sistem pembelajaran berasaskan pendekatan inkuiri 2.5.2 kemudahan yang ditawarkan oleh web 2.0 33...

Download SISTEM PEMBELAJARAN BERASASKAN PENDEKATAN INKUIRI 2.5.2 Kemudahan yang Ditawarkan oleh Web 2.0 33 2.5.3

Post on 03-Nov-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • SISTEM PEMBELAJARAN BERASASKAN PENDEKATAN INKUIRI

  PENEMUAN MENERUSI WEB BERTAJUK PERKONGSIAN MEDIA

  DALAM PENGAJARAN & PEMBELAJARAN

  FARAZILA BINTI ABDUL RAHMAN

  UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

   

 • PSZ 19:16 (Pind. 1/97)

  BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS ♦

  JUDUL : SISTEM PEMBELAJARAN BERASASKAN PENDEKATAN INKUIRI PENEMUAN MENERUSI WEB BERTAJUK PERKONGSIAN MEDIA DALAM PENGAJARAN & PEMBELAJARAN

  SESI PENGAJIAN : 2009/2010

  Saya FARAZILA BINTI ABDUL RAHMAN

  (HURUF BESAR)

  mengaku membenarkan tesis (PSM/Sarjana/Doktor Falsafah)* ini disimpan di Perpustakaan Universiti Teknologi Malaysia dengan syarat-syarat kegunaan seperti berikut:

  1. Tesis adalah hakmilik Universiti Teknologi Malaysia. 2. Perpustakaan Universiti Teknologi Malaysia dibenarkan membuat salinan untuk tujuan

  pengajian sahaja. 3. Perpustakaan dibenarkan membuat salinan tesis ini sebagai bahan pertukaran antara

  institusi pengajian tinggi. 4. ** Sila tandakan ( )

  CATATAN: * Potong yang tidak berkenaan.

  ** Jika tesis ini SULIT atau TERHAD, sila lampirkan surat daripada pihak berkuasa/organisasi berkenaan dengan menyatakan sekali sebab dan tempoh tesis ini perlu dikelaskan sebagai SULIT atau TERHAD.

  ♦ Tesis dimaksudkan sebagai tesis bagi Ijazah Doktor Falsafah dan Sarjana secara penyelidikan atau disertasi bagi pengajian secara kerja kursus dan penyelidikan, atau Laporan Projek Sarjana Muda (PSM).

  SULIT

  TERHAD

  TIDAK TERHAD

  UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

  (Mengandungi maklumat TERHAD yang telah ditentukan oleh organisasi/badan di mana penyelidikan dijalankan)

  (TANDATANGAN PENYELIA) (TANDATANGAN PELAJAR)

  Alamat Tetap: 46, LORONG HAJI KINDANG, KAMPUNG BUMBUN, PEKAN JABI, 85000 SEGAMAT, JOHOR

  Tarikh:_________________________ Tarikh:_________________________

  PROF. MADYA DR. JAMALLUDIN BIN HARUN

  Nama Penyelia

  Disahkan oleh

  (Mengandungi maklumat yang berdarjah keselamatan atau kepentingan Malaysia seperti yang termaktub di dalam AKTA RAHSIA RASMI 1972)

 • PENGESAHAN PENYELIA

  “Saya akui bahawa saya telah membaca karya ini dan pada pandangan saya karya ini

  adalah memadai dari segi skop dan kualiti untuk tujuan penganugerahan Ijazah

  Sarjana Muda Sains dan Komputer serta Pendidikan (Matematik)”

  Tandatangan : ........................................................

  Nama Penyelia : PROF. MADYA DR. JAMALLUDIN BIN HARUN

  Tarikh : ......................................................... 

 • SISTEM PEMBELAJARAN BERASASKAN PENDEKATAN INKUIRI

  PENEMUAN MENERUSI WEB BERTAJUK PERKONGSIAN MEDIA DALAM

  PENGAJARAN & PEMBELAJARAN

  FARAZILA BINTI ABDUL RAHMAN

  Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat

  penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Sains dan Komputer serta Pendidikan

  (Matematik)

  Fakulti Pendidikan

  Universiti Teknologi Malaysia

  APRIL 2010

 •  

   

  “Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan

  yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya”.

  Tandatangan : ...............................................................

  Nama Penulis : FARAZILA BINTI ABDUL RAHMAN

  Tarikh : ............................................................... 

 • untuk Ayahanda, Bonda dan adik-adikku yang di kasihi dan di sayangi

  serta semua yang dekat di hati ini, tidak lupa buat rakan-rakan sepejuangan

  Terima kasih di atas segala sokongan, pengorbanan dan kasih sayang.....

 •  

   

  PENGHARGAAN

  Alhamdulillah, bersyukur saya ke hadrat Ilahi kerana dengan izin dan limpah

  kurniaan-Nya dapat saya menyiapkan kajian ini dalam masa yang ditetapkan.

  Di kesempatan ini saya ingin mengucapkan setinggi – tinggi penghargaan dan

  ribuan terima kasih yang tidak terhingga kepada Prof Madya Dr. Jamalludin Bin

  Harun selaku penyelia yang telah banyak memberi bimbingan dan bantuan di

  sepanjang proses pelaksanaan kajian ini di jalankan. Sesungguhnya segala tunjuk ajar

  yang diberi amat berguna dan hanya Tuhan sahajalah yang akan membalasnya.

