sek selamat

of 48 /48
1 KONSEP SEKOLAH SELAMAT

Author: mohd-ellif-sarian

Post on 12-Jan-2016

241 views

Category:

Documents


2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

konsep sekolah selamat sekolah menengah dan rendah

TRANSCRIPT

Page 1: SEk Selamat

11

KONSEP SEKOLAH SELAMAT

Page 2: SEk Selamat

22

PENDAHULUANPENDAHULUAN

Media massa sering membuat liputan sensasi tentang Media massa sering membuat liputan sensasi tentang keselamatan sekolah yang agak longgar. Aspek fizikal, sosial, keselamatan sekolah yang agak longgar. Aspek fizikal, sosial, emosi dan teknikal digambarkan seolah-olah kurang selamat dan emosi dan teknikal digambarkan seolah-olah kurang selamat dan kurang menyakinkan orang ramai.Namun realitinya bukanlah kurang menyakinkan orang ramai.Namun realitinya bukanlah semua sekolah berkeadaan begitu kerana masih banyak lagi semua sekolah berkeadaan begitu kerana masih banyak lagi sekolah di negara ini berkeadaan selamat dan berfungsi secara sekolah di negara ini berkeadaan selamat dan berfungsi secara effektif.effektif.

Perubahan dalam iklim pendidikan dewasa ini telah Perubahan dalam iklim pendidikan dewasa ini telah mewujudkan keperluan mengenalpasti kaedah, strategi dan model mewujudkan keperluan mengenalpasti kaedah, strategi dan model program yang mampu mempertingkatkan keselamatan dan program yang mampu mempertingkatkan keselamatan dan kejayaan murid serta guru. Pihak keluarga, sekolah dan komuniti kejayaan murid serta guru. Pihak keluarga, sekolah dan komuniti harus bertanggungjawab untuk mewujudkan Polisi Sekolah harus bertanggungjawab untuk mewujudkan Polisi Sekolah SelamatSelamat

Page 3: SEk Selamat

33

Menurut pengerusi Niosh, Tan Sri Lee Menurut pengerusi Niosh, Tan Sri Lee Lam Thye konsep ``sekolah selamat'' Lam Thye konsep ``sekolah selamat'' tidak seharus terbatas kepada masalah tidak seharus terbatas kepada masalah disiplin, jenayah, ancaman kepada disiplin, jenayah, ancaman kepada pelajar, membuli dan sikap gengster pelajar, membuli dan sikap gengster semata-mata,tetapi juga perlu meliputi semata-mata,tetapi juga perlu meliputi aspek keselamatan bangunan, peralatan aspek keselamatan bangunan, peralatan dan kemudahan sekolahdan kemudahan sekolah. .

Page 4: SEk Selamat

44

1. DEFINISI1. DEFINISI

STEPHENS (1996) MENDEFINASIKAN STEPHENS (1996) MENDEFINASIKAN SEKOLAH SELAMAT IALAH TEMPAT SEKOLAH SELAMAT IALAH TEMPAT PELAJAR DAPAT BELAJAR DAN GURU PELAJAR DAPAT BELAJAR DAN GURU DAPAT MENGAJAR DALAM SUASASA DAPAT MENGAJAR DALAM SUASASA YANG SELESA DAN BEBAS DARI YANG SELESA DAN BEBAS DARI PERSEKITARAN YANG MENAKUTKAN.PERSEKITARAN YANG MENAKUTKAN.

Page 5: SEk Selamat

55

Menurut The National Education Menurut The National Education Association di Amerika Syarikat, NEA Association di Amerika Syarikat, NEA (1996) sekolah yang selamat ialah (1996) sekolah yang selamat ialah sekolah yang mempunyai iklim sekolah yang mempunyai iklim pembelajaran yang selamat serta pembelajaran yang selamat serta tingkah laku pelajar yang sihat. tingkah laku pelajar yang sihat.

