sektor audit kerajaan negeri

Click here to load reader

Post on 19-Dec-2016

253 views

Category:

Documents

7 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • kandungan

  J a b a t a n A u d i t N e g a r a

  2 0 0 7Laporan Aktiviti Jabatan

  Pernyataan Korporat 2

  Perutusan Ketua Audit Negara 4

  Imbasan Pencapaian 2007 6

  Maklumat Korporat 9

  Hubungan Antarabangsa 65

  Laporan Khas 75

  Peristiwa Jabatan 81

  Aktiviti Agama, Sosial, Sukan & Kebajikan 87

  Direktori 95

  Sektor Pengurusan Koporat 21

  Sektor Audit Kerajaan Persekutuan 45

  Sektor Audit Kerajaan Negeri 53

  Sektor Audit Badan Berkanun Persekutuan 61

  Aktiviti Utama19

 • 2 l a p o r a n a k t i v i t i t a h u n a n 2 0 0 7

  Menjadi penyumbang utama ke arah kecemerlangan pengurusan kewangan dan akauntabiliti sektor awam.

  VISIVISI

  Melaksanakan pengauditan secara profesional dan bebas serta mengemukakan laporan seimbang kepada Parlimen dan Dewan Perundangan Negeri ke arah

  meningkatkan akauntabiliti pengurusan awam.

  MISIMISI

  Menyediakan Laporan Audit yang berkualiti dan menepati masa untuk dikemukakan kepada Parlimen/Dewan Undangan Negeri.

  Melaksanakan aktiviti pengauditan dan penyediaan laporan secara bebas dan seimbang.

  Memenuhi keperluan dan harapan daripada stakeholders dan auditi. Menguruskan aktiviti Audit dengan cekap dan berkesan. Menjadi majikan contoh.

  OBJEKTIFOBJEKTIF

  Menjalankan pengauditan secara profesional berpandukan kepada standard pengauditan antarabangsa.

  Mengesahkan Penyata Kewangan, mengeluarkan Sijil Audit dan menyiapkan Laporan Audit dalam tempoh empat bulan selepas penerimaan penyata kewangan tahunan.

  Menyediakan Laporan Audit yang seimbang tanpa sebarang prejudis dan prasangka.

  PIAGAM PELANGGANPIAGAM PELANGGAN

 • Pernyataan Korporat

  J A B ATA N A U D I T N E G A R A 3

  Jabatan Audit Negara adalah komited kepada pengauditan dan pelaporan yang berkualiti dan profesional selaras dengan standard pengauditan antarabangsa.

  DASAR KUALITIDASAR KUALITI

  ProfesionalismeProfesionalismeMemastikan tahap profesionalisme yang tinggi dalam pelaksanaan Audit dengan memberi penekanan kepada disiplin kakitangan dan kualiti kerja.

  KebebasanKebebasanMelaksanakan tugas tanpa kekangan supaya dapat melapor dan memberi pendapat dengan bebas selaras dengan peruntukan Akta Audit 1957.

  KualitiKualitiMemastikan kualiti yang tinggi dalam melaksanakan tugas dengan menekankan kepada budaya kerja yang baik dan pembangunan profesional yang berterusan.

  IntegritiIntegritiMematuhi kod etika profesional dalam melaksana dan melaporkan penemuan Audit.

  Espirit de CorpsEspirit de CorpsMenekankan kepentingan kerja berpasukan dengan mewujudkan persekitaran kerja yang produktif yang menekankan kepada semangat espirit de corps dan berinovasi.

  BertanggungjawabBertanggungjawabBertanggungjawab di dalam semua tindakan sama ada sebagai juruaudit atau kakitangan Jabatan.

