selepas bersara - .datuk dr adi hidap barah reda dengan ketentuan qada dan qadar dapat bermesra dan

Download selepas bersara - .Datuk Dr Adi hidap barah reda dengan ketentuan qada dan qadar dapat bermesra dan

Post on 16-Mar-2019

213 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

u aan .selepas bersara

Oleh Nor Affizar Ibrahim

affizar@bharian. com.my

BICARAceria dan sendagurau tidak lekangantara mereka berdua.Bersulam cerita, sesekalikedengaran deraian ketawapasangan suami isteri itulalu memecahkan kesunyianrumah bangle berkenaan.Begitulah yang dapat digam-barkan kerukunan dan kehar-monian hidup dilalui mantanKetua Pengarah MuziumNegara, Datuk Dr Adi Taha, 58,bersama isterinya, Datin WanAminah Wan Yusof, 57,selepasbersara lebih setahun lalu.

Kehidupan selepas bersaralebih bermakna dan tidak

pernah sunyi kerana sentiasadikelilingi anak menantu dancucu. Namun, di sebalik kece-riaan itu, pasangan berkenaansebenarnya turut berdepandengan ujian kehidupan yangtidak pernah diduga akanmelingkari hari tua mereka.

Dugaan hebat itu ialah apa-bila Dr Adi disahkan oleh dok-tor menghidap barah prostat.Penyakit barah yang dikatakankeenam paling tinggi dihidapilelaki Malaysia itu didiagriosdua tahun sebelum beliau ber-sara daripada perkhidmatankerajaan.

Bagi Dr Adi, semua ituadalah ujian daripada Allahuntuk hamba-Nya. Justeru,beliau sentiasa reda denganketentuan qada dan qadarserta berharap selepas bersaradan melepaskan jawatan kera-jaan, dapat melalui kehidupandengan lebih ceria dan penuhketenangan.

5elepas bersara beliau juga

Datuk Dr Adi

hidap barahreda

denganketentuan

qada danqadardapat bermesra dan meng-habiskan lebih banyak masabersama isteri, anak menantuserta cucu. Berbanding dulu,seawal jam 8 pagi beliau sudahberada di pejabat, manakalapulang ke rumah selepasmatahari menghilangkan diri.Mengenangkan semua itulahDr Adi kini berasa puas dapatberehat sepenuhnya dan t1dakmahu terlalu memikirkanpenyakit dihadapi.

Beliau turut berpendapat,cara yang dipilih itu adalahantara jalan terbaik untukmenerima hakikat kehidupan,di samping membebaskan diridaripada sebarang tekanan.Walaupun tidak dinafikan adapelbagai perkara menakutkanatau membimbangkan yangdicetuskan, setiap kali be rbi-cara mengenai penyakitbahaya digeruni ramai itu.

"Apabila menyebut barah,sudah tentu ramai yang mem-bayangkan penyakit itu pem-bawa maut. Tetapi sayatidakmahu memikirkan itu. Bagisaya,barah hanyalah sejenispenyakit dan ia adalah musi-bah daripada Allah. Dan kitakena sedar, penyakit datangkerana kesilapan diri sendiriyang mana kita mungkin tidak

" Kehidupan iniamat mudah. Kita

semua akan mati.

Cepat atau lambat

hanyaqada

dan qadar yangtentukan. Sebab

itulah ketika kali

pertama mendapatkhabar berita itu

sayadapat

terimanya denganhati terbuka"

DrAdiTohoBekas Ketua Pengarah

Muzium Negara

mengambil berat amalan pen-jagaan makan minum ataupuntidak menjalani kehidupansihat sebelum ini. Jadi, inilahakibat yang harus kita tang-gung.

"Pada masayang sama, kitaharus ingat setiap penyakit ituada ubat dan bagi yang meng-hidapinya juga perlu menjalanikehidupan sihat. Kehidupan iniamat mudah. Kita semua akanmati. Cepat atau lambat hanyaqada dan qadar yang tentu-kan. Sebab itulah ketika kaliper'tama mendapat khabarberita itu saya dapat terima-nya dengan hati terbuka,"katanya dengan wajah tenangketika ditemui di rumahnya diSetapak, Kuala Lumpur, baru-baru ini.