Page 6: SEk Selamat

66

YOUNG (1999) KUNCI SEKOLAH YOUNG (1999) KUNCI SEKOLAH YANG SELAMAT IALAH WUJUDNYA YANG SELAMAT IALAH WUJUDNYA SUASANA YANG MEMENTINGKAN SUASANA YANG MEMENTINGKAN RAMAH MESRA, PERSEKITARAN RAMAH MESRA, PERSEKITARAN YANG SENTIASA MEMBERI YANG SENTIASA MEMBERI SOKONGAN WUJUDNYA SATU GARIS SOKONGAN WUJUDNYA SATU GARIS PANDUAN YANG JELAS TENTANG PANDUAN YANG JELAS TENTANG TINGKAH LAKU YANG YANG TINGKAH LAKU YANG YANG BERSESUAIAN DAN IANYA BERSESUAIAN DAN IANYA HENDAKLAH ADIL DAN HENDAKLAH ADIL DAN BERTERUSANBERTERUSAN

Page 7: SEk Selamat

77

2.Prinsip-Prinsip Sekolah 2.Prinsip-Prinsip Sekolah SelamatSelamat

Menurut Quin Mary Magee et al. (1998) Menurut Quin Mary Magee et al. (1998) terdapat lapan prinsip bagi sekolah terdapat lapan prinsip bagi sekolah yang mempunyaipersekitaran selamat yang mempunyaipersekitaran selamat dan pembelajaran yang efektif. dan pembelajaran yang efektif.

Prinsip-prinsip tersebut ialah:Prinsip-prinsip tersebut ialah:a.a. Sekolah selamat merupakan urusan Sekolah selamat merupakan urusan

semua warga sekolahsemua warga sekolahb. Sekolah selamat adalah sebuah b. Sekolah selamat adalah sebuah

keluargakeluarga

Page 8: SEk Selamat

88

c. Sekolah selamat merupakan sekolah c. Sekolah selamat merupakan sekolah yang perihatin terhadap nilai dan yang perihatin terhadap nilai dan

menghormati semua pelajarmenghormati semua pelajard. d. Sekolah selamat menetapkan Sekolah selamat menetapkan

piawaian akademik yang tinggipiawaian akademik yang tinggie.e. Sekolah selamat menetapkan Sekolah selamat menetapkan

piawai piawai tingkah laku yang tinggitingkah laku yang tinggif. f. Sekolah selamat adalah Sekolah selamat adalah

mengamalkan pengurusan strategikmengamalkan pengurusan strategikg. g. Sekolah selamat menggabungkan Sekolah selamat menggabungkan

tiga pendekatan pencegahantiga pendekatan pencegahan

Page 9: SEk Selamat

99

Prinsip-Prinsip Sekolah Prinsip-Prinsip Sekolah SelamatSelamat

Beyer (1997) pula mencadangkan Beyer (1997) pula mencadangkan bahawa prinsip-prinsip pelaksanaan bahawa prinsip-prinsip pelaksanaan sekolah yang selamat adalah:sekolah yang selamat adalah:

a.a. Pasukan perancang sekolah perlu Pasukan perancang sekolah perlu sentiasa berbincangsentiasa berbincang

b.b. Mengelola penilaian sekolahMengelola penilaian sekolah

Page 10: SEk Selamat

1010

c.c. Menyusun strategi dan implementasi Menyusun strategi dan implementasi mencegah ancamanmencegah ancaman

d.d. Melibatkan komuniti setempat Melibatkan komuniti setempat dengan pihak sekolahdengan pihak sekolah

e.e. Pelan tindak balas krisisPelan tindak balas krisis

f.f. Pemantauan berterusanPemantauan berterusan

Page 11: SEk Selamat

1111

3.Objektif Sekolah Selamat3.Objektif Sekolah Selamat

a) Mewujudkan persekitaran sekolah yang a) Mewujudkan persekitaran sekolah yang sihat, selamat dan menyeronokkan.sihat, selamat dan menyeronokkan.

b) Memastikan hak setiap individu warga b) Memastikan hak setiap individu warga sekolah dipertahan dan dijaga.sekolah dipertahan dan dijaga.

c) Meningkatkan kualiti pengajaran dan c) Meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran.pembelajaran.

d) Menyediakan panduan bagi setiap d) Menyediakan panduan bagi setiap tindakan yang perlu diambil.tindakan yang perlu diambil.

e) Mewujudkan persekitaran untuk mental e) Mewujudkan persekitaran untuk mental dan emosi yang sihat.dan emosi yang sihat.

