sirah rasulullah s

Download Sirah Rasulullah S

Post on 05-Feb-2018

222 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/21/2019 Sirah Rasulullah S

  1/22

  sirah Rasulullah S.a.w dan para sahabat

  Ringkasan perjalanan hidup Nabi

  Muhammad SAW

  1.Kelahiran dan Empat Puluh Tahun SebelumKenabian

  Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah pada hari Isnin, tarikh 12 Rabi'ulAwal Tahun Gaah !dinamakan tahun Gaah kerana pada saat itu pasukanber"aah #an" dipimpin oleh Gabenor $aman Abrahah in"in men"han%urkan&aabah &emudian pasukan itu binasa seperti daun #an" dimakan ulat Surah Al()il*, bertepatan den"an +- M

  Sebaha"ian besar penduduk Makkah men#emba berhala* A#ah beliaubernama Abdullah bin Abdul Muthalib, dan ibu beliau bernama Aminah bintiWahab Abdullah bin Abdul Muthalib wa.at ketika Rasulullah masih beradadalam kandun"an !Sebelum kelahiran Nabi Muhammad, mas#arakat hiduppada /aman 0ahili#ah iaitu /aman kebodohan Sebaha"ian besar pendudukMakkah men#embah berhala*

  ran" pertama #an" men#usui beliau setelah ibun#a adalah Tsuaibah&emudian beliau disusukan kepada alimah binti 3/u'aib As(Sa'di#ah hin""aberumur 2 tahun, dan beliau diasuh alimah selama 4 tahun

  5ada usia 6 tahun, nabi Muhammad SAW, dibawa oleh ibun#a ber/iarah kemakam a#ahn#a di $atsrib Namun ketika sampai di Abwa ', ibun#amenin""al dan dimakamkan di Abwa' 3alam peralanan tersebut ikut u"apen"asuh beliau #an" bernama 7mmu Aiman &emudian Rasulullah diasuhdatukn#a, selama dua tahun

 • 7/21/2019 Sirah Rasulullah S

  2/22

  Saat beliau berumur 8 tahun, datukn#a menin""al dunia dan beliau di asuh

  oleh bapa saudaran#a Abu Talib 5ada usia 12 tahun, Rasulullah di bawabernia"a oleh Abu Talib bersama ka.ilah da"an" ke ne"eriS#am &etika tiba di 9asrah, beliau bertemu den"an pendeta Nasrani #an"bernama 9ahira !9ukhira* #an" men"atakan kepada Abu Talib bahawakemanakann#a mempun#ai tanda(tanda kenabian dan men#arankan a"arRasulullah dibawa kembali pulan" a"ar tidak di%elakai oran" Rom dan$ahudi

  5ada tahun ke(14 dari kelahirann#a, Rasulullah ikut dalam peran" )iar #an"teradi pada suatu tempat di antara Nakhlah dan Thai., antara kabilah:urais# dan sekutun#a 9ani &inanah melawan &abilah :ais 'Ailan 3alam halini Rasulullah ikut membantu bapa saudara(bapa saudaran#a men#ediakananak panah

  5ada 7sia 2+ tahun Rasulullah diper%a#a membawa baran" pernia"aan milik&hadiah binti &huwailid untuk diperda"an"kan ke ne"eri S#am &emudianRasulullah berkahwin den"an &hadiah

  5utra(putri beliau dari perkahwinan den"an &hadiah adalah; Al(:asim,+ tahun, kabilah :urais# membina semula &aabah#an" rosak akibat banir Tatkala pen"eraan sampai kepada peletakan aarAswad, berlaku perselisihan tentan" siapa #an" palin" berhak meletakkankembali aar Aswad ke tempat semula7ntun"lah ada seoran" #an"

 • 7/21/2019 Sirah Rasulullah S

  3/22

  biaksana iaitu 7mma#ah bin Mu"hirah dari bani Mak/um Atas usul7mma#ah, mereka sepakat siapa #an" palin" pertama masuk melalui pintuSa.a, ialah #an" menadi pemutus perkara tersebut

