sejarah perundangan islam

Download Sejarah Perundangan Islam

Post on 26-Dec-2015

46 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Sejarah Perundangan Islam pada zaman rasullulah , zaman sahabat , zaman imam mujtahid , zaman pembekuan

TRANSCRIPT

SEJARAH PERUNDANGAN ISLAM

ZAMAN RASULLULAHZAMAN PEMBENTUKAN UNDANG2DARIPADA KERASULAN HINGGA WAFAT BAGINDA (610 M -632 M ) , SELAMA 23 TAHUN2 PERINGKAT ; TANAH MEKAH TANAH MADINAH

TAKRIFMENGATUR DAN MENYUSUN UNDANG2 BERHUBUNG DGN HUKUM BUATAN ORG MUKALAF , MASALAH2 SERTA PERISTIWA2 YG TERJADI

JENIS UNDANG2ILAHIMANUSIAFASA2 PERKEMBANGAN PERUNDANGAN ISLAMPERISTIWA HIRA (11 H) ZAMAN RASULLULAH S.A.W11H-100H ZAMAN SAHABAT100H-350H ZAMAN PEMBUKUAN DAN IMAM MUJTAHIDZAMAN TAQLID / ZAMAN KEBEKUAN

TANAH MEKAH Zaman yang tidak mempunyai nabi dan kitab suci sebagai garis panduan dan petunjuk.

Zaman yang tidak mempunyai nilai-nilai peradaban/tamadun yang unggul.

Zaman di mana masyarakat yang tidak mempunyai nilai-nilai etika akhlak/moral yang murni sebaliknya mempunyai sikap yang angkuh dan bongkak.

Zaman masyarakat yang jahil dibelenggu dengan pemikiran yang jumud dan lesu dari aspek intelektual serta keilmuan.TANAH MADINAHtertubuh atau terbentuklah suatu undang-undang yang menjadi asas kepada Perlembagaan Madinah yang dinanti-nantikan oleh sekalian umat Islam ketikaitu.Kesandaripada pembentukan perlembagaan ini , maka lahirlah konsep ketaatan kepada Imam atau pemerintah di samping ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya , sebagaimana firman Allah swt dalam surah an-Nisa ayat 59 : Maksudnya :Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.

KAEDAH PENSYARIAATANHUKUM TURUN BERKENAAN PERISTIWA / SOALANHUKUM TURUN TANPA PERSITIWA

CIRI CIRI PENSYARIAATANBERANSUR ANSURTIDAK MEMBERATKANNASAKH (MEMBATALKAN HUKUM TERTENTU)

PUNCA PERUNDANGANWAHYU ILAHIIJTIHAD RASULLULAH S.A.WPERUNDANGAN DI ZAMAN SAHABATBERMULA DARI KEWAFATAN RASULLULAH S.A.W HINGGA AKHIR ABAD PERTAMA HIJRAH (100H)ZAMAN PENTAFSIRAN UNDANG UNDANG DI ZAMAN PERMULAANTERBUKANYA PINTU IJTIHAD DAN ISTINBAD

Istinbat() adalah daya usaha membuat keputusan hukum syarak berdasarkan dalil-dalilal-QuranatauSunnahyang sedia ada.SUMBER PERUDANGANParasahabatmenghadapiisu-isusemasayangperlukan kepada penyelesaian syarak Saidina AbuBakarr.hketikaditemuiuntukmenyelesaikanduapihak yang bertelagah rujuk dalam al-Quran terlebihdahulu. Jika tiada, rujuk kepada al-Sunnah. Jika tidakjumpa,beliaumencarisesiapayangmungkintahuterdapathadisyangberkaitan.Kalautiada,beliauhimpunkantokoh-tokohdanpemimpin-pemimpinmasyarakatlaludibuatmesyuaratdankeputusandiambil secara bersama(riwayat Maimun ibn Mahran)SAHABAT NABI SEBAGAI RUJUKAN?MENYAKSI SENDIRI SEBAB DITURUNKAN AYATADA DI ANTARA MEREKA MENJADI AHLI PERUNDANGAN DAN PERMESYUARATAN RASULLULAH S.A.W

