serat kaki walaka

Download Serat Kaki Walaka

Post on 01-Jun-2018

567 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/9/2019 Serat Kaki Walaka

  1/93

  SERAT KAKI WALAKA (bag I) Perangan I

  Ing ngandhap punika amratèkaken rawuhipun para wali, ingkang ami lelana aniti parika

  ingkang amemarahi rubet!rentenging ngari "emak# Kala amanten ampun ami apatem$n kali%an Kang&eng Sultan "emak, an%ari%$aken angal!angalipun pi%ambak!pi%ambak# Wantuning para ahli ngèlmi, temah ami medalaken mangunah, kad$ ta, Sunan 'iri kali%an Sunan Kudu la&eng kawaa ngudanèni para kawula para kawula ageng alit, &aler etri# Ingkang nandhang akit, inabdan kèmaw$n, ara# ad%an para wali lelana ngidul!ngilèn, inggih ami katandha kaluwihan# W$nten ingkang aged nggendam, kemat, panglerepan, nerang &awah, ndhatengaken &awah, apanunggilanipun ampun kagelaraken ing ngraa ata# "upi ing antawi dinten, para wali ingkang kantun ami rera$an geth$k!tular, %èn ing kedhat$n w$nten ti%ang nama Kaki Walaka, aweg kineker, inihan ing arèndra# Sarta winartan, %èn Kaki Walaka wau ampun natè dipun eking dèning Sunan ar%apada, muka# Sampun ami nginten irna, wuana mumbul malih# alah ngetheker w$nten kedhat$n#

  *$kmanawi dipun gur$ni Sultan "emak# Katawi win$ng aka&engipun# anawi wu&udipun ti%ang, b$ten mèmper, aking ipatipun dahat papa# Pakartinipun ngarit rumput# "enè talitining ti%ang, aal ing dhuun 'alinggangan, trahing alit balaka# Para wali ingkang menta lelana dahat ngungun# Temah matur ing ata, namun badhè tepang Kaki Walaka# Kang&eng Sultan "emak marengaken, la&eng tumedhak animbali pi%ambak# "umugining panggènan Sang ata kag%at, atetan%a, +Sira iku apa, dènè ana w$ng d$dhèg w$k, imbar dhadha, gedhè dhuwur, tunggu paarè%aningun# Apa ira &im utawa gandarwa kang mbaureka kadhat$n- Ingkang dinangu matur, +Kawula pun Walaka# ila Paduka ata ampun kagèt# Anggèn kawula man.ala warni ageng inggil punika, rèhning badhè apatem$n kali%an para wali#- +/en mangk$n$ tut wuri#- Kaki Walaka matur andika, umiring# Sareng dumugi ing panepèn, andad$aken kagètipun para wali ada%a# Anginten %èn gandarwa# Wekaan tinakènan, ngaken nama Kaki Walaka# Sunan ar%apada tetan%a, +Karananè ipatira r$wa, bèda lawan nalika kapanggih rumi%in- Kaki Walaka manguli, +Saking b$ten kekirangan ku.ahing ata#- Sunan ur%apada ngandika, +"ènè para wali iki kabèh wu lawan inuba!uba ing ata, teka tan ana undhaking kulit daging# Saweneh malah a%a kuru, ananging rina wengi amung ngulah budi# La%ak tan bia lemu# *alik ira, mung nganggur# /ekti wu dadi benerè, %èn w$ng .ilik iku, angger wu wareg wetengè baè, wu trima# angangan aananè baè wu

   bungah# Sarta kang binudi, li%a turu ang$r$k atutugè, $ra ana manèh# Wah $ra mèlu mikir  rubet rentenging pra&a# 0ra umurup reretu, angger awakè lemu#-