  BUDAYA KORPORATBUDAYA KORPORAT

  Audit Berkualiti Meningkatkan Akauntabiliti

  SLOGAN KUALITISLOGAN KUALITI

 • 4 l a p o r a n a k t i v i t i t a h u n a n 2 0 0 7

  Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Salam Sejahtera

  Alhamdullilah, pada tahun 2007 hasil kerja warga Jabatan Audit Negara telah mendapat sambutan dan perhatian yang agak hangat dari stakeholders disebabkan liputan media yang meluas terhadap Laporan Ketua Audit Negara bagi tahun 2006. Kesedaran masyarakat terhadap akauntabiliti awam telah dapat dipertingkatkan melalui pengauditan yang dilaksanakan. Stakeholders semakin menaruh harapan yang tinggi agar Jabatan Audit Negara dapat berperanan dengan berkesan dalam memupuk tadbir urus yang baik dalam pengurusan wang awam. Alhamdulillah berkat ketekunan dan kegigihan warga audit serta kerjasama pihak yang terlibat peranan ini telah dapat dilaksanakan sebaik mungkin.

  Dengan harapan untuk meninggikan lagi mutu pengauditan serta impaknya dan juga sebagai persediaan menghadapi cabaran masa hadapan daripada emerging audit issues, Jabatan telah menyediakan Perancangan Strategik Jabatan 2008 hingga 2010 bagi

  memperkukuh dan memperkemaskan hala tuju Jabatan bagi menghadapi persekitaran yang semakin mencabar. Usaha

  yang berterusan untuk mempertingkatkan kepakaran serta keupayaan profesional anggota Jabatan

  dilaksanakan melalui latihan, bantuan teknikal serta penglibatan dalam aktiviti pembangunan profesional yang relevan dan terkini di dalam dan luar negara. Saya juga

  yakin bahawa kesinambungan kepada usaha ini akan menyerlahkan lagi Jabatan Audit Negara sebagai sebuah institusi yang unggul, bebas dan berwibawa sesuai dengan peranannya dalam mempertingkatkan akauntabiliti awam dan seterusnya menambah keyakinan umum terhadap profesionalisme Jabatan

  dalam melaksanakan pengauditan.

  Perutusan Ketua Audit Negara

 • J A B ATA N A U D I T N E G A R A 5

  Pada tahun ini Jabatan telah memperkenalkan Indeks Akauntabiliti (IA) yang merupakan inovasi baru yang dirancang untuk dilaksanakan pada tahun 2008 bagi meningkatkan budaya akauntabiliti dan integriti dalam pengurusan kewangan awam. IA akan mendorong Kementerian/Jabatan/Agensi Kerajaan mengambil tindakan yang konsisten untuk menambahbaik tahap pengurusan kewangan mereka. Pengukuran yang dilakukan secara objektif dan telus ini akan menimbulkan daya saing positif untuk menambah baik pengurusan kewangan di agensi masing-masing.

  Di samping itu, Jabatan sentiasa meningkatkan kerjasama dengan Agensi/Institusi sektor awam dan juga Supreme Audit Institutions (SAIs) luar negara melalui perkongsian maklumat dan kepakaran dalam bidang pengauditan yang kian mendapat perhatian seperti fraud dan alam sekitar. Pada tahun 2007 anggota Jabatan telah terlibat secara aktif dalam pengauditan di bidang-bidang baru seperti eKerajaan, penyelenggaraan bangunan, pengurusan air dan pengurusan alam sekitar.

  Di peringkat antarabangsa pula, Jabatan telah buat pertama kalinya melaksanakan 2 latihan antarabangsa untuk negara luar di bawah Malaysian Technical Cooperation Programme dalam bidang Pengauditan Prestasi dan ICT di mana Jabatan mempunyai pengalaman dan kepakaran. Selain itu, Jabatan Audit Negara terus mencebur diri secara aktif dalam aktiviti Asian Organisation Of Supreme Audit Institutions (ASOSAI) dan International Organisation Of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) di bidang penyelidikan dan pasukan kerja ASOSAI/INTOSAI. Buat pertama kalinya Jabatan ini telah dilantik menjadi juruaudit INTOSAI. Pada tahun 2007 juga, Jabatan telah membekalkan tenaga pengajar kepada 3 kursus/bengkel ASOSAI dan menandatangani Perjanjian Persefahaman (MoU) dengan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dalam bidang pengauditan dan latihan.

