seni visual rupa

Click here to load reader

Post on 28-May-2015

4.249 views

Category:

Education

11 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Salah satu tajuk dalam bahagian 2 buku seni Visual: RupS

TRANSCRIPT

  • 1. Bahagian 2 Bentuk Karya Seni VisualRUPA Prinsip ini adalah perinsip yang pertama yang dikemukakan oleh ahli psikologiOcvirk dan rakan-rakan (2009) memberigestalt Jerman, semasa penerokaan ke dalamdefinisi rupa dalam buku Art Fundamentalspersepsi manusia dalam awal abad ke-20.ialah: Mereka menyatakan bahawa fikiran kita Rupa akan menonjol apabila kawasanlebih cenderung untuk melihat bentukyang berbeza daripada ruang bersebelahan keseluruhannya sebelum bentuk yang dilihatatau dikelilingi dengan sempadan tertentusecara individu melalui persepsi mata . Maknasamada secara nyata atau tidak nyata gestalt adalah perkataan Jerman iaitu rupa.disebabkan oleh perbezaan nilai warna atau (Gestalt essence or shape of an entitysjalinan. complete form). Teori yang terkemuka dikemukakan oleh Gestalt ialah rupa pasu dan Pengertian ini selaras dengan teori yangmuka yang dikemukakan oleh ahli psikologidikemukakan gestalt dimana manusia Gestalt bernama Edgar Rubin. Mengikutcenderong melihat keseluruhan dengan teori ini pengamatan lebih cenderung melihatapa yang dilihat. Misalnya titik empat segikeseluruhan dari rupa yang dominan (lihatmenampakkan persepsi rupa empat segi.3.21).teori pengamatan Gestalt ini sangat berkesanuntuk menerangkan definisi rupa secara Sebenarnya minda kita juga cenderungkeseluruhan. melihat sesuatu yang dominan, tetapi tetap dengan pendirian untuk mewujudkan rupa dari unsur-unsur yang lebih kurang berkaitan seperti empat titik yang dianggap sebagai suatu segiempat sama. Oleh itu kita membaca empat titik di dalam gambarajah 3.20 sebagai rupa, walaupun tidak ada garisan yang3. 20 Empat titik membuat per-sepsi kita melihat rupa empat segi.oleh Kita boleh mula untuk mentakrifkanrupa seni sebagai garis menyertakansesuatu kawasan. Penggunaan sedemikianselaras dipanggil garis atau kontur. Walaubagaimanapun, walaupun kita mempunyaihanya beberapa bentuk elemen untukpergi oleh, seperti yang ditunjukkan dalamgambarajah 3.20, minda kita menyesuaikandiri dengan membaca kesan kelihatan rupa.Sebenarnya, kita mempunyai keperluan 3. 21 Rupa muka atau rupa pasu? Imej ini adalahnaluri untuk mendapatkan perintah otak dicipta oleh ahli gestalt Denmark bernama Edgar Ru- bin. Apabila kita melihat imej, mengikut teori gestalt,yang membolehkan mata kita untuk mengisi kita akan memisahkan rupa yang dominan.di bahagian yang telah ditinggalkan. i

