skpm 4 p&p.ppsx

Download SKPM 4 P&P.ppsx

Post on 01-Mar-2018

241 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/25/2019 SKPM 4 P&P.ppsx

  1/63

 • 7/25/2019 SKPM 4 P&P.ppsx

  2/63

  Perbezaan SKPM Versi 2003 dengan 2010

  SKPM 2003 SKPM 2010

  DIMENSI1

  HALA TUJU KEPIMPINAN STANDARD 1 KEPIMPINAN DANHALA TUJU

  DIMENSI2

  PENURUSAN!RANISASI

  STANDARD 2 PENURUSAN!RANISASI

  DIMENSI3

  PENURUSAN PR!RAMPENDIDIKAN

  STANDARD 3 PENURUSANKURIKULUM "K!KURIKULUM DANSUKAN DAN HALEH#AL MURID

  DIMENSI$

  KEMENJADIAN MURID STANDARD4

  PENGAJARANDANPEMBELAJARAN

  STANDARD % KEMENJADIAN

  MURID

 • 7/25/2019 SKPM 4 P&P.ppsx

  3/63

  PEMBELAJARAN

  DAN

  PENGAJARANUNIT PENGURUSAN AKADEMIK

  PEJABAT PENDIDIKAN DAERAHSEBERANG PERAI UTARA

 • 7/25/2019 SKPM 4 P&P.ppsx

  4/63

  Standard Asp! PdP

  $&1 Peng'iba(an M)rid

  $&2 Peng)asaan Pe*be'a+aran M)rid

  $&3 Hasi' Ker+a M)rid

  $&$ Peran,angan dan Persediaan M)rid$&% Kaeda- Pen.a*/aian

  $& Ke*a-iran K*)niasi

  $& Pengg)naan S)*ber Pendidian

  $&4 Peni'aian$&5 Teni Pen.a'an

  $&10 Peng)asaan Isi Kand)ngan

  $&11 Peng)r)san Ke'as 67i'i dar+a-8 *a*a'8benge'8/adang9

  $&12 A*a'an Pr:esina'is*a Keg)r)an

  STANDARD 4: PEMBELAJARAN DANPENGAJARAN

 • 7/25/2019 SKPM 4 P&P.ppsx

  5/63

  Ta"s#ran $rasa Da%a& Ds!r#ps#

  %

  Keera/an8K)an(i(i Pera()s Sr

  Kese')r)-an 50 ; 100

  Ha*/ir

  ese')r)-an

  40 < 45 %

  Seba-agian besar 0 < 5 $

  Keban.aan %0 < 5 3

  Seba-agian e,i' 2% < $5 2

  Sanga( sedii( 0 < 2$ 1

  TA=SIRAN SK!R

 • 7/25/2019 SKPM 4 P&P.ppsx

  6/63

  S!'r dan Ds!r#ps#

  SK(R DESKRIPSI

  )

  Te'a- *e*en)-i se*)a desri/si sr %" *e*/)n.aie)a(an ese')r)-an .ang sanga( +e'as8*e*/)n.ai

  ni'ai (a*ba-8*enda/a( /engi(ira:an8*en+adi ,n(-

  e/ada se'a- 'ain8g)r) 'ain&

  * Brdasar!an ds!r#ps# s!'r *

  4

  7e')* *e*en)-i a/a .ang di+e'asan da'a* desri/si

  sr % (e(a/i 'ebi- bai dari/ada a/a .ang din.a(aan

  da'a* desri/si sr 3

  3 Brdasar!an ds!r#ps# s!'r 3

  2

  7e')* *en,a/ai a/a .ang di+e'asan da'a* desri/si

  sr 3 (e(a/i (ida (er'a') 'e*a- se/er(i .ang

  di+e'asan da'a* desri/si sr 1

  1Brdasar!an ds!r#ps# s!'r 1

  SK!R DAN DESKRIPSI

 • 7/25/2019 SKPM 4 P&P.ppsx

  7/63

 • 7/25/2019 SKPM 4 P&P.ppsx

  8/63

  PERATUS TARA$

  50 -ingga 100 >e*er'ang

  40 -ingga 45 7ai

  0 -ingga 5 Hara/an

  %0 -ingga 5 Me*)asan

  2% -ingga $5 Le*a-

  0 -ingga 2$ Sanga( Le*a-

  TARA$ PEN+APAIAN

 • 7/25/2019 SKPM 4 P&P.ppsx

  9/63

  APAKAH ANDA $AHAM TENTANGPENGAJARAN DAN PEMBELAJARANAntara aktiviti pembelajaran berikut yang manakah lebih berkesan

  terhadap pembelajaran murid.

  A) Zaki mendengar bacaan teks oleh Fahizah semasa sesi PdP CikguHasni bagi mata pelajaran sejarah.

  ) !orbayu melihat paparan "C# di layar sambil mendengarpenerangan Cikgu Asmah semasa beliau mengajar mata pelajaran$ains.

