sk sungai mas

Download Sk Sungai Mas

Post on 20-Feb-2018

230 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/24/2019 Sk Sungai Mas

  1/11

  RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA

  TAHUN 4 AL MUTTAQIN

  SEKOLAH KEBANGSAAN LKTP SUNGAI MAS

  Tema Aktiviti Kokurikulum Catatan

  Tahun 4 AL MuttaqinTarikh /Hari 17 Ogos 201 / !snin

  Ta"uk #emangat $er%asukan

  Masa &'(0)*'(0 %agi + ,0 minit -

  #tan.ar.

  em$ela"aran

  1'7'2er$inang .an mengemukakan %en.a%at tentang sesuatu

  %erkara .ari%a.a %el$agai sum$er .engan menggunakan

  aat ang gramatis seara $ertatasusila'

  Kem3

  engar .an tutur

  O$"ekti5 a.a akhir %enga"aran .an %em$ela"aran6 muri. .a%at3

  1' er$inang .an mengemukakan 2 hingga 4 %en.a%attentang 5ae.ah aktiviti kokurikulum .ari%a.a akera

  %a.at .an %etikan .engan menggunakan aat ang

  gramatis seara $ertatasusila'

  Kriteria Ke"aaan Muri. akan $er"aa "ika'''

  1' Menatakan sekurang)kurangna 2 hingga 4 5ae.ah

  aktiviti kokurikulum ang .isertai .ilakukan seara$ertatasusila'

  2' Menenaraikan 2 hingga 4 5ae.ah aktiviti kokurikulum

  menggunakan %eta $uih seara $erkum%ulan .anmem$entangkanna'

  '

  eta %emikiran

  + !think-

  Kertas se$ak

  Aktiviti

  minit

  #et !n.uksi/ Aktiviti %emula

  1. uru menulis .an menerangkan o$"ekti5 %em$ela"aran

  .an kriteria ke"aaan'2. Muri. melihat gam$ar %erkhemahan ang .i%a%arkan

  oleh guru taangan %o8er%oint'

  9 engetahuan #e.ia A.a

 • 7/24/2019 Sk Sungai Mas

  2/11

  3. Muri. $ersoal "a8a$ tentang gam$ar ang .itaangkan

  .an mengaitkan .engan ta"uk %ela"aran'

  20 minit

  Langkah 1

  Bahan CD MBMMBI

  Tahun 4: Tajuk

  Min!!u k"ku#iku$um%

  &'utan! KONSEP(

  9 Ko%erati59Kola$orati5

  9 %eta %emikiran iThink%eta $uih

  9enilaian rakan se$aa

 • 7/24/2019 Sk Sungai Mas

  3/11

  )* minit

  1' Muri. .iminta menonton taangan $ahan MBMMBI

  '+#tajuk ,Min!!u K"ku#iku$um- &'utan! KONSEP-

  2' Muri. men"a8a$ soalan ang .ikemukakan oleh guru

  tentang vi.eo ang .itonton''(' Muri. .iminta $er$inang seara '+#kum.u$an /a+ah

  m+n1+#tai aktiiti k"ku#iku$um'4' Muri. melengka%kan %eta iThink ) %eta $uih 5ae.ah

  menertai aktiviti kokurikulum' Lam%iran 2

  9 Ko%erati5

  9 Kola$orati5

  9 u"ian

  +gan"aran-

  9enilaian :akan #e$aa'

 • 7/24/2019 Sk Sungai Mas

  4/11

  Langkah 2

  1' uru mintaseorang 8akil

 • 7/24/2019 Sk Sungai Mas

  5/11

  setia% kum%ulan tinggal.alam kum%ulan untuk mem$entangkan hasil

  .a%atan %er$inangan kum%ulan ahli ang lain

  men.a%atkan maklumat .ari%a.a kum%ulan lain'2' Muri. .iminta kem$ali ke .alam kum%ulan

  mem$entangkan hasil .a%atan .ari%a.a kum%ulanlain '

  (' #etia% kum%ulan .iminta mem$eri alasan terha.a%

  5ae.ah mengikuti aktiviti kokurikulum ang

  .ikemukakan'

  )* minit Langkah ( Lam%iran (

  9Kola$orati5

  9Men"ana i.ea

  9mengklasi5ikasi

  9an"aran

 • 7/24/2019 Sk Sungai Mas

  6/11

  1' Muri. melihat taangan slai. C. MMM! tahun 4

  tajuk ) ,S+man!at '+#.a3ukan- &'utan! aktiiti )

  m+$+n!ka.kan ja5a.an(6

  2' #eara $e#.a3an!an muri. menatakan "a8a%an ang

  .i%ilih $er.asarkan soalan ang .ikemukakan'

 • 7/24/2019 Sk Sungai Mas

  7/11

 • 7/24/2019 Sk Sungai Mas

  8/11

  (' Muri. menggunakan %erisian C MBMMBI tahun 4tajuk ) ,S+man!at '+#.a3ukan- &Butan! P+ni$aian

  .+mahaman )( untuk aktiviti +%engaaan( an7h"#

  aktiiti'

 • 7/24/2019 Sk Sungai Mas

  9/11

 • 7/24/2019 Sk Sungai Mas

  10/11

  minit enutu%

  1' Muri. merumus isi %ela"aran .engan $im$inganguru'

  2' Muri. melengka%kan ruangan ; .an L %a.a $orang

  K;L .an menggam$arkan %erasaan mereka

  terha.a% %ela"aran %a.a hari ini'

  orang K;L

  engisian

  kurikulum

  !lmu3 en.i.ikan moral

  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

  Tuliskan 2 %erkara ang an.a ingin %ela"ari .engan le$ih

  lan"ut'

  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 • 7/24/2019 Sk Sungai Mas

  11/11

  #K LKT #ungai Mas