  Atas &ehendak Allah SWT, Rasulullah #an" pertama memasuki pintutersebut, den"an "embira mereka men#eru Al Amin !oran" #an" bolehdiper%a#ai*Rasulullah membentan"kan sehelai kain dan meletakkan aarAswad di ten"ahn#a, lalu meminta a"ar semua kepala kabilah meme"an"huun" selendan" t dan men"an"katn#a sampai ke tempat

  2 Dibaah Naungan Kenabian

  &etika usia Rasulullah mendekati 4- tahun beliau serin" beru/lah!men"asin"kan diri untuk memohon petunuk kepada Allah SWT* di Gua ira#an" terletak di 0abal Nur

  Tatkala usia beliau "enap 4- tahun dian"kat menadi rasul den"anturunn#a wah#u pertama surah Al(Ala= a#at 1(+ #an" disampaikan olehmalaikat 0ibril Rasulullah "ementar dan pulan" menemui isterin#a &hadiah

  dan berkata ?Selimuti aku, selimuti aku? &emudian &hadiah membawaRasulullah kepada bapa saudaran#a #an" bernama Wara=ah bin Nau.al danWara=ah men#atakan #an" datan" kepada Rasulullah adalah malaikat 0ibril

  a 3akwah se%ara sembun#i(sembun#i !dakwah Sirri##ah*

  3akwah se%ara sembun#i(sembun#i berlan"sun" selama > tahun 5adadakwah permulaan itu empat oran" #an" dekat den"an Rasulullahmen#atakan keislaman#a, mereka disebut seba"ai as(saabi=uun al(awwalluun !oran" #an" pertama masuk Islam*Mereka terdiri dari; &hadiah!isteri beliau*, Abu 9akar As(Siddi= !sahabat beliau*, Ali bin Abi Talib !anaksaudara beliau*, dan

 • 7/21/2019 Sirah Rasulullah S

  4/22

  b 3akwah se%ara teran"(teran"an !dakwah ahri##ah*3akwah se%ara terbuka dilakukan Rasulullah setelah mendapat perintahAllah SWT !Surah Al(ir a#at @4* 3akwah pertama se%ara teran"(teran"an

  dilakukan di bukit Sa.a berhampiran &aabah dan mendapat %emuhan darisebaha"ian besar kaum :urais# terutama bapa saudaran#a sendiri Abuahab !Surah Al(ahab*

  % Reaksi kaum :urais# atas dakwah Rasulullah

  5elba"ai penindasan dilakukan kepada kaum muslimin, antara lain;( 7thman bin A..an di"ulun" oleh bapa saudaran#a dalam tikar kurma dandiasapi dari bawah

  ( 9ilal, budak milik 7ma##ah bin &hala. al(0umahi#, lehern#a dililit tali dandiseret, ditindih den"an batu besar dan diletakkan di terik matahari laludibebaskan oleh Abu 9akar

  5ada Tahun kelima kenabian, Rasulullah memerintahkan kaum musliminberhirah ke abs#ah !Bthiopia* untuk men"elakkan pen#eksaan kaummus#rikin Raa abs#ah pada waktu itu adalah Ashhimah an(Naas#i#

  &ekeaman ka.ir :urais# semakin menadi(adi 5ada tahun ke tuuhkenabian, kaum muslimin dan seluruh 9ani as#im dan 9ani Muthalib diasin"kan di lembah dibuan" daerah

  &aum ka.ir :urais# memboikot se"ala hubun"an antara umat Islam den"anpihak lain, sehin""a kaum muslimin menderita kelaparan 5ada tahun ituu"a Rasulullah memerintahkan untuk hirah ke abas#ah #an" keduakalin#a

 • 7/21/2019 Sirah Rasulullah S

  5/22

  d Masuk Islamn#a am/ah dan 7mar bin &hattab

  am/ah bin Abdul Muthalib masuk Islam pada prn"huun" tahun keenamkenabian, pada bulan

