skpm 2010.pptx

Download skpm 2010.pptx

Post on 06-Jul-2018

228 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/17/2019 skpm 2010.pptx

  1/34

  STANDARD

  KUALITI PENDIDIKA

  N

  MALAYSI

  A

  1

  (SKPM) 2010

  JEMAAH NAZIR DAN JAMINAN KUALITI

  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

 • 8/17/2019 skpm 2010.pptx

  2/34

  OBJEKTIF SESI SKPM:

  Memahami

  Kandunga

  n1 Standard KualitiPendidikan Malaysia (SKPM)2010

  2

  • Mengetahui cara

  menggunakan 2

 • 8/17/2019 skpm 2010.pptx

  3/34

  KANDUNGAN DOKUMEN SKPM 2010

  Bab

  Bab

  Bab

  Bab

  Bab

  1:

  2:

  3:

  4:

  5:

  Pengenalan

  Panduan

  Penggunaan

  Pernyataan Standard

  Instrumen SKPM Deskripsi Skr 

  3

 • 8/17/2019 skpm 2010.pptx

  4/34

  SKPM 2010 : 5

  STANDARD1-KEPIMPINAN DAN HALA TUJU

  2-PENGURUSAN

  ORGANISASI3-PENGURUSAN

  KURIKULUM,

  KOKURIKULUM DAN

  SUKAN, DAN

  HAL EHWAL

  MURID

  4-PEMELAJARAN

  DAN

  PENGAJARA

  N 5-

  KEMENJADIAN

  MURI 4

 • 8/17/2019 skpm 2010.pptx

  5/34

  5

  JUMLAH ITEM DAN ASPEK

  ASPEK SKPM 2010

  STANDARD ASPEK WAJARAN

  S!"#D"$D 1 Kepimpinan dan %ala !u&u ' 1()

  S!"#D"$D 2 Pengurusan *rganisasi ' 15)

  S!"#D"$D 3 Pengurusan Kurikulum+

  Kkurikulum dan Sukan+ dan

  %al ,-.al Murid

  15 2()

  S!"#D"$D 4 Pembela&aran dan Penga&aran 12 2()

  S!"#D"$D 5 Kemen&adian Murid 5( 35)

  JUMLAH 93 100%

  MESRA PENGGUNA, MUDAH, EPAT DAN TEPAT

 • 8/17/2019 skpm 2010.pptx

  6/34

  6

 • 8/17/2019 skpm 2010.pptx

  7/34

  T!"#$%!&

  S'%T!%!"  *

  cnth ke!ada seklah

  lain"Kekuatan keseluruhan yang sangat

   #elas"

  AI

  K  $anyak kekuatan yang mele%ihi ke!erluan

  minimum"

  HARAPA

  N $anyak kekuatan yang memenuhi ke!erluan

  minimum"

  MEMUASKA

  N Sedikit kekuatan teta!i terda!at %anyak

  kelemahan"

  LEMA

  H

  &

  SKOR DESKRIPSI Kekuatan keseluruhan yang sangat #elas dan mem!unyai

  +EMERLANG nilai tam%ah' menda!at !engiktiraan dan

  %leh men#adi5

  4

  3

  2

  1 $anyak kelemahan yang memerlukan

  tindakan !em%etulan

 • 8/17/2019 skpm 2010.pptx

  8/34

  S'

  %

  !

  &

  D#'%$.

  #$

  4

  2

  %!#!%'!& #'%$.#$

  #'% 1 

  SKOR DESKRIPSI  *elah memenuhi semua deskri!si skr 5' mem!unyai kekuatan

  * keseluruhan yang sangat #elas+mem!unyai nilai

  tam%ah+menda!at !engiktiraan+men#adi cnth ke!ada seklah lain+guru lain"

  5 %!#!%'!& #'%$.#$ #'% 5

  $elum memenuhi a!a yang di#elaskan dalam deskri!si skr 5 teta!i

  le%ih %aik dari!ada a!a yang dinyatakan dalam deskri!si skr 33 %!#!%'!& #'%$.#$ #'% 3

  $elum menca!ai a!a yang di#elaskan dalam

  deskri!si skr 3 teta!i

  tidak terlalu lemah se!erti yang di#elaskan dalam deskri!si skr 11

 • 8/17/2019 skpm 2010.pptx

  9/34 ,

 • 8/17/2019 skpm 2010.pptx

  10/34

  10

   peningkatan pencapaian murid. Usaha seumpama ini sesuai ditanda aras oleh sekolah

  lain.

  murid/

  ASPEK 3!1!3 KRITERIA KRITIKAL

  PENGURUSAN

  PROGRAM

  PENINGKATAN

  AKADEMIK MURID

  P"#$"& '()*)$+) +-(&*+ &."*- -*."./ .).+ &()#+#)$ '()*)$+) '"(//*

  &."*-!

  SKOR DESKRIPSI SKOR

  SKOR 

  Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 5 dipenuhi. Terdapat unsur inovasi dan kreativiti yang

  menambah nilai pada usaha-usaha meningkatkan kecemerlangan sekolah yang membawa kepada

  SKOR 

  Prgram dan akti0iti kurikulum -*"))$ -) -*4+/)+) untuk /(&. & '(45")

  dan

  melibatkan murid di semua ta-un atau tingkatan/

  Pelaksanaan prgram dan akti0iti mengambil kira */. '(&6(45"), 7' +(.') -) '#()/*

  murid serta men&urus ke ara- peningkatan ilmu dan kema-iran serta pemupukan nilai dalam kalangan

  Prgram dan akti0iti yang dilaksanakan sesuai dengan +('("4.) &."*-/

  Prgram dan akti0iti yang dilaksana &()*)$++) prestasi 7&'*" +(/(4.".7) muridmata

  pela&aranSKOR 8

  Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 3 dipenuhi. Terdapat banyak kekuatan yang

  nyata

  tetapi belum mencapai keseluruhan deskripsi skor 5.

