sebutharga kerja-kerja menaiktaraf bengkel kimpalan

Click here to load reader

Post on 15-Jan-2017

401 views

Category:

Documents

13 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • PUSAT LATIHAN PENGAJAR DAN KEMAHIRAN LANJUTAN (CIAST)JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN

  KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA

  DOKUMEN :SEBUTHARGA KERJA-KERJA MENAIKTARAF

  BENGKEL KIMPALAN MEMBEKAL DANMEMASANG AWNING DI PUSAT LATIHANPENGAJAR DAN KEMAHIRAN LANJUTAN

  (CIAST), SHAH ALAM SELANGOR

  BIL. SEBUTHARGACIAST(S) 700 - 5/2 - 117/2016

  JPKJPK

 • PUSAT LATIHAN PENGAJAR DAN KEMAHIRAN LANJUTAN (CIAST)JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN

  KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA

  KANDUNGAN

  1.0 Kenyataan Tawaran Sebut Harga

  2.0 Lampiran Q

  3.0 Borang Sebutharga Kerja

  4.0 Arahan Kepada Penyebutharga

  5.0 Syarat-syarat Sebutharga Kerja

  6.0 Senarai Semak

  7.0 Lampiran F Surat Akuan Pembida

  8.0 Jadual Teknikal

  9.0 Jadual Harga

  JPKJPK

 • 1.0 KENYATAAN TAWARAN SEBUT HARGA

 • PUSAT LATIHAN PENGAJAR DAN KEMAHIRAN LANJUTAN (CIAST)JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN

  KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA

  KENYATAAN TAWARAN SEBUT HARGA

  Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan

  Malaysia dalam kod bidang seperti di bawah dan menggunakan sistem ePerolehan bagi menyertai

  sebut harga berikut :-

  BIL. / TAJUK SEBUT HARGA KOD BIDANGPENDAFTARANTARIKH & MASA TUTUP SEBUT

  HARGA

  TEMPAT SERAHANDOKUMEN SEBUT

  HARGA

  CIAST(S) 7005/2117/2016

  Sebutharga Kerja-KerjaMenaiktaraf Bengkel

  Kimpalan Membekal DanMemasang Awning Di Pusat

  Latihan Pengajar DanKemahiran Lanjutan (CIAST),

  Shah Alam Selangor

  GredPendaftaranPKK G1 yang

  berdaftardengan CIDB

  Kategori CEPengkhususan

  CE21

  Taklimat akan diadakan pada:Tarikh : 1 September 2016Hari : KhamisMasa : 9.30 pagiTempat:Bengkel Kimpalan,Pusat Latihan Pengajar danKemahiran Lanjutan (CIAST),Jabatan PembangunanKemahiran,Jalan Petani 19/1,Seksyen 19,40900 Shah Alam, Selangor

  Tarikh tutup sebut harga :Tarikh : 8 September 2016Hari : KhamisMasa : Sebelum jam

  12.00 tengahari

  Dokumen sebut harga yangdihantar selepas jam 12.00tengah hari pada tarikh tutupsebut harga tidak akandipertimbangkan

  Peti Sebutharga,

  Aras 2, Blok J,Pusat Latihan Pengajardan Kemahiran Lanjutan(CIAST), JabatanPembangunanKemahiran,Jalan Petani 19/1,Seksyen 19,40900 Shah Alam,Selangor

  JPKJPK

 • 1. Penyebutharga yang ingin menyertai sebut harga ini mestilah muat turun dokumen

  sebutharga dan dibawa ke sesi taklimat. Dokumen sebut harga boleh diperolehi mulai

  26 Ogos 2016 (Jumaat) melalui web CIAST.

  2. Syarikat hendaklah menyerahkan hardcopy tawaran sebut harga sebelum waktu dan

  tarikh tutup yang ditetapkan di atas.

  3. Sebarang pertanyaan lanjut sila hubungi :

  a) Puan Antasya Binti Mohd Arif di talian 03-55438269 (Dokumen Sebut Harga ); atau

  b) Encik Abdul Hanif Bin Ludin 019-3813981 (Butiran kerja).