2. Bahagian 2 Bentuk Karya Seni Visual3. 22 Ilustrasi sebelahmenunjukkan rupa wu-jud dari garisan, warnadan jalinanmembentuk titik-titik itu. Persoalan ini sayatimbulkan kerana pengatahuan awal sayaditerima mengatakan bahawa rupa adalahpergerakan garisan bermula dari satu titikdan bergerak hingga berjumpa titik asalmaka lahirlah bentuk. Ini adalah definisi yangmeleset!. Ciri-ciri rupa ialah rata dan bersifat 2D.Rupa boleh wujud melalui garisan, warnadan jalinan (lihat 3. 22).Jenis-Jenis RupaBagi menentukan jenis-jenis rupa, terlebihdahulu perlu memastikan apa yang pelukisdan pereka hasilkan karya yang berkaiatandengan rupa. Kebiasaan secara normalnyakita mengatakan bahawa rupa disekelilig kitaterdapat dua jenis iaitu Rupa geomerti danrupa organik. Rupa geometri mempunyai sifat yangstatik, mempunyai sempadan yang tepat.Kebiasaannya menggunakan alat untukdilukis. Contohnya Bulat, empat segi,heksagon, rombus dan segi tiga. SementaraRupa organik sifatnya bebas dan dinamik,tidak mempunyai sempadan dan bersudut,bersahaja, dicipta secara spontan, elastik,cecair dan decolcomania. Namun demikian, kalau dilihat bertajuk 3. 23 Kary Claude Monet bertajuk Rouen Cathedral:Rounen Cathedral (1892) oleh ClaudeMonetPortal, Grey Weather (1892) media Cat Minyak ataskita tidak pasti kategori apa yang bolehKanvas. Koleksi Muzium dOrsay Paris. ii 3. Bahagian 2 Bentuk Karya Seni Visualtetapi menyerupaiorganik.karya ThePainting (1933) OlehJoan Miro (lihat 2.24)menunjukan imej-imejrupa yang diapnggilsebagai rupa biomafik(biomorphic). Bentuk inisebenarnya biomorphicadalahistilahyangdiperkenalkansekitarawal abad ke-20 untukmenggambarkanbentuk-bentukbulatyang tidak teratur danmengambarkan rupaflora atau fauna. Olehyang demikan jenis rupaadalah empat jenis sepertiditerangkan diatas.Dimensi Rupa3. 24 Karya Joan Miro bertajuk The Painting (1933) Apabiladisebutmedia Cat Minyak atas Kanvas. Koleksi Muzium SeniModan., New York sahaja perkataan dimensi, tentu kita akan mengatakan bahawa deminsi berkaitan dengan 3D. Sebenarnya rupa mempunyaikata masukkan dalam rupa geometri atau konsep 3D.Sebelum diharaikan lebihrupa organik?. Di sinilah permasalahnyapanjang lebaar biar dikutip kenyataan Ocrirkapabila kita melihat karya-karya yang(1998) dalam buku Art Fundamentals edisi 8telah dihasilkan oleh pelukis-pelukis danmengenai hal ini, Buku tersebut menyatakan:mendapati mereka menggunakan imeginasiSome people, for example, make a distinctionyang tinggi. Beberapa buku telah menyatakan between shape that is two-dimensional andbahawa terdapat dua lagi jenis rupa. iaitushape that is three-dimensional (referred to asrupa amorfus dan rupa biuomafik. Rupa mass and/or volume), and consider them to beamorfus (amorphou) iaitu rupa yang tidaktwo separate elements. However, the authorshave always considered shape, whether two-nampak tanpa kejelasan dari segi bentuk dimensional or three-dimensional, to be onesamada bentuk geometri atau organik. Lihatelement of form. For increased familiaritycatan Claude Monet bertajuk Rouen Catheralwith the way the term shape is used in(1992). karya ini tidak jelas keadaan rupathis context, more information about shape(lihat 3.23)dimension follows. Dalam struktur rupa geometrik terdapat Ayat diatas lebih menjelaskan kedudukankekeliruan jenis rupa yang menyerupaisebenar bahawa 2D dan 3D (dulu dikatakanorganik. Hal ini berlaku pada karya-karyabentuk) adalah termasuk dalam rupa. 3 Dyang dihasilkan olej Joan Miro. Beliau telah dalam rupa merujuk kepada rupa ilusi yangmencipta