sains teknologi dan kejuruteraan dalam islam

Click here to load reader

Post on 19-Dec-2014

1.493 views

Category:

Education

6 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Menjelaskan konsep sains teknologi dan kejuruteraan menurut Islam, peranan, impak serta pencapaiannya dalam tamadun Islam

TRANSCRIPT

  • 1. Normurni Binti Mohamad Jabatan Pengajian Am Politeknik Banting Selangor 1

2. Topik ini menjelaskan konsep sains teknologi dan kejuruteraan menurut Islam, peranan, impak serta pencapaiannya dalam tamadun Islam. Hasil Pembelajaran Kursus : CLO 1 : Menjelaskan konsep sains teknologi dan kejuruteraan dari perspektif Islam. 2 3. Objektif 1. Menyatakan maksud sains teknologi dan kejuruteraan daripada aspek bahasa dan keilmuan Islam 2. Menyatakan peranan sains teknologi dan kejuruteraan 3. Menyatakan impak sains teknologi dan kejuruteraan 4. Membincangkan pencapaian tamadun Islam dalam sains teknologi dan kejuruteraan. 3 4. 1. Maksud Sains Teknologi Dan Kejuruteraan Daripada Aspek Bahasa Dan Keilmuan Islam 4 5. Science : pengetahuanBahasa Inggeris scio, scire atau scientia : tahuBahasa latin Cabang ilmu pengetahuan yang berdasarkan kepada kebendaan atau kenyataan semata- mata (fizik, kimia, kaji hayat dll) Kamus Dewan Kumpulan ilmu yang tersusun dan teratur berkaitan dengan kajian fenomena di alam tabii. Melalui kaedah yang berobjektif melalui kajian bereksperimen dan cerapan bagi menghasilkan prinsip-prinsip yang boleh diuji kebenarannya. Sulaiman Nordin kajian yang rasional dan emprikal yang tiada kaitan dengan wahyu, intuisi, emosi dan perkara-perkara yang bersifat ketuhanan atau keagamaan. Istilah 5 6. Berasaskan wahyu dan akal. Wahyu sebagai sumber tertinggi tanpa batas sedangkan Akal terbatas maklumat atau fakta yang didapati menerusi penyelidikan dan penemuan mengunakan kaedah-kaedah tertentu yang tidak bercanggah dengan syarak. Matlamat utamanya adalah untuk mencari fakta atau bukti bagi menjelaskan sesuatu kebenaran. Menggabungkan unsur metafizik (ketuhanan) dan fizik, ilmu aqli dan naqli, ilmu intelek dan ilmu wahyu. 6 7. Techne: seni/kerja tangan Logos : wacana, kata-kata sitematis/teori Bahasa Yunani Pengaplikasian/ penggunaan ilmu terutamanya ilmu sains secara praktikal dan digunakan terutamanya dalam bidang perdagangan dan industri untuk kemanfaatan manusia. Istilah Teknologi adalah satu sains gunaan iaitu ilmu sains itu digunakan bagi mencapai matlamat atau tujuan yang praktikal. teknologi ialah ilmu yang berbentuk praktikal atau teknikal yang membolehkan manusia membuat sesuatu perubahan yang bermanfaat ke atas alam tabii. 7 8. Ia merujuk kepada dua kemahiran iaitu : Kemahiran dalam bidang pembuatan atau pengeluaran. Kemahiran dalam bidang arkitek dan kejuruteraan. berbentuk teknologi yang memberi manfaat iaitu tanpa unsur kerosakan dan tidak terkeluar daripada etika serta prinsip-prinsip dasar Islam. satu pengetahuan kemahiran yang memberikan fokus kepada cara menggunakan ciptaan sains untuk membantu kehidupan manusia(matlamat umum), mengabdikan diri,mengagungkan dan membesarkan Allah swt (matlamat khusus). istilah yang bertepatan dengan teknologi ialah sinaah yang bermaksud ilmu gunaan. satu cabang ilmu praktikal untuk mencapai tujuan praktikal sebenar, bertunjangkan tauhid kepada Allah, seimbang antara satu sama lain, terlaksana mengikut sistem etika Islam yang mengutamakan keadilan dan dipertanggungjawabkan kepada manusia sebagai khalifah Allah untuk menggunakan alam tabii dengan baik. 8 9. Kejuruteraan berkaitan dengan teori asas mereka bentuk sesuatu hasil keperluan dan kegunaan yang boleh memberi khidmat kepada manusia. proses mereka bentuk teknologi dengan kaedah yang paling efisyen. Istilah: teknologi untuk menghasilkan sesuatu. 