siapa wahhabi

Post on 30-May-2018

245 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/14/2019 Siapa Wahhabi

  1/50

 • 8/14/2019 Siapa Wahhabi

  2/50

  DakwahIslamiyah

  Siapa Wahhabi?TERJEMAHAN DARI BUKU

  MUHAMMAD IBNABDULWAHAB

  HIS LIFE-STORY AND MISSION

  OLEH

  JALALABUALRUB

  SUDAH LEBIH 200 TAHUN MUHAMMAD IBNABDULWAHAB MENINGGAL DUNIA

  (1792-2005M). TETAPI FITNAH TERHADAP DIRINYA TIDAK PERNAH BERHENTI. SATU

  GENERASI LEPAS SATU GENERASI MENERUSKAN FITNAH TERSEBUT TANPA MEMIKIR

  SEKIRANYA FITNAH TERSEBUT BENAR-BENAR FITNAH BERAPA BANYAK GENERASI

  YANG AKAN MENGADAPALLAH S.W.T. DENGAN FITNAH MEREKA. MEREKA TIDAK

  BERUPAYA MEMOHON MAAF DARI ORANG YANG MEREKAFITNAH KERANA MEREKATIDAK PERNAH BERTEMU ORANG TERSEBUT. MEREKA MEMBUAT FITNAH SEMATA-MATA

  ATAS SANGKAAN.

  DEMI UNTUKMENYELAMATKAN GENERASI INI DAN

  YANGAKAN DATANG DARI FITNAH YANG MEREKA

  TIDAKTERJAWAB DI HADAPANALLAH S.W.T. NANTI

  ;

  2005

  Siapa Wahhabi 2

 • 8/14/2019 Siapa Wahhabi

  3/50

  Siapa Wahhabi?

  Pada setiap akhir seratus tahun, Allah akan mengutus seorang bagi ummah-Nya yang

  akan membaharui (atau reformasi) bagi perkara-perkara berkenaan agama-Nya.

  Hadits riwayat Abu Dawud (3740). Hadis ini disahkan oleh al-Albani dalam Silsilat al-

  Albani as-Sahihah (599)1

  Mukaddimah

  DENGANnamaAllah,YangMahaPemurahlagiMahaPenyayang.Sesungguhnyasegalapujimilik

  Allah, Pemelihara sekelian alam. Kita memohon pertolongan dan meminta keampunan-Nya. Kita

  berlindungkepadaAllahdarikejahatandirikitadandarikeburukanperbuatankita.Sesiapayangdiberi

  petunjukolehAllahmakatiadayangdapatmenyesatkannya,dansesiapayangdisesatkanAllah,maka

  tiadayangdapatmemberipetunjukpadanya.Akubersaksibahwatiadatuhan(yangberhakdisembah)

  kecualiAllahYangMahaEsadantiadasekutubagi-NyadanakubersaksibahwaMuhammadadalah

  hambadanRasulAllah.Salawatdansalamkeatassekeliankeluargadansahabat-sahabatnya.

  $pr't$9$#(#)?$#3/ u%!$#/3s)n=s{i

 • 8/14/2019 Siapa Wahhabi

  4/50

  WahhabiinisinonimdenganArabSaudi.KitajugamendengardalamTVsemasakematianRajaFahd

  pada2Ogos2005 laludimanapemberitaTVmenyebutbahawaArabSaudi bermazhabWahhabi.

  Ada juga yangmengatakan Islam kini terdapat limamazhab.Selainempatmazhabyang kita kenali

  (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali), mereka telah menambah satu lagi iaitu Wahhabi. Adakah

  Wahhabiinisatumazhab?

  InilahkejahilanyangsangatnyatadikalanganrakyatMalaysiaterhadapWahhabiini.Merekatidak

  dapat membezakan antara mazhab dengan pergerakan. Tambahan pula orang-orang yang arif

  dalam hal ini tidakmenjelaskan kepada umum. Mungkin mereka fikir ia tidak penting oleh kerana

  MalaysiasudahpunbermazhabSyafiiyyah.MungkinmerekainginsupayarakyatMalaysiaterusberada

  dalam keadaan jahil dalam hal ini.Mungkin jugamereka bimbang fahaman ini akan merebak dan

  mempengaruhi fahamanSyafiiyyah,mazhabyang dianuti diMalaysia.Membiarkanumat Islam terus

  berada dalam kejahilan adalahbukan dari ajaran Islam. Lebih lagi membiarkan umat Islamberada

  dalamkejahilandenganfahamansalahterhadapWahhabiadalahsuatuyangterlalujauhdariIslam.

