MOHD SABRI

  KELAS : 4 BAKAWALI

  GURU SEJARAH : PN NOORLAILA YUSOF

  0

 • 7/21/2019 Skrap-tun Abdul Razak

  2/14

  ISI KANDUNGAN MUKA SURAT

  1.0 Pendahuluan 2

  2.0 Latar Belakang Tun Abdul Razak 3

  3.0 Pendidikan Awal Tun Abdul Razak 4

  4.0 Keluarga Tun Abdul Razak 5

  5.0 Penglibatan Dan Kera!a T"k"h #$%

  #.0 &u'bangan Tun Abdul Razak Dala'

  Pe'bangunan (egara %

  #.1 &u'bangan Dala' Pendidikan %

  #.2 &u'bangan Dala' A)*ek *ertahanan

  Dan ke)ela'atan (egara 10

  #.3 &u'bangan Dala' Pe'bangunan +a)!arakat

  Luar bandar 10

  #.4 &u'bangan Dala' Per*aduan +a)!arakat 11

  #.5 &u'bangan Dala' Arena P"litik Antarabang)a 11

  ,.0 Penutu* 12

  1

 • 7/21/2019 Skrap-tun Abdul Razak

  3/14

  1.0 PENDAHULUAN

  Bersyukur saya kehadrat Illahi kerana dengan limpah kurniaNya

  dapat juga saya menyiapkan buku skrap yang telah diusahakan

  selama ini yang bertajuk Tokoh sejarah iaitu Tun Abdul Razak. Buku

  skrap yang ini amat penting buat saya memandangkan perkara ini

  2

 • 7/21/2019 Skrap-tun Abdul Razak

  4/14

  merupakan sebahagian daripada kerja khusus subjek dalam

  matapelajaran sejarah.

  Ribuan terima kasih kami ucapkan kepada indiidu penting yang

  banyak membantu saya sepanjang saya menyiapkan projek ini.

  !ertama sekali" sekalung penghargaan untuk guru subjek saya" !uan

  Noorlaila #uso$ kerana telah memberi tunjuk ajar kepada saya

  sepanjang saya menyiapkan $olio ini dan beliau telah banyak

  memberikan bimbingan dan semangat kepada semua pelajar untuk

  menyiapkan $olio ini. %elain itu" saya juga sangat menghargai jasa ibu

  bapa dan keluarga kerana memberikan pandangan dan nasihat yang

  amat berguna untuk saya serta membantu saya tidak kira susah

  mahu pun senang. &asamu akan saya kenang ke akhir hayat.

  '.( )atar Belakang Tun Abdul Razak

  3

 • 7/21/2019 Skrap-tun Abdul Razak

  5/14

  Tun Abdul Razak *ussein

  Abdul Razak bin *ussein dilahirkan pada ++ ,ac +-'' di !ekan" !ahang" dan telah

  dibesarkan oleh datuknya dalam keluarga yang memelihara tradisi" adat resam dan

  agama. Abdul Razak membesar sebagai seorang kanakkanak yang sering disebut

  sebagai contoh di kampungnya / taat kepada orang tua" cerdas dan bersopan

  santun.Abdul Razak mendapat pendidikan a0al di %ekolah Rendah ,elayu di 1ampung

  )anggar di !ekan" !ahang pada zaman a0al pemerintahan British. 2ia bukan seorang

  pelajar miskin / ayahnya ialah 2atuk *ussein" salah seorang pembesar 0ilayah di

  negeri !ahang / namun dia pergi ke sekolah berkaki ayam" sematamata kerana

  perasaan hormat kepada rakanrakannya yang ratarata datang dari keluarga miskindan tidak mampu membeli kasut sekolah.

  3.( !endidikan A0al Tun Abdul Razak

  4

 • 7/21/2019 Skrap-tun Abdul Razak

  6/14

  !ada +-34 Abdul Razak melanjutkan pengajian ke peringkat menengah di ,aktab

  ,elayu 1uala 1angsar" di mana dia terus menunjukkan kecemerlangannya5 bukan

  sahaja di bidang akademik tetapi juga di padang bola" hoki dan kriket" juga dalam

  kepimpinan pelajar.