 • 7/21/2019 Sirah Rasulullah S

  6/22

  5eralanan beliau ditemani oleh malaikat 0ibril den"an men"endarai9ura= 5ada peristiwa ini Rasulullah menerima perintah solat #an"pada mulan#a +- rakaat sampai akhirn#a + rakaat sehari semalam

  3ari peralanan Isra 'Mikra ini Rasulullah men"alami keadian #an" berbe/a;( 9eliau ditawarkan susu dan arak, lalu beliau memilih susu( 9eliau melihat 4 buah sun"ai di s#ur"a, dua sun"ai nampak dan dua la"itersembun#i

  $an" tampak adalah sun"ai Nil dan sun"ai Bu.rat ( 9eliau melihat malaikat Malik pena"a neraka #an" tidak pernah tertawa ( 9eliau melihat para pemakan harta anak(anak #atim se%ara /alim #an"

  bibirmereka seperti bibi unta, mulut mereka dilempari sepoton" api darineraka

  ( 9eliau melihat pemakan riba #an" perutn#a bun%it( 9eliau melihat pen/ina di antara mereka kelihatan da"in" "emuk ditan"ann#adan

  disampin"n#a da"in" bernanah dan busuk dan mereka memilih mamakanda"in" busuk

  dan bernanah

  Sahabat beliau Abu 9akar membenarkan peristiwa Isra 'Mikra manakalaoran"(oran" mendustakann#a5ada moment ini Abu 9akar di"elar Ash(Shiddi= !oran" #an" selalu membenarkan nabi*

  "ai$ah A%abah Pertama

  5ada tahun 12 kenabian datan" 12 oran" dari $athrib iaitu suku &ha/ra dansuku Aus menemui Rasulullah di bukit A=abah di Mina dan berbai'at!berani* akan setia kepada Allah SWT 5eristiwa ini dikenali den"an sebutan9ai'atul A=abah 5ertama &emudian mereka pulan" ke $astrib dan RasulullahSAW men"utus Mush'ab bin 7mair untuk men"aarkan dan memberikanpemahaman tentan" a"ama Islam

 • 7/21/2019 Sirah Rasulullah S

  7/22

  "ai$ah A%abah Kedua &"ai$at Kubr'(

  5ada musim hai tahun ke(1> kenabian datan" la"i penduduk $athrib den"anumlah #an" lebih besar menemui Rasulullah di A=abah, sehin""a peristiwaini dikenali den"an 9ai'atul A=abah &edua 3alam pertemuan den"anRasulullah SAW mereka meminta den"an sun""uh(sun""uh a"ar Rasulullahdan kaum muslimin hirah ke $atsrib Mereka berani akan menolon" danmelindun"i seperti keluar"a sendiri

  )ijrah ke *athrib

  Rasulullah men#ambut baik permintaan kaum $atsrib untuk hirah 9eliaumemerintahkan a"ar semua kaum muslimin hirah ke $atsrib Mereka hirahse%ara sembun#i(sembun#iSetelah hampir seluruh kaum musliminberan"kat maka Rasulullah pun irah ditemani Abu 9akar As(Siddi=

  Sekatan terhadap &ediaman Rasulullah SAW5ara ka.ir :urais# #an" telah dilantik men"ikut peranian parlimen Makkah

  ?3aarun Nadwah?, meran%an" in"in membunuh Rasulullah SAW Merekamenun""u Rasulullah keluar ten"ah malam untuk melakukan solat diMasidil aram Namun sekatan ini "a"al

  5ada malam itu Rasulullah memerintahkan kepada Ali bin Abi Talib untuktidur di tempat tidurn#a dan berselimut den"an burdah hiau milik Rasulullah

  Sementara itu Rasulullah bera#a keluar dan menembusi sekatan &a.ir:urais# 9eliau memun"ut se"en""am tanah lalu menaburkann#a di ataskepala mereka &etika itu Allah telah men%abut pandan"an mereka sehin""atidak melihat Rasulullah SAW lewat

  Sedan"kan beliu menba%a .irman Allah !Surah [email protected]*3alam peralanan Rasulullah dan Abu 9akar bersembun#i di Gua Tsur selamti"a malam