  Kaki Walaka gumu&eng latah, arwi manguli, +*ener, bener, n%ata awa para wali iku, %ènan%andra .aplak waè# Ewadenè, imbal wi.ara iku, bagua$, bener!luput, kudu amanguli .atur# 1è Sunan ur%apada, apa n%ata pangan iku marahi lemu Apa methi, w$ng ginan&ar 

   budi iku amung wali Apa n%ata, kang mikul arubet!rentenging pra&a iku amung wali Lawan apa wali iku $ra tau turu, $ra mangan upa angk$n$ manèh, apa n%ata para wali iku

   bèdha apadhaning manunga /èn kabèdakna, apa 'uti Allah $ra kawaa Apa Allah $ra murba amiea Apa Allah n$ra èl$k $ra ampurna uhung angugung para wali baè /èn mangk$n$, Sunan ur%apada iku bia gawè abang!i&$# Parlu apa ngaub wibawaning

   arèndra anawa panimbangku, ngendi ana wali kadunungan ati pana atèn, panabaran angk$ manunga i&èh kangg$nan angkaramurka, èwanan maring apadha!padhaning ngurip, karem .anggèh, karem dhawèn, karem $pèn kamèren baè, wu kena dèn arani kèwan#

  2pama ingun ngawulakakè w$ng ka%a k$wè, èman angulungi pangan# ubadir angulungikè.èran# 3aturan baè èman#-

 • 8/9/2019 Serat Kaki Walaka

  2/93

  Sunan ur%apada akalangkung mèrang ing galih# *adhè dipun .andhak, pinenggak  kan.anipun# Tanpa damel anglawani Kaki Walaka# indhak b$ten ka&èn, arta n%en%amah

   badan, ngapeaken dhiri, %èn mengaha ti%ang alit balaka# Kang pinenggak ènget# Amung Sunan Kudu ingkang mandhengkel galihipun# Sunan 'iri amenggak, amung paring amita kèmaw$n, kinèn anandukaken panglerepan, pangatian# ad%an para wali ingkang ami

  menta lelana, inggih &umbuh tampining amita# "ad%a ami nandukaken a&i pangatian, arta tu&u tenung pangleburing atru# Amung Sunan Punggung, kalih Seh Lemahbang, tiga $lana Ibrahim 4atiwara ingkang mb$ten tumut ganggu gawè# alah mbekuh ngandika, arwi medal &awi, api!api tet$%a, +E, aat apa, padha kadunungan watak brangaan# *ener kang ngarani wali tanpa guna# Kar$nè maneh, teka tanpa kekèring dèn%a pating pantheleng, lali purwa dukina, %èn ana ngaraning ata# I%a angur metu baè, n%awang aka &aba# Kapri%è n%atanè, ka%a ngapa gelare m*$k padha kawelèh wadinè#- Ka.arita para wali a%a kabangan galih dèn%a ningali Kaki Walaka# La&eng ami nandukaken a&i pangapean, pangatian, apanunggalipun# Wantu!wantu tanpa pedh$t dèn%a nandukaken d$nga pangleburan arta d$nga ait, d$nga tlekim, nanging b$ten aged tumama# Kaki

  Walaka umerep gelar ikaraning para wali, la&eng an&awil Sang ata, mrih mundura# Kang&eng Sultan ing "emak anampèni amitanipun Kaki Walaka, la&eng k$ndur ngadat$n# Para wali rinilan bibaran, mantuk $wang!$wang# Sareng dumugi an&awining k$ri *ra&anala, para wali ami paguneman, angra$aken Kaki Walaka anggènipun wentala# *$ten paah kataman akathahing a&i panglerepan, miwah d$nga ikara apanunggilanipun b$ten rinaa# Saking pamanggihipun para wali, anarka dèdè manunga# W$nten ingkang amatani dhan%ang pera%angan ingkang rumeka ing pura# Trekadhang w$nten ingkang amatani kadangipun Sang ata pi%ambak ingkang lair adinten# Pangintenipun para wali, nalika kataman ing reretu, Sang ata manekung dhatengipun kadang papat kalima pan.er, nanging ingkang awu&ud amung atunggal, ed%a badhè labuh ing ungkawèndra# Awit manunga

