sirah rasulullah s

Download Sirah Rasulullah S

Post on 05-Feb-2018

222 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/21/2019 Sirah Rasulullah S

  1/22

  sirah Rasulullah S.a.w dan para sahabat

  Ringkasan perjalanan hidup Nabi

  Muhammad SAW

  1.Kelahiran dan Empat Puluh Tahun SebelumKenabian

  Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah pada hari Isnin, tarikh 12 Rabi'ulAwal Tahun Gaah !dinamakan tahun Gaah kerana pada saat itu pasukanber"aah #an" dipimpin oleh Gabenor $aman Abrahah in"in men"han%urkan&aabah &emudian pasukan itu binasa seperti daun #an" dimakan ulat Surah Al()il*, bertepatan den"an +- M

  Sebaha"ian besar penduduk Makkah men#emba berhala* A#ah beliaubernama Abdullah bin Abdul Muthalib, dan ibu beliau bernama Aminah bintiWahab Abdullah bin Abdul Muthalib wa.at ketika Rasulullah masih beradadalam kandun"an !Sebelum kelahiran Nabi Muhammad, mas#arakat hiduppada /aman 0ahili#ah iaitu /aman kebodohan Sebaha"ian besar pendudukMakkah men#embah berhala*

  ran" pertama #an" men#usui beliau setelah ibun#a adalah Tsuaibah&emudian beliau disusukan kepada alimah binti 3/u'aib As(Sa'di#ah hin""aberumur 2 tahun, dan beliau diasuh alimah selama 4 tahun

  5ada usia 6 tahun, nabi Muhammad SAW, dibawa oleh ibun#a ber/iarah kemakam a#ahn#a di $atsrib Namun ketika sampai di Abwa ', ibun#amenin""al dan dimakamkan di Abwa' 3alam peralanan tersebut ikut u"apen"asuh beliau #an" bernama 7mmu Aiman &emudian Rasulullah diasuhdatukn#a, selama dua tahun

 • 7/21/2019 Sirah Rasulullah S

  2/22

  Saat beliau berumur 8 tahun, datukn#a menin""al dunia dan beliau di asuh

  oleh bapa saudaran#a Abu Talib 5ada usia 12 tahun, Rasulullah di bawabernia"a oleh Abu Talib bersama ka.ilah da"an" ke ne"eriS#am &etika tiba di 9asrah, beliau bertemu den"an pendeta Nasrani #an"bernama 9ahira !9ukhira* #an" men"atakan kepada Abu Talib bahawakemanakann#a mempun#ai tanda(tanda kenabian dan men#arankan a"arRasulullah dibawa kembali pulan" a"ar tidak di%elakai oran" Rom dan$ahudi

  5ada tahun ke(14 dari kelahirann#a, Rasulullah ikut dalam peran" )iar #an"teradi pada suatu tempat di antara Nakhlah dan Thai., antara kabilah:urais# dan sekutun#a 9ani &inanah melawan &abilah :ais 'Ailan 3alam halini Rasulullah ikut membantu bapa saudara(bapa saudaran#a men#ediakananak panah

  5ada 7sia 2+ tahun Rasulullah diper%a#a membawa baran" pernia"aan milik&hadiah binti &huwailid untuk diperda"an"kan ke ne"eri S#am &emudianRasulullah berkahwin den"an &hadiah

  5utra(putri beliau dari perkahwinan den"an &hadiah adalah; Al(:asim,+ tahun, kabilah :urais# membina semula &aabah#an" rosak akibat banir Tatkala pen"eraan sampai kepada peletakan aarAswad, berlaku perselisihan tentan" siapa #an" palin" berhak meletakkankembali aar Aswad ke tempat semula7ntun"lah ada seoran" #an"

 • 7/21/2019 Sirah Rasulullah S

  3/22

  biaksana iaitu 7mma#ah bin Mu"hirah dari bani Mak/um Atas usul7mma#ah, mereka sepakat siapa #an" palin" pertama masuk melalui pintuSa.a, ialah #an" menadi pemutus perkara tersebut

  Atas &ehendak Allah SWT, Rasulullah #an" pertama memasuki pintutersebut, den"an "embira mereka men#eru Al Amin !oran" #an" bolehdiper%a#ai*Rasulullah membentan"kan sehelai kain dan meletakkan aarAswad di ten"ahn#a, lalu meminta a"ar semua kepala kabilah meme"an"huun" selendan" t dan men"an"katn#a sampai ke tempat