 • 7/21/2019 Sirah Rasulullah S

  8/22

  3alam peralanan Rasulullah sempat mendirikan sebuah masid di :uba#an" dinamakan masid :uba Inilah masid #an" pertama didirikan seakkenabian

  Saat memasuki $atsrib beliau dan rombon"an muhajirindisambut "embiraoleh penduduk $atsrib Seak saat itu kota $athrib ditukar nama menadiAl(Madinatul Munawarah #an" dikenali sampai sekaran" den"an sebutanMadinah

  Tahapan Pertama di Madinah &Tahun 1

  )ijrah(

  Men"awali lan"kah pertama pada tahun itu Rasulullah SAWmempersaudarakan kaum Ansar dan kaum Muhairin di rumah Anas binMalik &emudian se%ara ber"oton" ro#on" memban"un MasidNabawi Tahun itu u"a turun wah#u #an" membenarkan kaum musliminberperan" mempertahankan akidah dan memberla a"ama Allah SWT

  Tahun Ke+, )ijrah &Perang "adar(

  5eristiwa bersearah pada tahun ini antara lain;( 5erubahan kiblat dari arah 9aitul Ma=dis 5alestin ke &aabah Makkah( 5ertama kalin#a diwaibkan puasa Ramadhan( 3is#ariatkan a"ar umat Islam men"adakan solat Idul )itri setelah puasaRamadhan( 3itetapka men"eluarkan /akat ba"i #an" mampu( Teradin#a peran" 9adar &ubra

  5ada peran" 9adar pasukan kaum muslimin berumlah >1>oran"Rasulullah men"an"kat Ibnu 7mmi Maktum seba"ai pen"uasasementara di Madinah 5asukan peran" 9adar di ba"i 2 iaituC

  1 Al(Muhairin dipimpin oleh Ali bin Abi Talib

 • 7/21/2019 Sirah Rasulullah S

  9/22

  2 Ansar dipimpin oleh Sa'ad bin Mu'ad/

  Tahun Ke+- )ijrah &Perang hud(+terbunuh

  saidina )am/ah

  5eristiwa pentin" pada tahun ini adalah;( 3iharamkann#a minuman khamar ba"i kaum muslimin

  ( Peristia perang hud iaitu peran" antara kaum muslimin den"an ka.ir :urais# #an" dendam atas kekalahan pada peran" 9adar

  5ada peran" ini terbunuhn#a ?Sin"a Allah?, am/ah bin Abdul Muthalib

  &etika tentera Islam men%apai kemenan"an, teradi kesalahan .atal daripasukan pemanah !#an" diperintahkan oleh Rasulullah tetap berada di bukitdalam situasi apapaun*, mereka melihat tentera Islam sedan"men"umpulkan ghanimah!harta rampasan peran"* dan turun ikutmen"umpulkan "hanimah

  &halid bin al(Walid, pasukan musuh meman.aatkan kesempatan untukmen#erbu pasukan kaum muslimin

  Tahun ke+0 )ijrah( 3is#ariatkann#a solat khau. !solat kerana takut*( 3iturunkann#a wah#u tentan" ta#amum apabila tidak ada air

  Tahun ke+ )ijrah &Perang Khandak(( 3iwaibkan hai ba"i kaum muslimin #an" mampu

 • 7/21/2019 Sirah Rasulullah S

  10/22

  ( Teradi peran" &handa= !peperan"an Ah/ab*, iaitu peran" den"an taktikmen""ali parit seba"ai benten" Islam di Madinah

  Tahun ke+2 )ijrah &Perjanjian )udaibi3ah(

  ( 9erlaku pejanjian )udaibi3ah4iaitu perania antara kaum musliminden"an ka.ir

  :urais# di desa udaibi#ah #an" isi kandun"ann#a;D 5enan""uhan hai ba"i kaum muslimunD Gen%atan senata selam 1- tahun antara kedua(dua belah pihakD &ebebasan memilih kelompok #an" disukai !kelompok dalam peranian