  Tidak lupa juga kepada rakan-rakan seperjuangan Khairiah, Fida, Shima,

  Zida dan Ekin serta ahli keluarga tersayang yang banyak memberi bantuan dan

  sokongan semasa menyiapkan kajian ini. Budi baik kalian tidak akan saya lupakan

  dan hanya Allah yang mampu membalasnya. Akhir sekali saya sudahi dengan salam

  takzim penuh penghormatan kepada semua yang terlibat dalam menjayakan kajian

  ini.

  Sekian. Terima kasih.

 •  

  ABSTRAK

  Tujuan kajian ini ialah untuk merekabentuk dan membangunkan sistem

  pembelajaran menerusi web menggunakan pendekatan inkuiri penemuan mengikut

  ciri-ciri yang dicadangkan oleh National Science Teachers Association Amerika

  Syarikat dan aras pembelajaran inkuiri oleh Herron (1971). Pembangunan sistem

  pembelajaran ini menggunakan Model Rapid Prototyping. Topik yang dipilih bagi

  tujuan ini ialah Perkongsian Media bagi kegunaan guru dalam memahami apakah

  yang dimaksudkan dengan Perkongsian Media. Pendekatan inkuiri penemuan ini

  digunakan kerana pengguna akan membina kefahaman mereka sendiri hasil daripada

  pencarian maklumat. Semasa pengguna menggunakan laman web ini, mereka akan

  dikemukakan dengan persoalan dan masalah yang memerlukan mereka mencari

  jawapan seperti mana yang dipertekankan oleh pendekatan inkuiri penemuan.

  Menerusi teknik pembelajaran sebegini diharapkan penglibatan pengguna menjadi

  lebih aktif dan juga mencabar pemikiran pengguna ke aras yang lebih tinggi dalam

  menyelesaikan masalah yang dikemukakan. Bagi melihat potensi sistem

  pembelajaran yang telah dibangunkan ini, penilaian formatif telah dijalankan

  menerusi sesi temubual bersama kumpulan fokus. Analisis isi kandungan menerusi

  teknik pembentukan tema telah digunakan. Berdasarkan data yang dianalisis dan

  perbincangan yang telah dijalankan, pembangun telah membuat rumusan dan

  mengemukakan beberapa cadangan serta memberi huraian mengenai sistem

  pembelajaran berasaskan inkuiri yang dibangunkan.

 • vi 

   

  ABSTRACT

  The purpose of this study is to design and develop a web-based learning

  system that utilizes inquiry based learning strategies based on the criteria suggested

  by National Science Teachers Association United States of America and inquiry

  learning level by Herron (1971). This learning system uses Rapid Prototyping Model.

  The topic selected for this purpose is Media Sharing for teachers to understand what

  Media sharing is all about. This inquiry based learning strategies is applied as user

  will develop their own understanding based on web information search experience.

  When user searches this website, they will face questions and issues that require

  them to find solutions as emphasized by inquiry based learning strategy. Through

  this strategy, it is hope that users will participate actively and also challenge their

  thinking to a higher level in solving problems aired. Formative evaluation is

  conducted through dialogue session with focus group to understand the potential of

  developed learning system. Content analysis is performed to identify common

  themes. Based on data analysis and discussion, the developer has made conclusion

  and several recommendation and details regarding inquiry based learning through the

  developed web learning system.

 • vii

  KANDUNGAN

  BAB PERKARA MUKA SURAT

  PENGESAHAN TESIS

  PENGESAHAN PENYELIA

  JUDUL

  PENGAKUAN PENULIS ii

  DEDIKASI iii

  PENGHARGAAN iv

  ABSTRAK v

  ABSTRACT vi

  KANDUNGAN vii

  SENARAI JADUAL xi

  SENARAI RAJAH xii

  SENARAI SINGKATAN xiii

  1 PENDAHULUAN 1

  1.1 Pengenalan 1

  1.2 Latar Belakang Masalah 3

  1.3 Penyataan Masalah 9

  1.4 Objektif Kajian 10

  1.5 Rasional Kajian 11

  1.6 Kepentingan Kajian 14

  1.7 Skop dan Batasan Kajian 15

  1.8 Definisi Istilah 15

  1.8.1 Web 2.0 15

 • viii

  1.8.2 Perkongsian Media (Media Sharing) 16

  1.8.3 Inkuiri Penemuan 16

  1.9 Penutup 17

  2 SOROTAN KAJIAN 18

  2.1 Pengenalan 18

  2.2 Sistem Pendidikan Malaysia 19

  2.3 Peranan Komputer dalam Pengajaran dan Pembelajaran 20

  2.3.1 Kelebihan Penggunaan Komputer dalam Pengajaran

  dan Pembelajaran 21

  2.3.2 Kelemahan Penggunaan Komputer dalam Pengajaran

  dan Pembelajaran 24

  2.4 Teknologi Web dalam Pengajaran dan Pembelajaran 26

  2.4.1 Kelebihan Menggunakan Laman Web dalam Pengajaran

  dan Pembelajaran 26

  2.4.2 Kekurangan Menggunakan Laman Web dalam

  Pengajaran dan Pembelajaran 29

  2.4.3