sejarah note!!!

Download Sejarah Note!!!

Post on 30-Oct-2015

217 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Hope CAN Help u!!!

TRANSCRIPT

Tamadun Hwang HoLokasi, Hwang Ho~

Proses Pembentukan.. no comment? [ ==]

Ciri-ciri Tamadun Hwang Ho

1. Negara kota: Anyang- terdapat istana, kuil & pusat pentadbiran- Raja, pembesar & golongan agama tinggal sini- dilengkapi tembok [menghalang pencerobohan]

2. Organisasi Sosial

3. Pengkhususan Pekerjaan- pembesar - petani tonggak ekonomi & pentadbiran- artisan cipta barangan tembaga [artisanpetani]- hamba: tentera paksaan

4. Sistem Pemerintahan- percaya kuasa raja merupakan mandat daripada tuhan- dibantu bangsawan & pegawai [~]

5. Agama dan Kepercayaan- Animisme/Politeisme- nenek moyang- menyembah tuhan syurga dan tuhan bumi- penilikan tulangoracle[]

6. Sistem Tulisan- Ideogram [bentuk simbol]

Sumbangan Tamadun Hwang Ho

1. Politik- sistem pemerintahan monarki- raja ---> maharaja

2. Ekonomi- pembinaan sistem pengairan*terusan dibina :i. pengairan kawasan pertanianii. mengawal banjir- teknologi pembajakan- penciptaan cangkul & sabit- menggunakan batas- menggunakan alat besi

3. Sistem Tulisan- well, , ~- diajar di sekolah - digunakan dalam penulisan & pencetakan

4. Agama dan Kepercayaan- Pemujaan roh nenek moyang - Konsep Yin dan Yang - Feng Hsui 5. Kalendar- 30 hari = 1 month- 360 hari = 1 year- menentukan musim menanam dan musim menuai

6. Fasafah Perang- pengamalan Falsafah Perang Sun Tzu The Art Of War- selok-belok perang- [diaplikasikan dalam perniagaan]Tamadun Indusaka Tamadun Harappa

Lokasi- terletak di Lembah Indus

Proses Pembentukan- Di bahagian barat laud India, penduduk hidup secara nomad ~- Sungai Indus Sungai Indusfungsi:1. membekalkan sumber air2. menyuburkan tanah

Ciri-ciri Tamadun Indus=> Petempatan kekal membawa kepada bandar terancang

essay,

1. Bandar terbahagi kepada 2 bahagian- bahagian utama merupakan pusat pentadbiran & keagamaan yg- menempatkan bangunan pentadbiran,- tempat mandi awam [?],- tempat menyimpan hasil pertanian - bahagian kedua merupakan kawasan perumahan

2. Bandar dirancang dengan rapi - dari sudut susun atur yang sistematik - dibantu oleh kemajuan geometri, pembinaan &- sumbangan tamadun Meso & Mesir Purba- mempunyai sistem kumbahan yang terancang

3. Bandar disusun berasaskan blok yg- berbentuk segi empat ~~- blok dipisahkan oleh rangkaian jalan raya yang lurus &- bersambung antara satu sama lain []- bandar dihubungkan dengan sungai

OK hiak hiak =P

==> Ciri Organisasi Sosial

Golongan Atasan- terdiri darpada pendeta & pedagang- kelas atasan utama: Pendeta- tiada kewujudan raja, tampuk pemerintahan dipegang pendetaraja, pendetaTamadun Indus ,

Golongan Bawahan- terdiri daripada petani & buruh- Petani: ~hasilpihak berkuasa- Buruh: menjaga kebersihan bandar, tembok & terusan

==> Pengkhususan Pekerjaan- perdagangan, pertukangan, pertanian & pembuatan- Mesopotamia [cap mohor]- Hasil perdagangan: emas, manik etc

==> Agama dan Kepercayaan- menyembah dewa bertanduk tiga di kepalaDewa Brahma, Vishnu & Siva- menyembah Tuhan Ibu

==> Sistetm Tulisan- Piktograf []

Sumbangan Tamadun Indus

1st. Mengeksploitasi Sungai Indus- memajukan kehidupan harian

2nd. Perancangan Bandar- pemahaman tentang geometri, kesenian dan matematik []i) perancangan bandar disusun berasaskan bentuk ii) diikuti jalan raya yang lurus

3rd. Peningkatan mutu bahan binaan- batu-bata daripada tanah liat dibakar dengan suhu tinggi

4th. Sifat Keterbukaan- tamadunhubungan diplomatik[bcoz , ]eg: tukar pandangan, pertukaran teknologiTamadun Mesir PurbaMesir Purba~

Lokasiwell, ~.

