shfsg - portal pengurusan masjid meraih...g lp. q g s q [ 3 q xsgu u msg j f! q | q g5 f o q g{s f...

of 46/46

Post on 17-Dec-2020

7 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • e-khutbah.gov.my Khutbah pertama

  1200 x 537 jpeg – images may be subject to copyright

  ِهََّحْمُد ِلل

  ْلَاِئلا

  َق

  ْ : ال

  1

  1 AL-Hajj : 32.

  ِهََّحْمُد ِلل

  ْلَاِئلا

  َق

  ْ : ال

  1

  1 AL-Hajj : 32.

  ِهََّحْمُد ِلل

  ْلَاِئلا

  َق

  ْ : ال

  1

  1 AL-Hajj : 32.

 • e-khutbah.gov.my

  1200 x 537 jpeg – images may be subject to copyright

  َ ال

  ْن

  ََهُد أ

  ْش

  ََهأ

  َ ِإل

  َُه َوْحَدُه ال

  َّ الل

  َّ ِإال

  ًدا َعْبُدُه نَّ ُمَحمَََّهُد أ

  ْش

  َُه َوأ

  َِريَك ل

  َش

  ا َِده ى َسِيّ

  َْم َعل

  ُّهمَّ َصِلّ َوَسِل

  َّلل

  َُه. ا

  َُوَرُسْىل

  ْصَحاِبهَى آِلِه َوأ

  ٍَد َوَعل ُمَحمَّ

  َْجَمِعْين

  َ .أ

  Khutbah pertama

 • e-khutbah.gov.my

  1200 x 537 jpeg – images may be subject to copyright

  َيآَا َبْعُد، ف مَّ

  َ، أ

  َه

  َّ الل

  ْىا

  ُق

  َّ! ِات

  َْسِلُمىن

  ُ َْها اْل يُّ

  َأ

  ىنُق

  َّتُ ْ اْل

  َاز

  َْد ف

  َق

  ََىي هللِا ف

  ْق

  َاَي ِبت ًَّ ْم َوِإ

  ُْوِصيك

  ُأ

  ى:ََعال

  َُه ت

  َّاَل الل

  َ ق

  Khutbah pertama

 • e-khutbah.gov.my

  1200 x 537 jpeg – images may be subject to copyright

  Khutbah pertama

  Muhasabahlah

  ketaqwaan kepada Allah

  Istiqamah menjunjung

  perintah Allah

  Jauhi larangan Allah

  UNTUK MEMPEROLEHI KEJAYAAN DI

  DUNIA & AKHIRAT

 • TAJUK KHUTBAH ;

 • e-khutbah.gov.my

  1200 x 537 jpeg – images may be subject to copyright

  Khutbah pertama

  UMAT ISLAM BERPELUANG MELAKSANAKAN

  IBADAH KORBAN UNTUK ;

  Menegakkan syiar

  agama Allah

  Memperoleh Fadhilat

  & kelebihan yang

  berharga

 • e-khutbah.gov.my

  1200 x 537 jpeg – images may be subject to copyright

  Khutbah pertama

  ANTARA FADHILAT DIJANJIKAN ALLAH MELALUI

  LISAN NABI MUHAMMAD S.A.W ADALAH ;

  PERTAMA ; Hadis yang diriwayatkan daripada ‘Aisyah R.Anha

  bahawa Nabi S.A.W bersabda ;

  ى ََح َّ ِإل

  َ أ

  ًْحِر َعَم

  َّْىَ ال ًَ َما َعِمَل اْبُ آَ َ

  ِتَ َْيؤ

  َُه ل

  َِّ َ ٍ ، َوِإه

  َ، ِمْ ِ َراق ِه َعسَّ َوَجلَّ

  َّالل

  َعاِرَ ا، ْ

  شَِفَها َوأ

  َ

  ْ

  َُروِ َها َوأ

  ُِقَياَمِ ِبق

  ْْىَ ال ًَ

  اٍن َِه َعسَّ َوَجّل ِبَم

  َُّ ِمَ الل

  ََيق

  ََ ل َوِإنَّ الدَّ

  ًساْ

  َِ ْيُبىا ِ َها ه

  َْرِ ، ف

  َ ْى

  ََ َعل

  َق ًَ

  ْن

  َْبَل أ

  َ ق

 • e-khutbah.gov.my

  1200 x 537 jpeg – images may be subject to copyright

  Khutbah pertama

  ANTARA FADHILAT DIJANJIKAN ALLAH MELALUI

  LISAN NABI MUHAMMAD S.A.W ADALAH ;

  Maksud Hadis ;

  “Tiada amalan anak Adam yang sangat Allah Azza wa

  Jalla hargai pada hari Raya Korban selain dari

  menumpahkan darah melalui sembelihan korban.

