skema kelantan-2010

Click here to load reader

Post on 05-Jul-2015

598 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. Bahasa MelayuOgos / Sept2010JABATAN PELAJARAN KELANTANDENGAN KERJASAMAPERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUASEKOLAH MENENGAH MALAYSIACAWANGAN KELANTANPEPERIKSAAN PERCUBAAN SPMTINGKATAN 5 (2010 )BAHASA MELAYUUNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJASKEMAPEMARKAHAN1103[ Lihat SebelahSULIT-www.lamanbahasa.wordpress.com

2. ,.SULITCemerlangKepujianMemuaskan1103/12 110311BAHAGIAN AKarangan Berdasark"an Bahan Rangsangan[30 markah]26 -30[28 - 30][26 - 27]20-25[23 - 25][20 - 22]15 -19[17 -19][15-16]KRITERIA PENSKORAN Karangan menepati tema bahan rangsangan Bahasa gramatis dari segi kata dan ayat.Penggunaan tanda baca betul dan tepat. Ejaanmengikut Sistem Ejaan Rumi Baru. Penggunaankosa kata luas dan tepat. VVacananya lengkap. Unsur bahasa yangdigunakan bervariasi dan menggunakan ungkapanyang menarik. Idea relevan dengan tema bahan rangsangan dandihuraikan dengan jelas dan matang. Karangan menepati tema bahan rangsangan. Bahasa gramatis dari segi kata dan ayat. Tandabaca betul dan tepat. Ejaan mengikut SistemEjaan Rumi Baru. Penggunaan kosa kata luas. VVacanya lengkapp. Unsur bahasa yang digunakanbervariasi. Idea relevan dengan tema bahan rangsangan dandihuraikan dengan jelas. Karangan masih menepati tema bahanrangsangan. Bahasa masih gramatis dari segi kata dan ayat.Penggunaan tanda baca masih betul dan tepat.Ejaan masih mengikut Sistem Ejaan Rumi Baru.Penggunaan kosa kata umum. VVacananya masih lengkap. Unsur bahasa masihbervariasi. " Idea masih relevan dengan tema bahanrangsangan. Huraian idea masih jelas.SULIT-www.lamanbahasa.wordpress.com 3. SULITKurangmemuaskanPencapaianminimum10 -14[12-14][10-11]01-09[06 - 09][01 - 05]Ungkapan menarik :3 110311 Karangan kurang menepati tema bahanrangsangan. Bahasa kurang gramatis dari segi kata dan ayat.Kesalahan-kesalahan tatabahasa ketara. Ejaanmasih mengikut Sistem Ejaan Rumi Baru tetapiterdapat kesalahan ejaan yang ketara.Penggunaan kosa kata terhad. Wacana kurang lengkap. Unsur bahasa kurangbervariasi. Idea kurang relevan dengan tema bahanrangsangan dan huraiannya kurang jelas. Calon tidak menunjukkan penguasaan kemahiranmenulis. Banyak kesalahan bahasa dari segi kata dan ayat. Idea tidak menepati tema bahan rangsangan.Peribahasa, pantun, cogan kala, (rasa menarik, pelikan ucapan, kata-kata hikmat,petikan hadis, maksud ayat AI-Quran dan lain-lain.1103/1 SULIT-www.lamanbahasa.wordpress.com 4. SULITCemerlangKepujian1103/14BAHAGIAN BKarangan Respons Terbuka[ 100 markah]KRITERIA PENSKORAN1103/180 -100 Penggunaan pelbagai jenis kata yang luas dantepat(90 -100) (80 - 89)66-79(73 -79)(66 -72)Penggunaan pelbagai ayat majmuk yang gramatisEjaan dan tanda baca yang betulLaras bahasa sesuai dengan tugasanPenggunaan kosa kata luas dan tepatIdea yang relevan mengikut tugasan, dihuraikandengan jelas dan matang, disertakan dengancontoh yang sesuaiPengolahan menarik dan berkesan sertapemerengganan sesuaiWacana lengkap dan terdapat kesinambungan ideayang jelas antara perengganPenggunaan unsur bahasa bervariasiGaya bahasa menarik dari segi keindahan bahasadan penggunaan ungkapan seperti peribahasa,pantun, cogan kata atau frasa.Penggunaan pelbagai jenis kata yang tepatPenggunaan pelbagai ayat majmuk yang gramatistetapi terdapat kesalahan yang