  Tamat pengajian menengah" Abdul Razak memasuki 1olej Ra$$les di %ingapura" tetapi

  pengajiannya terbantut bila !erang 2unia 1edua meletus. 2ua tahun selepas perang

  berakhir" pada +-46 Abdul Razak mendapat biasis0a kerajaan British untuk

  melanjutkan pengajian dalam bidang undangundang di 7ngland.

  4.( 1eluarga Tun Abdul Razak

  5

 • 7/21/2019 Skrap-tun Abdul Razak

  7/14

  Tun Razak bergambar bersama keluarga

  beliau. 1iri sekali ialah 2atuk %eri ,ohd.

  Najib. 8ambar 9tusan

  5.0 Penglibatan Dan Kerjaya T!"

  %emasa di 7ngland" Abdul Razak mula akti$ dalam politik. !ada masa itu" bakal!erdana ,enteri Tanah ,elayu " Tunku Abdul Rahman" juga sedang mengambil

  jurusan undangundang di tempat yang sama. Tunku pada 0aktu itu adalah #ang

  2ipertua !ersatuan ,elayu 8reat Britain manakala Abdul Razak adalah

  setiausahanya. Abdul Razak juga telah menubuhkan :orum Tanah ,elayu" yang

  merupakan 0adah untuk pelajarpelajar dari Tanah ,elayu berdiskusi tentang

  6

 • 7/21/2019 Skrap-tun Abdul Razak

  8/14

  isuisu tanah air. !ada +-;( Abdul Razak menerima ijazah undangundang dari

  )incoln

 • 7/21/2019 Skrap-tun Abdul Razak

  9/14

  di seluruh negara mula menikmati hasil usaha mereka" suatu yang amat jarang

  berlaku sebelum itu.Tentunya" Abdul Razak bukan sahaja menumpukan

  usahanya kepada pembangunan luar bandar sematamata. %elain

  mengusahakan penubuhan :elda" :elcra" Risda dan badanbadan lain yang

  bersangkutan pembangunan luar bandar" Abdul Razak juga mengusulkan

  penubuhan institusiinstitusi lain seperti Bank Bumiputera" ,ara" IT," 9niersiti

  1ebangsaan" !erbadanan Nasional Berhad" !etronas dan !erbadanan

  kemajuan 7konomi di setiap negeri.

  %ebagai ,enteri !elajaran pertama" Abdul Razak membentuk 2asar !endidikan

  1ebangsaan yang mengiktira$ bahasa ,elayu sebagai bahasa pengantar dalam

  pengajaran di pusatpusat pendidikan. 2engan dasar yang berpandangan jauh

  ini" keharmonian kaum telah dapat disemaikan di peringkat kanakkanak. 2ikira

  dari hari pertama Abdul Razak memikul tugas sebagai ,enteri !elajaran" beliau

  telah membina sejumlah 3"((( buah sekolah" manakala tiga juta orang de0asa

  yang buta huru$ telah dapat membaca dan menulis. %elepas pilihan raya tahun

  +->-" satu perselisihan kaum telah tercetus di 1uala )umpur" ditiupkan pula oleh

  pihakpihak tidak bertanggungja0ab. 1eadaan darurat telah diisytiharkan dan

  sebuah badan dikenali sebagai ,ajlis 8erakan Negara ?,[email protected] telah

  ditubuhkan" dengan Abdul Razak sebagai pengarahnya. Abdul Razak

  mengepalai ,A87RAN selama '+ bulan. 2i ba0ah pengurusan bijaksana Abdul

  Razak" ketenteraman dapat dipulihkan dan keduadua pihak bertelagah dapat

  berbaik semula dan bekerja bersama seperti sebelumnya. !ada %eptember

  +-6(" Abdul Razak mengangkat sumpah sebagai !erdana ,enteri ,alaysia

  kedua" selepas Tunku meletakkan ja0atan dari kerajaan dan !arti !erikatan. Tun

  Abdul Razak menyambung usahausaha yang telah dimulakan oleh Tunku"

  mengisi 1emerdekaan yang baru dicapai dengan pelbagai projek pembangunan

  ekonomi dan sosial.