Pertemuan singkat itu turutdisertai lima pelajar peringkatsarjana Pengajian KomunikasiKorporat, Fakulti BahasaModen dan Komunikasi,

Universiti Putra Malaysia (UPM)untuk berkongsi pengalaman dan membuat kajian berkaitanbidang pengajian mereka.

Dr Adi berkata, sepanjangberdepan dengan penyakitbarah, dirinya sememangnyalebih suka mengambil sikapterbuka dan tidak kisah untukberkongsi cerita ataupunmasalah yang dihadapi ber-sama isteri mahupun anak.

Akuinya, dengan berfikiranpositif dan menjalani kehidu-pan seperti biasa, beliaubagaikan tidak menghidapsebarang penyakit bahaya dandapat mengelakkan diri dari-pada berasa terlalu tertekan.

"Sebenarnya, sayatidakterlalu memikirkan penyakityang saya hadapi. Sebaliknya,isteri dan anak yang lebih-lebih memikirkannya. Malah,jika hendak ikutkan saya lebihteringatkan dan memikirkankemalangan ngeri yang per-nah mendapat Iiputan luasmedia, menimpa saya lapantahun lalu berbanding penya-kit barah dihidapi kini. Hinggake hari ini saya masih tidaklupa dan ingin berceritamengenai kemalangan itu.Lebih menyedihkan, kema-langan itu meragut nyawapemandu, manakala saya ter-lantar lama di hospital.

"Selain itu, selepas bersarasaya berasa lebih rehat dantidak lagi terkejar-kejar kesana sini. Sayajuga banyakmendekatkan diri denganAllah dan dapat meluangkanbanyak masa untuk mengajial-Quran. Semuayang sayalakukan ini mampu memberi-kan ketenangan jiwa, sekaligus tidak risau mengenaipenyakit dihidapi," katanya

berkongsi rahsia dalam men-cari kedamaian jiwa.

Bagaimanapun,Dr Adi tidakmenafikan ada ketika badan-nya berasa tidak begitu selesadan sakit-sakit. Keadaan itubiasanya akan mengganggutidurnya. Menurut doktor,kesan kemalangan lalu turutmenyebabkan sel barahdi dalam tubuhnya cepatmerebak. Oleh sebab itulahbahagian belakangnya seringmengalami rasa sakit dan tidakselesa.

Katanya, sehingga kinibcliau masih menjalani rawa-tan yang memerlukannyamembuat suntikan sekalidalam sebulan dan mengambilbeberapa jenis ubat setiaphari, manakala sebelum ini __beliau sudah pun menjalanidua kali pembedahan.

Namun, Dr Adi yang masihaktif memberi ceramah danmembentang kertas kerjadalam majlis ilmu sertamemikul tugas Yang DipertuaPersatuan Akrologi Malaysia,bertuah dalam melawanpenyakit barah prostat danterpaksa berulang alik ke hos-pital bagi mendapatkan rawa-tan, isterinya sentiasa di sisimenemani. Begitu juga anakmenantu sentiasa mengambiltahu tahap kesihatan beliaudan sering memberikansokongan, sekali gus membe-rinya semangat meneruskankehidupan serta hari tuadengan lebih bermakna.

TETAPceria walaupun menhadapi ujian getir dalam kehidupan.

MEMELIHARA ikan

antarayangmemberikan

ketenan,gan

kepada:Or Adit,:

PELAJARperingkat sarjana dari Pengajian Komunikasi Korporat, Fakulti Bahasa Moden danKomunikasi, Universiti Putra Malaysia turut berkon~si pengalaman dengan Dr Adi .

KINI'ebih banyak masa dihabiskan bersama isteri tercinta yang banyak memberi seman gat untukmelawan penyakit barah.

..

DRADIdan isteri berkongsi minat membela kucing.