  Muhammad atau den"an pihak :urais#*D Siapa #an" mendatan"i Muhammad dari pihak :urais# tanpa i/in walin#a,harus dikembalikan la"i, ika #an" melarikan diri dari pihak Muhammad, makatidak akan dikembalikan kepada beliau

  ( Teradi 9ai'atur Ridwan, iaitu sumpah setia kaum muslimin akan membelaa"ama

  Islam sampai titik darah pen"habisan

  Tahun ke+5 )ijrah &Perang Khaibar(

  Teradi peran" &haibar, iaitu peran" antara kaum muslimin den"an kaumka.ir #an" pernah men#eran" Madinah ketika peran" &handa=

  Tahun ke+6 )ijrah &Perang mu$tah( 7 8athul

  Makkah

  ( Teradi peran" Mu'tah, iaitu peran" antara kaum muslimin den"an ban"saRom #an"

  menaah wila#ah utara Semenanun" Arab

 • 7/21/2019 Sirah Rasulullah S

  11/22

  5ada peran" ini >--- pasukan muslimin melawan 2----- peraurit

 • 7/21/2019 Sirah Rasulullah S

  12/22

  5ada tahun ini Rasulullah wa.at, di rumah isteri beliau Ais#ah, waktu dhuha,Isnin 12 Rabi'ul Awwal tahun 11 irah dalam usia 6> tahun di Madinah

  Isteri(isri beliau;

  1 &hadiah binti &huwailid

  9eliau berkahwin usia 2+ tahun sedan" &hadiah berusia 4- tahun1 Saudah binti

 • 7/21/2019 Sirah Rasulullah S

  13/22

  1 Maimunah binti Al(arith

  3inikahi Rasulullah bulan

 • 7/21/2019 Sirah Rasulullah S

  14/22

  Maka Nabi bertan#a, ?9elum ada sarapan #a &humairaF?!&humaira adalahpan""ilan mesra untuk Sa#idatina Ais#ah #an" bererti 'Wahai #an" kemerah(

  merahan'*Ais#ah menawab den"an a"ak serba salah,?9elum ada apa(apa wahaiRasulullah?Rasulullah lantas berkata, ?0ika be"itu aku puasa saa hari ini?Tanpa sedikitter"ambar rasa kesal di waahn#a

  Sebalikn#a ba"inda san"at marah tatkala melihat seoran" suami memukulisterin#aRasulullah mene"ur, ?Men"apa en"kau memukul isterimuF?antas soalan itu diawab den"an a"ak "ementar,?Isteriku san"at keraskepala Sudah diberi nasihat dia tetap de"il, adi aku pukul dia??Aku tidak bertan#a alasanmu,?sahut Nabi s a w,?Aku menan#akanmen"apa en"kau memukul teman tidurmu dan ibu kepada anak(anakmuF?

  5ernah ba"inda bersabda, "Sebaik-baik lelaki adalah yang paling baik danlemah lembut terhadap isterinya."

  5ada suatu ketika ba"inda menadi imam solat 3ilihat oleh para sahabat,per"erakan ba"inda antara satu rukun ke satu rukun #an" lain amat sukarsekali 3an mereka menden"ar bun#i men""erutup seolah(olah sendi(sendipada tubuh ba"inda #an" mulia itu ber"eser antara satu sama lain

  Sa#idina 7mar #an" tidak tahan melihat keadaan ba"inda itu lan"sun"bertan#a setelah selesai bersembah#an", ?$a Rasulullah, kami melihat

  seolah(olah tuan menan""un" penderitaan #an" amat berat, tuan sakitkah#a RasulullahF?

  ?Tidak, #a 7mar Alhamdulillah, aku sihat dan se"ar?