  Sesungguhnya binatang-binatang itu akan didatangkan

  pada hari qiamat lengkap dengan tanduk, bulu dan

  kukunya, dan sesungguhnya darahnya akan diletakan

  oleh Allah Azza wa Jalla di tempat yang mulia sebelum ia

  menitis ke atas bumi. Oleh itu ikhlaskanlah niat anda

  melakukannya” (Riwayat Ibn Majah).

 • e-khutbah.gov.my

  1200 x 537 jpeg – images may be subject to copyright

  Khutbah pertama

  ANTARA FADHILAT DIJANJIKAN ALLAH MELALUI

  LISAN NABI MUHAMMAD S.A.W ADALAH ;

  KEDUA ; Hadis riwayat daripda Imam Ibn Husain bahawa

  Nabi S.A.W bersabda yang bermaksud ;

  “Wahai Fatimah!. Pergilah kamu

  menyaksikan korbanmu, sesungguhnya

  dosa-dosamu akan diampunkan sejak

  titisan pertama darah yang mengalir

  darinya,

 • e-khutbah.gov.my

  1200 x 537 jpeg – images may be subject to copyright

  Khutbah pertama

  DOA YANG DIAJAR NABI S.A.W

 • e-khutbah.gov.my

  1200 x 537 jpeg – images may be subject to copyright

  Khutbah pertama

  PERBINCANGAN ANTARA IMRAN BIN HUSAIN

  DENGAN NABI S.A.W ;

  Imran Bin Husain bertanya kepada

  Rasulullah: Adakah kelebihan ini khusus

  untuk tuan dan ahli keluarga tuan

  sahaja? Baginda menjawab: Bahkan

  tidak, ia sesungguhnya untuk semua

  umat Islam.” (Riwayat al-Hakim).

 • e-khutbah.gov.my

  1200 x 537 jpeg – images may be subject to copyright

  Khutbah pertama

  ANTARA FADHILAT DIJANJIKAN ALLAH MELALUI

  LISAN NABI MUHAMMAD S.A.W ADALAH ;

  KETIGA ; Hadis riwayat daripda Zaid Bin Al-Arqam beliau

  berkata, bermaksud ;

  “Sahabat-sahabat Rasulullah bertanya kepada Nabi SAW: Ya

  Rasulullah apakah hakikat ibadah korban ini?, Rasulullah

  SAW menjawab: ia adalah sunnah bapamu Ibrahim Alaihis

  Salam, mereka bertanya lagi: Apa pula yang kami dapat

  darinya ya Rasulullah? Rasulullah menjawab: Setiap helai

  bulunya adalah kebaikan, mereka bertanya lagi: bulunya ya

  rasulullah? Rasulullah menjawab: ya! Setiap helai bulunya

  dikira kebaikan (mendapat pahala).

  (Riwayat Ahmad dan Ibnu Majah).

 • e-khutbah.gov.my

  1200 x 537 jpeg – images may be subject to copyright

  Khutbah pertama

  ANTARA FADHILAT DIJANJIKAN ALLAH MELALUI

  LISAN NABI MUHAMMAD S.A.W ADALAH ;

  KEEMPAT ; Aisyah R. Anha menceritakan ;

  ْحِم َ ِب

  ُِت

  ُ ، أ

  ًا ِبِم

  َّ

  ُا مَّ

  َلَف

  ىا: ُال

  َا ق

  َ : َما َ

  ُ

  ْلُق

  ٍَر، ف

  ََبق

  ى هللُا َِّه َصل

  َّى َرُسىُل الل َّ

  َ

  رِ ََبق

  َْواِجِه ِبال

  ْز

  ََم َعْ أ

  َّْيِه َوَسل

  َ َعل

 • e-khutbah.gov.my

  1200 x 537 jpeg – images may be subject to copyright

  Khutbah pertama

  ANTARA FADHILAT DIJANJIKAN ALLAH MELALUI

  LISAN NABI MUHAMMAD S.A.W ADALAH ;

  Maksud Hadis ;

  “...Ketika kami berada di Mina kami

  diberikan daging lembu, lalu aku bertanya:

  apakah ini?, mereka menjawab: ini adalah

  daging lembu korban yang di sembelih

  oleh Rasulullah SAW untuk korban para

  isteri Baginda.” (Riwayat al-Bukhari).