  4. Syarikat yang berminat WAJIB HADIR ke taklimat sebut harga sebagaimana tarikh dan

  waktu yang ditetapkan di atas dan perlu bawa bersama:

  a) Dokumen sebutharga CIAST(S) 7005/2117/2016;

  b) Salinan Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PKK);

  c) Salinan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK)

  d) Salinan Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat MOF; dan

  5. Hanya penama di dalam Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PKK), Sijil Perolehan Kerja

  Kerajaan (SPKK) atau bagi pembekal yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan

  hanya penama di Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat sahaja yang boleh menghadiri

  taklimat sebut harga dan tidak boleh mewakilkan pegawai selain daripada penama yang

  dibenarkan dalam sijil.

  6. Kegagalan untuk menghadiri taklimat sebut harga akan menyebabkan penyertaan

  syarikat tuan dalam sebutharga ini DIBATALKAN.

 • 2.0 LAMPIRAN Q

 • SYARAT-SYARAT AM

  Tertakluk kepada apa-apa syarat khas yang ditetapkan di tempat lain dalam perlawaan ini, syarat-syarat am yang berikut hendaklah dipakai, melainkansetakat mana syarat-syarat am itu ditolak atau diubah dengan khususnya oleh penyebutharga.

  1. KEADAAN BARANGSemua barang hendaklah tulen, baru dan belum digunakan.

  2. HARGAi) Harga yang ditawarkan hendaklah harga bersih termasuk semua diskaun dan kos tambahan yang berkaitan.ii) Tawaran harga hendaklah telah mengambil kiraan fi perkhidmatan bagi perolehan secara elektronik (ePerolehan) sebanyak 0.8% bagi setiap

  nilai pesanan Kerajaan tertakluk kepada had maksimum RM9,600 bagi pesanan Kerajaan yang melebihi RM1.2 juta. Fi yang dikenakanini adalah seperti yang termaktub dalam Terma dan Syarat bagi Pendaftaran Pembekal dengan Kementerian Kewangan di bawah

  Sistem ePerolehan.

  3. SEBUTHARGA SEBAHAGIANSebutharga boleh ditawarkan bagi semua bilangan item atau sebahagian bilangan item.

  4. BARANG-BARANG SETARASebutharga boleh ditawarkan bagi barang-barang setara yang sesuai dengan syarat butir-butir penuh diberi.

  5. PENYETUJUANi) Kerajaan tidak terikat untuk menyetujuterima sebutharga yang terendah atau mana-mana sebutharga.

  ii) Tiap-tiap satu butiran akan ditimbangkan sebagai suatu sebutharga yang berasingan.

  6. PEMERIKSAANi) Kerajaan adalah sentiasa berhak menghendaki barang-barang itu diperiksa atau diuji oleh seseorang pegawai yang dilantik olehnya dalam

  masa pembuatan atau pada bila-bila masa lain sebelum penyerahan.

  ii) Penyebutharga hendaklah memberi kemudahan pemeriksaan atau pengujian apabila dikehendaki.

  7. PERAKUAN MENYATAKAN PENENTUAN TELAH DIPATUHIPenyebutharga dikehendaki memperakui bahawa barang-barang yang dibekalkan oleh mereka adalah mengikut penentuan atau piawai (jika ada)dinyatakan di dalam pelawaan ini.

  8. PENOLAKANi) Barang-barang yang rendah mutunya atau yang berlainan daripada barang-barang yang telah dipersetujui sebutharganya boleh ditolak.

  ii) Apabila diminta penyebutharga hendaklah menyebabkan barang-barang yang ditolak itu dipindahkan atas tanggungan dan perbelanjaansendiri, dan ia hendaklah membayar balik kepada Kerajaan segala perbelanjaan yang telah dilakukan mengenai barang-barang yangditolak itu.

  iii) Fasal kecil ( i ) dan ( ii ) di atas ini tidaklah memudaratkan apa-apa hak Kerajaan untuk mendapatkan gantirugi kerana kemungkirankontrak.

  9. PENGIKLANAN

 • Tiada apa-apa iklan mengenai persetujuan terhadap mana-mana sebutharga boleh disiarkan dalam mana-mana sebutharga boleh disiarkandalam mana-mana akhbar, majalah, atau lain-lain saluran iklan tanpa kelulusan Ketua Setiausaha Perbendaharaan atau Pegawai KewanganNegeri terlebih dahulu.