minimumEjaan dan tanda baca betulLaras bahasa sesuai dengan tugasanPenggunaan kosa kata luas dan tepatIdea yang relevan mengikut tugasan, dihuraikandengan jelas, disertakan dengan contoh yangsesuai.Pengolahan menarik dan berkesan sertapemerengganan sesuaiWacana lengkap dan terdapat kesinambungan ideayang jelas antara perengganPenggunaan unsur bahasa masih bervariasiGaya bahasa masih menarik dari segi keindahanbahasa dan penggunaan ungkapan sepertiperibahasa, pantun, cogan kala atau frasa.SULIT-www.lamanbahasa.wordpress.com 5. SULITBaik.MemuaskanKurangmemuaskan1103/151 - 65(58 - 65)(51 - 57)36 - 50(43 - 50)(36 - 42)21 -35(28 - 35)(21 - 27)5 1103/1Penggunaan pelbagai jenis kata sesuaiPenggunaan ayat majmuk gramatis tetapi terdapatkesalahan yang minimumEjaan dan tanda baca masih betulPenggunaan kosa kata umumLaras bahasa sesuai mengikut tugasanIdea masih reIevan mengikut tugasan, huraian isimasih jelas dan contoh masih sesuai.Wacana masih lengkap.Penggunaan unsur bahasa masih bervariasiGaya bahasa yang kurang menarik dari segikeindahan bahasa dan penggunaan l,mgkapankurang berkesan.Penggunaan pelbagai jenis kata terhadAyat kurang gramatisEjaan dan tanda baca betul tetapi terdapatkesalahan yang minimumPenggunaan kosa kata umum dan terhadLaras bahasa kurang sesuai.Idea masih relevan mengikut tugasan, huraian isikurang jelas dan contoh kurang sesuai.Pengolahan kurang menarikWacana masih 1kurang lengkapPenggunaan unsur bahasa kurang bervariasiGaya bahasa kurang menarik dari segi keindahanbahasa dan penggunaan ungkapan kurangberkesan.Penggunaan kata kurang tepatAyat tidak gramatis tetapi masih difahamiTerdapat kesalahan ejaan dan tanda baca yangketaraIdea masih relevan I idea bercampur aduk danhuraian tidak jelas I tidak berkembang dan contohtidak sesuai.Pengolahan tidak menarikWacana tidak lengkap dan binaan perenggan tidakseimbangUnsur bahasa tidak bervariasiGaya bahasa dari segi keindahan bahasa danpenggunaan ungkapan lemahSULIT-www.lamanbahasa.wordpress.com 6. .", tSULITPencapaian 01 - 20minimum(11-20)(01 -10)1103/1.-------6 110311Keseluruhannya menunjukkan penggunaan katadan ayat yang tidak gramatisTerdapat kesalahan ejaan dan tanda baca yangketaraIdea bercampur aduk dan huraian tidak jelas I tidakberkembang dan contoh tidak sesuaiPengolahan tidak menarikWacana tidak lengkap dan binaan perenggan tidakseimbang dan tidak sesuaiGaya bahasa dari segi keindahan bahasa danpenggunaan ungkapan lemah dan tidak menarikKeseluruhan karangan sukar I tidak difahamiSULIT-www.lamanbahasa.wordpress.com 7. " .SULIT 7 1103/1( KARANGAN [BAHAGIAN BJ )Jawapan ini hanya cadangan, sebarangjawapan lain diterima:I, Masalah disiplin pelajar sekolah menjadi polemik yang tidak berkesudahan.Usaha menangani masalah ini memerlukan kerjasama semua pihak.Jelaskan usaha-usaha yang perlu anda lakukan untuk mengelakkan diri daripadaterjebak dalam masalah tersebut. Menjadi Pembimbing Rakan Sebaya(PRS) Penglibatan dalam aktiviti kokurikulum Mengikuti program keagamaan Melibatkan diri dalam program nasional-cth PLKN Mengelakkan diri daripada terbabit dengan masalah sosial2. Malaysia ketandusan atlet yang berbakat dalam bidang sukan. Semua pihaktermasuk keluarga berperanan penting dalam mencungkil bakat anak-anakmereka sejak kecillagi.Huraikan peranan ibu bapa untuk menggilap bakat anak-anak dalam bidangsukan. Memberi dorongan / sokongan moral kepada anak-anak Menyediakan