 • e-khutbah.gov.my

  1200 x 537 jpeg – images may be subject to copyright

  Khutbah pertama

  HADIS YANG DINYATAKAN MENUNJUKKAN

  BAHAWA ;

  Pelaksanaan Ibadah

  Korban adalah suatu ibadah

  Sunat dilakukan bagi

  yang berkemampuan

  Hukum ibadah korban

  adalah Sunat Muakkad

 • e-khutbah.gov.my

  1200 x 537 jpeg – images may be subject to copyright

  Khutbah pertama

  ANTARA PERSOALAN BERKAITAN IBADAH

  KORBAN ADALAH ;

  Tentang keharusan memakan

  daging korban oleh peserta

  korban

  Tentang hukum memberi upah

  kepada penyembelih dan

  petugas-petugas korban

  Tentang hukum menerima agihan

  korban oleh penyembelih

  & petugas

 • e-khutbah.gov.my

  1200 x 537 jpeg – images may be subject to copyright

  Khutbah pertama

  ANTARA PERSOALAN BERKAITAN IBADAH

  KORBAN ADALAH ;

  Tentang kaedah agihan

  daging korban

  Tentang tempoh masa

  penyimpanan daging korban

  Tentang hukum lebih afhdal

  antara Aqiqah dan Korban

 • e-khutbah.gov.my

  1200 x 537 jpeg – images may be subject to copyright

  Khutbah pertama

  HUKUMNYA SAH DAN MEMADAI DEGAN KEDUA-

  DUANYA SEKALI ANTARA KORBAN & AQIQAH ;

  Fatwa daripada Al- Sheikh Zakaria Al-Ansari ;

  َْ ِحيَّ

  ُ ُْبىَحِ

  ْ

  َ ْاِ اْل

  ََّىي ِبال

  َْى ه

  ََول

  هُ َف

  َِعَم ِ ْ زَ

  َا ِْل

  ًف

  َ ِ

  َ َحَ

  َ

  ََعِقيق

  ْ َوال

  “Jika seseorang itu berniat korban dan aqiqah

  (pada seekor kambing) maka berhasillah pahala

  kedua-duanya sekali, berbeza dengan pendapat

  yang menyalahinya”.

 • e-khutbah.gov.my

  1200 x 537 jpeg – images may be subject to copyright

  Khutbah pertama

  ANTARA SUMBANGAN KERAJAAN NEGERI SELANGOR MEMBANTU

  UMAT ISLAM DI SELANGOR DALAM IBADAH KORBAN ADALAH ;

  Menyumbangkan seekor

  lembu korban bagi setiap

  masjid & surau seluruh

  Negeri Selangor

 • e-khutbah.gov.my

  1200 x 537 jpeg – images may be subject to copyright

  Khutbah pertama

  KETETAPAN BAGI LEMBU SUMBANGAN UNTUK

  KORBAN TERSEBUT ADALAH ;

  Tidak boleh dijual beli

  Tentukan penama korban

  dikalangan ahli kariah

  Atau tentukan penama

  dikalangan Fakir & Miskin

 • e-khutbah.gov.my

  1200 x 537 jpeg – images may be subject to copyright

  Khutbah pertama

  ANTARA BEBERAPA MUTIARA TAUSIAH DARIPADA

  KHUTBAH INI ADALAH ;

  Wajib mematuhi segala

  perintah Allah

  Wajib mensyukuri segala

  nikmat Allah

  Wajib mematuhi segala

  peraturan yang ditetapkan

  Allah

 • e-khutbah.gov.my

  1200 x 537 jpeg – images may be subject to copyright

  Khutbah pertama

  SIFAT MUKMIN YANG BERTAQWA ;

 • e-khutbah.gov.my

  1200 x 537 jpeg – images may be subject to copyright

  Khutbah pertama

  SIFAT MUKMIN YANG BERTAQWA ;

  Maksud Ayat ;

  “Demikianlah (ajaran Allah); dan

  sesiapa yang menghormati syiar-syiar

  agama Allah maka (Dia lah orang yang

  bertakwa) kerana sesungguhnya

  perbuatan itu satu kesan dari sifat-sifat

  taqwa hati orang mukmin”. (al-Hajj : 32).