  10. TAFSIRANSebutharga ini dan apa-apa kontrak yang timbul daripadanya hendaklah diertikan mengikut dan dikawal oleh undang-undang Malaysia, danpenyebutharga bersetuju tertakluk hanya kepada bidangkuasa Mahkamah Malaysia sahaja dalam apa-apa pertikaian atau perselisihan jua punyang mungkin timbul mengenai sebutharga ini atau apa-apa kontrak yang timbul daripadanya.

  11. INSURANSTiada apa-apa insurans atas barang-barang dalam perjalanan daripada negeri pembekal atau dalam Malaysia dikehendaki dimasukkan ke dalamsebutharga.

  BARANG-BARANG EX-STOK ATAU BARANG-BARANG KELUARAN MALAYSIA12. CUKAI

  Harga yang ditawarkan adalah diertikan sebagai termasuk cukai jika berkenaan.

  13. PEMBUNGKUSANi) Harga yang ditawarkan adalah diertikan sebagai termasuk belanja bungkusan dan belanja pembungkusan.

  ii) Apa-apa kerugian atau kerosakan akibat bungkusan atau pembungkusa yang tidak mencukupi atau yang cacat, hendaklah diganti olehpenjual.

  14. PENGENALANNama pembuat, jenama, nombor perniagaan atau nombor katalog dan negeri tempat asal barang-barang itu, jika berkenaan, hendaklahditunjukkan.

  BARANG-BARANG DIPESAN DARI LUAR MALAYSIA15. CUKAI

  Harga tawaran hendaklah diertikan sebagai termasuk semua cukai, unsur-unsur cukai adalah dikehendaki ditunjukkan berasingan.

  16. MATAWANGSebutharga hendaklah dinyatakan dalam Ringgit Malaysia (RM).

  17. PEMBUNGKUSANi) Barang-barang hendaklah dibungkus dengan sesuai untuk diekspot ke Malaysia melainkan jika mengikut norma perdagangan barang-

  barang itu diekspot dengan tidak dibungkus.

  ii) Harga yang ditawarkan adalah diertikan sebagai termasuk belanja bungkusan dan belanja pembungkusan.

  iii) Apa-apa kerugian atau kerosakan akibat bugkusan atau pembungkusan yang tidak mencukupi atau cacat hendaklah diganti olehpenyebutharga.

 • 3.0 BORANG SEBUTHARGA KERJA

 • Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2 Lampiran 2.6

  M.S. 1/1

  BORANG SEBUT HARGA KERJA

  Sebut Harga Bil

  ........................................................

  Tuan,

  Sebutharga untuk

  Di bawah dan tertakluk kepada Arahan Kepada Penyebut Harga Syarat-syarat AmSebut Harga, Spesifikasi Kerja dan pelan-pelan, saya yang bertandatangan di bawahini adalah dengan ini menawarkan untuk melaksanakan dan menyiapkan kerja-kerjatersebut bagi jumlah harga pukal sebanyak Ringgit Malaysia : . (RM..).

  2. Saya bersetuju menyiapkan kerja-kerja ini dalam masa minggu daritarikh akhir tempoh mula kerja seperti yang diarahkan oleh Pegawai Inden.

  Bertarikh pada . haribulan 20.

  .. ..(Tandatangan Kontraktor) (Tandatangan Saksi)

  Nama Penuh: Nama Penuh:

  No. K/P :.. No. K/P :.

  Alamat: Alamat:

  . ...

  . ...

  Atas sifat:.

  Meterai atau Cap Kontraktor

 • 4.0 ARAHAN KEPADA PENYEBUTHARGA

 • Page 1 of 3

  BIL. SEBUTHARGA : CIAST(S) 700-5/2-117/2016

  Sebutharga Kerja-Kerja Menaiktaraf Bengkel Kimpalan Membekal Dan Memasang Awning DiPusat Latihan Pengajar Dan Kemahiran Lanjutan (CIAST), Shah Alam Selangor

  ARAHAN KEPADA PENYEBUTHARGA

  1. HAK