  2 Dibaah Naungan Kenabian

  &etika usia Rasulullah mendekati 4- tahun beliau serin" beru/lah!men"asin"kan diri untuk memohon petunuk kepada Allah SWT* di Gua ira#an" terletak di 0abal Nur

  Tatkala usia beliau "enap 4- tahun dian"kat menadi rasul den"anturunn#a wah#u pertama surah Al(Ala= a#at 1(+ #an" disampaikan olehmalaikat 0ibril Rasulullah "ementar dan pulan" menemui isterin#a &hadiah

  dan berkata ?Selimuti aku, selimuti aku? &emudian &hadiah membawaRasulullah kepada bapa saudaran#a #an" bernama Wara=ah bin Nau.al danWara=ah men#atakan #an" datan" kepada Rasulullah adalah malaikat 0ibril

  a 3akwah se%ara sembun#i(sembun#i !dakwah Sirri##ah*

  3akwah se%ara sembun#i(sembun#i berlan"sun" selama > tahun 5adadakwah permulaan itu empat oran" #an" dekat den"an Rasulullahmen#atakan keislaman#a, mereka disebut seba"ai as(saabi=uun al(awwalluun !oran" #an" pertama masuk Islam*Mereka terdiri dari; &hadiah!isteri beliau*, Abu 9akar As(Siddi= !sahabat beliau*, Ali bin Abi Talib !anaksaudara beliau*, dan

 • 7/21/2019 Sirah Rasulullah S

  4/22

  b 3akwah se%ara teran"(teran"an !dakwah ahri##ah*3akwah se%ara terbuka dilakukan Rasulullah setelah mendapat perintahAllah SWT !Surah Al(ir a#at @4* 3akwah pertama se%ara teran"(teran"an

  dilakukan di bukit Sa.a berhampiran &aabah dan mendapat %emuhan darisebaha"ian besar kaum :urais# terutama bapa saudaran#a sendiri Abuahab !Surah Al(ahab*

  % Reaksi kaum :urais# atas dakwah Rasulullah

  5elba"ai penindasan dilakukan kepada kaum muslimin, antara lain;( 7thman bin A..an di"ulun" oleh bapa saudaran#a dalam tikar kurma dandiasapi dari bawah

  ( 9ilal, budak milik 7ma##ah bin &hala. al(0umahi#, lehern#a dililit tali dandiseret, ditindih den"an batu besar dan diletakkan di terik matahari laludibebaskan oleh Abu 9akar

  5ada Tahun kelima kenabian, Rasulullah memerintahkan kaum musliminberhirah ke abs#ah !Bthiopia* untuk men"elakkan pen#eksaan kaummus#rikin Raa abs#ah pada waktu itu adalah Ashhimah an(Naas#i#

  &ekeaman ka.ir :urais# semakin menadi(adi 5ada tahun ke tuuhkenabian, kaum muslimin dan seluruh 9ani as#im dan 9ani Muthalib diasin"kan di lembah dibuan" daerah

  &aum ka.ir :urais# memboikot se"ala hubun"an antara umat Islam den"anpihak lain, sehin""a kaum muslimin menderita kelaparan 5ada tahun ituu"a Rasulullah memerintahkan untuk hirah ke abas#ah #an" keduakalin#a

 • 7/21/2019 Sirah Rasulullah S

  5/22

  d Masuk Islamn#a am/ah dan 7mar bin &hattab

  am/ah bin Abdul Muthalib masuk Islam pada prn"huun" tahun keenamkenabian, pada bulan

 • 7/21/2019 Sirah Rasulullah S

  6/22

  5eralanan beliau ditemani oleh malaikat 0ibril den"an men"endarai9ura= 5ada peristiwa ini Rasulullah menerima perintah solat #an"pada mulan#a +- rakaat sampai akhirn#a + rakaat sehari semalam

  3ari peralanan Isra 'Mikra ini Rasulullah men"alami keadian #an" berbe/a;( 9eliau ditawarkan susu dan arak, lalu beliau memilih susu( 9eliau melihat 4 buah sun"ai di s#ur"a, dua sun"ai nampak dan dua la"itersembun#i