  Rasulullah (saw)memerangiuntukmenghapuskankejahilanyangmungkar.Samaadaumat Islamdi

  MalaysiamahuterimaatauterusmenetangfahamanWahhabi,adalahmerupakansatuperkarayanglain.Tetapimenjelaskanyangbenaradalahwajib.

  Artikal ini bertujuan menyampaikan kepada sesiapa sahaja yang inginkan kebenaran, supaya

  mudah-mudahan mereka terlepas dari fitnah mendustakan seseorang. Adalah amat sukar untuk

  membetulkan sesuatu "fitnah" yang telah tersebar begitu luasdi dunia Islamsehingga fahaman itu

  berakardalampemikiranmerekadarisatugenerasikesatugenerasi.Disinilahkitadapatlihatkenapa

  Islam melarang umatnyamenyebar "fitnah". Fitnah"merupakan suatu keadaan di mana setelah ia

  tersebar, akan melekat dalam pemikiran manusia yang mendengar atau membacanya dan adalah

  sangat sukar untuk mengikisnya dari pemikiran seseorang. Walaupun kita telah berjaya membukti

  "fitnah"itusememangnya fitnahbukankebenaran,danmungkinjugaakanadaorangyangmenerima

  penjelasantersebut,tetapipengalamanyangtelahberlakudanberlalutetapmerupakansuatusejarahyangtelahtermaktubdalampemikiran.Kadang-kadangiamenungguwaktuuntukmeletupdankeluar

  semula.Lebih jelas lagi apabila kitaibaratkanseorangbanduan yang telah insaf,setelahkeluardari

  penjara danmenyertai masyarakatnya semula,walaupun masyarakatnya faham keinsafan orang itu

  tetapiakanadaantaraahlimasyarakatyangmasihragudanapabilaterjadisesuatuyangtidakdiingini

  dalammasyarakat itu,makaakan berpalinglahwajah-wajahyang ragu itukearahbanduantersebut

  denganpenuhsyak.BegitulahibaratnyafitnahyangdilemparkanterhadapgerakkanWahhabiini.

  KebanyakaanorangawamakankaitkanWahhabiinidenganArabSaudi.Inikeranamerekayang

  pergikeMekkahuntukmengerjakanhaji,akanmendapaticaradanamalanberibadahagakberbeza

  sedikitdengancara orang-orang IslamdiMalaysia (yang kononnya bermazhabSyafiiyyah).Oleh itu

  orang-orang Malaysia dalam mengerjakan haji di Mekkah, di arah menukar mazhab2 disebabkan

  mazhabSyafiiyyahapabilamenyentuhorangperempuanakanbatalwudhunya.DiMekkahmenyentuh

  perempuantidakdapatdielakkankhususnyadalamibadahtawafkelilingKaabahdanibadahmelontar

  jamrah. Ada jugamereka yang bermazhabSyafiiyyah disuruhberwudhu sepertiwudhunyamazhab

  Hambali semasaberadadiMekkah.Merekamendakwadenganberwudhusedemikian,merekayang

  tersentuh perempuan atau perempuan tersentuh lelaki, tidak akan batal wudhu mereka. Kononnya

  wudhumazhabHambaliinikebal,katamereka(taklutapabilatersentuhperempuan/leiaki).Adajuga

  orang yang bermazhab Syafiiyyah tidak sembahyang subuh di Masjidil Haram kerana Imam tidak

  membacaqunutdanbagimerekayangsembahyangsubuhpulaadayangsujudsahwi.

  Di kalangan ustaz-ustaz pula pertakaan, Wahhabi ini membawa maksud orang yang amalan

  ibadahmerekatidakmengikuticaramazhabSyafiiyyah.Kitaseringterdengarkata-katasepertimereka

  2 Mungkin sekarang tidak lagi diarah berbuat demikian. penterjemah.

  Siapa Wahhabi 4

 • 8/14/2019 Siapa Wahhabi

  5/50

  itu Wahhabi. Dan ada dikalangan ustaz-ustaz Syafiiyyah yang mengambil perkataan Wahhabi

  sebagai memberi erti sesat dan bertentangan dengan sunnah dan anti-hadis. Ringkasnya

  perkataan Wahhabi inimembawaerti tidakbetulselainbertentangandenganmazhab danboleh

  membawa kesesatan dan ada yang mengaitkan pula dengan keganasan setelah berlakunya

  peristiwa 9/11 di New York. Malah ada dikalangan ulama (di Malaysia) yang terkenal pun telahmeletakkansepenuhnyakesalahankepadaWahhabidiatas kejatuhanKerajaanOthmaniyahTurki.