  SKOR 3

  Prgram dan akti0iti kurikulum diranang untuk semua mata pela&aran/

  Pelaksanaan prgram dan akti0iti mengambil kira isu pembela&aran+ ta-ap keupayaan dan ptensi

  murid/

  Prgram dan akti0iti kurikulum sesuai dengan keperluan murid/

  Prgram dan akti0iti yang dilaksana meningkatkan prestasi +(6)+) murid/

  SKOR 2 Terdapat sedikit kekuatan tetapi masih banyak kelemahan yang nyata dan belum mencapai deskripsi skor 3

  SKOR 1

  Prgram dan akti0iti kurikulum dilaksanakan seara ad hoc dan melibatkan murid tertentusa-a&a/

  Pelaksanaan prgram dan akti0iti tidak mengambil kira ta-ap keupayaan dan ptensi murid/

 • 8/17/2019 skpm 2010.pptx

  11/34

  T!"#$%!

  &

  /%!#

  !

  D!!

  D#'%$.

  #$

  11

  K'%!.!&K!&$$ P%!# S'%

  Keseluruhan ,0 - 100

  6 .am!ir keseluruhan 0 / ,

  5 Se%ahagian %esar &0 / &,

  4 Ke%anyakan 50 / 6,

  3Se%ahagian kecil 25 / 4,

  2 Sangat sedikit 0 / 24

  1

 • 8/17/2019 skpm 2010.pptx

  12/34

  W!!%!

  &

  S'

  % 1()

  15)

  2()%al ,-.al Murid

  2()

  35)

  12

  S)-"- W5") 1/ Kepimpinan dan %ala !u&u

  2/ Pengurusan *rganisasi

  3/ Pengurusan Kurikulum+

  Kkurikulum dan Sukan+ dan

  4/ Pembela&aran dan Penga&aran

  5/ Kemen&adian Murid

 • 8/17/2019 skpm 2010.pptx

  13/34

  T!%!" P&!.!$!&

  S'!6 7 TARA/

  80-100 M

  90-98 $7K 

  *0-8 .P

  40-58 MM8SK

  20-38 M.

  0-18 S* M.

 • 8/17/2019 skpm 2010.pptx

  14/34

  14

 • 8/17/2019 skpm 2010.pptx

  15/34

  PERNYATAAN STANDARD:1

  K.$.$&!& #'!6 ;%.%!&!&

  #;!

  .$.$& ;%$.!' $&

  &$&

 • 8/17/2019 skpm 2010.pptx

  16/34

  WARGA

  SEKOLAH

  MENYELESAIKAN

  MASALAH

  SHARED AND LEADERSH 16

  STANDARD 1 KEPIMPINAN DAN HALA TUJU

  ASPEK 1!1 GAYA KEPEMIMPINAN

  ASPEK 1!2 PENETAPAN DAN PELAKSANAAN HALA TUJU ASPEK 1!3 KEMAHIRAN KOMUNIKASI

  ASPEK 1!8 KEMAHIRAN MERANANG

  ASPEK 1! KEMAHIRAN MEMOTIASI DAN

  MENGGERAKKAN

  ASPEK 1! KEMAHIRAN MEMBUAT KEPUTUSAN DAN

  ASPEK 1!< KEPIMPINAN INSTRUKSIONAL

  ASPEK 1!=

  PERKONGSIAN KEPIMPINAN

 • 8/17/2019 skpm 2010.pptx

  17/34

  ASPE

  [email protected]

  KEPIMPINA

  N

  INSTRUKSION

  AL

  • Mencera! P9P dan memastikan P9P semua guru

  dicera!"

  KRITER IA

  KRITIKA

  L

  K.$.$&!& #'!6 &%!$ .!'#!&!!& '%$' !& >'!& .%#'$!%!& .;!!%!& =!&< &

  te!at dan %erkus mengenai !elaksanaan kurikulum"

  • Menga#ar se#umlah ;aktu yang diteta!kan"

  • Men#adi ru#ukan %erkaitan teri !em%ela#aran' !edaggi dan

  memim!in !elaksanaan !enga#aran secara %erkesan disam!ing

  menye%arkan amalan ter%aik P9P"

  Maklum %alas !encera!an digunakan untuk !enam%ah%aikan"

  • Menyelia hasil ker#a atau tugasan dan !enca!aian murid

 • 8/17/2019 skpm 2010.pptx

  18/34

  SOALAN AKTIVITI : 1

  K&! .!#$ '!! '&$

  !! #'%$.#$ #'%

 • 8/17/2019 skpm 2010.pptx

  19/34

  SOALAN ENGKEL:

  ASPEK [email protected] KEMAHIRAN MEMOTIASI DAN MENGGERAKKAN

  WARGA SEKOLAH K.$.$&!& #'!6 $B!#$'!& >!%

  &$&

 • 8/17/2019 skpm 2010.pptx

  20/34

  20

 • 8/17/2019 skpm 2010.pptx

  21/34

  PERNYATAAN STANDARD: 2

  O%

  #$

  &

  ;$

  #'!

  6

  $%

  #

  &

  &

  '.%!

  &

  '$%

  !

  .

  $

  #;

  %

  !

  & #