  !entadbirannya yang tidak sampai enam tahun telah menyaksikan

  pembangunan yang begitu pesat di seluruh negara. 2asar 7konomi Baru telah

  diperkenalkan oleh Tun Abdul Razak pada pertengahan +-6( untuk membasmi

  8

 • 7/21/2019 Skrap-tun Abdul Razak

  10/14

  kemiskinan di kalangan semua kaum dan menyusun semula aktiiti ekonomi ke

  arah pembahagian kekayaan negara yang lebih saksama. &ika disenaraikan

  satupersatu sumbangan Tun Abdul Razak kepada negara" pastinya ia akan

  menjadi buku yang tebal" namun di antara pemberiannya yang paling berharga

  ialah peng0ujudan 2asar 1ebudayaan Nasional" yang telah menyediakan asas

  penting bagi pembentukan satu budaya ,alaysia yang unik dan menggabungkan

  ciriciri semua kaum serta kesucian agama5 dan pengenalan Rukunegara

  sebagai ideologi nasional yang menggariskan hasrat serta ikrar rakyat ,alaysia

  ke arah mencipta masyarakat ,alaysia yang saksama" progresi$" liberal dan

  bertatasusila.

  2i sebalik per0atakannya yang pendiam dan lemah lembut" Tun Abdul Razak

  sebenarnya adalah seorang 0ira berani yang sanggup mengharungi seribu

  rintangan dalam memajukan dan membela nasib rakyat. Bertepatanlah bila

  beliau dinobatkan sebagai Bapa !embangunan ,alaysia. 9ntuk kestabilan

  serantau" Abdul Razak mengusulkan peng0ujudan on Aman" Bebas dan

  Berkecuali ?!:[email protected] bagi Asia Tenggara. Beliau juga telah merintis jalan bagi

  menjalin hubungan yang lebuh baik dengan Republik Rakyat China. 2ua tahun

  selepas menjadi !erdana ,enteri" Tun Abdul Razak membuat keputusan untuk

  menjemput 2r ,ahathir ,ohamad" yang tersingkir pada +->-" kembali ke

  pangkuan 9mno. Natijah dari keputusan ini telah mencipta beberapa dekad yang

  paling bermakna dalam sejarah ,alaysia.

  Tun Abdul Razak meninggal dunia akibat leukemia di )ondon pada &anuari +-6>.

  !emergiannya yang tibatiba ketika rakyat sedang menikmati pembangunan"

  telah menggoncang seluruh negara. Tun Abdul Razak tidak sempat melihat hasil

  terbaik usahausahanya" tetapi batu asas pembangunan yang telah

  diletakkannya untuk ,alaysia telah membuka ruang untuk negara meneruskan

  pembangunan yang lebih pesat seperti yang dinikmati hingga hari ini.

  #.0 S$%bangan T$n Ab&$l 'a(a! Dala% Pe%bang$nan Negara#.1 S$%bangan Dala% Pen&i&i!an

  9

 • 7/21/2019 Skrap-tun Abdul Razak

  11/14

  %ebelum menja0at ja0atan !erdana ,enteri" Tun Abdul Razak bin 2atoD

  *ussein telah banyak memberikan sumbangan antaranya dalam bidang

  pendidikan. !ada tahun +-;;" kerajaan perikatan telah membentuk sebuah

  &a0atankuasa !elajaran yang dipengerusikan oleh Tun Abdul Razak selaku

  ,enteri !elajaran ketika itu. Tindakan a0al Tun Razak apabila memegang

  ja0atan tersebut adalah merombakkan sistem pelajaran penjajah yang

  mengamalkan dasar pecah dan perintah. Beliau mendapati sekolahsekolah

  ,elayu serta sekolahsekolah ernakular Cina dan Tamil tidak memberi

  sebarang keuntungan kepada pembentukan masyarakat yang bersatu padu

  sebaliknya me0ujudk