sintesis ayat terbitan

Click here to load reader

Post on 24-May-2015

2.310 views

Category:

Education

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

KHAS UNTUK STUDENT PPG PENGAJIAN BAHASA MELAYU ( BMM 3110 )

TRANSCRIPT

  • 1. IPG KAMPUS PEREMPUAN MELAKA. BMM 3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU Ayat Terbitan adalah hasil daripada terlaksananya suatu proses gramatis yangAyat Terbitan adalah hasil daripada terlaksananya suatu proses gramatis yang melibatkan pelaksanaan rumus-rumus transformasi, yang berfungsi mengubahmelibatkan pelaksanaan rumus-rumus transformasi, yang berfungsi mengubah aturan atau struktur ayat serta memperluas sesuatu unsur dalam ayat atauaturan atau struktur ayat serta memperluas sesuatu unsur dalam ayat atau frasa.frasa. Proses penerbitan ayat adalah proses menghasilkan ayat baru daripada ayat yang sedia ada dengan menggugurkan subjek atau gantinama diri kedua. Proses penerbitan ayat dalam Bahasa Melayu dapat dilakukan melalui proses transformasi yang mengakibatkan PENGGUGURAN, PENYUSUNAN SEMULA atau PELUASAN kepada unsur-unsur struktur dalaman.

