saiful proposal bm.doc

Download SAIFUL PROPOSAL BM.doc

Post on 19-Feb-2018

219 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/23/2019 SAIFUL PROPOSAL BM.doc

  1/36

  BAB 1

  MASALAH KAJIAN

  1.1 Pengenalan

  Membaca adalah salah satu lagi aspek yang penting dalam Sukatan Pelajaran

  Bahasa Melayu Sekolah Rendah. Kemahiran membaca terletak di bawah kemahiran

  bahasa termasuk kemahiran mendengar, bertutur dan menulis. Dalam kemahiran

  bahasa di sekolah, penekanan kepada kemahiran tertentu telah ditetapkan oleh

  Kementerian Pelajaran ke arah melahirkan pelajar yang berketrampilan dalam

  berbahasa !bu Bakar "usu#, !bdullah "uso# dan $mar %isham Mohd Baharin,

  &''(). Begitu juga dengan kemahiran membaca yang perlu dikuasai oleh setiap

  murid bagi melancarkan proses pengajaran dan pembelajaran. %al ini kerana

  membaca ialah proses kompleks yang melibatkan proses komunikasi antara pembaca

  dengan penulis melalui tulisan yang dibaca PPK, &''*+ *). Kemahiran membaca

  membolehkan murid-murid memahami perkara yang dibaca.

  Berdasarkan kajian yang lepas, kaedah koperati# merupakan salah satu

  kaedah pembelajaran yang digunakan dalam kemahiran membaca dan memahami

  apa yang dibaca. Kemahiran membaca merujuk kepada keupayaan pelajar membaca

  dengan sebutan, intonasi, jeda, dan kelancaran yang betul. Penekanan perlu diberikan

  pada aspek pemahaman dan kemahiran menggunakan pelbagai teknik membaca

  untuk tujuan menimba ilmu pengetahuan dan memperoleh maklumat daripada

  pelbagai bahan bacaan. %asil kajian Bejarano */() telah membuktikan bahawa

  *

 • 7/23/2019 SAIFUL PROPOSAL BM.doc

  2/36

  pengajaran pemahamanm teks yang menggunakan kaedah Koperati# Student 0eam-

  !chie1ement S0!D) amat berkesan.

  0erdapat pelbagai kaedah Pembelajaran Koperati# PK), antaranya ialah

  Belajar Bersama 2earning 0ogether), Bulatan Pembelajaran 3ircles o# 2earning,

  atau 3$2), Kaedah Susun Suai 4igsaw), Bahagian Pencapaian-Pasukan Pelajar

  BPPP Student 0eam-!chie1ement, atau S0!D), Pertandingan Permainan Pasukan

  0eam-5ames 0ournament, atau 050), 6nkuiri dalam Kumpulan 5roup

  6n1estigation, atau 56), Pasukan !rahan 3epat 0eam !ccelerated 6nstruction, atau

  0!6, dan Strategi Baca dan Karang Sama 3operati1e 6ntegrated Reading and

  3omposition, atau 36R3).

  Kaedah pembelajaran koperati# dipilih atas dorongan oleh dapatan-dapatan

  positi# tentang keberkesanan pendekatan ini di kebanyakan negara 7ropah. 6ni dapat

  dibukti oleh %amida Bee */) yang merumuskan bahawa pembelajaran koperati#

  itu sendiri adalah kaedah yang berkesan untuk mengajar pelajaran bahasa.

  8Cooperative learning is group learning activity organised so that learning is

  dependent on socially structured exchange of information between learners in

  groups and in which each learner is held accountable for his or her own learning

  and is mitivated to increase the learning of other. (Kagan & Olsen, !!"#

  1.2 Latar Belakang Kajian

  6stilah membaca merupakan satu proses menggarap makna atau memahami

  gabungan maklumat yang diperolehi daripada teks dan pengetahuan sedia ada latar

  belakang pengalaman) yang dimiliki oleh pembaca. $leh itu matlamat akhir

  pengajaran dan pembelajaran membaca yang utama ialah ke#ahaman 5oodman,

  */*9 2inda B. 5ambrell, 3athy 3ollins Block dan Michael Pressley, &''&).