   punika, manawi anget pangèthinipun anekakaken kadang, %ekti kadugèn# anawi mb$ten makaten pathi irna kataman ing piranti# Sunang Punggung, Sèh Lemahbang, Sèh $lana Ibrahim 4atiwara manguli, +anawi aking pamanggih kula, malah anginggiling adhèrèkipun akawan kalima pan.er# Inggih

   punika amu&udaken .ipta, raa, angen!angen# Saking angetipun ungkawa, temah kawaa angumpulaken tigang prakawi dad$ atunggal, nama 1%ang 3ipta 1ening# Tegeipun, Kaki Walaka wau ukmanipun Kang&eng Sultan# Tandhanipun, aged angra$aken kaluwihaning wali# Ewadène bèn&ang èn&ang dalu, manawi ami wangul, pra%$gi n%wun lilahipun Sang

   ata, Kaki Walaka dipun ruda peka ing kathah#- 'ant%a ka.ari%$, ak$nduripun ata, Kaki Walaka tinimbalan, dinangu awewadining

  ed%a, duk patem$nan para wali# Kaki Walaka matur a&arwa, +"huh Sri ata, a%ekt$ipunamung ed%a andadar kadib%anipun para wali kèmaw$n, menggah pangrekaning pra&a,  punapa pan.èn mimbuhi ant$a punapa mb$ten# Waana kalè&emipun amung gumulung èla! èlu kèmaw$n# W$nten ingkang radi patiti# Sunan 'iri aring dh$%$ng# W$nten ingkang m$n.$l pangawikanipun# Sunan Kudu karem &e&ailan# Seh Lemahbang amukawi ngu&ubri%a, ang$glèng ngengk$ki, tanpa dipun waranani# "ad$ atengah kupur, Seh $lana Ibrahim 4atiwara n%ata pun&ul, nanging pakèwed, margi aking ka$ran talitinipun# "ad$ ada%a wau tangèh an%amènana Suuhunan ing gampèldenta kalih Suuhunan *ènang# Punika n%ata tru ing lair batinipun# W$nten malih wali balila ing ratu, Suuhunan ing Kali&aga# 2pami puruna ngumpul para wali, kad$ tetiga punika kèmaw$n aged nguwawèni

   pangrekaning pra&a#

  Sri ata tetan%a malih, +Satuhunè ira kaprenah apa lawan Suuhunan Kali&aga, dènè bangkitanggan.arakè-

 • 8/9/2019 Serat Kaki Walaka

  3/93

  Kaki Walaka matur, +"èdè anak, dèrèng natè uninga# Amung geth$k tular karna binandhung, indhaking pawart$ kèmaw$n ingkang kula .ari%$aken punika# Papan prenahipun wima tan uninga#- Sang ata malih pangandikanipun dhateng Kaki Walaka, +/èn n%ata ira durung wanuh, durung weruh, pagenè%a ira kaduk wani nanggulangi para wali Saka panawangingun, ira

  kadi ana kang nga&ani#- Kaki Walaka matur, +*$ten#- Saampuning imbal wa.ana, kaaput ing ratri, arèndra tedhak ing panepèn malih, amanggihi para wali# Kaki Walaka tanah atut wuri Sang ata, tunggil lungguh kalih palawi&a

   pun Wada, Wadaka# Ing ngriku Kang&eng Sultan ngandika amu pegel, angra$aken para wali kalih Kaki Walaka# +1è para pinundhi, dahat k$dheng pamanggih kula, dènè &engandika kadi badhè ngrebut

   prang# Katawi pating bathithit# it%a irung, erenging pandulu lir mulat dhem!dhemanipun, dènè &engandika an$n ti%ang keb$n kèmaw$n dadak murang!muring# m*$k radi kaarèhaken awatawi# anawi anggung makatena, temah lèna rumekaning nagari, mimbuhi karubetaning manah kula# "ad$ ing panepèn punika b$ten kaanggè nenepi, b$ten ed%a

  ema