2. 1. Pengguguran subjek KGN orang kedua dalam Ayat Perintah 2. Pengguguran subjek yang serupa dalam Ayat Majmuk a) Kamu keluar = Keluar! b) Awak semua pergi dari sini = Pergi dari sini! c) Engkau makanlah dahulu = Makanlah dahulu d) Awak jangan ganggu saya = Jangan ganggu saya! a) Dia sangat pandai. Dia rajin belajar = Dia sangat pandai kerana rajin belajar. b) Ali sangat kecewa. Ali gagal dalam peperiksaan = Ali sangat kecewa kerana gagal dalam peperiksaan. Subjek + Predikat => + Predikat Subjek + Predikat. Subjek +Predikat => Subjek + predikat + + Predikat 3. 2) Pengguguran Frasa Predikat i) Pengguguran seluruh Frasa Predikat yang terdiri daripada : FK, FN, FA dan FSN i) Adik Ali belajar di England. Sepupunya belajar di England ( FK yang serupa digugurkan ) > Adik Ali dan sepupunya belajar di England. ii) Bendera Malaysia lambang negara Lagu Kebangsaan lambang negara. ( FN yang sama digugurkan ) > Bendera Malaysia dan Lagu Kebangsaan lambang negara. iii) Adik saya sangat rajin. Adik Ali sangat rajin. ( FA serupa digugurkan ) .>Adik saya dan adik Ali sangat rajin. iv) Dia masih di kampung. Isterinya masih di kampung. ( FSN serupa digugurkan ) > Dia dan isterinya masih di kampung. 4. Pengguguran bahagian-bahaagian Frasa Predikat i) Oleh + FN dalam ayat pasif Dia dipukul oleh bapanya. > Dia dipukul. ii) Kata Bantu yang serupa Dia boleh menyanyi. Dia boleh menari. Dia boleh menyanyi dan dia boleh menari. > Dia boleh menyanyi dan menari. iii) Pengguguran Frasa Nama sebagai objek yang sama Daud memukul penjahat itu. Daud menumbuk penjahat itu. Daud memukul penjahat itu dan Daud menumbuk penjahat itu. Daud memukul dan menumbuk penjahat itu iv) Pengguguran FN sebagai Frasa objek KK yang membawa makna Adjektif yang menggambarkan perasaan. Contohnya : mengagumkan, memeranjatkan. Kelakuannya amat mendukacitakan. ( kami ). > Kelakuannya amat mendukacitakan. 5. Pengguguran FN yang mendahului FR Apabila dua ayat digabungkan, dengan satu ayat dipancangkan ke dalam ayat yang satu lagi sebagai FR, FN yang serupa yang mendahului FR itu boleh digugurkan. Orang tua itu bapa saya. Orang tua itu yang memakai serban. Orang tua yang memakai serban itu bapa saya. =>Yang memakai serban itu bapa saya Adiknya memilih beg itu. Beg itu biru. Adiknya memilih beg yang biru itu. => Adiknya memilih yang biru itu. 6. Pengguguran KN yang berfungsi sebagai inti dalam FNPengguguran KN yang berfungsi sebagai inti dalam FN KN yang terkandung di dalam binaan FN, KN inti + penerang, bolehKN yang terkandung di dalam binaan FN, KN inti + penerang, boleh digugurkan sehingga yang tinggal hanyalah penerangnya sahaja.digugurkan sehingga yang tinggal hanyalah penerangnya sahaja. TabiatTabiat merokok membahayakan kesihatan.merokok membahayakan kesihatan. Merokok membahayakan kesihatan.Merokok membahayakan kesihatan. KegiatanKegiatan bersenam boleh menyihatkan badan.bersenam boleh menyihatkan badan. => Bersenam boleh menyihatkan badan.=> Bersenam boleh menyihatkan badan. 7. Proses Penyusunan SemulaProses Penyusunan Semula Proses penyusunan semula dalambahasa Melayu kepada tiga jenis, i)penyusunan semula frasa nama sebagai subjek, ii)penyusunan semula frasa nama sebagai objek, iii)penyusunan semula melalui ayat songsang. Walau bagaimanapun, Arbak Othman (1980:80) ada menambah satu lagi proses penyusunan semula, iaitu transformasi relatif. 8. i) Penyusunan Semula Frasa Nama sebagai Subjek berlaku melalui proses transformasi pasif, di mana struktur ayat aktif berubah menjadi pasif, manakala objek pula menjadi judul ayat. Contohnya dalam ayat-ayat berikut: i) Ayah memandu kereta besar itu. ii) Kereta besar itu dipandu oleh ayah. 9. ii) Penyusunan Semula Frasa Nama sebagai Objek berlaku dalam ayat aktif transitif yang mengandungi dua objek, iaitu objek tepat dan objek sipi. Contohnya dalam ayat-ayat dibawah: i) Kami sekeluarga membacakan nenek Surah Yaasin. ii) Yang Dipertuan Agong menganugerahi Azhar Mansor bintang kehormatan. 10. iii) Penyusunan Semula Melalui Ayat Songsang melibatkan penjudulan predikat atau adverba (frasa keterangan). contohnya : i) Lambat-lambat dia mengemaskan kedudukannya. (A-S-P-O) ii) Dia mengemaskan kedudukannyalambat- lambat . (S-P-O-A) Dalam ayat (i), keterangan lambat- lambat (frasa adverba) telah dikedepankan. 11. Proses Peluasan Ayat Proses yang menambahkan unsur- unsur dalam ayat baharu. boleh berlaku melalui peluasan frasa nama sebagai subjek,peluasan frasa predikat, peluasan dengan kata hubung, dan peluasan melalui proses komplementasi. Walau bagaimanapun, Abdullah Hassan (2006:119) adamenambah satu lagi jenis peluasan, iaitu peluasan dengan frasa adverba. 12. i) Peluasan Frasa Nama sebagai Subjek FN sebagai subjek boleh diluaskan melalui proses relativisasi, iaitu memancangkan frasa relatif pada iaitu klausa induk. Frasa relatif ini terbina denganmenggunakan kata relatif . Asmah Haji Omar (1993:368) menyebut proses ini sebagai pelapisan terbatas. Contohnya: i) Baju baharu adik itu dilepaskan. ii)Baju baharu adik itu masih erat dipegangnya. > Baju baharu adik yang masih erat dipegangnya itu dilepaskan. 13. ii) Peluasan Frasa Predikat FN yang berfungsi sebagai predikat juga boleh diperluas dengan syarat frasa nama dalam ayat pertama mestilah menjadi subjek dalam ayat yang ingin dipancangkan. Contohnya dalam ayat berikut: i) Mama menjual kerongsang itu. ii)Kerongsang itu cantik. > Mama menjual kerongsang yang cantik itu. 14. iii) Peluasan dengan Kata Hubung ayat yang mempunyai konstituen yang sama digabungkan menggunakan kata hubung seperti dan,tetapi, kerana, jika, dan sebagainya. menggabungkan dua ayat atau lebih bagi menghasilkan ayat terbitan yang bersifat peluasan. Peluasan dengan kata hubung ini disebut sebagai penggabungan. Contoh dalam ayat berikut : i) Abangnya pandai bermain bola sepak. ii) Adiknya tidak pandai bermain bola sepak. > Abangnya pandai bermain bola sepak tetapi adiknya tidak pandai. 15. iv) Peluasan Melalui Proses Komplementasi proses mengubahsesuatu ayat menjadi frasa nama, dan memancangkannya pada suatu ayat lain sehingga menghasilkan peluasan dalam ayat tersebut. Contoh seperti dalam ayat: i) Azri memberitahu sesuatu. ii) Salina telah berkahwain. > Azri memberitahu bahawa Salina telah berkahwin. 16. v) Peluasan dengan Frasa Adverba Penambahan unsur keterangan dalam ayat dasar. Contohnya seperti dalam ayat : i) Orang alim itu solat. ii) Orang alim itu solat dengan khusyuk > dengan kusyuk adalah frasa adverba. 17. KESIMPULAN Proses penerbitan ayat terbentuk apabila beberapa unsur, sama ada unsur perkataan atau unsur frasa mengalami penambahan pada frasa subjek atau frasa predikat sesuatu ayat dasar (Ahmad Khair Mohd Nor, 2003:147). Terdapat tiga proses penerbitan ayat dalam Bahasa Melayu iaitu proses pengguguran, proses peluasan da n proses penyusunan semula