  &

 • 7/23/2019 SAIFUL PROPOSAL BM.doc

  3/36

  2aporan kajian Beli:e De1elopment 0rust &'''), menunjukkan &; boleh

  membaca tetapi

 • 7/23/2019 SAIFUL PROPOSAL BM.doc

  4/36

  Melayu.

  Selain daripada itu, satu kajian yang dibuat terhadap pelajar tingkatan dua di

  sebuah sekolah menengah mendapati satu perempat atau &

 • 7/23/2019 SAIFUL PROPOSAL BM.doc

  5/36

  pendekatan beha1iourisme dalam pembelajaran membaca di sekolah adalah

  merupakan pedagogi yang terlalu dominan. Prespekti# beha1iouris melihat

  pembelajaran membaca sebagai statik Katherine Maria, *') dan sebagai satu

  kemahiran dalam bentuk hierarki iaitu pembelajaran membaca bermula dengan

  pengenalan kepada huru# kemudian bunyi, perkataan dan ayat sehinggalah kanak-

  kanak berupaya membaca dengan lancar tetapi tidak menekankan ke#ahaman.

  Pemahaman dikatakan sebagai paras teratas dalam hierarki pembelajaran

  membaca dan indi1idu tidak akan dapat mencapai peringkat ini selagi mereka tidak

  menguasai paras bawah. Pengajaran dan pembelajaran membaca secara tradisi yang

  berlaku di bilik darjah hari ini juga mengabaikan keupayaan membentuk gambaran

  1isual di peringkat awal persekolahan dan sebaliknya menekankan pembelajaran

  mengenal simbol dan kemahiran membaca mengikut urutan.

  $leh kerana kanak-kanak tidak didedahkan dengan penggunaan strategi

  pembelajaran membaca secara gambaran 1isual ini di peringkat awal, maka hasil

  pembacaan mereka lancar tetapi tidak memahaminya. Murid-murid di sekolah juga

  tidak hanya belajar membaca dalam Bahasa Melayu tetapi juga membaca Bahasa6nggeris, Bahasa 4awi dan Bahasa !rab. $leh itu, beban kogniti# berlaku di sini

  kerana murid-murid terpaksa mengenal berlainan perkataan. Model pengajaran

  membaca di peringkat awal persekolahan juga lebih didominasi oleh pendekatan

  Beha1iourisme model menaik) dan hasil pembelajaran awal yang diperolehi oleh

  kanak-kanak ialah membaca dengan mengha#al rote memori:ation) tanpa

  memahami bahan yang mereka baca.

  !pa yang diperlukan ialah satu kaedah pengajaran dan pembelajaran

  membaca yang mampu menyelesaikan masalah di atas. Sebagai usaha untuk

  memastikan pelajar-pelajar tidak terus menghadapi masalah dalam memahami

  bacaan ini, penyelidik bercadang menggunakan kaedah pembelajaran Koperati.

  Kaedah pembelajaran ini diharap boleh mengatasi atau sekurang-kurangnya dapat

  memperbaiki #aktor penyumbang masalah keupayaan memahami bacaan ini. $leh

  itu, tujuan kajian ini adalah untuk meningkatkan penguasaan pelajar 0ahun dalam

  memahami bacaan petikan ke#ahaman Bahasa Melayu menggunakan kaedah

 • 7/23/2019 SAIFUL PROPOSAL BM.doc

  6/36

  pembelajaran koperati#.

  1.4 Kerangka Konsep

  Kerangka konsep bagi "Kajian Keberkesanan Kaedah Koperatif DalamMeningkatkan Pemahaman Membaca Petikan Kefahaman Bahasa Melayu Di

  Kalangan Murid Tahun 4" dapat dilihat pada Rajah * di bawah.