 • 7/21/2019 Sirah Rasulullah S

  15/22

  ?$a Rasulullah men"apa setiap kali tuan men""erakkan tubuh, kamimenden"ar seolah(olah sendi ber"eselan di tubuh tuanF &ami #akin en"kausedan" sakit? desak 7mar penuh %emas

  Akhirn#a Rasulullah men"an"kat ubahn#a 5ara sahabat amat terkeut5erut ba"inda #an" kempis, kelihatan dililiti sehelai kain #an" berisi batukerikil, buat menahan rasa lapar 9atu(batu ke%il itulah #an" menimbulkanbun#i(bun#i halus setiap kali ber"erakn#a tubuh ba"inda

  ?$a Rasulullah Adakah bila tuan men#atakan lapar dan tidak pun#amakanan, kami tidak akan mendapatkann#a buat tuanF?

  alu ba"inda menawab den"an lembut, ?Tidak para sahabatku Aku tahu,apa pun akan en"kau korbankan demi Rasulmu Tetapi apakah akan akuawab di hadapan AA nanti, apabila aku seba"ai pemimpin, menadibeban kepada umatn#aF??9iarlah kelaparan ini seba"ai hadiah AA buatku, a"ar umatku kelaktidak ada #an" kelaparan di dunia ini lebih(lebih la"i tiada #an" kelaparan diAkhirat kelak?

  9a"inda pernah tanpa rasa %an""un" sedikitpun makan di sebelah seoran"tua #an" penuh kudis, miskin dan kotor

  an#a diam dan bersabar bila kain rida'n#a direntap den"an kasar olehseoran" Arab 9adwi hin""a berbekas merah di lehern#a 3an den"an penuhrasa kehambaan ba"inda membasuh tempat #an" diken%in" si 9adwi didalam masid sebelum mene"ur den"an lembut perbuatan itu

  &e%intaann#a #an" tin""i terhadap AA swt dan rasa kehambaan #an"sudah sebati dalam diri Rasulullah saw menolak sama sekali rasa ke tuananSeolah(olah anu"erah kemuliaan dari AA lan"sun" tidak diadikan sebabuntukn#a merasa lebih dari #an" lain, ketika di depan ramai mahupun dalamkeseoran"an

 • 7/21/2019 Sirah Rasulullah S

  16/22

  5intu S#ur"a telah terbuka seluas(luasn#a untuk ba"inda, ba"inda masih la"iberdiri di waktu(waktu sepi malam hari, terus(menerus beribadah hin""akanpernah ba"inda teratuh lantaran kakin#a sudah ben"kak(ben"kak

  )i/ikaln#a sudah tidak mampu menan""un" kemahuan iwan#a #an" tin""i

  9ila ditan#a oleh Sa#idatina Ais#ah,?$a Rasulullah, bukankah en"aku telahdiamin S#ur"aF Men"apa en"kau masih bersusah pa#ah be"iniF?0awab ba"inda den"an lunak,?$a Ais#ah, bukankah aku ini han#alah seoran"hambaF Sesun""uhn#a aku in"in menadi hamba(N#a #an" bers#ukur?

  tak tergambar tinggi pekertimu...5rihatin, sabar dan tawadhukn#aba"inda dalam menadi ketua keluar"a lan"sun" tidak sedikitpunmeneaskan kedudukann#a seba"ai pemimpin umat

  http;HHwwwmesranetH.orumHindephpFshowtopi%J4-21

  SIA5A 97N7 SIA3INA 7TMANFFFF

  assalamualaikum,harap panel dapat membantu , siapakah pembunuh Saidina uthman binA..anFawapan;waKalaikumussalamAlhamdulillah &ami akan %uba menawab soalan .li%ker/ den"an kadarkemampuan #an" ada, Ins#a(Allah

  7thman bin LA..an ra telah di bunuh akibat .itnah dan ran%an"an ahat #an"dilakukan oleh "olon"an &hawari dan pen"ikut Abdullah bin SabaK 5arasahabat pernah men%adan"kan a"ar kaum muna.ik ini di bunuh, akan tetapi7thman ra melaran" kerana men"ikuti lan"kah Nabi #an" melaran"membunuh kaum muna.ik kerana di khuatiri musuh Islam akan menuduhoran" Islam membunuh rakan mereka sendiri

