sekolah api-api

Download Sekolah Api-Api

Post on 07-Jul-2018

226 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/19/2019 Sekolah Api-Api

  1/23

  BAB 1 :

  HURAIAN MENGENAI SEKOLAH

  Gambar 1 : Sekolah Kebangsaan ApiApi

  1 Se!arah Sekolah

  Sekolah Kebangsaan Api-Api telah ditubuhkan pada tahun 1913 dan dikenali

  sebagai Sekolah Melayu Telok Api-Api, Pontian. Nama Telok Api-Api ini diambil

  besempena dengan nama tempat di mana sekolah ini didiikan iaitu di Telok

   Api-Api. !ipe"ayai #uga nama Api-Api ini diambil daipada nama kunang-

  kunang iaitu se#enis seangga yang sentiasa bekelip-kelip mengeluakan "ahaya

  pada $aktu malam. Nama Api-Api #uga dipe"ayai datang dai se#enis tumbuh-

  tumbuhan yang banyak tedapat di ka$asan paya tepi pantai iaitu pokok Api-Api.

    Pada peingkat a$al, bangunan sekolah hanya sebuah bangunan yang

  tidak bedinding, hanya beatapkan umbia saha#a. %a dibina di atas sebidang

  tanah kepunyaan &n. Abd. 'hani bin (ma yang teletak di batu )1 kampung

 • 8/19/2019 Sekolah Api-Api

  2/23

   Api-Api. *ilangan pela#a pada ketika itu seamai )+ oang saha#a.Pada tahun

  19, ia bepindah ke Pait 1, Kg. Api-Api di atas tanah &n. A$ang bin Abd.

  'hani. *angunan sekolah ini pula bedindingkan papan dan masih beatapkan

  umbia. Pada tahun beikutnya #umlah muid telah betambah seamai 1

  oang dan bilangan guunya seamai ) oang.

    Pada ea 3+an, SK Api-Api telah bepindah lagi ke tapak tanah bau yang

  bealamat di Pt , Kg. Api-Api /ot 3 seluas 3.+.10 eka tapak yang ada

  sekaang ini2. Pihak kea#aan telah mendiikan sebuah bangunan sepauh kekal

  yang agak kukuh dan dikenali sebagai *angunan A. Pada tahun 1939, didiikan

  lagi sebuah bangunan tambahan yang dikenali sebagai *angunan *. *angunan * ini digunakan sebagai Sekolah Peempuan Api-Api manakala *angunan A pula

  di#adikan untuk Sekolah /elaki Api-Api. *angunan * ini dibina di atas tapak /ot

  19 seluas .+.0 eka. *angunan ini digunakan #uga sebagai Sekolah Agama

  atau Sekolah Petang Api-Api.

    Pada tahun 190 dibina lagi sebuah bangunan 4 di sebelah *angunan *

  dan digunakan #uga oleh Sekolah Agama Petang sebagai kelas tambahan.

  *angunan * dan 4 letaknya #auh di sebeang #alanaya dai *angunan A. Pada

  .. Tapak tanah /ot 19 telah dipindah milik dai Kementeian Pela#aan

  Malaysia kepada Kea#aan Negei beikutan po#ek negei. Pada bulan !isembe 

  199 /ot 19 telah dipe"ah men#adi PT! 39 dan PT! 390. PT! 390 telah

  men#adi i5ab kea#aan negei keana pembinaan Sekolah Agama Petang

  manakala PT! 39 di$ata sebagai i5ab pesekutuan. Kepunyaan Sekolah

  Keb. Telok Api-Api dan sekaang dibina bangunan umah guu2. Pada tahun

  190 sekolah lelaki dan peempuan be"antum di ba$ah satu bumbung.

    Pada tahun 191, meupakan satu ea bau bagi SK Api-Api, guu-guu

  dan muid-muid di mana sebuah bangunan kekal batu dua tingkat dibina

  besebelahan dengan *angunan A. *angunan ini dilengkapi dengan pelbagai

 • 8/19/2019 Sekolah Api-Api

  3/23

  kemudahan temasuk bangunan kantin. Pada tahun 190, sebuah bangunan

  tambahan telah dibina bagi menampung petambahan muid. Pada 31 Ma"

  190, bangunan tambahan ini diasmikan pembukaannya oleh 6A* Mentei

  *esa 7oho !ato8 Abd. A#ib *in Ahmad. Pembinaan bangunan satu tingkat ini

  telah dibiayai oleh Kementeian Pela#aan dengan kos M+ ibu dan

  pembinaannya dilaksanakan se"aa gotong :oyong besama penduduk

  kampung.

    Pada akhi tahun 199, sebuah bangunan bilik ba"aan telah didiikan atas

  peuntukan ;akil akyat Ka$asan Pontian. *angunan ini kini telah di#adikan

  suau sekolah. Pada tahun 199, sekolah ini telah tepilih sebagai

 • 8/19/2019 Sekolah Api-Api

  4/23

   

  Masyaakatnya tedii dai bangsa Melayu dai etnik 7a$a,

  *ugis ,Melayu dan Asli, dapat membentuk satu komuniti yang baik dalam

  P%*' dan #uga P%*K. Sekolah Kebangsaan Api-Api didiikan di atas tanah

  bekeluasan 3.+10 eka mempunyai [email protected]astuktu yang lengkap sepeti

  padang, gelanggang dan makmal kompute seta kelas-kelas yang

  men"ukupi bagi menampung #umlah muid.