SAHABAT YG TERKENAL SBG AHLI FATWAMADINAH SAI. ABU BAKR , UMAR , USMAN , ALI , ZAID BIN THABIT , ABDULLAH BIN UMAR DAN SAY. AISHAHMEKAH ABDULLAH BIN ABBASKHUFAH ABDULLAH BIN MASUDBASRAH ABU MUSA AL-ASHARI

CARA SAHBAT BERIJTIHADAPABILA BERLAKU SUATU PERISTIWACARI HUKUM DI ALQURAN KARIMCARI DI DALAM HADIS RASULLULAH S.A.WMENGGUNAKAN PENGALAMAN BERGAUL DGN RASULLAH DAN MENYAKSIKAN SNDIRI BAGAIMANA RASULLULAH MENGELUARKAN HUKUM DAN BERIJTIHAD

Ijtihad(Arab:) adalah sebuah usaha yang sungguh-sungguh, yang sebenarnya boleh dilaksanakan oleh siapa saja yang sudah berusaha mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas dalam Al Quran mahupun hadis dengan syarat menggunakan akal sihat dan pertimbangan matang.CONTOH PERSELISIHAN SAHABATMasalahhartaNabi(s.a.w)menegahdaripadamengutip unta yang berkeliaran namun pada zamanpemerintahanSaidinaUthmanrhbeliaumengarahkan unta-unta yang berkeliaran ini diambildan dibuat iklan. Jika tidak diambil dalam tempohtertentu, unta tersebut akan dijuallalu disimpan wangitusehinggatuannyadatangmenuntut.InikeranahasilijtihadSaidinaUthmanyangberpendapatbahawa tindakan Rasulullah itu adalah maslahah tuanpunya unta akan terjaga walaupun dibiarkan unta ituberkeliaran tetapi zaman berubah dan manusia padazaman beliau kurangkesedaran agamaZAMAN PEMBUKUAN DAN IMAM MUJTAHIDIMAM MUJTAHID AKTIF MENGARANG DAN MENULIS BUKU BUKU HADIS , FATWA2 SAHABAT , TABIIN DAN PENGIKUT TABIIN TAFSIR ALQURAN , FIKH FIKH IMAM MUJTAHID RISALAH2 ILMU DAN FIKH DIBUKUKAN100H 350 H

ZAMAN KEGEMILANGANKHULAFA ABBASYIAH MEMBERI RUANG KPD ULAMAKELUASAN KHILAFAH ISLAM DARI CHINA KE SEPANYOL KEMUNCULAN CERDIK PANDAI ISLAMPENGUMPULAN HADIS DAN ILMU JARH WA TADIL

ZAMAN PEMBUKUAN DAN IMAM MUJTAHID IIPENGUASAAN UNDANG2 DARI GOLONGAN TABIINMEREKA MENJADI PENGUAT KUASAAN BUKAN DARI PELANTIKAN TAPI PADA KEPERCAYAAN ORG RAMAIMULA TERBENTUKNYA PERBEZAAN PENDAPAT YG MEMBAWA KPD PEMBAHAGIAN MAZHAB Mazhab= Pendapat @pandangan Imammujtahiddalampelbagai furuk fiqh dan masalah ijtihadiah

ZAMAN TAQLID DAN ZAMAN PEMBEKUANPERTENGAHAN ABAD KE-4 HPARA ULAMA ISLAM BERPEGANG KPD FATWA2 IMAM MUJTAHID YG TERDAHULUUMAT ISLAM MENGALAMI PENGARUH , POLITIK ,PEMIKIRAN , AKHLAK DAN SOSIAL DAN TERUKTAQLIDTaqlid dari segi bahasa diambil daripada perkataan al-qiladah , iaitu sesuatu yang diletakkan di leher. Ia boleh didefinisikan sebagai kalung atau rantai yang digantung di leher ( Amir Abd Aziz 1997 : 770 ).

