sistem ekonomi (baitul mal)

Click here to load reader

Download Sistem Ekonomi (Baitul Mal)

Post on 05-Dec-2014

1.063 views

Category:

Education

5 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

SISTEM BAITUL MAL DALAM TAJUK EKONOMI ISLAM

TRANSCRIPT

 • 1. SISTEM EKONOMI
 • 2. Institusi terulung dalam sejarah Islam dan bertindak sebagai Perbendaharaan Negara Dikenali juga dengan nama Kementerian Kewangan pada masa kini. Berfungsi sebagai pembangunan yang ada kaitan dengan ibadat khusus seperti menyediakan tempat sembahyang untuk kebajikan orang yang memerlukan.
 • 3. Fai : harta yang didapati oleh kaum muslimin daripada orang musyrikin secara percuma tanpa menghadapi peperangan dengan tentera kafir. Satu perlima daripada harta ghanimah dan fai diperuntukkan kepada perbelanjaan kerajaan pusat di Madinah dan selebihnya dibahagikan kepada tentera yang terlibat dalam peperangan.
 • 4. Jizyah : Cukai diri atau perlindungan yang dikenakan ke atas orang kafir zimmi (orang kafir yang bernaung di bawah pemerintahan Islam atau mempunyai perjanjian damai dengan negara Islam) dan akan gugur Jizyah apabila dia memeluk Islam. Dikenakan jizyah apabila cukup syarat iaitu seorang lelaki, merdeka, berakal/baligh, masih hidup dan berupaya. Kadar cukainya adalah 12 hingga 48 dirham setahun mengikut taraf kekayaan dan keupayaan masing-masing.
 • 5. Cukai tanah yang dikenakan kepada semua pemilik tanah di wilayah-wilayah yang ditakluki dengan kadar sebanyak 10%. Kharaj pada zaman pemerintahan Khalifah Umar Al-Khattab dipanggil Kharaj alMuqasamah yang diuruskan oleh kerajaan.
 • 6. Merupakan 10% yang dikenakan kepada barang-barang yang dibawa oleh peniaga untuk berniaga di negara Islam. Merupakan cukai perniagaan yang dikenakan kepada semua peniaga tidak kira Islam atau bukan Islam. Kadar cukainya berbeza-beza antara satu sama lain.
 • 7. Bahasa : Suci, bersih, subur dan bertambah Syarak : Mengeluarkan kadar tertentu daripada harta tertentu dgn syarat tertentu dan diberikan kepada golongan tertentu. Antara harta yang wajib dikeluarkan ; emas & perak, wang simpanan, saham, KWSP, pendapatan, hasil pertanian, penternakan dan perniagaan.
 • 8. ASNAF ZAKAT 1. Fakir 2. Miskin 3. Muallaf 4. Hamba 5. Orang yang berhutang pada jalan Allah 6. Berjuang fi sabilillah 7. Ibn Sabil (musafir yang keputusan bekalan) 8. Amil
 • 9. TAKAFUL Persetujuan yang memastikan pengikatan diri seseorang penananggung untuk memberi ganti rugi atau sesuatu pembayaran kepada yang ditanggung kerana kehilangan sesuatu, menderita sesuatu kerugian atau tidak mendapat keuntungan yang semuanya ditimbulkan oleh sesuatu kejadian yang tidak diduga. Konsep takaful mementingkan dan menghayati amalan kerjasama, tolong-menolong, setiakawan atau ringkasnya saling menjamin antara mereka.
 • 10. AR-RAHN ( PAJAK GADAI ISLAM ) Bahasa arab : Rahn : sebagai suatu barang yang diserahkan kepada seseorang sebagai cagaran hutang. Istilah syarak : harta yang dijadikan cagaran kerana sesuatu hutang untuk menyamakan hutangnya apabila tidak berkemampuan pembayarannya oleh yang berhutang mengikut ketentuan syarak dan tanpa ada bunga atau faedah.
 • 11. Perbankan Islam Matlamat : utk memperoleh keuntungan secara halal tanpa terlibat dalam urus niaga yang dilarang dalam Islam Berkongsi keuntungan dengan para pelabur. Peratus atau kadar keuntungan adalah tetap Tidak berurus niaga atas dasar kredit tetapi beroperasi atas dasar penanggungan bersama ganjaran dan risiko sama ada untung atau rugi Perbankan Konvesional Matlamat utk memaksimakan keuntungan melalui aktiviti pinjaman dan pelaburan langsung Menjanjikan faedah (yang ditentukan awal) dengan jaminan pembayaran balik serta peratus pulangan yang tetap. Pinjaman adalah berdasarkan faedah
