sekolah berkesan

Download sekolah berkesan

Post on 06-Jun-2015

12.948 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

1

KONSEP SEKOLAH BERKESAN: CABARAN DAN HARAPAN

AB MALEK KASIM P 20595 ABSTRAK Konsep sekolah berkesan yang diperkenalkan dalam sistem pendidikan adalah bermatlamat untuk membawa sistem pendidikan ke arah kecemerlangan. Seiringan dengan slogan Pendidikan Bertaraf Dunia, konsep sekolah menuntut warga pendidik khususnya untuk mencapai tahap kualiti yang tinggi dalam pendidikan. Justeru itu, konsep sekolah berkesan harus dijadikan realiti jika hasrat inginkan kualiti pendidikan kita sama taraf dengan pendidikan negara maju. Kajian ilmiah ini pada awalnya melihat definisi dan pelaksanaan sekolah.Juga mengkaji tinjauan pengkaji mengenai ciri-ciri sekolah yang berkesan dan tidak berkesan. Di samping itu, kajian juga menilai sejauhmanakah sekolah-sekolah sudah berjaya melaksanakannya? Jika sudah, sejauhmana kejayaannya? Jika gagal melaksanakan apakah kekangan-kekangan yang dihadapinya. Pengkaji menggunakan kaedah pemerhatian terhadap sekolah sendiri dalam usaha melaksanakan sekolah berkesan.Kajian juga menyentuh secara keseluruhan proses pelaksanaan sekolah berkesan termasuk tinjauan pengkaji-pengkaji tentang sekolah berkesan.

1

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

2

PENGENALAN

Salah

satu wawasan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia dalam

Pengisian Wawasan Pendidikan 1993 ialah Zero Defect atau Sekolah Kecacatan Sifar telah mendapat sokongan kuat daripada peserta Seminar Pendidikan pada 8 hingga 11 April 1993 di Institut Aminuddin Baki, Genting Highlands. Selain daripada itu, aspirasi yang termaktub dalam Wawasan 2020, pihak kerajaan berharap kualiti pendidikan negara akan bertaraf dunia. Hasrat Kementerian Pendidikan Malaysia yang inginkan kualiti pendidikan ditingkatkan dapat dilihat melalui berbagai-bagai anugerah yang diberi kepada sekolah pada peringkat negeri dan juga peringkat

kebangsaan. Ada anugerah diberi untuk aspek bukan akademik pada peringkat negeri seperti Sekolah Cantik, Sekolah Dalam Taman. Johan Pertandingan Landskap dan sebagainya. Untuk pencapaian akademik pula, ada sekolah menerima Sijil penghargaan UPSR, Hadiah Kecemerlangan Matematik UPSR dan sebagainya. Pada peringkat negeri anugerah yang berprestij ialah Sekolah Harap Negeri dan pada peringkat kebangsaan anugerah yang berpretij ialah Sekolah Harapan Negara dan Anugerah Kualiti Kementerian Pendidikan. Keadaan ini mencerminkan pihak kerajan amat komited untuk mewujudkan institusi pendidikan sekolah yang berkualiti yang lebih dikenali sebagai sekolah berkesan. Keperihatinan pencapaian masyarakat amat terhadap keberkesanan di dalam

akademik

jelas

dinyatakan

dalam akhbar-akhbar

tempatan, seminar,bengkel pendidikan dalam mesyuarat-mesyuarat PIBG. Kesedaran ibubapa tentang pentingnya pendidikan dapat dilihat di dalam pemilihan sekolah-sekolah anak-anak mereka. Ibu-bapa lazimnya akan

2

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

3

mendaftarkan anak-anak mereka ke sekolah yang cemerlang dan berkesan kerana beranggapan sekolah yang berkesan akan dapat memberi kecemerlangan kepada pendidikan anak mereka. Selaras dengan visi negara dan cabaran global dalam era teknologi maklunat, kualiti dan keberkesanan pendidikan harus dicapai untuk menentukan generasi-generasi yang dijana akan dapat bersaingan dalam dunia yang semakin mencabar. PERKEMBANGAN SEKOLAH BERKESAN Perkembangan Sekolah Berkesan ini boleh dibahagikan kepada empat peringkat (Peter Mortimore,1996): *Pada peringkat pertama (1950-an),masyarakat menaruh keyakinan yang penuh terhadap keupayaan sekolah. Masyarakat berpendapat bahawa education would overcome all the problems caused by ignorance and poverty. Namun demikian,pendidikan pada masa tersebut tidak dapat memenuhi kehendak mereka. *Pada peringkat kedua (1960-an),Coleman (1966) telah mendapati bahawa,There is no relationship between the amount of resources available to schools and the achievement of the students who had attend them. Beliau berpendapat bahawa faktor kejayaan seseorang pelajar amat bergantung kepada kriteria peribadi dan keluarganya. Ketika itu

kepercayaan penuh masyarakat terhadap kemampuan sekolah dalam pendidikan anak-anak mereka telah pudar. *Pada peringkat ketiga (1790-an sehingga 1980-an),Pergerakan Sekolah Berkesan (Effective School Movement) telah menjadi

pudar.Penyelidik-penyelidik

Konsep

Sekolah

Berkesan

berpendapat

bahawa,Schools are one of the competing influences on the lives of

3

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

4

children and young people,not power enough to surmount all the other influences (genetics, familial social and financial) but strong enough to make a difference to the lives of individuals. *Pada peringkat keempat (1990-an), sarjana-sarjana telah

menonjolkan konsep dan idea `Schools Improvement. Misalnya Peter Mortimore menegaskan bahawa Effective organizations are able to improve and thereby raise standards of achievement; relatively ineffective ones, could go either way.