Manakala dari segi istilah pula, terdapat beberapa pengertian taqlid. Antaranya ialah:

1- Nukilan daripada al-Imam al-Ghazali pula mentakrifkan taqlid sebagai menerima sesuatu pendapat tanpa mengetahui alasan atau hujah ( al-Ghazaliyy 1997 : 542 ).

2- Manakala menurut jumhur ulama usul, taqlid diertikan sebagai mengikuti perkataan atau perbuatan orang lain tanpa meneliti dalilnya atau penerimaan hukum-hukum daripada seorang imam tertentu ( Amir Abd Aziz 1997 : 772 ).

TAQLIDDi samping itu juga taklid menurut Kamus Dewan Edisi Ketiga ( 2002 : 1349 ) pula ialah:1- Pegangan pada pendapat ahli hukum yang terdahulu.2- Percaya sepenuhnya kata-kata orang, menurut ( meniru dan meneladani orang lain ).3- Buta dan hanya menurut ( mengikut ) sahaja.ZAMAN PEMBEKUANSemangat kebebasan dan kemerdekaan berfikir para ulama sudah mati.Mereka tidak lagi menjadikan al-Quran dan Sunnah sebagai sumber utamaMenggunakan cara bertaqlidpara fuqaha pada zaman taqlid sepakat meninggalkan ijtihad kerana pelbagai masalah fatwa yang bersimpang siur menyebabkan para fuqaha menjauhkan diri dari ijtihad

ZAMAN PEMBEKUANmenjadi pengikut Abu Hanifah, pengikut Malik, pengikut asy syafii atau pengikut Ahmadmembatasi diri dalam batas-batas lingkungan mazhab-mazhab itu sahajamemahami lafaz-lafaz dan perkataan imam-imam saja, bukan lagi untuk memahami nas-nas itu sendiribekulah masa pembinaan hukum padahal setiap peralihan zaman membawa peristiwa yang menimbulkan masalah baru yang memerlukan pembinaan hukum

SEBAB TERHENTINYA IJTIHADperpecahan negara Islam kepada berbagai-bagai pemerintahan yang saling berperang di antara satu sama lain.pemerintah Islam hanya sibuk dengan peperangan, rusuhan dan pertahanan diri dari segala tipu daya dan memikirkan ikhtiar-ikhtiar untuk mencapai kemenangan. umat Islam mengalami kelemahan dan semangat kecintaan mereka kepada ilmu pengetahuan dan akhirnya kelemahan itu telah berkesan melumpuhkan kegiatan perundangan.

setelah imam-imam mujtahid di zaman ketiga (zaman pembukuan dan imam mujtahid) berpecah kepada berbagai-bagai golongan, masing-masing mempunyai fahaman perundangan tersendiri dan masing-masing membawa aliran dan cara yang tersendiri dan pengikut golongan itu berusaha sedaya upaya meninggikan mazhab masing-masing.leburlah keperibadian seorang ulama di dalam golongan puaknya dan terbunuhlah jiwa kebebasan akal fikiran mereka yang menyebabkan ulama-ulama menjadi orang kebanyakan iaitu muqallid(orang yang bertaqlid pada orang lain).

para ulama mengalami keruntuhan akhlak yang menghalangi mereka dari meningkat ke taraf mujtahid. Mereka menjalankan propaganda bagi memburukkan dan menjatuhkan nama orang yang cuba berijtihad. pupuslah kebijaksanaan dan kepintaran dan lemahlah kepercayaan ulama kepada diri sendiri dan seterusnya kekallah mereka menumpukan pegangan kepada mazhab imam-imam yang lalu