seni interaktif : satu medium penyampaian dalam interaktif ; satu medium penyampaian...آ  kepada...

Download SENI INTERAKTIF : SATU MEDIUM PENYAMPAIAN DALAM interaktif ; satu medium penyampaian...آ  kepada lukisan

Post on 30-Dec-2019

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • SENI INTERAKTIF : SATU MEDIUM PENYAMPAIAN DALAM

  SENITAMPAK

  Joy Anak MaWmg

  R 7433.915

  Sarjana Muda Seni Gunaan dengan Kepujianel88 2006 (Seni Halus)

  2006

 • , fh'd-..t M klumat A demi , "n at ,..... ' W""''f.. HNIVF.RSnl MALAYSl 'AR"bII ~~'

  P.KHIDMAT MAKLUMAT AKADEMIK

  UNIMAS

  11111111111 Bill 11111111 1I11 1000166762

  SENI INTERAKTIF : SATU MEDIUM PENY AMPAlAN DALAM SENI

  TAMPAK

  JOY ANAK MAWING

  Projek ini merupakan salah satu keperluan untuk Ijazah Sarjana Seni Gunaan dengan

  Kepujian Program Seni Halus.

  Fakulti Seni Gunaan dan Kreatif

  UNIVERSITI MALAYSIA SARA WAK

  2006

 • PENGAKUAN

  Saya mengakui bahawa tiada bahagian daripada penyelidikan yang dilaporkan dalam kajian ini telah digunakan sebagai bahan sokongan untuk sesuatu ijazah atau institusi pengajian tinggi yang lain.

 • UNIVERSITI MALAYSIA SARA WAK

  BORANG PENGESAHAN STATUS TESISILAPORAN

  JUDUL : SENI INTERAKTIF: SA TV MEDIUM PENY AMP AlAN DALAM SENI TAMP AK

  SESI PENGAJIAN : 2003/2004

  Saya JOY ANAK MAWING

  Mengakui membenarkan tesisl Laporan * ini disimpan di Pusat Khidmat Maklumat Akademik, Universiti Malaysia Sarawak dengan syarat-syarat kegunaan seperti berikut:

  1. Tesisl Laporan adalah hakmilik Universiti Malaysia Sarawak 2. Pusat Khidmat Maklumat Akademik, Universiti Malaysia Sarawak dibenarkan membuat

  salinan untuk tujuan pengajian sahaja 3. Pusat Khidmat Maklumat Akademik, Universiti Malaysia Sarawak dibenarkan membuat

  pendigitan untuk membangunkan Pengkalan Data Kandungan Tempatan 4. Pusat Khidmat Maklumat Akademik, Universiti Malaysia Sarawak dibenarkan membuat

  salinan tesisl laporan ini sebagai bahan pertukaran antara institusi pengajian tinggi

  5. * sila tandakan [IJ

  D D SULIT (mengandungi maklumat yang berdaIjah

  keselamatan atau kepentingan seperti tennaktub di dalam AKT A RAHSIA RASMI 1972 )

  TERHAD (Mengandungi maklumat Terhad yang ditentukan oleh Organisasilbadan di mana penyelidikan dijalankan)

  D TIDAK TERHAD

  Tanda£ Penulis Tarikh: ; I'~ /rlf/J b

  Yabp Mohd Wee Pensyarah Alamat Tetap : Program Semi Halul

  Rh.Bageri, Kpg. Jaong Pantu Fakult i eni OIlllolAn dan Kroatif

  95000 Sri Arnan Sarawak. tNlVBRSITl MALAYSIA SARAWAK

  Catatan: *Tesisl Laporan dimaksudkan sebagai tesis bagi Ijazah Doktor Falsafah, SaJjana dan Sarjana Muda * Jika Tesisl Laporan ini SULIT atau TERHAD, sila lampirkan surat daripada pihak berkuasal organisasi

  berkenaan dengan menyatakan sekali sebab dan tempoh tesis! laporan ini perlu dikelaskan sebagaiSULIT atauTERHAD

  11

 • Projek bertajuk 'Seni Interaktif: Satu Medium Penyampaian Dalam Seni Tampak' telah disediakan oleh Joy Anak Mawing dan telah diserahkan kepada Fakulti Seni dan Kreatif sebagai memenuhi syarat untuk Ijazah Sarjana Muda Seni Gunaan dengan Kepujian Seni Halus .