Page 12: SEk Selamat

1212

f) Meningkatkan tahap penumpuan kepada f) Meningkatkan tahap penumpuan kepada pelajaran dan kerja di kalangan warga pelajaran dan kerja di kalangan warga sekolah.sekolah.

g) Menimbulkan rasa lebih mudah dan rela g) Menimbulkan rasa lebih mudah dan rela untuk menyumbang secara positif kepada untuk menyumbang secara positif kepada sekolah.sekolah.

h) Meningkatkan kefahaman dan h) Meningkatkan kefahaman dan penghayatan terhadap keselamatan penghayatan terhadap keselamatan dalam perancangan dandalam perancangan dan

perlaksanaan aktiviti-aktiviti sekolah.perlaksanaan aktiviti-aktiviti sekolah.

Page 13: SEk Selamat

1313

i) Meningkatkan kefahaman mengenai i) Meningkatkan kefahaman mengenai tatacara dalam menghadapi sebarang tatacara dalam menghadapi sebarang isu keselamatan,isu keselamatan,kecemasan, kecemasan, kemalangan dan mala petaka.kemalangan dan mala petaka.

Page 14: SEk Selamat

1414

4.Cara-Cara Mewujudkan 4.Cara-Cara Mewujudkan Sekolah Yang Lebih SelamatSekolah Yang Lebih Selamat

a.a. Kepemimpinan yang berkesanKepemimpinan yang berkesan

b.b. Tumpuan kepada pencapaian Tumpuan kepada pencapaian akademikakademik

c.c. Mewujudkan hubungan dengan Mewujudkan hubungan dengan keluarga dan masyarakatkeluarga dan masyarakat

d.d. Menekankan perhubungan yang Menekankan perhubungan yang positif antara pelajar dan stafpositif antara pelajar dan staf

Page 15: SEk Selamat

1515

e.e. Membincangkan isu keselamatan Membincangkan isu keselamatan secara terbukasecara terbuka

f.f. Layanan sama rata dan budaya Layanan sama rata dan budaya ““caringcaring” kepada pelajar” kepada pelajar

g. g. Kawalan keluar masuk sekolahKawalan keluar masuk sekolah

h.h. Menyediakan prasarana dan Menyediakan prasarana dan kawasan kawasan yang selamatyang selamat

i. i. Menyediakan sistem dan prosedur Menyediakan sistem dan prosedur keselamatan pelajar dan sekolahkeselamatan pelajar dan sekolah

Page 16: SEk Selamat

1616

j.j. Mewujud dan memanfaatkan Mewujud dan memanfaatkan jawatankuasa sokongan sekolahjawatankuasa sokongan sekolah

k.k. Mewujud dan memanfaatkan Mewujud dan memanfaatkan jawatankuasa sokongan sekolahjawatankuasa sokongan sekolah

l.l. Mewujudkan sistem pelaporan dan Mewujudkan sistem pelaporan dan aduanaduan

m.m. Mempertingkatkan mutu disiplinMempertingkatkan mutu disiplin

n. n. Administrative Guide Administrative Guide sebagai sebagai panduan dalam pengurusan sekolahpanduan dalam pengurusan sekolah

Page 17: SEk Selamat

1717

5.Implikasi Sekolah Selamat5.Implikasi Sekolah Selamat

Carolyn (1998) menggariskan beberapa Carolyn (1998) menggariskan beberapa implikasi yang dapat dilihat sekiranya implikasi yang dapat dilihat sekiranya sekolah yang selamat dapat diwujudkan. sekolah yang selamat dapat diwujudkan. Antaranya ialah:Antaranya ialah:

i. Misi, visi dan matlamat sekolah jelas i. Misi, visi dan matlamat sekolah jelas kepada seluruh warga sekolah.kepada seluruh warga sekolah.