kelengkapan sukan Menghantar anak-anak menyertai latihan yang dikendalikan olehjurulatih berpengalaman Membawa anak-anak menyaksikan kejohanan sukan3. Industri Kecil dan Sederhana (IKS) dapat membantu menjanakan ekonomi rakyatyang berpendapatan rendah. Sehubungan dengan itu, anda ingin menulis rencanatentang peranan kerajaan dan pihak swasta dalam memajukan IKS.Tulis rencana tersebut selengkapnya.Format: To/ak 1 markah [Tidak ada tajuk]Tolak 1 markah [Tidak ada penulis] Kerajaan- menyediakan modal / pinjaman - Melalui Amanah IkhtiarMalaysia Kerajaan ~ menyediakan latihan / kursus berkaitan Swasta - menyediakan peluang pasaran hasil IKS Swasta - institusi kewangan menyediakan kemudahan pinjaman.1103/1 SULIT-www.lamanbahasa.wordpress.com 8. " .SULIT 8 1103/14. Perkembangan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (reT) banyak membantunegara-negara sedang membangun.5.1103/1lelaskan faedah-faedah yang diperoleh negara tersebut hasil perkembangan ICT. Menerima pemindahan teknologi dari negara-negara maju Perkembangan dunia pendidikan - masyarakat negara membangunmengikuti program pendidikan dari negara maju Pemasaran barangan secara maya - memajukan industri Melahirkan tenaga mahir dalam pelbagai bidangbukit sarna didaki, lurah sarna dituruni.Peribahasa di atas menggarnbarkan bahawa nilai sepakat penting dalarnkehidupan.Bincangkan manfaat nilai tersebut dalam masyarakat.Menyiapkan sesuatu kerja dengan mudah dan cepat.Melahirkan masyarakat yang bersatu paduMembentuk masyarakat harmoniMewujudkan semangat toleransiDapat membentukperibadi mulia.SULIT-www.lamanbahasa.wordpress.com 9. , ..SULIT 2Markah penuh : 110 markahSoalan 1Markah penuh 30 dibahagikan kepada(a)(b)lsiBahasa20 markah10 markah(a) lsi [20 markah]Nota:(i) Panduan mengira perkataanPerkataan yang dikira sebagai satu perkataan: nama khas perkataan berulang penggunaan kata depan di dan ke tarikh angka yang ditulis dengan nombor atau perkataan gelaran1103/2(PP)(ii) Kira dan tandakan jawapan calon setakat 120 patah perkataan sebelumdiperiksa.(i)(ii)(iii)(iv)(iii) Periksa jawapan calon setakat 120 patah perkataan sahaja. Yangseebihnya tidak perlu diperiksa.(iv) Berikan markah bagi setiap isi yang tepat dan engkap sahaja.Bahagian Markah MarkahPendahuluan 2lsi Tersurat 4 5 6 7 8 9 10 11 1216lsi Tersirat 12 11 10 9 8 7 6 5 4Penutup / Kesimpuan 2Jumlah Markah 20.1103/2 Hak cipta terpelihara SULIT-www.lamanbahasa.wordpress.com 10. SULIT 3 1103/2(PP)(b) Bahasa [10 markah]Asas pemberian markah bahasa tertakluk kepada markah lSI, iaitu separuhdaripada markah isi yang diperoleh.Nota:(i) Jika bahasanya agak baik, tambah satu markah.(ii) Jika bahasanya kurang memuaskan, tolak I markah.(iii) Jika disalin bulat-bulat perkataan demi perkataan, ayat demi ayatwalaupun jumlah perkataan kurang daripada J20 perkataan, berikan 0markah.. (iv) Jika rumusan kurang daripada 120 perkataan, markah tidak dipotong.Pendahuluan / PengenalanPetikan membincangkan kesulitan / kekangan / haJangan yang dihadapi olehpengangkutan awam pada musim perayaan. (2M]lsi Tersurat (kesulitan)l. Ketiadaan bas tambahan beroperasi pada musim perayaan. [2M]2. Keengganan pihak berkuasa mengeluarkan permit baharu untuk bas tambahan.[2M]3. Pengguna yang menjadi mangsa terpaksa bersesak di kaunter untuk mendapatkantiket. [2M]4. Tidak ada usaha konkrit dilakukan (bagi memastikan urusan tiket dan bas,termasuk bas ta