  C) Cikgu !orintan telah membimbing !ormaisarah dan kemudianmeminta !ormaisarah meminta menerang kepada murid lain.

  #) Pn Chua mengarahkan murid duduk dalam kumpulan bagimembincangkan topik yang sedang dipelajari bagi matapelajaran

  ahasa %elayu.

 • 7/25/2019 SKPM 4 P&P.ppsx

  10/63

  P&-%a/aran Dan

  Pn.a/aranPengajaran bukan sekadar

  menyampaikan isi kandunganpelajaran. Hasil pengajaran adalahpembelajaran . &ika pembelajarantidak berlaku' maka tiadapengajaran yang berlangsung.

 • 7/25/2019 SKPM 4 P&P.ppsx

  11/63

  HURAIAN STANDARD 4:PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN

  19)r) *eran,ang dan *e'asanaan /d/ .ang ber)a'i(i (inggidan bers)ngg)-

 • 7/25/2019 SKPM 4 P&P.ppsx

  12/63

  HURAIAN STANDARD 4:PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN

  9*)niasi .ang *)da- dan beresan bagi *e*/er,e/a(an/e*a-a*an *)rid dan *engga'aan /e*be'a+aran *)rid

  49/engg)naan s)*ber /endidian .ang beresan bagi

  *eng))-an /e*be'a+aran *)rid

  59Peni'aian .ang ber(er)san bagi *eninga(an eberesanan /d/

  109Ke/e'bagaian (eni *en.a' bagi *eninga(an /e*a-a*andan e+e'asan /e'a+aran ser(a *e*/ere*bangan /e*iiranrea(i: dan ri(is *)rid

  119Pengg)naan :a(a dan nse/ bagi *e*b'e-an /e'a+arandisa*/aian dengan .ain" +e'as dan /d/

  129 Peng)r)san e'as .ang ,ea/ bagi *e)+)dan s)asana .angnd)si: )n() eberesanan /d/

  139Pe*a()-an e(ia er+a dan a*a'an ni'ai /si(i: bagi*e)+)dan e.ainan dan e/er,a.aan *)rid (er-ada/ g)r)

 • 7/25/2019 SKPM 4 P&P.ppsx

  13/63

  I$ I HEAR I $(RGETI$ I SEE I REMEMBER

  I$ I D( I UNDERSTAND

  10 B A/a .ang i(a ba,a20B A/a .ang i(a dengar

  30B A/a .ang i(a 'i-a(

  %0B A/a .ang i(a dengar

  0B A/a .ang i(a bin,ang40B A/a .ang i(a a'a*i sendiri

  5%B A/a .ang i(a a+ar e/ada rang'ain

  PIRAMID PEM7ELAJARAN

 • 7/25/2019 SKPM 4 P&P.ppsx

  14/63

 • 7/25/2019 SKPM 4 P&P.ppsx

  15/63

 • 7/25/2019 SKPM 4 P&P.ppsx

  16/63

 • 7/25/2019 SKPM 4 P&P.ppsx

  17/63

 • 7/25/2019 SKPM 4 P&P.ppsx

  18/63

 • 7/25/2019 SKPM 4 P&P.ppsx

  19/63

 • 7/25/2019 SKPM 4 P&P.ppsx

  20/63

 • 7/25/2019 SKPM 4 P&P.ppsx

  21/63

 • 7/25/2019 SKPM 4 P&P.ppsx

  22/63

  PENGUASAAN

  PEMBELAJARAN MURIDM)rid da/a( *e*beri res/n dengan (e/a(e/ada ara-an 8 sa'an g)r)

  M)rid *e*beri /andangan a(a) idea .ang ses)aidan berai(an dengan /e'a+aran

  M)rid ber)/a.a *e'a)an ()gasan se,ara ases

  endiri" (erara- endiri a(a) adar endiri

  Ha*/ir ese')r)-an *)rid *en,a/ai b+e(i:/e*be'a+aran

 • 7/25/2019 SKPM 4 P&P.ppsx

  23/63

 • 7/25/2019 SKPM 4 P&P.ppsx

  24/63

 • 7/25/2019 SKPM 4 P&P.ppsx

  25/63

  MURID

  Ha*/ir ese')r)-an *)rid *eng-asi'an ()gasana(a) 'a(i-an dengan e*as ser(a *e*a()-i/rsed)r dan :r*a(

  Ha*/ir ese')r)-an *)rid *en.ia/an se*)a()gasan a(a) 'a(i-an .ang diberian

  Ha*/ir ese')r)-an *)rid *e'a)an/e*be()'an bagi ()gasan a(a) 'a(i-an se,araber(er)san