9 10. satu disiplin ilmu yang berkaitan dengan kepandaian untuk menggunakan teknologi secara efisyen bagi tujuan kebaikan manusia. penggunaan teknik tertentu bagi membantu manusia dalam memenuhi tugas khalifah secara lebih berkesan. 10 11. LATIHAN 1 mencari satu contoh sains dikaitkan dengan teknologi dan kejuruteraan rumusan atau kesimpulan berkaitan dengan topik. 11 12. Rumusan Sains Penemuan pengetahuan baharu berdasarkan kajian dan pengalaman manusia secara objektif (bersumberkan wahyu dan akal) Teknologi ilmu yang berbentuk praktikal atau teknikal yang membolehkan manusia membuat sesuatu perubahan yang bermanfaat ke atas alam tabii serta tidak terkeluar daripada etika serta prinsip-prinsip dasar Islam untuk membantu kehidupan manusia (matlamat umum), mengabdikan diri, mengagungkan dan membesarkan Allah swt (matlamat khusus). Kejuruteraan proses mereka bentuk teknologi dengan kaedah yang paling efisyen bagi tujuan kebaikan manusia dalam memenuhi tugas khalifah secara lebih berkesan. 12 13. Menerima wahyu sebagai sumber ilmu. Kajian dalam Islam bersumberkan wahyu dan akal. Merujuk kepada ayat al-Quran dan As-Sunnah sebagai satu sumber untuk menerangkan tentang alam tabii dan sifat-sifatnya. Kaedah penyelidikan melalui ilmu saintifik. (al-Quran dan Hadith) Sains bersifat Rabbani Adanya peranan Allah dalam kewujudan dan proses alam dan konsep kausaliti (sebab dan musabab) Dikaitkan dengan prinsip-prinsip dan hukum Islam. Tujuan terakhir keputusan sains adalah untuk mencari pembuktian kebenaran Allah SWT. Sains sebagai cara untuk mengabdikan diri kepada Allah SWT. Penyelidikan mengandungi nilai ibadah. Mengkaji, memerhati dan mencerap segala ciptaan Allah adalah sebagai ibadah kepada Allah SWT. Menelti dan mengkaji kebesaran ciptaan Allah salah satu wasilah pengabdian diri kepada Allah SWT. Terikat dengan batas-batas hukum dan etika Islam. Terikat dengan batas hukum dan etika Islam. Sainstis, teknokrat dan jurutera yang berjaya adalah mereka yang mematuhi segala suruhan dan meninggalkan larangan serta menyeru kebaikan. CiriReligeolistik 13 14. Menggunakan kaedah emperikal yang diperkenalkan oleh Islam sejak abad ke-7 Masihi lagi. Adanya formula dan alat-alatan yang berbentuk klinikal. Menggunakan kaedah sintesis ke atas sumber-sumber tamadun yang terdahulu. Bentuknya sejagat yang melibatkan pelbagai bangsa, agama, bahasa, tamadun, wilayah, zaman dan sebagainya. CiriSaintifik 14 15. Tidak memisahkan cabang-cabang ilmu. Tanggungjawab fardu ain dan fardu kifayah yang bersepadu. Kajian yang bersifat menyeluruh. Kajian alam fizik tidak terpisah dengan metafizik. Tidak terpisah daripada kepercayaan kepada Allah swt kerana keimanan kepada Allah swt dijadikan sebagai asas kajian. CiriSepadu 15 16. Tidak terdapat percanggahan antara sains dan agama. Kajian yang dijalankan menuju kepada matlamat yang sama iaitu pengabdian diri kepada Allah swt. CiriHarmoni 16 17. Bersifat universal atau sejagat kerana bukan sahaja dihasilkan oleh Muslimtetapi juga non- Muslim. Ciri Universal 17 18. 