 • 7/21/2019 Sirah Rasulullah S

  17/22

  Ibn al(Musa##ib menelaskan bahawa terhadap --- ban"sa Mesir datan"men"adu kepada 7thman ra men"enai "oenor mereka Ibn Abi Sarh #an"/alim Maka 7thman pun berkata ; 5ilihlah seseoran" #an" akan memerintah

  kamu alu mereka memilih Muhammad ibn Abi 9akr 7thman ra menulisperlantikan untukn#a dan merekapun kembali

  3idalam peralanan pulan", #an" men"ambil masa peralanan > hari dariMadinah, seoran" hamba hitam bertemu mereka den"an membawa beritabahawa terdapatn#a arahan dari 7thman ra kepada Goernor Mesir Merekamen"eledahn#a dan mendapati surat dari 7thman ra kepada Ibn Abi Sarhmen"arahkan kematian Muhammad ibn Abi 9akr dan beberapa oran"sahabatn#a

  Merekapun kembali ke Madinah dan men"epon" 7thman ra Merekamendapati bahawa 7nta, hamba hitam dan %op mohor adalahkepun#aann#a, akan tetapi 7thman ra bersumpah bahawa dia tidak menulissurat tersebut atau men"arahkan a"ar surat tersebut ditulis 3iketahuibahawa surat tersebut ditulis tan"an oleh Marwan ibn al(akam 7thman ratelah dikepon" selama 22 hari dimana beliau en""an men#erahkan Marwandan en""an men"undurkan diri

  9eliau telah di bunuh pada hari terakhir

 • 7/21/2019 Sirah Rasulullah S

  18/22

  Politik Islam (bahasa Arab:

  ) adalah Politik di dalam bahasa Arab dikenal dengan

  istilahsiyasah. Oleh sebab itu, di dalam buku-buku para ulama dikenal istilah siyasah syariyyah.

  Dalil Politik Islam

  "Adalah Bani Israil, mereka diurusi (siyasah) urusannya o

  0elaslah bahaa politik atau siyasah itu bermakna adalah mengurusi urusan masyarakat. !asulullah

  A#. bersabda :

  "iapa sa$a yang bangun di pagi hari dan dia hanya me

  Pandangan mengenai politik islam:r. *. +itgerald berkata : "Islam bukanlah semata agama (a religion), namun ia $ugamerupakan sebuah sistem politik (a political system). &eskipun pada dekad-dekadterakhir ada beberapa kalangan dari umat Islam, yang mendaka diri mereka sebagai

  kalangan modernis, yang berusaha memisahkan kedua sisi itu, namun seluruh gagasanpemikiran Islam dibangun di atas undamental bahaa kedua sisi itu saling

  bergandingan dengan selaras, yang tidak boleh dipisahkan antara satu sama lain".

  Pro. /. A. 0allino berkata : "&uhammad telah membangun dalam aktu bersamaan: agama (a religion)

  dan negara (a state). an batas-batas ilayah negara yang ia bangun itu terus ter$aga sepan$ang

  hayatnya".

  r. 1ha1ht berkata : " Islam lebih dari sekadar agama, ia $uga men1erminkan teori-teori perundangan

  dan politik. alam ungkapan yang lebih sederhana, ia merupakan sistem peradaban yang lengkap, yang

  men1akup agama dan negara se1ara bersamaan".

  Pro. !. trothmann berkata : "Islam adalah suatu enomena agama dan politik. 2erana pembangunnya

  adalah seorang 0abi, yang $uga seorang politik yang bi$aksana, atau "negaraan".

  Pro .B. &a1donald berkata : "i sini (di &adinah) dibangun negara Islam yang pertama, dan diletakkan

  prinsip-prinsip utama dalam undang-undang Islam".

  http://ms.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Arabhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Arab
 • 7/21/2019 Sirah Rasulullah S

  19/22

  ir. . Arnold berkata : " Adalah 0abi, pada aktu yang sama, seorang ketua agama dan ketua negara".