  Diterima untuk diperiksa oleh:

  '1M

 • ....

  Penghargaan

  Salam sejahtera !

  Terlebih dahulu, saya ingin mengucap syukur kepada TUHAN kerana dengan limpah

  berkat dan kurnia-Nya kepada saya dalam menyiapkan penulisan ilmiah ini dengan

  sempurnanya.

  Ucapan terima kasih juga, tidak ketinggalan kepada pihak Fakulti Seni Gunaan Dan

  Kreatif ( FSGK ) UNIMAS iaitu terutamanya kepada tenaga Pensyarah Seni Halus iaitu

  kepada En. Yakup Rafee sebagai penyelaras saya, En. Zulkalnain Zainal Abidin, En.

  Wan Jamarul Wan Abdullah Thani, En. Anuar Ayob dan juga En. Awangko Hamdan di

  atas segal a didikan, tunjuk ajar, nasihat dan juga dorongan yang telah dicurahkan

  sepanjang pengajian saya di UNIMAS. Di samping itu, ucapan terima kasih juga buat

  bekas Pensyarah Seni Halus iaitu Prof. Madya Fauzan Omar dan En. Shamsu Mohamad

  yang telah serba sedikit mendidik, menasihati serta memberi tunjuk ajar kepada saya di

  awal pengajian saya di Fakulti FSGK. Terima kasih yang tidak terhinggajuga buat tenaga

  juruteknik dan pihak kakitangan FSGK di atas segala khidmat, jasa dan sumbangan

  daripada anda kalian.

  Di samping itu, saya juga mengucap syukur sekali lagi kepada TUHAN kerana telah

  menganugerahkan saya Ibubapa dan adik-beradik yang tersayang. Terima kasih buat adik

  ( Larry dan Ruzi ), abang ( Alexander @ Dom ) dan kakak-kakak kalian ( N'ja, M'rai,

  S'lin dan Irene) yang sentiasa membantu sarna ada secara langsung atau tidak iaitu sarna

  ada dari segi kewangan, nasi hat serta dorongan kepada saya sepanjang pengajian saya di

  UNIMAS. Buat apak ( En. Mawing Junggang ) dan Indai ( Pn. Chelak Unjah) "aku

  IV

 • sayau keseduai" terirna kasih di atas segala-galanya. Terirna kasih kepada keluargaku

  sekalian di atas suka dan duka kehidupan kita sekeluarga.

  Penghargaan juga tidak ketinggalan diucapkan kepada kengkawan terdekat atau jauh

  yang tersayang. Ternan-ternan UCF, CG, CM, ternan-ternan sepetjuangan iaitu Aliz, kak

  Marina, Elun, Mina, Connie, Gee, C' Dlas serta ternan-ternan sepetjuangan tahun akhir

  yang lain dan juga kepada kakak-kakak dan abang-abang senior 2002/2003 Program Seni

  Halus. Terirna kasih sernua di atas segala doa, dorongan, nasihat, tenaga dan tunjuk ajar

  anda sekalian.

  Sekian, sekali lagi diucapkan berbanyak-banyak terirna kasih kepada anda sekalian dan

  sernoga rnurah rezeki dan TUHAN rnernberkati.