Proses Pembentukan1. pada Zaman Logam sejak tahun 5000 S.M.2. membina peralatan kawalan air dan terusan- meninggikan nilai kesuburan tanah []3. berkembang menjadi perkampungan4. kampung mewujudkan bandar.5. bandar bergabung dan membentuknome/daerah6.nomedisatukan bandar sebagai pusat pentadbiran.

Ciri-ciri Tamadun Mesir Purba

>>> Firaun Menes menyatukan semuanomemenjadi sebuah kerajaan Firaun

1. Fungsi Bandar- tempat kediaman firaun- pusat pentadbiran- pusat keagamaan- pusat tumpuan penduduk [,eg.KL]- pelabuhan

2. Kehidupan BerorganisasiFiraun- berkuasa mutlak dan dianggap suci.- diwarisi secara turun-temurun-dianggap sebagai jelmaan Tuhan Horus- ketua pendeta, pemilik tanah, ketua hakim, dan ketua pahlawan. [~]

3. Sistem Pemerintahan- Firaun dibantu oleh bangsawan untuk menjalankan pentadbiran, menjaga keamanan, mengurus danmengagihkan penghasilan makanan di dalam negara.[]- Rahib [], , , hal keagamaan- Jurutulis- menulis rekod kerajaan

, Example:==>Firaun Hatshepsut- membina terusan- menukarkan padang pasir kepada tanah pertanian

4. Pengkhususan pekerjaana) penenunan [kraf tangan]b) pembuat barangan tembikarc) perlombongan emasd) eksport tekstil & kertase) perdagangan

5. Agama & Kepercayaan- Politeisme: - :i. Re [Tuhan Matahari ]ii. Ra-Atum [Tuhan Langit ]iii. Amun [Tuhan Angin ?]- [kehidupan selepas mati]

6. Sistem Tulisan- Hieroglif [simbol]Fungsi:a) merekod aktiviti pertanianb) merekod pengutipan cukaic) untuk keagamaan dan amalan ritual kepercayaan

Sumbangan Tamadun Mesir Purba

1. Seni Bina-pembinaan Piramid Sakkara oleh Imhotep[Firaun Ddjoser]-

2. Penggunaan Kertas- pokok papyrus- memudahkan penyimpanan khazanah bangsa

3. Sistem tulisan- hieroglif

4. Sistem Pendidikan- - diuruskan oleh rumah ibadat- untuk melahirkan pegawai kerajaan

5. Perubatan- melahirkan pengamal perubatan []- memumiakan mayat [~]

6. Ilmu Matematik- algebra, geometri, astronomi -- padang pasirpertanian

7. Astronomi- sistem kalendar 365 hari [12]Tamadun MesopotamiaLokasi

Mesopotamiabahasa Yunani [],tanah di antara dua sungai []

Proses Pembentukan

Dua bahagian:1. Bahagian utara bandar Baghdad2.Bahagian selatan bandar Baghdad

Pertumbuhan tamadun di Mesopotamia bermula di wilayah selatan, Sumer[tamadunSumer]

Orang Sumeria berhijrah ke Sumer dan membina petempatan serta menjalankan aktiviti pertanian melalui menebus guna tanah dengan membina sistem pengairan.Sistem pengairan dapat mengawal pengaliran air sungai.Akhirnya, membawa kepada lebihan penghasilan makanan.