  $an" tampak adalah sun"ai Nil dan sun"ai Bu.rat ( 9eliau melihat malaikat Malik pena"a neraka #an" tidak pernah tertawa ( 9eliau melihat para pemakan harta anak(anak #atim se%ara /alim #an"

  bibirmereka seperti bibi unta, mulut mereka dilempari sepoton" api darineraka

  ( 9eliau melihat pemakan riba #an" perutn#a bun%it( 9eliau melihat pen/ina di antara mereka kelihatan da"in" "emuk ditan"ann#adan

  disampin"n#a da"in" bernanah dan busuk dan mereka memilih mamakanda"in" busuk

  dan bernanah

  Sahabat beliau Abu 9akar membenarkan peristiwa Isra 'Mikra manakalaoran"(oran" mendustakann#a5ada moment ini Abu 9akar di"elar Ash(Shiddi= !oran" #an" selalu membenarkan nabi*

  "ai$ah A%abah Pertama

  5ada tahun 12 kenabian datan" 12 oran" dari $athrib iaitu suku &ha/ra dansuku Aus menemui Rasulullah di bukit A=abah di Mina dan berbai'at!berani* akan setia kepada Allah SWT 5eristiwa ini dikenali den"an sebutan9ai'atul A=abah 5ertama &emudian mereka pulan" ke $astrib dan RasulullahSAW men"utus Mush'ab bin 7mair untuk men"aarkan dan memberikanpemahaman tentan" a"ama Islam

 • 7/21/2019 Sirah Rasulullah S

  7/22

  "ai$ah A%abah Kedua &"ai$at Kubr'(

  5ada musim hai tahun ke(1> kenabian datan" la"i penduduk $athrib den"anumlah #an" lebih besar menemui Rasulullah di A=abah, sehin""a peristiwaini dikenali den"an 9ai'atul A=abah &edua 3alam pertemuan den"anRasulullah SAW mereka meminta den"an sun""uh(sun""uh a"ar Rasulullahdan kaum muslimin hirah ke $atsrib Mereka berani akan menolon" danmelindun"i seperti keluar"a sendiri

  )ijrah ke *athrib

  Rasulullah men#ambut baik permintaan kaum $atsrib untuk hirah 9eliaumemerintahkan a"ar semua kaum muslimin hirah ke $atsrib Mereka hirahse%ara sembun#i(sembun#iSetelah hampir seluruh kaum musliminberan"kat maka Rasulullah pun irah ditemani Abu 9akar As(Siddi=

  Sekatan terhadap &ediaman Rasulullah SAW5ara ka.ir :urais# #an" telah dilantik men"ikut peranian parlimen Makkah

  ?3aarun Nadwah?, meran%an" in"in membunuh Rasulullah SAW Merekamenun""u Rasulullah keluar ten"ah malam untuk melakukan solat diMasidil aram Namun sekatan ini "a"al

  5ada malam itu Rasulullah memerintahkan kepada Ali bin Abi Talib untuktidur di tempat tidurn#a dan berselimut den"an burdah hiau milik Rasulullah

  Sementara itu Rasulullah bera#a keluar dan menembusi sekatan &a.ir:urais# 9eliau memun"ut se"en""am tanah lalu menaburkann#a di ataskepala mereka &etika itu Allah telah men%abut pandan"an mereka sehin""atidak melihat Rasulullah SAW lewat

  Sedan"kan beliu menba%a .irman Allah !Surah $aasiin@*3alam peralanan Rasulullah dan Abu 9akar bersembun#i di Gua Tsur selamti"a malam

 • 7/21/2019 Sirah Rasulullah S

  8/22

  3alam peralanan Rasulullah sempat mendirikan sebuah masid di :uba#an" dinamakan masid :uba Inilah masid #an" pertama didirikan seakkenabian

  Saat memasuki $atsrib beliau dan rombon"an muhajirindisambut "embiraoleh penduduk $atsrib Seak saat itu kota $athrib ditukar nama menadiAl(Madinatul Munawarah #an" dikenali sampai sekaran" den"an sebutanMadinah

  Tahapan Pertama di Madinah &Tahun 1

  )ijrah(

  Men"awali lan"kah pertama pada tahun itu Rasulullah SAWmempersaudarakan kaum Ansar dan kaum Muhairin di rumah Anas binMalik &emudian se%ara ber"oton" ro#on" memban"un MasidNabawi Tahun itu u"a turun wah#u #an" membenarkan kaum musliminberperan" mempertahankan akidah dan memberla a"