  BegitulahhebatnyafitnahWahhabiiniwalaupuntelahberlalulebih200tahundahulu.Fitnahnyatetap

  segardanseolah-olahiabaruberlakukelmarin.

  Kepadasemuagolongan yang disebutdiatas, sama adaorangawam,ustaz-ustazatau ulama,

  sekiranyakita bertanya;SiapakahatauapakahWahhabiini?Saya kira99%tidakdapatmenjawab.

  Merekahanyamendengarbahwa Wahhabi itubeginidanbegitudan tidakpernahadasiapapundi

  kalangan orang awam yang cuba mengenali,memahami dan jauh sekali dapat menjelaskan Siapa

  Wahhabiini.Dalamhalini,merekaterusdibiarkanberadadalamkeadaanjahil.Ataumungkinmereka

  takut nanti ada orang yang akan terpengaruh dengan Wahhabi dan meninggalkan mazhab yang

  merekaanuti.IngatlahkepadaperingatanAllah(33:60dan33:70)yangbermaksud;

  *99tGtt)o9$#t%!$# u/=%t_9$#uuy9$#ts9/

  "Sesungguhnya jika orang-orang munafik, orang-orang yang berpenyakit dalam

  hatinya, dan orang-orang yang menyebarkan berita bohong di Madinah tidak berhenti,

  nescaya Kami perintahkan kamu untuk memerangi mereka.... " (AI-Quran surah al-

  Ahzab, ayat 60 )

  $pr'tt%!$#(#t#u(#)?$#!$#(#9%uZs%#Yy"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan

  yang benar. " (Al-Quran surah al-Ahzab, ayat 70)

  SebenarnyamenuduhWahhabisesat,tidakikutsunnahdanlain-lainlagiyangmembawaertidan

  maksudyang negatif, adalahsuatu fitnah yang sangatnyata.Adalahsangatmalangsekiranyaada

  dikalanganorang-orangbertaraf ulama terusmembiarkan fitnah ini berlaku.Kita fikir bahwa pada

  kurun ke-21 ini, fitnah Wahhabi ini sudah tidak berlaku lagi. Ini kerana segala buku rujukan dan

  catatan-catatan sejarah berkaitan dengan Muhammad Ibn Abdul Wahab ini, dengan mudah boleh

  diperolehi.Selain itu sudahcukup ramai orang Melayu Islamyang telah belajar keTanahArab, keMesir,Arab Saudi, Jordan,Syria,Maghribi, Sudan, Libya.Mereka sangat fasih berbahasaArab dan

  merekaboleh rujukkitab-kitabasal yangditulis olehMuhammad IbnAbdulWahab.Tetapisekiranya

  merekahanyamembaca tulisan-tulisanyangditulisolehmusuh-musuhMuhammadIbnAbdulWahab

  (yangjugatidaksedikitbilangannya),makakitatidakhairanlahsekiranyamerekakembaliketanahair

  denganpenuhkeyakinanbahwaWahhabiinisesat.

  Antarabukufitnahyangnyatayangbolehdibaca,terdapatsebuahdiPerpustakaanAwamNegeri

  PerlisbertajukConfessions of a British Spy and British Enmity Against Islam3.Sebuahbukuyangtidak

  mempunyainamapenulisdandicetakdiIstanbulTurkiolehWaqafIkhlasPublications.Kandunganbuku

  3 Confessions of a British Spy and British Enmity Against Islam, Third Edition. Waqf IkhlasPublications Istanbul, 1993. Buku ini boleh di dapati di Perpustakaan Awam Negeri

  Perlis, Bhg Rujukan. No. Perolehannya: 18419, dan No. Pengkelasannya: R 297.293 CON.

  Siapa Wahhabi 5

 • 8/14/2019 Siapa Wahhabi

  6/50

  tersebut sangat bertentangan dengan karya-karyaMuhammad IbnAbdulWahab yang tersenarai di

  akhirartikelini.4Padaprefacebukutersebutditulis,Hempher5,onlyoneofthethousandsofmaleand

  female agents employed and sent forth toall countries by thisministry,entrapped aperson named

  MuhammadofNajdinBasra,mis