 • e-khutbah.gov.my

  1200 x 537 jpeg – images may be subject to copyright

  Khutbah pertama

  َعِ ْيَم ِلْ ِْ ُر هللَا ال

  ْ

  َْست

  َا َوأ

  َْىِلْ َ

  َىُل ق

  ُق

  َأ

  ْسِلَماِ ، ُ ْ َواْل

  َْسِلِمْين

  ُ ْْم َوِلَسآِئِر اْل

  ُك

  ََول

  ِحْيُم . ْىُر الرَُّ

  َ

  ُْه ُ َى ال

  َِّ ُرْوُه ِإه

  ْ

  َاْست

  َف

 • e-khutbah.gov.my

  1200 x 537 jpeg – images may be subject to copyright

  Khutbah pertama

  َعِ ْيِم، ْْرآِن ال

  ُق

  ْْم ِ ال

  ُك

  ََباَرَ هللُا ِلْ َول

  اِ ْم ِبَما ِفْيِه ِمَ ًَُا ًَّ َعِ ْ َوِإ

  َ

  ََوه

  ْم ُك

  ْْ َوِم

  َّل ِمِ بَّ

  َق

  ََحِكْيِم َوت

  ِْر ا

  ْ

  َّوالِ

  َعِلْيُم .ِْمْيُ ال ُه ُ َى السَّ

  َُّه، ِإه

  َ ِت َوت

 • e-khutbah.gov.my Khutbah Kedua

 • e-khutbah.gov.my Khutbah Kedua

 • e-khutbah.gov.my Khutbah Kedua

 • e-khutbah.gov.my

  Mimbar jumaat sekali lagi berpesan supaya

  kita sentiasa bertaqwa kepada Allah SWT &

  menyedari bahawa islam mengajar kita supaya

  bersikap sederhana dalam segala amalan. Kita

  amatlah dituntut agar menampilkan kemuliaan

  akhlak, sikap dan ke peribadian tinggi kerana

  Rasulullah SAW diutuskan untuk

  menyempurnakan akhlak dan sebagai rahmat

  bagi umat dan sekalian alam.

  Khutbah Kedua

 • e-khutbah.gov.my Khutbah Kedua

 • e-khutbah.gov.my Khutbah Kedua

 • e-khutbah.gov.my Khutbah Kedua

 • e-khutbah.gov.my Khutbah Kedua

 • e-khutbah.gov.my Khutbah Kedua

 • e-khutbah.gov.my Khutbah Kedua

 • e-khutbah.gov.my Khutbah Kedua

 • e-khutbah.gov.my

  Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang Maha

  berkuasa, kami bersyukur kehadrat-Mu yang

  telah mengurniakan kami rahmat & nikmat,

  sehingga kami dapat meneruskan usaha ke

  arah memperkukuhkan negara umat Islam,

  sebagai negeri yang maju, sejahtera dan

  berkebajikan di bawah naungan dan pimpinan

  raja kami sebagai ketua agama Islam di negeri

  ini.

  Khutbah Kedua

 • e-khutbah.gov.my

  Justeru kami pohon kehadrat-Mu ya

  Allah,Tetapkanlah iman kami & pegangan

  kami kepada Ahli Sunnah Wal jamaah,

  terimalah amalan kami, suburkanlah jiwa

  kami dengan budi pekerti yang mulia.

  Satukanlah hati-hati kami, kurniakanlah kami

  rezki yang luas lagi barakah, kayakanlah

  kami dengan ilmu yang bermanfaat,

  Khutbah Kedua

 • e-khutbah.gov.my

  Lindungilah kami daripada bala bencana

  dan peliharalah kami daripada ajaran

  yang terkeluar Islam seperti Qadiyani

  dan ajaran sesat seperti Syiah, Serta

  Ajaran-ajaran lain yang difatwakan

  menyeleweng dari ajaran islam atau

  bertentangan dengan pegangan Ahli

  Sunnah Waljamaah

  Khutbah Kedua

 • e-khutbah.gov.my

  Ya Allah bukakanlah hati kami untuk

  mendirikan solat fardhu 5 waktu,

  menunaikan zakat melalui Lembaga Zakat

  Selangor, mewakaf & menginfaqkan harta

  melalui Perbadanan Wakaf Selangor dan

  Tabung Amanah Pembangunan Islam

  Selangor.

  Khutbah Kedua

 • e-khutbah.gov.my Khutbah Kedua

 • e-khutbah.gov.my Khutbah Kedua

 • e-khutbah.gov.my Khutbah Kedua

 • e-khutbah.gov.my Khutbah Kedua