  Pro. 3ibb berkata : "engan demikian, $elaslah bahaa Islam bukanlah sekadar keper1ayaan agama

  indi4idual, namun ia menis1ayakan berdirinya suatu bangun masyarakat yang bebas. Ia mempunyai 1aratersendiri dalam sistem pemerintahan, perundangan dan institusi".

  Para &u$ahid,

  52amu semua bukanlah sebuah persatuan keba$ikan, bukan $uga parti politik6 tidaklah sebuah

  pertubuhan yang ditubuh bagi tu$uan yang sempit.

  etapi kamu merupakan semangat baru yang mengalir dalam $antung

  umat ini% yang menghidupkan umat dengan al-7u8ran.

  2amu adalah 1ahaya yang meman1ar, yang menghapuskan kegelapan malam dengan ma8riat Allah.

  2amu $uga adalah suara nyaring yang berkumandang mengulangi dakah !asullullah s.a..

  Oleh itu kamu hendaklah merasakan bahaa diri kamu memikul

  tanggung$aab yang berat itu setelah semua orang menyisihkannya9.

  &aka $ika dikatakan, ke manakah dakah kamu &aka $aablah, dakah kami ialah dakah kepada

  Islam yang dibaa oleh &uhammad s.a.. i mana pemerintahan (kera$aan) adalah sebahagian

  daripadanya, kebebasan adalah satu keardhuan dan kea$ipan-kea$ipannya.

  Al-7ur8an menegaskan:

  5Pergilah kamu sama ada ringan atau berat dan ber$ihadlah dengan harta dan $ia kamu pada $alan

  Allah9.....

  elah dinyatakan di dalam Al-;uran dan ku yakini akan $an$i0ya%

  "Pastinya kebenaran itu akan mengalahkan kebatilan"..

  2emenangan itu akan sentiasa berpihak kepada kebenaran, 1uma untuk menegakkan kebenaran itu%

  didatangkan pula oleh Allah s..t pelbagai u$ian dan rintangan untuk mengu$i kekentalan, keimanan

  dan kesabaran sebagaimana !asulku diu$i dan 0abi-nabi terdahulu diu$i..

  Orang-orang yang bersabar adalah orang yang kuat...dan kekuatan dan kemenangan itu adalah milik

  Allah s..t........

  kekuatan yang dimiliki pihak musuh $uga adalah daripada Allah s..t.......

 • 7/21/2019 Sirah Rasulullah S

  20/22

  "A'AI tentera-tentera Allah, betapa ramai $umlah yang sedikit mengalahkan $umlah yang

  besar"............dan Allah menurunkan tentera-tentera malaikat untuk membantu bilangan yang sedikit

  untuk men1apai kemenangan..

  Pertolongan Allah itu hampir dan sangat dekat.....

  Bersabarlah%"Pastinya kebenaran akan mengalahkan kebatilan"

  &engambil kisah dari sirah entera alut dan

 • 7/21/2019 Sirah Rasulullah S

  21/22

  a>>A' $uA &?0

 • 7/21/2019 Sirah Rasulullah S

  22/22

  Alan"kah indahn#a ika dunia dan a"ama berkumpul menadi satu danalan"kah burukn#a ika ka.ir dan derhaka ber"abun" dalam diri seseoran"

  !AM&A*

  egala yang baik datang dari Allah s..t...apa yang kurang datang dari diri hamba yang lemah ini,

  hakikatnya segala sesuatu itu berlaku atas iin Allah s..t.......

  sebelum mengakhiri, marilah menghayati doa yang telah dia$arkan oleh nabi s.a. dalam mengharungi

  mehnah dan kehidupan sebagai utusan ahyu Allah s..t%

  "Tumpahkanlah keatas kami kesabaran bila kami diuji oleh Mu wahai ALLAH.Sabarkan hati kami. Wahai Tuhan kami, tetapkanlah hati kami. Tetapkan

  perjuangan kami. sti!omahkan kami, walau badai melanda, walau habuanmendatang, kami minta tetapkan hati kami, a ALLAH. Setelah kami isti!omah,

  bantulah kami menentang golongan #ang ku$$ur itu."...