Page 18: SEk Selamat

1818

ii. Iklim pembelajaran wujud dan penumpuan ii. Iklim pembelajaran wujud dan penumpuan utama sekolah ialah kepada peningkatan utama sekolah ialah kepada peningkatan potensi pelanggan yang sentiasa potensi pelanggan yang sentiasa berurusan.berurusan.

iii. Hubungan interpersonal antara guru, iii. Hubungan interpersonal antara guru, pelajar, ibu bapa, pengetua dan staff pelajar, ibu bapa, pengetua dan staff berjalan secara telus dan saling berjalan secara telus dan saling mempercayai.mempercayai.

iv. Komuniti akan merasai kepunyaan iv. Komuniti akan merasai kepunyaan terhadap sekolah.terhadap sekolah.

Page 19: SEk Selamat

1919

v.Kualiti dan standard pelajar sentiasa pada v.Kualiti dan standard pelajar sentiasa pada tahap yang tinggi.tahap yang tinggi.

vi. Masalah sekolah akan diselesaikan secara vi. Masalah sekolah akan diselesaikan secara kolaboratifkolaboratif

vii. “vii. “Team WorkTeam Work” akan terbina dengan ” akan terbina dengan harmoni dan bekerja secara proaktif.harmoni dan bekerja secara proaktif.

viii. Kepakaran staf sentiasa berkembang viii. Kepakaran staf sentiasa berkembang secara berterusan.secara berterusan.

Page 20: SEk Selamat

2020

ix. Perkhidmatan berteraskan kualiti dan ix. Perkhidmatan berteraskan kualiti dan penuh mesra.penuh mesra.

x. Peraturan dan interaksi dijadikan landasan x. Peraturan dan interaksi dijadikan landasan melaksanakan tanggungjawab.melaksanakan tanggungjawab.

xi. Kecuaian dapat dielakkan dan komitmen xi. Kecuaian dapat dielakkan dan komitmen bekerja sentiasa tinggi.bekerja sentiasa tinggi.

Page 21: SEk Selamat

2121

KRONOLOGI KRONOLOGI INISIATIF SEKOLAH SELAMATINISIATIF SEKOLAH SELAMAT

Oktober 2001Oktober 2001 -- Menteri pendidikan meminta supaya Menteri pendidikan meminta supaya dikaji Pelaksanaan Inisiatif Sekolah dikaji Pelaksanaan Inisiatif Sekolah

Selamat di MalaysiaSelamat di Malaysia -- Pembentukan Jawatankuasa Pembentukan Jawatankuasa

Pemandu Sekolah Selamat di Pemandu Sekolah Selamat di MalaysiaMalaysia

November 2001-November 2001- Penyediaan Kertas Konsep Inisiatif Penyediaan Kertas Konsep Inisiatif Sekolah Selamat Penyediaan Rangka Sekolah Selamat Penyediaan Rangka

Pelaksanaan. Pelaksanaan.

Disember 2001 -Disember 2001 - Pemilihan 31 buah sekolah Projek Rintis Pemilihan 31 buah sekolah Projek Rintis Sekolah Selamat ( 16 SRK & 16 Sekolah Selamat ( 16 SRK & 16

SMK ) SMK )

Page 22: SEk Selamat

2222

Jan- April 2002Jan- April 2002 - Pelaksanaan secara rintis inisiatif Sekolah Selamat di - Pelaksanaan secara rintis inisiatif Sekolah Selamat di 31 buah sekolah projek Rintis 31 buah sekolah projek Rintis

Sekolah Selamat Sekolah Selamat - Pemantauan Projek Rintis- Pemantauan Projek Rintis

Januari 2002Januari 2002 - Pembentukan JawatanKuasa Penulis Manual Sekolah - Pembentukan JawatanKuasa Penulis Manual Sekolah Selamat Selamat

Jan-April 2002Jan-April 2002 - Bengkel Penulisan dan Penyediaan Manual Sekolah selamat - Bengkel Penulisan dan Penyediaan Manual Sekolah selamat

16 April 200216 April 2002 - Pembentangan buku Konsep dan Manual Sekolah Selamat - Pembentangan buku Konsep dan Manual Sekolah Selamat kepada Y.B Menteri pendidikan. kepada Y.B Menteri pendidikan.

