sikap pelajar sekolah menengah teknik johor bahru di bengkel dari segi kognitif 47 ... kemalangan...

Download SIKAP PELAJAR SEKOLAH MENENGAH TEKNIK JOHOR BAHRU Di Bengkel Dari Segi Kognitif 47 ... kemalangan adalah

If you can't read please download the document

Post on 03-Feb-2020

7 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • SIKAP PELAJAR SEKOLAH MENENGAH TEKNIK JOHOR BAHRU

  TERHADAP KEPENTINGAN KESELAMATAN BENGKEL

  WAN ABD RAHMAN BIN HJ WAN MOHAMED ZAIN

  Laporan Projok Ini Dikemukakan Sebagai Memenuhi Sebahagian Daripada Syarat

  Penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan ( AWAM )

  Fakulti Pendidikan

  Universiti Teknologi Malaysia

  MAC 2004

 • DEDIKASI

  Khas buat:

  Ayahanda tersayang Hj Wan Mohamed Zain bin Wan Deraman dan Bonda tercinta

  Hjh. Maznah binti Hj. Sulaiman yang telah banyak memberikan semangat dan

  kekuatan untuk ku terus gagahi diri dalam meneruskan perjuangan ini. Sekalian

  adik-adik dan abang-abang, kalian adalah tunggak kejayaan ku.

  Buat yang teristimewa Hanita binti Abdullah jasa mu akan ku kenang sampai bila-

  bila. Bagi teman-teman yang lain, terima kasih atas doa dan semangat yang

  diberikan.

  Segala bantuan, pengorbanan, kesabaran dan doa dari kalian tidak akan dilupai dan

  semoga kalian akan mendapat balasan yang baik dari Allah Yang Esa.

  Semoga Allah sentiasa meredhai segala usaha dan menjadikan kita hamba-Nya yang

  bertakwa.

  Amin….

 • PENGHARGAAN

  "Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Pengasihani"

  Alhamdulillah dengan rasa syukur ke hadrat Allah SWT dengan limpah

  kurnia-Nya, maka dapat saya menyiapkan projek ini bagi memenuhi syarat

  memperolehi Ijazah Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (Awam).

  Dengan sempurnanya penyelidikan ini, saya dengan rasa rendah hati dan

  tulus iklas merakamkan penghargaan kepada penyelia projek saya, En. Amirmudin

  bin Udin atas segala bimbingan, tunjuk ajar, teguran dan nasihat yang diberikan

  sepanjang penyelidikan Projek Sarjana Muda ini dijalankan.

  Kepada pelajar Sekolah Menengan Teknik Johor Bahru yang terlibat, terima

  kasih kerana memberi peluang dan kerjasama yang baik dalam melaksanakan kajian

  ini. Penghargaan ini juga diberikan kepada rakan-rakan seperjuangan yang banyak

  membantu dari segi memberikan idea, pendapat, dan semangat kepada saya.

  Terima kasih kepada mereka yang terlibat sama ada secara langsung atau

  tidak langsung dalam menjayakan projek penyelidikan ini. Jasa kalian hanya Allah

  sahaja yang dapat membalasnya.

  Wassalam.

  Wan Abd Rahman bin Hj. Wan Mohamed Zain

 • ABSTRAK

  Kajian ini bertujuan untuk meninjau sikap para pelajar terhadap kepentingan

  keselamatan bengkel di Sekolah Menengah Teknik Johor Bahru. Aspek yang dikaji

  ialah tiga komponen sikap iaitu kepentingan keselamatan dari segi kognitif,

  persekitaran bengkel dari segi afektif dan penyelenggaraan mesin, alatan dan bahan

  dari segi tingkah laku. Bagi menyiapkan kajian ini 60 orang pelajar sekolah tersebut

  telah dipilih sebagai responden. Data mentah yang diperolehi dari soalan soal selidik

  yang diedarkan dianalisis dengan mengira bilangan frekuensi, mod dan akhirnya

  ditukarkan kepada nilai peratusan menggunakan perisian SPSS 11.0 for window.

  Hasil kajian menunjukan sikap pelajar terhadap keselamatan dari segi kognitif adalah

  berada di tahap memuaskan. Manakala sikap pelajar terhadap persekitaran bengkel

  dari segi afektif dan terhadap penyelenggaraan mesin, alatan dan bahan dari segi

  tingkah laku adalah di tahap baik. Akhir sekali beberapa implikasi dan cadangan

  kajian telah dikemukakan untuk menyelesaikan kajian.

 • ABSTRACT

  This research meanly focusing on the attitude of the student in Sekolah

  Menengah Teknik Johor Bahru about laboratory safety. Thus, three components of

  the attitude aspect were studied which are safety from the aspect of cognitive,

  laboratory environment from the aspect of affective and the machine, tools and

  substance maintenance from the aspect of behaviors. In other to complete this

  research 60 students were chosen as the respondence. Hence, all the data that are

  collected from the questionnaires then been analyze to get the frequency number,

  mode and lastly will be convert to the percentage by using the SPSS 11.0 for

  windows software. At the end of this research shows that students attitude from the

  aspect of cognitive is good. Meanwhile, better for both aspect of affective and

  maintenance of machine, tools and substance. There are an aspect that being discuss

  and suggest in this research.