PERSEPSI UMUM TENTANG KEBERKESANAN SEKOLAH Sekolah berkesan ialah pelajar di sekolah tersebut mendapat kejayaan cemerlang dalam penilaian UPSR, PMR dan SPM .

Ialah cara pembelajaran dengan baik, pelajar yang cemerlang dan guruguru yang berpretasi.

Pelajar cemerlang, sekolah bersih, indah dan permai, guru yang bagus.

Ibu bapa, guru-guru dan murid bekerjasama bagi mencemerlangkan sekolah dari segi akademik, kokurikulum, keceriaan dan sebagainya.

Menjadikan sekolah cemerlang dari semua aspek tetapi biar bidang akademik lebih menjadi - menghasilkan murid yang mempunyai kesedaran, displin dan cita-cita tinggi. Taat kepada Tuhan.

4

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

5

Falsafah Pendidikan Negara (FPN) mencerminkan kepelbagaian matlamat kekeberkesanan pendidikan. FPN memberi penekanan kepada usaha sekolah.... ....melahirkan insan yang cemerlang yang seimbang dan harmonis dari segi intelek,rohani,emosi dan jasmani,berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.Usaha ini adalah untuk melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. PERSEPSI KEBERKESANAN MENGIKUT PARA PENGKAJI Di Amerika Syarikat kebanyakan pengkaji mengukur keberkesanan sekolah berasaskan output iaitu pencapaian dalam ujian piawaian mata pelajaran matematik dan bacaan. Di UK, pembolehubah proses seperti kedatangan, kelakuan, kelakuan pelajar dan peningkatan skor pencapaian digunakan sebagai pengukur keberkesanan. Edmonds (1979) mendefinisikan keberkesanan bukan sahaja dari segi kualiti hasil tetapi juga dari segi kesaksamaan. Mengikut beliau, keberkesanan sekolah diukur berdasarkan kejayaannya meningkatkan penguasaan akademik kanak-kanak kurang beruntung sehingganya kadar bilangan kanak-kanak kurang beruntung yang menguasai akademik sama seperti bilangan anak-anak kelas menengah yang menguasainya. Juga, sekolah tidak layak diiktiraf sebagai berkesan jika tidak memberi kesaksamaam peluang pendidikan.

5

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

6

Rowan (1983) pula menyarankan empat cara mengenal pasti sekolah yang berkesan: (1) menentukan kriteria ini yang khusus seperti peratus pelajar yang mencapai lebih daripada median kebangsaan, (2) analisis tren yang menunjukkan skor dalam gred yang tertentu telah meningkat dari semasa ke semasa, (3) skor yang meningkat bagi sesuatu kohort, dan (4) pencapaian sekolah berbanding dengan latar belakang pelajarnya. Mortimore (1991) merumuskan sekolah yang kerkesan ialah sekolah yang pelajarnya meningkat lebih daripada apa yang diharapkan jika diambil kira latar belakang mereka. Sergiovanni (1987) juga mendefinisikan keberkesanan sekolah berasaskan peningkatan sekolah. Beliau menyenaraikan lapan kriteria untuk mengukur keberkesanan peningkatan dalam skor ujian, (2) peningkatan dalam kehadiran, (3) pertambahan dalam bilangan tugasan penulisan dan kerja rumah, (4) pertambahan peruntukan untuk Matematik, Bahasa Inggeris, Sains dan Sejarah, (5) penglibatan komuniti dan ibu bapa, (6) penglibatan pelajar dalam aktiviti kokurikulum, (7) ganjaran dan

pengiktirafan bagi pelajar dan guru, dan (8) sokongan yang berkualiti untuk pelajar istimewa. Stoll dan Fink (1996) mendefinisikan keberkesanan sekolah seperti berikut: (1) sentiasa meningkat dari tahun ke tahun, (2) menggalakan peningkatan untuk semua pelajar lebih daripada apa yang dijangkakan jika diambil latarbelakang dan kebolehan asal mereka, (3) memastikan setiap pelajar mencapai setinggi yang mungkin potensinya, (4) menggalakkan semua aspek perkembangan dan pencapaian pelajar.

6

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

7

PERSEPSI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA TERHADAP KEBERKESANAN SEKOLAH KPM mempunyai kriteria tertentu bagi memilih Sekolah Harapan

Negara.Tiap-tiap tahun Bahagian Sekolah KPM akan memilih sebuah sekolah rendah dan sebuah sekolah menengah di bandar dan sebuah sekolah rendah dan sebuah sekolah menengah di luar bandar sebagai Sekolah Harapan Negara.Kriteria yang digunakan adalah seperti berikut: matlamat sekolah dan penyebarannya kepada warga sekolah blue printsekolah budaya sekolah pencapaian akademik berasaskan peperiksaan UPSR kepemimpinan Guru Besar/Pengetua pencerapan pengajaran bilik darjah oleh Guru Besar/Pengetua jawatankuasa kurikul