6 Mei 20026 Mei 2002 - Pelancaran Inisiatif sekoalh selamat oleh Menteri Pendidikan - Pelancaran Inisiatif sekoalh selamat oleh Menteri Pendidikan di Hotel Park Avenue, Sungai Petani, Kedah di Hotel Park Avenue, Sungai Petani, Kedah

6-8 Mei 20026-8 Mei 2002 - Konvensyen Sekolah Selamat di Hotel Park Avenue, Sungai - Konvensyen Sekolah Selamat di Hotel Park Avenue, Sungai Petani, Kedah Petani, Kedah

Mulai Mei 2002Mulai Mei 2002 - Pelaksanaan Inisistif Sekolah Selamat di sekurang-kurangnya - Pelaksanaan Inisistif Sekolah Selamat di sekurang-kurangnya 30% buah sekolah di setiap negeri sehingga 30% buah sekolah di setiap negeri sehingga

akhir tahun 2002akhir tahun 2002 - Pelaksanaan SEPENUHNYA MULAI JANUARI 2003 - Pelaksanaan SEPENUHNYA MULAI JANUARI 2003

Page 23: SEk Selamat

2323

1. DEFINISIKPM

SEBAGAI PERSEKITARAN SEKOLAH YANG SELAMAT DI MANA WARGA SEKOLAH BERASA SELAMAT TANPA GANGGUAN DARIPADA MANA-MANA PIHAK, DALAM ATAU LUAR.SURAT PEKELILING KPM

Page 24: SEk Selamat

2424

Sekolah yang selamat ialahSekolah yang selamat ialah s sekolah yang ekolah yang sentiasa berusaha memastikan sentiasa berusaha memastikan warganya terhindar daripada segala warganya terhindar daripada segala bahaya dan ancaman yang bersifat bahaya dan ancaman yang bersifat fizikal, mental, emosi, dan psikologikal fizikal, mental, emosi, dan psikologikal yang boleh menggugat keberkesanan yang boleh menggugat keberkesanan proses pendidikan di sekolah. Aspek proses pendidikan di sekolah. Aspek keselamatan ini pula meliputi struktur keselamatan ini pula meliputi struktur fizikal, trafik, makanan, bangunan, fizikal, trafik, makanan, bangunan, padang, kesihatan, disiplin, dan tingkah padang, kesihatan, disiplin, dan tingkah laku.laku.

Page 25: SEk Selamat

2525

2. MATLAMAT

MEWUJUDKAN BUDAYA SELAMAT DI SEKOLAH,PERSEKITARAN SECARA BERTERUSAN DENGAN SOKONGAN KELUARGA DAN KOMUNITISETEMPAT

Page 26: SEk Selamat

2626

3. RASIONAL

KESELAMATAN JARANG DIJADIKAN ASAS PERTIMBANGAN MEMBUAT

KEPUTUSAN/TINDAKAN

3.1. BANYAK KEADAAN KESELAMATAN DIABAIKAN

Page 27: SEk Selamat

2727

DARI ITU POLISI YANG BERTERUSAN PERLU DIWUJUDKAN

3.2. WARGA SEKOLAH TERDEDAH DENGAN ISU KESELAMATAN FIZIKAL,SOSIAL, EMOSI & TEKNIKAL

Page 28: SEk Selamat

2828

3.3. KURANG DAPAT KERJASAMA DARIPADA KELUARGA DAN MASYARAKAT DALAM ISU INI

3.4. KEUPAYAAN SEKOLAH MENANGANI ISU KESELAMATAN TERHAD TANPA SOKONGAN KELUARGA DAN KOMUNITI

Page 29: SEk Selamat

2929

TINGKAT KEFAHAMAN & PENGHAYATAN BAHAWA KESELAMATAN HENDAKLAH DIJADIKAN AGENDA UTAMA DALAM SEMUA ASPEK PENDIDIKAN DI SEKOLAH.