2. Menyatakan Peranan Sains Teknologi dan Kejuruteraan 18 19. Membantu Manusia Mengenali Allah Sebagai Pencipta Alam Membantu Manusia Supaya Bertafakkur Membantu Pelaksanaan Syariat Supaya manusia mampu menentukan dan membuat ramalan akan sesuatu perkara. Supaya manusia dapat berkarya dan berinovasi Dapat membantu manusia dalam memenuhi keperluan material dan kehidupan seharian yang diperlukan 19 20. 1. Membantu Manusia Mengenali Allah Sebagai Pencipta Alam. Ayat al-Quran menggalakkan manusia untuk berfikir, menyelidik dan mengkaji. Penyelidikan Islam adalah berasaskan kepada wahyu Allah ke arah satu kepuasan dengan menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah yang menjadikan segalanya. Kewujudan alam ini adalah sebagai tanda kewujudan dan kebesaran pencipta. Firman Allah swt dalam Surah Ali imran (190) yang bermaksud: Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda (kekuasaan, kebijaksanaan dan keluasan rahmat Allah) bagi orang-orang yang berakal . Dapatan sains Islam menjadikan saintis lebih dekat kepada Allah SWT, sebaliknya dapatan sains Barat lebih menjadikan manusia bongkak dan jauh daripada Allah SWT Teknologi dan kejuruteraan Islam lebih mendidik hati dan fikiran tentang keagungan Allah swt melalui kecanggihan ciptaan manusia, sementera teknologi dan kejuruteraan Barat sekadar untuk menunjukkan kehebatan daya fikir manusia untuk kepentingan diri. 20 21. 2. Membantu Manusia Supaya Bertafakkur. Penyelidikan sains teknologi dalam Islam akan membawa seseorang kepada sifat-sifat tafakkur dan memberi kesedaran kepada manusia melalui penggunaan akal. Penyelidikan sains melalui wahyu-wahyu membawa kepada penerimaan kebesaran Allah SWT seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran surah Al- Baqarah (164) iaitu : Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang belayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah mati (kering)-nya dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis haiwan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; sungguh terdapat tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan 21 22. 3. Membantu Pelaksanaan Syariat Pelaksanaan syariat akan berjalan lancar jika masyarakat Islam membangunkan peraturan perhubungan antara mereka. Kepentingan untuk mengatur beberapa hubungan ini boleh dilihat kepada hubungan manusia dengan Allah SWT, hubungan manusia sesama manusia serta hubungan manusia dengan alam. 22 23. 4. Supaya manusia mampu menentukan dan membuat ramalan akan sesuatu perkara. Menentukan tarikh dengan melakukan pencerapan iaitu mencerap bulan akan dapat memberi ketentuan contohnya dalam tarikh awal puasa, tarikh awal bulan dan lain-lain. Manusia dapat menggunakan akalnya dengan pengetahuannya untuk meramal sesuatu perubahan cuaca. 23 24. 5. Supaya manusia dapat berkarya dan berinovasi. Dengan mengkaji alam ini, manusia akan dapat menghasilkan sesuatu karya dan mencipta sesuatu hasil daripada kajiannya. 24 25. 6. Dapat membantu manusia dalam memenuhi keperluan material dan kehidupan seharian yang diperlukan. Dapat memenuhi keperluan asasi seperti makanan, tempat tinggal, pakaian, pendidikan, perubatan, pengangkutan dan lain-lain. Menjadikan kehidupan manusia selesa. Memenuhi keperluan dharuriyat dan hajiyat manusia itu sendiri. 25 26. 3. Menyatakan I

View more