  Perutusan Ketua Audit Negara

  Di bidang ICT, Jabatan ini telah berperanan memberi teguran-teguran yang membina terhadap beberapa pembangunan sistem dan aplikasi eKerajaan yang seterusnya memberi impak terhadap pendekatan pelaksanaan dan mengelakkan pembaziran.

  Bagi memantapkan lagi fokus dan keupayaan Jabatan kepada perkembangan dan kemajuannya untuk beberapa tahun yang akan datang, Jabatan telah menyusun semula organisasi dan keperluan pembangunan modal insan dalam pelbagai bidang. Dari aspek prasarana, Jabatan telah memperkenalkan Sistem Pengurusan Pengauditan (eSPP) serta memperluaskan penggunaan Sistem Pengurusan Aset dan sidang video bagi membantu dalam keberkesanan pengurusan Jabatan.

  2007 merupakan tahun merayakan 50 tahun kemerdekaan negara, di mana Malaysia sekarang berada di barisan hadapan negara-negara membangun yang telah berjaya dalam pelbagai bidang. Antara faktor kejayaannya ialah sumbangan perkhidmatan awam melaksanakan pelbagai dasar, program dan projek. Jabatan Audit Negara turut berbangga dengan pencapaian ini dan akan terus melaksanakan tanggungjawab memantau akauntabiliti dan integriti perkhidmatan awam dalam menguruskan kewangan negara supaya pembangunan negara dapat dipacu secara berhemah dan berkesan.

 • 6 l a p o r a n a k t i v i t i t a h u n a n 2 0 0 7

  1. Laporan Ketua Audit Negara Bagi Tahun 2006:

  Laporan Ketua Audit Negara Mengenai Penyata Akaun Awam dan Aktiviti Kementerian/Jabatan Kerajaan Persekutuan dipersembahkan kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong pada 12 Julai 2007 dan dibentangkan di Parlimen pada 7 September 2007.

  Laporan Ketua Audit Negara Mengenai Penyata Akaun Awam dan Aktiviti Kementerian/Jabatan bagi 13 Kerajaan Negeri dipersembahkan kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong pada 12 Julai dan 28 Ogos 2007 dan dibentangkan di Parlimen pada 11 September 2007.

  Laporan Ketua Audit Negara bagi Pengurusan dan Aktiviti Badan Berkanun Persekutuan dipersembahkan kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong pada 12 Julai 2007 dan dibentangkan di Parlimen pada 7 September 2007.

  2. Pengauditan yang dilaksanakan dalam tahun 2007:

  3. Pengauditan pengurusan kewangan dilaksanakan terhadap 64 Pejabat Perwakilan Malaysia, Jabatan Penuntut Malaysia dan lain-lain agensi luar negara.

  4. Pemeriksaan mengejut telah dilaksanakan di 51 jabatan/pejabat Kerajaan Persekutuan.

  5. Jabatan Audit Negara dilantik mengetuai pasukan bagi menjalankan pemeriksaan terhadap bangunan Kerajaan di Putrajaya dan Kuala Lumpur.

  6. Unit Pengauditan Pengurusan Air telah ditubuhkan pada Februari 2007 untuk menjalankan auditan terhadap program/aktiviti Jabatan Bekalan Air dan Syarikat Air.

  7. Pelancaran 3 Garis Panduan Pengauditan:

  Garis Panduan Indeks Akauntabiliti Pengurusan Kewangan Kementerian/Jabatan/Agensi Persekutuan Dan Negeri Garis Panduan Pengauditan Fraud Garis Panduan Pengendalian Kertas Kerja Audit

  Imbasan Pencapaian 2007

  Sektor Audit

  Aktiviti

View more