4. OBJEKTIF4.1 UMUM

Page 30: SEk Selamat

3030

MEMAHAMI DAN MENGHAYATI DALAM RANGKA DAN MELAKSANAKAN TINDAKAN

4.2 PENGETUA & GURU BESAR

MEWUJUDKAN BUDAYA SELAMAT DI SEKOLAH.

Page 31: SEk Selamat

3131

MEMAHAMI DAN MENGHAYATI SERTA MEMBANTU,MERANCANG,MELAKSANA,MEMANTAU SEMUA TINDAKAN MEWUJUDKAN BUDAYA SELAMAT

4.3 GURU

MEMBIMBING, MENASIHAT MURID AKAN AMALAN SELAMAT SEMASA DI DALAM/ DI LUAR KAWASAN SEKOLAH

Page 32: SEk Selamat

3232

MEMAHAMI, MENGHAYATI, MEMBANTU SEMUA POLISI DAN AKTIVITI SEKOLAH YANG BERDASARKAN KEPADA AMALAN CARA HIDUP SELAMAT DALAM & LUAR SEKOLAH.

4.4 IBU BAPA

Page 33: SEk Selamat

3333

5. PERANAN SEKOLAH

5.1. MENYEDIAKAN PRASARANA YANG SELAMAT/KONDUSIF UNTUK

PROSES P & P5.2. MEMASTIKAN WARGA SEKOLAH

SENTIASA SELAMAT PERGI/ BALIK

SEKOLAH, MENJALANKAN AKTIVITI KOKO DLL.

Page 34: SEk Selamat

3434

5.3. MEMPAMERKAN SEMUA POLISI, PERATURAN,TATACARA & AMALANSELAMAT.

5.4. LAKSANAKAN PELAN PENGURUSAN KRISIS

Page 35: SEk Selamat

3535

5.5. MENYEDIAKAN PROSEDUR/ SISTEM AMARAN AWAL - BENCANA

5.6. MEWUJUDKAN SISTEM PELAPORAN KES KESELAMATAN

MURID

5.7. MELAKSANAKAN SISTEM MEREKOD SEMUA PERISTIWA KESELAMATAN

Page 36: SEk Selamat

3636

6. PERANAN KOMUNITI

6.1.1 MENYOKONG POLISI, PERATURAN PANDUAN

YANG DISEDIAKAN6.1.2 MEMBERI SUMBANGAN

MATERIAL, IDEA, KEPAKARAN DALAM

SISTEM KAWALAN KESELAMATAN SEKOLAH

6.1DI DALAM SEKOLAH

Page 37: SEk Selamat

3737

6.1.3 MENERAPKAN NILAI-NILAI KEROHANIAN

6.1.4 MELIBATKAN DIRI SECARA AKTIF DALAM AKTIVITI SEKOLAH

6.1.5 MENGELOLA, MENGANJUR AKTIVITI YANG BOLEH TIMBULKAN

KESEDARAN KESELAMATAN

6.1.6 MEMBIMBING, MEMBERI NASIHAT MEMBERI TEGURAN KEPADA GOLONGAN MUDA SUPAYAMENGUTAMAKAN KESELAMATAN

Page 38: SEk Selamat

3838

6. PERANAN KOMUNITI

6.2.1 MENYOKONG /MENJADI AHLI PERTUBUHAN DALAM

MEMBANTU MENINGKATKAN KESELAMATAN.

6.2.2 MEWUJUDKAN SISTEM PEMANTAUAN KAWASAN PERSEKITARAN SEKOLAH

UNTUK MENCEGAH JENAYAH

6.2 DI LUAR SEKOLAH

Page 39: SEk Selamat

3939

7. PERANAN KELUARGA 7.1.MENYOKONG SEMUA POLISI

DAN PERATURAN SEKOLAH.