rupa-rupa yang bersifat geormeridilukis atas satah gambar. iii 4. Bahagian 2 Bentuk Karya Seni Visual Dalamkarya seni visual, rupa gambar, ini bermakna karya tersebut telahpundiwujudkan pada satah gambar dua dimensi; menunjukkan nilai 3D atau pun dulu kitakanbagaimanapun, pengkarya atau pelukisbentuk.boleh mewujudkan ilusi jisim, isipadu, danruang 3D di atas permukaan rata. Apabila Rupa yang mempunyai lebar dankita menggunakan istilah jisim untuktinggi tetapi tiada menunjukkan ketebalanmenggambarkan bentuk 3D dalam satah keculai apabila dilukiskan ilusi tebal padarupa tersebut. Namun demikian, situasi3. 25 Ilustrai Dimensi Rupa. (Ilustrasi diubahsuai dari buku Art Fundamentals (2009) oleh Hassan Mohd Ghazali iv 5. Bahagian 2 Bentuk Karya Seni Visualrupa akan beruba apabila kita menyusun kedalaman bagi satah gambar yang rata.mengikut kesesuaian rupa tersebut. Seperti Situasi kolum C menunjukkan bahawa Rupacontoh ilustrasi 3.25 menunjukan keadaan yang rata boleh menimbulkan kesan 3Ddemensi rupa. Merujuk Kolum A, rupaapabila diolah melalui warna, nilai, susunanyang biasa dilukis seolah-olah terlekat atau dan ruang.terbaring pada satah gambar. KedudukanRupa itu dalam ruangan yang cetek. Kolum Sebagai menguatkan hujah dimensi rupa,B menjukkan terdapat pertindihan dan ilustrasi 3.6 menunjukkan ilustrasi yangkedudukan rupa yang berbeza saiz , warna memungkinkan memberi kesan ilusi 3D.dan jalinan maka dimensinya sudah berlaian Rupa empat segi sama akan menghasilkandan menampakan dekat dan jauh di atassebuah kotak 3 D apabila beberapa rupa empatsatah gambar. Kolum C menunjukkansegi dihasilkan dalam bentuk menyeringsigtuasi berlainan apabila rupa disendengkan dan ditambah dengan nilai ton pada rupa.dan menunjukkan ilusi 3D iaitu jarak dekat maka hasilnya gambaran 3D (kotak) diatasdan jauh. Tambahan dengan ditambah warna satah gambar yang rata. Masalah yang agakgridian (gradient) maka bertambah lagi ilusi rumit untuk menghasilkan rupa bulat bagi3. 26 Ilustrai Rupa 3D. Ilustasi diatas menunjukkan bagaimana rupa geomertri dapat menghasilkan bentuk ilusi (3Dmelalui melukis beberapa rupa atau melalui jalinan dan nilai. (Ilustrasi berdasarkan buku Art Fandamentals (2009) v 6. Bahagian 2 Bentuk Karya Seni Visual 3. 27. Karya Ron Davis bertajuk Parallelepipedmenimbulkan ilusi 3D (bola). Pelukis terpaksaVents (1977). Media Akrilik atas Kanvas.mengunakan nilai cahaya melalui jalinan atauwarna bagi menimbulkan kesan tersebut. bagai menimbulkan bentuk dan ilusi 3D.Rupa dapat menimbulkan ruang yang intuitif Karya Ron Davis bertajuk Parallelepiped Ventsapabila pengkarya Berjaya mengunakan alat(1977) menunjukan pelukis menggunakandan bahan dalam satah gambar yang rata.rupa melalui pengolahan garisan perspektifmMelalui manipulasi kaedah lapisan (layer)warna dan jalinan bagi menimbulkan kesandan tindanan pengkarya dapat menyerapkan bentuk ilusi 3D (Lihat 3.7).demensi 2D dan 3D dalam karyanya. Hal initelahpun dijayakan oleh pelukis di zamanRenaissance pada karya-karya catan muraldisiling gereja. Mereka menggunakan kaedahini bagi menimbulkan kesan ruang dekat danjauh tanpa menggunakan persektif.Kesan ruang intutitif digunakan semula padaera sekarang dengan menekankan kaedahgarisan persektif. Dengan menggunakangarisan persektif pelukis dengan mudahdapat melukis objek diatas satah gambar yangrata bagi menimbulkan kesan 3D (bentuk).Melalui garisan perspektif rupa dapat dilukis3. 28. Karya Muhammed Sharkhan bertajukIlus-trasi (2011). Media Komputer Grafik perisian Ilustra-tor.vi