  v

 • ~ t Khict t Maklum.at A UNJVF.R In MA A YS1A AR

  KANDUNGAN

  PENGAKUAN I

  PENGESAHAN II - III

  PENGHARGAAN IV- V

  ABSTRAK VIII

  ABSTRACT IX

  BAB 1 PENGENALAN 1

  1.0 Pengenalan 1

  1.1.1 Definisi Interaktif 1- 4

  1.1.2 Defmisi Medium 5-6

  1.1.3 Definisi Seni Tampak 6

  1.2 Objektif Kajian 7-8

  1.3 Permasalahan Kajian 8 - 10 1.4 Hipotesis 10 - 11 1.5 Kajian Literatur 11-12 1.6 Metodologi Penyelidikan 12

  1.6.1 Rujukan Primer 12

  1.6.2 Rujukan Sekunder 13

  BAB II KAJIAN TAJUK 14

  2.1 Kajian Tajuk 14

  2.1.1 Sejarah Seni Interaktif 14 - 16 2.2 Sejarah Seni Pemasangan 16 - 18 2.3 Karya Lepas 18

  2.3.1 Artis Tempatan 18 - 20 2.3.2 Rujukan Artis Barat 20

  BAB III ANALISA SENI INTERAKTIF DALAM

  PENYAMPAlAN SENI TAMPAK 21

  3.1 Analisa Seni InteraktifDalam Penyampaian Seni Tampak 21

  3.1.1 Bentuk Persembahan Seni Interaktif 21- 24

  3.1.2 Peranan Seni InteraktifDalam Menyampaikan Maklumat 24 - 28

  BAB IV KONTEK FORMALISTIK 28

  4.1 Kontek Formalistik 28 - 29 4.1.1 Prinsip Seni 30 - 31

  BAB V KARYA PERIBAD I 32

  5.1 Karya Peribadi 32 - 33 . 5. 1. 1 Elemen-elemen Formalistik Karya Peribadi 34

  vi

  http:Maklum.at

 • ,....

  5.1.2 Prinsip-Prinsip Seni Yang Terdapat Pada Karya Peribadi 35 - 36 5.1.3 Aliran 36 - 37

  BAB VI KESIMPULAN 38

  BmLIOGRAFI 39 - 40

  LAMPlRAN 41 5.1.4 Bahan - Bahan Yang Digunakan 41 - 44 5. 1.5 Proses Kelja 45 - 47

  vii

 • ,.... ,..

  Abstrak

  Pengertian seni interaktif sering kali ditafsirkan hanya berlaku di dalam seni dua dimensi.

  Keberkesanan seni interaktif dalam penyampaian seni tampak dalam karya seni

  pemasangan semakin rancak digunakan dalam berkarya. Namun, di Malaysia pengertian

  sebenar dan keberkesanan fungsi dalam proses berkarya masih kurang didokumentasikan.

  Kajian ini diharapkan dapat menjawab kepada persoalan di atas iaitu berdasarkan

  keberkesanan karya pemasangan penulis sendiri dalam menarik perhatian para audien

  untuk bertindakbalas terhadap karya penulis.

  Vlll

  I I

 • ....

  Abstract

  Understanding interactive arts usually presumed to occur in two dimensions art. The

  effectiveness ofInteractive Art in presenting Visual Art in the installation art increased in

  artwork processes still less been documented. Therefore, this research are hope to solve

  the problems above, meanwhile to present in a form ofpersonal artwork that fulfill the

  needs and meaning ofthe actual Interactive Art.

  IX

  I

 • !

  BABI

  Pendahuluan

  1.0 Pengcnalan

  Interaktif sering dihubungkaitkan dengan komunikasi. Bahkan juga, j ika dilihat

  dari konteks seni, interaktif sering dikaitkan dengan seni yang memerlukan komunikasi

  antara karya dengan pemerhati iaitu seperti yang berlaku dalam seni komputer ( internet,

  multimedia) dan seni laman yang merujuk kepada aliran seni post-modenisme yang lebih

  mendukung ke arah teknologi moden.

  Malahan juga, aliran seni konvensional ( karya dua dimensi ) yang merujuk

  kepada lukisan dan catan turut mempunyai ciri-ciri interaktif. Memang tidak dapat

  dinafikan apapun jenis aliran dan bentuk seni yang dihasilkan kedua-duanya memiliki

  keinteraktifan yang tersendiri. Kedua-duanya juga, memainkan peranan atau mempunyai

  fungsi yang tersendiri dalam menyampaikan maklumat atau mesej yang ingin diutarakan

  dalam penyampaian seni tampak yang juga boleh dianggap sebagai sejenis bahasa.

  1.1 Definisi

  1.1.1 Definisi Interaktif

  Interaktif mempunyai pengertian yang agak luas dan boleh berlaku dalam

  pelbagai s ituasi. Menurut kamus Dwibahasa O