  !ajah 1+ Kerangka Konsep + @[email protected] "ang Mempengaruhi Penguasaan Membaca Petikan Ke#ahaman Bahasa Melayu

  1.5 Tujuan Kajian

  Kajian ini adalah bertujuan untuk menentukan sejauh mana keberkesanankaedah pembelajaran koperati# dalam meningkatkan pemahaman membaca petikan

  >

  Pencapaian pelajar dalam memahami

  petikan ke#ahaman Bahasa Melayu

  Kaedah Pengajaran Koperati#

  Persekitaran pelajar

  Pencapaian pelajar dalam menjawab soalanpemahaman

 • 7/23/2019 SAIFUL PROPOSAL BM.doc

  7/36

  ke#ahaman Bahasa Melayu di kalangan murid 0ahun . Kajian ini akan meninjau dan

  mengenalpasti #aktor-#aktor yang mempengaruhi kelemaham pelajar dalam

  menguasai kemahiran memahami petikan ke#ahaman Bahasa Melayu 0ahun .

  1.6 Objektif Kajian

  Kajian ini secara terperincinya ingin mencapai objekti# berikut +

  1. Untuk mengenalpasti tahap minat pelajar terhadap mata pelajaran Bahasa

  Melayu.

  2. Untuk mengenalpasti tahap penerimaan pelajar terhadap pengajaran dan

  pembelajaran menggunakan kaedah Koperatif dalam menjawab soalan

  kefahaman Bahasa Melayu Tahun 4.

  =. Antuk menentukan sama ada terdapat perbe:aan prestasi pelajar sebelum dan

  selepas pembelajaran menggunakan kaedah Koperati#.

  1.7 Persoalan Kajian

  Antuk mencapai tujuan dan objekti# kajian, pengkaji akan mendapatkan jawapan

  kepada beberapa persoalan-persoalan kajian yang berikut +

  *. Sejauhmanakah minat pelajar terhadap mata pelajaran Bahasa Melayu

  &. Sejauhmanakah penerimaan pelajar terhadap kaedah Koperati# dalam

  menjawab soalan ke#ahaman Bahasa Melayu 0ahun

  =. !dakah terdapat perbe:aan signi#ikan terhadap prestasi pelajar selepas

  pembelajaran menggunakan kaedah Koperati# dalam menjawab soalan

  ke#ahaman Bahasa Melayu 0ahun

  (

 • 7/23/2019 SAIFUL PROPOSAL BM.doc

  8/36

  1.8 Kepentingan Kajian

  Dapatan kajian ini diharap akan menjadi panduan dan petunjuk kepada guru-

  guru lain yang ingin melaksanakan kaedah Koperati# dalam pengajaran bacaan

  pemahaman petikan. 5uru-guru akan lebih yakin dengan keberkesanan kaedah ini

  dalam usaha untuk meningkatkan penguasaan murid dalam memahami bacaan

  petikan ke#ahaman. Kajian ini memberi tumpuan kepada mata pelajaran Bahasa

  Melayu 0ahun . Kajian ini juga diharapkan dapat menjadi perhatian kepada pihak

  sekolah dan menyarankan kepada guru-guru Bahasa Melayu agar dapat

  menggunakan kaedah Koperati# dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu

  di dalam kelas.

  Sekiranya kaedah pembelajaran Koperati# ini menunjukkan kesan yang

  positi#, ia boleh diperkenalkan dan dilaksanakan di darjah yang lain pula atau boleh

  diperkenalkan serta dilaksanakan di sekolah-sekolah rendah di negara kita untukmeningkatkan prestasi murid-murid dalam memahami bacaan petikan ke#ahaman

  Bahasa Melayu. Di samping itu, kajian ini juga boleh dijadikan sebagai satu kaedah

  pengajaran dan pembelajaran yang boleh digunapakai secara berterusan bukan sahaja

  dalam menguasai pemahaman membaca petikan ke#ahaman Bahasa Melayu sahaja,

  malah kaedah ini boleh digunakan dalam tajuk atau mata pelajaran yang lain.

  /

 • 7/23/2019 SAIFUL PROPOSAL BM.doc

  9/36

  1." Batasan Kajian

  Kajian ini mempunyai batasan seperti berikut +