  Mempunyai 3+ guu dan dibantu dengan kakitangan sokongan

  seamai 3 oang, peke#a pembesihan ) oang dan penga$al

  keselamatan ) oang sudah men"ukupi untuk sekolah ini mema"u muid-muid seamai 319 oang men#adi $agenegaa yang beilmu dan

  beakhlak mulia.

  #a$%al 1 : Senarai nama G%r% Besar Sek& Keb& ApiApi

  Bil Nama G%r% Besar 'arikh berkhi$ma"

  1 &n. Ali bin Abdullah 1913 hingga 191

   Tuan ># No bin %bahim 191 hingga 19+

  3 &n. Mohd Agos bin (ma 19+ hingga193

  ) &n. Abu *aka bin Ayub 193 hingga19

   &n. Alias bin Manan 19 hingga193

  0 &n. %bahim bin Abu *aka 193 hingga193

   &n. ahmat bin >assan 193 hingga19)+

   Tuan ># 6asin bin ;ahab 19)+ hingga19)3

  9 Tuan ># 7onid bin Mohd Som 19)3 hingga19)

  1+ &n. ahmat bin Salleh 19) hingga191

  11 &n. Abdul >amid bin [email protected] 191 hingga19

  1 &n. >ussin bin Ali 19 hingga19

  13 &n. >aon bin Abd a5ak 19 hingga1901 1) &n. Abd Ma#id bin Taib 1901 hingga190)

  1 &n. >assan bin Mohammad 190) hingga1909

  10 &n. %bahim bin Mohammad 1909 hingga19

  1 Tn. ># Abd 'hani bin >assan 19 hingga19

  1 Tn. ># Abu *aka bin Mohd Said 19 hingga193

  9 Tn. ># Sakan bin abidin 193 hingga19

  + Pn. >#h ainon binti Abd 'hani 19 hingga 199

 • 8/19/2019 Sekolah Api-Api

  5/23

  1 Pn. >#h 7amilah binti &ndan PPN 1993 hingga 199)

   Tn. ># Abd ahman bin Abd >amid 199) hingga 199

  3 Tn ># Md Shahkhih bin Abd ?atah 199 hingga 1999

  ) Pn /[email protected] binti Abd a5ak 1999 hingga +11

   Tn ># >asmuni bin Mukibat B P%SC +11 hingga +1 0 Tn. ># %smail bin Muna#at +13 hingga ?eb +1)

   &n. Ma#uni bin ># Suadi 1.3.+1) - 31.11.+1)

   Pn >#h oslina binti Santei 10.1.+1) - sekaang

   

  1.1.1 (isi $an Misi Sekolah

  Sebagaimana Disi dan misi yang diguna pakai oleh Kementeian Pendidikan Malaysia Sek. Keb. Api-Api telah mengguna pakai Disi dan

  misi Kementeian Pendidikan Malaysia iaituE

  Fisi Sekolah E Sekolah Kebangsaan Api-Api membei Pendidikan *ekualiti %nsan Tedidik Negaa Se#ahtea.

    Misi SekolahE Melestaikan Sistem Pendidikan 6ang *ekualiti Gntuk Membangunkan Potensi %ndiDidu *agi

  Memenuhi Aspias Negaa.

  ) Ob!ek"i* Sekolah

  Kepentingan ob#[email protected] di dalam penguusan adalah sangat penting dan

   #elas seta be#aya be@ungsi se"aa baik. Poses ini bemula daipada

  peingkat atasan sesuatu oganisasi dan mendapat sokongan yang [email protected] 

  daipada pemimpin petengahan, yang membei aahan kepada

  oganisasi itu. %a boleh bemula di semua peingkat sama ada di peingkat

  pemimpin, peingkat petengahan dan di peingkat endah . !i ba$ah

  kepemimpinan dan penguusan peibadi pemimpin, ia akan be#aya

  dalam pelbagai bidang dan men#adi betambah betambah baik sekianya

  mempunyai ob#[email protected] yang sesuai di oganisasi tesebut. (b#[email protected] yang

  kabu atau tidak #elas akan men#adikan penguusan tidak lan"a. Tiada

 • 8/19/2019 Sekolah Api-Api

  6/23

  indiDidu atau oganisasi yang boleh betindak dengan bekesan, "ekap

  dan "emelang melainkan mempunyai sasaan atau taget yang #elas.

  *egitulah #uga dengan ob#[email protected] Sekolah Kebangsaan Api-Api yang

  mempunyai ob#[email protected] #elas sebagaimana di ba$ahE

    1. Melaksanakan 1++H Pembela#aan dan Penga#aan bedasakan PT ke"uali belaku pekaa-pekaa di lua ka$alan sekolah.

    . Memastikan pen"apaian 'ed Puata Mata Pela#aan atau

  'ed Puata Sekolah bagi pepeiksaan a$am I pepeiksaan petengahan tahun I pepeiksaan akhi tahun meningkat +.+1 atau 'ed Puat Sekolah minimum sepeti beikutE- GPS E

  .++  

  3. Memastikan 1++H muid Sekolah Kebangsaan Api-Api mendapat pekhidmatan bimbingan, kemahian bela#a, ke#aya, pembangunan dii muid dan motiDasi melainkan belaku pekaa-pekaa di lua ka$alan sekolah.

    ). 1++ H aduan dan maklumbalas pelanggan bekaitan kuikulum yang lengkap akan dilayan

    . Melaksanakan Penguusan Ke$angan Tanpa Audit *eteguan

   

  + ,alsa*ah $an Nilai

  [email protected] Pendidikan Negaa adalah teas kepada sistem pendidikan di

  negaa kita. [email protected] ini digubal atas keseda