  J)*'a- dan eera/an ()gasan a(a) 'a(i-an .angdib)a( ses)ai dengan e)/a.aaan *)rid

 • 7/25/2019 SKPM 4 P&P.ppsx

  26/63

 • 7/25/2019 SKPM 4 P&P.ppsx

  27/63

  PERSEDIAAN GURU

 • 7/25/2019 SKPM 4 P&P.ppsx

  28/63

  PERSEDIAAN GURU

  Ran,angan Pe'a+aran Ta-)nan 6RPT9 .angdisediaan *e'i/)(i se/an+ang (a-)n /e*be'a+aran

  berdasaran s)a(an dan -)raian s)a(an /e'a+aran(erini dan ses)ai dengan (ai* /erse'a-an

  Ran,angan /e'a+aran .ang disediaan

  berses)aian dengan RPT& !b+e(i: /e'a+arandin.a(aan da'a* ben() /er'a)an" b'e- di))rdan ses)ai dengan e)/a.aan *)rid& A([email protected](i .angdiran,ang (erara- )n() *en,a/ai b+e(i:/e'a+aran&

  ReCesi di,a(a(an bagi se(ia/ /e'a+aran dengan*er)+)

  e/ada b+e(i: /e'a+aran

 • 7/25/2019 SKPM 4 P&P.ppsx

  29/63

 • 7/25/2019 SKPM 4 P&P.ppsx

  30/63

  ASPEK 4 * KAEDAH PENAMPAIAN

 • 7/25/2019 SKPM 4 P&P.ppsx

  31/63

  ASPEK 4* KAEDAH PENAMPAIAN

  )r) *e)+)dan esediaan e/ada /e'a+ar )n() be'a+ar

  Kaeda- /enga+aran ada'a- ses)ai dengan e/er')an dane)/a.aan

  *)rid

  A([email protected](i .ang di'asanaan berai( ra/a( dengan/enga'a*an a(a) /enge(a-)an *)rid

  )r) *enga*a'an /rinsi/

 • 7/25/2019 SKPM 4 P&P.ppsx

  32/63

 • 7/25/2019 SKPM 4 P&P.ppsx

  33/63

 • 7/25/2019 SKPM 4 P&P.ppsx

  34/63

 • 7/25/2019 SKPM 4 P&P.ppsx

  35/63

  $R(G LE KAJIAN TINDAKAN

  KAEDAH ITHINK PENGGUNAANABM

  BERIMPAK TINGGILESS(N STUD

  DIDIK HIBUR

 • 7/25/2019 SKPM 4 P&P.ppsx

  36/63

  K(MUNIKASI

  )r) ber*)niasi denganba-asa .ang be()'" *)da- di:a-a*i"seb)(an .ang +e'as" (e/a( dan nada

  s)ara .ang ses)ai

  )r) bere*a-iran *endengar

  dan *e*beri *a')* ba'as .angre'[email protected] se,ara 'isan dan b)an 'isandengan beresan

  )r) ber a a *e*([email protected] *)rid

 • 7/25/2019 SKPM 4 P&P.ppsx

  37/63

 • 7/25/2019 SKPM 4 P&P.ppsx

  38/63

 • 7/25/2019 SKPM 4 P&P.ppsx

  39/63

 • 7/25/2019 SKPM 4 P&P.ppsx

  40/63

  ASPEK 45 PENGGUNAANSUMBER PENDIDIKAN

  )r) *e*i'i- 8 *en.ediaan s)*ber/endidian .ang ses)ai" *enari dan*erangsang /e*iiran *)rid

  Pengg)naan s)*ber /endidian*e)+)dan s)asana .ang 'ebi- *enaridan *eninga(an *ina( *)rid )n()(er'iba( da'a* /e*be'a+aran

  )r) *e*beri /eneanan e/ada ,ara

  /engg)naan

 • 7/25/2019 SKPM 4 P&P.ppsx

  41/63

 • 7/25/2019 SKPM 4 P&P.ppsx

  42/63

  ASPEK 4 6 PENILAIAN

 • 7/25/2019 SKPM 4 P&P.ppsx

  43/63

  ASPEK 46 PENILAIAN

  )r) *engg)naan /e'bagai aeda-)n() *e*b)a( /eni'aian :r*a(i: se*asa

  /d/ )n() *eng))r dan *engesane*a+)an *)rid ser(a *e*as(ian b+e(i: 8

  -asi' /e*be'a+aran (er,a/ai

  )r) *engg)naan *a')* ba'as/eni'aian :r*a(i: )n() *e*ben()

  (indaan /e*be()'an 8 /ena*ba-baiansegera da'a* /d/

  Hasi' er+a *)rid dise*a se,aransis(en

 • 7/25/2019 SKPM 4 P&P.ppsx

  44/63

 • 7/25/2019 SKPM 4 P&P.ppsx

  45/63

  ASPEK 4 7 TEKNIK PEN(ALAN

 • 7/25/2019 SKPM 4 P&P.ppsx

  46/63

  ASPEK 47 TEKNIK PEN(ALAN

  )r) *enge*)aan sa'an .ang *)da-di:a-a*i" ber()*/)" ber,a/a-" *e'i/)(i/e'bagai aras gni(i: dan disebaran ese')r)- e'as

  )r) *e*beri res/n .ang ses)ai