:Orang SumeriaSumer~

Negara kota: Kish, Ur, Mari [~]

Ciri-ciri Tamadun Mesopotamia

Negara kota - terbahagi kepada pusat kota, tembok kota [], luar kota dan pelabuhan.- mempunyai kubu pertahanan- terdapat istana, rumah kediaman, rumah ibadat, rumah kedai dan pasar- Jalan lurus dan lebar- Pusat: rumah ibadat- mempunyai unit politik dan agama- terdapat sungai dan kawasan tanah pamah yang memudahkan pengangkutan- mudah dihubungi melalui jalan laut

well, essay, who knows?

Organisasi sosial menjadikan kehidupan masayarakat lebih teratur.Masyarakat negara kotagolongan:1. Golongan pemerintah2. Golongan rakyat

Sistem pemerintahan beraja berbentuk teokrasi.*teokrasi [ok ]

Di bawah sistem ini, raja dianggap sebagai Tuhan atau wakil tuhan dan pemilik negara kota.hor, raja, , Raja Naramsin

Raja NaramsinAkkadpenduduk menyembahnya sebagai tuhan[agung] bcoz menguasai wilayah yang luas "Raja Empat Penjuru Alam"

OK

Raja- ketua pentadbir, ketua tentera- ketua pendeta [pendeta]- ketua agama- ahli keluarga diraja untuk memegang jawatan di ziguratZiguratpusat ibadat, pusat perdagangan & pusat penyimpanan khazanah negara []- berkuasa dalam soal tanah, cukai, hasil pertanian dan perniagaan.

Pengkhususn kerja berlaku apabila wujudnya lebihan hasil pertanian, ~

Tulisan: cuneiform Sumbangan Tamadun Mesopotamia

Kod Undang-Undang Hammurabi

Ciri:- digubal semasa pemerintahan Raja Hammurabi- berteraskan hak rakyat- hukuman dan denda setimpal[]dengan kesalahan*berbeza mengikut susun lapis masyarakat- mengandungi 282 undang-undang

Fungsi/Sumbangan:- mengelakkan wujudnya permasalahan- mewujudkan perpaduan- mengukuhkan sistem organisasi- membantuk peradaban Mesopotamia bertahan untuk masa panjang

Sistem Tulisanmembawa kepada sistem pendidikanmelahirkan jurutulisJurutulis: mencatat urusan pentadbiran & perniagaan Sistem tulisan juga melhirkan tradisi kesusasteraan~

Epik Gilgamesh- mengandungi falsafah dan cara hidup orang Meso- kisah tentang kepahlawanan Gilgamesh- pemerintahan, percintaan, kehidupan yang kekal abadi [] dan kesaktian

Perkembangan Ilmu Astronomi- perkembangan ilmu matematik- menggunakan jalan laut- mencipta kalendar yang berasaskan sistem solar [112]

Perkembangan Ilmu Perubatan- mendapat perhatian khusus semasa pemerintahan kerajaan Assyria- mementingkan kesihatan anggota tentera- 500 jenis ubat-ubatan dikatalogkan dan disampelkan penggunaan,

Penciptaan Roda- digunakan dalam menghasil kereta roda- mencipta kincir air* kincir airkawasan tandus, hasil pertanian. mengawal banjir

Ciptaan Alat Pengangkutan Terawal- orang Sumeria menggunakan kapal layar & pengangkutan beroada- berjaya menguasai jalan darat serta laut

Membuat batu bata daripada tanah liat- mencipta arca [] dan tiang batuCiri & ProsesCiri-ciri Tamadun

1. Petempatan Kekal- corak hidup yang sistematik - hasil inovasi manusia []kemajuan dalam pertanian

2. Kehidupan Berorganisasi- merangkumi sosial, ekonomi, dan politik- mengatur cara hidup manusia [kestabilan dan kemakmuran kehidupan]sistem keluarga~membawa kepada sistem sosial** sistem sosialberbentuk piramid

3. Sistem Pentadbiran- Raja ketua pentadbiran

4. Pengkhususasn Pekerjaan []- dapat menghasilkan peningkatan dan perkembangan ekonomi []bcoz - wujud sistem barter

5. Agama dan Kepercayaan- animisme: , politeisme, [agama]