sains teknologi dan kejuruteraan dalam islam

of 25 /25

Click here to load reader

Author: nur-hidayah-radzir

Post on 27-Jun-2015

433 views

Category:

Engineering


12 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

the slide is about how science combine with technology in engineering fields !! the slide in malay language.

TRANSCRIPT

  • 1. SAINS TEKNOLOGI DANKEJURUTERAAN DALAMISLAM

2. PELAKSANAAN SYARIAHISLAMIAH DALAM SAINSTEKNOLOGI DANKEJURUTERAAN 3. UTAMAKAN YANG UTAMA Islam menjadikan Awlawiyat / keutamaan mengelakkan kemudaratan demi mencari kemaslahatan mendahulukan yang wajib daripada yang sunat mengutamakan kepentingan orang ramai daripada kepentingan individu keutamaan kepada memelihara peranan syariah keutamaan memakmurkan alam dari mencari keuntungan dan kemahsyuran. mengutamakan agama, nyawa, akal, keturunanan dll. 4. MATLAMAT TIDAKMENGHALALKAN CARA manusia dibenarkan untuk membuat kajian tentang alam bagipengimarahan alam. ciptaan dan penemuan inovasi bukti kehebatan akal manusia setiap operasi hendaklah menghormati paraturan dan etika Islam kerakusan manusia untuk maju dan moden melalui prosesmengorbankan alam 5. PELAKSANAAN KAJ IANMENEPATI SYARIAT mengutamakan nilai keagamaan dalam menbangunkan alam peraturan dan hukum menjadi asas rujukan setiap proses kerja sebarang ciptaan mengambilkira kepentingan prinsip dan etikasyariat Islam kegagalan mengikut prosedur menyumbang ketidakstabilan dankepincangan pengurusan alam 6. MENCEGAH LEBIH BAIKDARIPADA MENGUBAT prinsip mencegah adalah menjadi keutamaan dalam pelaksanaankerja manusia untuk menolak dan mengelakkan berlakunya kerosakan mengambil langkah pencegahan dalam segenap aspek dari mulahingga akhir. pengabaian prinsip menyebabkan pengurusan kos yang lebih besardan pengorbanan masa 7. AKIDAH DIUTAMAKANSYARIAT DIDAHULUKAN merupakan tunjang bagi terbangunnya insan terbaik di sisi Allah SWT peraturan Allah SWT dijadikan panduan hidup bagi mengundangrahmat dan berkat membuahkan keadaan yang harmoni bagi pembangunan modal insan mendahulukan keperluan aqidah sebagai teras pengurusanpenyelidikan Syariat menjadi keutamaan bagi menepati kehendak syariat 8. MEMAHAMI ETIKA ISLAMDALAM SAINS TEKNOLOGIDAN KEJURUTERAAN 9. PRINSIP ETIKA ISLAMDALAM SAINS TEKNOLOGIDAN KEJURUTERAAN 10. ETIKAi. Etika bermaksud tingkah laku yang baik dan hidup yangbahagiaii. satu pakej panduan mengurus sesuatu perkara secara terbaik 11. MORALI. Berasal dari bahasa latin MoralitasII. memberi maksud tingkahlaku yang baikIII. konsep baik dan buruk ditentukan oleh agama, budaya danadat sesebuah bangsa 12. AKHLAKa) Berasal daripada Bahasa Arab Khuluqb) Bermaksud tingkahlaku yg baik yg menjadi amalan hidupc) Konsep baik dan buruk ditentukan oleh agama dan tetap 13. PELAKSANAAN PRINSIPETIKA ISLAM DALAM SAINSTEKNOLOGI DANKEJURUTERAAN 14. PENEMUAN SAINS,TEKNOLOGI DANKEJURUTERAAN YANGMEMBERI MANFAAT KEPADAKESELESAAN MANUSIA 15. mengelakkan berlakunya kerosakan akhlak manusia bukan menjadi sebab umat menjadi alpa daripada tugassebagai hamba mampu mengelakkan manusia daripada merosakkan alam keselesaan bukan tiket melakukuan penyelidikan sehinggamenafikan maksud syariah 16. MENGGUNAKAN SAINS,TEKNOLOGI DANKEJURUTERAAN YANGMEMBERIKAN NILAI TAMBAHKEPADA PENINGKATANKUALITI 17. Rekaan bukan semata-mata bertujuan komersial atau profit nilai-nilai kemanusiaan mampu melonjak prestasi manusia sebagai hambaAllah SWT meningkatkan kualiti melalui :a) pengawetan makananb) menghapuskan bakteria bukan untuk kepentingan peribadi dan merosakkan dunia 18. PENGHASILAN DANPENGGUNAAN TEKNOLOGIDAN KEJURUTERAAN UNTUKTUJUAN RAWATAN 19. o rekaan dalam dunia perubatan bertujuan untuk menyelamatkan nyawao pengklonan bagi tujuan mengatasi kekurangan selo teknologi genetik melalui tabung ujio pembedahan plastik bagi memberi kesempurnaan atau mengembalikanfungsio pemindahan organ dan derma darah bagi mengembalikan fungsi danmenyelamatkan nyawa 20. MELAKUKAN EKSPERIMENDENGAN BIJAKSANA TANPANIAT JAHAT 21. mengutamakan keprihatinan kepada nilai manusia, flora dan fauna tiada istilah mengorbanan nilai keinsanan dan kedamaian alamuntuk profit, kemahsyuran dan kepentingan diri memikirkan implikasi yang bakal mengesani kehidupan makammanusia, flora dan fauna pembedahan plastik untuk tujuan menafikan ciptaan Allah SWTdan mengubah identiti dilarang 22. KEPERLUANMEMPERTAHANKAN DANMEMELIHARA AGAMA,BANGSA DAN NEGARA 23. keperluan ini sememangnya satu keutamaan tetapi nafsukeperluan manusia tidak pernah cukup justeru, bukan sewenangnya tindakan bersifat sainsteknologi boleh menghalalkan segala ciptaan dll. persenjataan dan kelengkapan ketenteraan memerlukaninovasi dan teknologi 24. MENGHUBUNGKAN SEMUAKEGIATAN DENGAN ALAMMETAFIZIKA 25. elemen ketuhanan dan mencari kebenaran merupakan asas etikapelaksanaan penerokaan berasaskan galakan untuk meneroka khazanah alamberdasarkan etika Islam dan memburu kebenaran wujudnya pencipta. dorongan ketuhanan dan mencari hakikat serta kebenaran menjadiasas kegiatan