7.2.MELIBATKAN DIRI CARA AKTIFDALAM SEMUA AKTIVITI

SEKOLAH7.3.MEMPERKUKUH NILAI-NILAI

AGAMA / MORAL ANAK-ANAK.

Page 40: SEk Selamat

4040

7.4.KERAP BERKOMUNIKASI DENGAN ANAK-ANAK

7.5.MENGENALI RAKAN ANAK-ANAK

7.6.BERKERJASAMA DENGAN IBU BAPA MURID LAIN.

Page 41: SEk Selamat

4141

7.7.MENJADI AHLI DALAM PERTUBUHAN YANG MEMBANTU

MENCEGAH/BANTERAS ISU-ISU KESELAMATAN

7.8.MENDIDIK ANAK-ANAK BAGAIMANA MENJAGA KESELAMATAN DIRI

Page 42: SEk Selamat

4242

8. ELEMEN PERANCANGAN SEKOLAH SELAMAT

• KESEDARAN AWAM / KOMUNITI• PENEKANAN PENGHAYATAN NILAI

MURNI MERENTASI KURIKULUM/ KOKO• PERATURAN SEKOLAH• PENGURUSAN BENCANA

ALAM/KECEMASAN• KEHADIRAN WARGA SEKOLAH• BASMI PONTENG• PENCEGAHAN DADAH,ROKOK DAN

ARAK• PERKONGSIAN BIJAK DG.AGENSI LUAR• KESEDARAN SOSIAL DAN BUDAYA• KEPIMPINAN PELAJAR

Page 43: SEk Selamat

4343

• PENGLIBATAN KELUARGA / KOMUNITI• PROGRAM KHAS BERSAMA KOMUNITI• PENCEGAHAN JENAYAH MELALUI PELAN

REKA BENTUK BANGUNAN SEKOLAH• AKTIVITI KUKURIKULUM /REKREASI• PERKONGSIAN BIJAK DENGAN

BERKUASA TEMPATAN• MENGENALPASTI LATAR BELAKANG

WARGA SEKOLAH• PEMBANGUNAN STAF• KAWALAN KESELEMATAN SEKOLAH

Page 44: SEk Selamat

4444

• KHIDMAT MASYARAKAT• PERKONGSIAN BIJAK DENGAN KOPRAT• PERKONGSIAN BIJAK DENGAN MEDIA• PERKHIDMATAN KESIHATAN SEKOLAH• PENGANGKUTAN• PERUNDANGAN• PENILAIAN DAN PEMANTAUAN

Page 45: SEk Selamat

4545

9. JK SEKOLAH SELAMAT. PENGERUSI

N. PENGERUSI

SETIAUSAHA

PENGETUA/GB

PEN.KANAN HEM,

KAUNSELOR

J/KUASA

WAKIL IBU BAPA/GURU/ MURID/BELIA/POLIS,JKKK,

JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT,NGO,

KELINIK KESIHATAN,BOMBA,PENGHULU,MAJLIS DAERAH.

Page 46: SEk Selamat

4646

10. SEKOLAH SELAMAT

KELUARGASELAMAT

KOMUNITI SELAMAT

FIZIKAL

KESELAMATAN BANGUNAN

KESELAMATAN MAKMAL/BENGKEL/BILIKKESELAMATAN SEMASA

AKTIVITI SUKAN/KOKURIKULUM DALAM

/LUAR SEKOLAH

SOSIAL

DISIPLIN PELAJARKESELAMATAN PERGI/BALIKPERKAUMAN

GANGGUAN SEKSUALSALAHGUNA DADAHISU KESELAMATAN

SEKOLAH SELAMAT

Page 47: SEk Selamat

4747

10.POLISI SEKOLAH SELAMAT

SEKOLAHSELAMAT

KOMUNITISELAMAT

KELUARGASELAMAT

PERMUAFAKATAN

PERMUAFAKATAN

PERMUAFAKATAN

MURIDSELAMA

T

Page 48: SEk Selamat

4848