 • 12. Perbankan Islam Perbankan Konvesional Hubungan pihak bank Islam dan pelanggannya adalah sebagai pemegang amanah, rakan niaga dan juga rakan kongsi sama ada dalam kes keuntungan atau kerugian. Hubungan yang terjalin dengan pelanggan adalah atas dasar pemiutang dan penghutang Dana deposit dan modal diurus berasingan Dana deposit dan modal disatukan dalam tabung. Menawarkan pembiayaan berasaskan pembiayaan. Menumpukan kepada penwaran pinjaman tunai kepada pelanggan. Berperanan untuk menggerakkan sumber kewangan untuk membangunkan masyarakat. Menumpukan kepada pengumpulan dana dan menawarkan dana tersebut kepada pelanggan sebagai pinjaman. Operasi bank Islam akan dinilai oleh Majlis Pengwasan Syariah dan badan audit bertauliah. Hanya dinilai oleh badan audit bertauliah sahaja.
 • 13. Ar-Rahn Pemegang gadaian boleh mengenakan upah berasaskan prinsip syariah al-ujr pada kadar yang minimum Pajak Gadai Bukan Islam Kadar faedah yang tinggi iaitu 2 hingga 4% Kadar pinjaman adalah berasaskan nilai Nilai gadaian yang rendah untuk barang gadaian. meminimumkan jumlah peminjaman. Tiada unsur penindasan dan elemen yang haram seperti riba Menipu dalam berat timbangan atau cara timbangan yang betul. Membantu golongan yang berkesempitan wang dan bukan untuk tujuan komersial. Matlamat pengusaha adalah untuk mengaut keuntungan semata-mata. Penggadai dimaklumkan tentang lelongan barangan gadaian. Merahsiakan pekara yang berkaitan dengan lelongan barangan gadaian. Had umur dinaikkan kepada 18 tahun ke atas hingga 65 tahun Had umur minimum adalah 16 tahun dan ke atas.
 • 14. Ar-Rahn Pajak Gadai Bukan Islam Ar-rahn Bank Rakyat hanya menerima emas sahaja Menerima apa sahaja barangan asalkan harganya stabil dan mudah untuk dipasarkan. Pelaksanaan berasaskan tiga kombinasi prinsip syariah iaitu ar-rahn, al-wadiah yad ad-dhamanah dan qard al hasan. Tertakluk kepada Akta Pajak Gadai 1972 dari segi pengenaan kadar keuntungan. Jumlah maksimum pinjaman yang dibenarkan adalah tidak melebihi 60% atas nilai emas yang digadai bersamaan dengan maksimum RM5, 000 bagi setiap gadaian. Sesetengah pajak gadai bukan Islam melebihi jumlah had tersebut untuk mendapat keuntungan lebih melalui kadar faedah yang dikenakan. Barang gadaian merupakan jaminan kepada hutang dan si pemiutang hanya boleh menjual barang gadaian tersebut dengan perintah mahkamah. Menekankan unsur pajakan iaiatu barang gadaian akan menjadi milik si pemiutang sekiranya penggadai tidak menuntut apabila sampai tempoh matang. Penggadai dimaklumkan tentang lelongan barangan gadaian. Merahsiakan pekara yang berkaitan dengan lelongan barangan gadaian. Akad gadaian berbentuk penwaran dan penerimaan sebagaimana akad dalam kontrak muamalah Islam Suarat gadaian ditulis secara umum dan soal kewujudan saksi dalam urus niaga tidak dittitikberatkan.
 • 15. Takaful Insurans Tertakluk kepada AKTA TAKAFUL 1984 Tertakluk kepada AKTA INSURANS 1963 (Pindaan 1996) Peserta dikehendaki membayar sumbangan berdasarkan konsep tabarruat (menderma secara ikhlas) Pemegang polisi dikenakan bayaran premium atas perlindungan Pihak syarikat merupakan Pengendali risiko. Pihak syarikat merupakan Penanggung risiko Penyertaan takaful merupakan satu akad antara peserta dan pengendali takaful Pembelian insurans adalah satu kontrak antara penginsurans dan pemegang polisi. Tidak ada unsur riba maisir (judi) dna gharar (tidak ketentuan) terlibat. Terdapat unsur riba. Maisir dan gharar HALAL di sisi Islam Jabatan Kemajuan islam Malaysia (JAKIM) telah menegluarkan fatwa bahawa insurans nyawa adalah HARAM Terdapat pengawasan Majlis Pengawasan Syariah Tiada Majlis Pengawasan Syariah yang hanya terdapat adalah Majlis Penasihat