 • KANDUNGAN

  BAB PERKARA MUKA SURAT

  Pengakuan ii

  Dedikasi iii

  Penghargaan iv

  Abstrak v

  Abstract vi

  Kandungan vii

  Senarai Jadual xi

  Senarai Rajah xii

  Senarai Simbol xiii

  Senarai Lampiran xiv

  Senarai Singkatan xv

  BAB I PENDAHULUAN

  1.0 Pengenalan 1

  1.1 Latar Belakang Masalah 4

  1.2 Pernyataan Masalah 7

  1.3 Persoalan Kajian 8

  1.4 Objektif Kajian 8

  1.5 Batasan Kajian 8

  1.6 Kepentingan Kajian 9

  1.7 Definasi Istilah 9

  1.8 Penutup 11

 • BAB PERKARA MUKA SURAT

  BAB II SOROTAN KAJIAN

  2.0 Pengenalan 12

  2.1 Definasi Sikap 12

  2.2 Komponen Sikap 15

  2.3 Pembentukan Sikap 18

  2.4 Peranan Sikap Dalam Membentuk

  Minat Pelajar 21

  2.5 Kepentingan Keselamatan 21

  2.6 Kefahaman Terhadap Keselamatan 22

  2.7 Pengetahuan dan Latihan 23

  2.8 Kawasan Persekitaran 24

  2.9 Penyelenggaraan Mesin, Alatan dan Bahan 25

  BAB III METODOLOGI KAJIAN

  3.1 Pengenalan 26

  3.2 Rekabentuk Kajian 26

  3.3 Populasi dan Sempel kajian 27

  3.4 Intrumen Kajian 27

  3.5 Analisis Data 29

  3.6 Tatacara Kajian 30

  3.7 Penutup 31

 • BAB PERKARA MUKA SURAT

  BAB IV ANALISIS DATA

  4.1 Pendahuluan 32

  4.2 Analisis Data 32

  4.2.1 Analisis Latar Belakang Responden 33

  4.2.2 Analisis Data Berdasarkan Aspek

  Kajian 34

  4.3 Penutup 43

  BAB V KESIMPULAN, IMPLIKASI KAJIAN DAN

  CADANGAN KERJA LANJUTAN

  5.1 Pengenalan 44

  5.2 Rumusan 45

  5.2.1 Persoalan Kajian 1 45

  5.2.2 Persoalan Kajian 2 45

  5.2.3 Persoalan Kajian 3 46

  5.3 Perbincangan 46

  5.3.1 Sikap Pelajar Terhadap Keselamatan

  Di Bengkel Dari Segi Kognitif 47

  5.3.2 Sikap Pelajar Terhadap Persekitaran

  Bengkel Dari Segi Afektif 48

  5.3.3 Sikap Pelajar Terhadap Penyelenggaraan

  Mesin, Alatan dan Bahan Dari Segi

  Tingakah Laku 48

  5.4 Cadangan 49

  5.4.1 Cadangan Kepada Pelajar Sekolah 49

  5.4.2 Cadangan Kepada Guru Bengkel

  5.4.3 Cadangan Kepada Pihak Sekolah

 • PERKARA MUKA SURAT

  RUJUKAN 53

  LAMPIRAN 59

  Lampiran A Soal Selidik 60

  Lampiran B Surat Kebenaran EPRD 65

  Lampiran C Surat Kebenaran Jabatan

  Pendidikan Johor 67

 • SENARAI JADUAL

  NO. JADUAL TAJUK MUKA SURAT

  1.1 Bilangan pekerja berdaftar dan kemalangan yang

  dilaporkan tahun 2000. 5

  1.2 Bilangan pekerja berdaftar dan kemalangan yang

  dilaporkan tahun 2001. 6

  3.1 Jumlah pelajar 27

  3.2 Taburan item bagi setiap aspek kajian 28

  3.3 Skala Likert 29

  3.4 Tahap penilaian berdasarkan peratus 30

  4.1 Maklumat latar belakang responden 33

  4.2 Taburan responden mengikut kekerapan bagi sikap

  kognitif 35

  4.2 Taburan responden mengikut kekerapan bagi sikap

  afektif 38

  4.3 Taburan responden mengikut kekerapan bagi sikap

  tingkah laku 40

 • SENARAI RAJAH

  NO. RAJAH TAJUK MUKA SURAT

  1.1 Teori Keperluan Manusia Maslow 4

  2.1 Model Tiga Komponen Sikap 15

 • SENARAI SIMBOL

  % - Peratus

  ƒ - Frekuensi

  n - Bilangan pelajar

 • SENARAI LAMPIRAN

  LAMPIRAN TAJUK MUKA SURAT

  A Soal Selidik 60 B Surat Kebenaran EPRD 65 C Surat Kebenaran Jabatan Pendidikan

  Johor 67

 • SENARAI SINGKATAN

  PERKESO - Pertubuhan Keselamatan Pekerja

  SPSS - Statistical Package For Science Social

  EPRD - Bahagian Perancangan dan Penyelidikan

  Pendidikan

 • BAB 1

  PENDAHULUAN

  1.0 Pengenalan

  Sistem Pendidika