rt bm sjk t4

Upload: revathy-shamugam

Post on 08-Apr-2018

247 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/7/2019 RT BM SJK T4

  1/46

  RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SJK (T)

  TAHUN 4

  UNIT / TEMA

  TAJUK /

  ARAS

  OBJEKTIFHASIL PEMBELAJARAN

  (Fokus Utama / Fokus Sampingan)

  SISTEM

  BAHASA

  PENGISIAN

  KURIKULUM

  MINGGU

  1, 2 & 3

  UNIT 1

  Tema :

  SAHABAT

  AKRAB

  Tajuk :

  - Jiran

  Baharu

  - HidupSaling

  Membantu

  - Mencari

  HartaKarun

  Pada akhir

  pelajaran ini ,murid dapat :

  berbual tentangsesuatu perkara

  denganmengguna-

  kan katapanggilan dan

  kata ganti nama

  diri yang sesuai.

  bersoal jawabmenggunakan

  kata tanya dantanpa kata

  tanya.

  membaca teks

  yangmengandungi

  ayat tunggaldan ayat

  majmuk dengan

  1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan

  dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat,sebutan, intonasi,dan nada yang sesuai.

  Aras 1

  i) Berbual tentang sesuatu perkara yang dialamiatau yang dilihat atau yang dibaca.

  Aras 2i) Menggunakan kata panggilan dan kata ganti

  nama diri yang sesuai mengikut situasi.

  1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu

  perkara secara bertatasusila.

  Aras 1iii) Memberikan respons yang sesuai terhadap

  soalan yang dikemukan.

  1.4 Menyatakan permintaan secara berterus terang

  dan meyakinkan dengan intonasi danparalinguistik yang sesuai untuk menguatkan

  permintaan.

  Tatabahasa :

  . Kata nama am

  . Kata namakhas

  . Kata tunggal

  . Ayat tunggal

  Kosa kata :

  . riuh-rendah

  . anak sulung

  . harap-harap

  . gerbang

  maklumat. mengklik

  . portal

  . CD-ROM

  . dalam talian

  . pembayang

  . mentafsirkan

  . berlengah

  Ilmu :

  . P.Moral

  . Kajian Tempatan

  . Teknologi

  maklumat. Ilmu membaca

  peta

  Nilai :

  . Semangat

  bermasyarakat

  . Toleansi dalammasyarakat

  . Patuh kepada

  PeraturanSosiobudaya :

  . Kesantunan

  berbahasa semasaberhubung dengan

  rakan-rakan

  JPP/ Rancangan Tahunan/ BM/ Thn. 4/ Versi BT/ 2011 / S.REVATHY 1

 • 8/7/2019 RT BM SJK T4

  2/46

  RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SJK (T)

  TAHUN 4

  sebutan dan

  intonasi yang betul.

  menulisperkataan danpelbagai jenis

  ayat

  berdasarkantopik yang

  diberikan.

  Aras 1

  i) Memilih dan menggunakan kata dan ayat yangsesuai untuk menyatakan sesuatu permintaan

  ii) Menerangkan makna perkataan, rangkai kata ,dan ayat.

  5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan

  sebutan dan intonasi yang betul danmemahami perkara yang dibaca.

  Aras 1i) Membaca perkataan , frasa , dan ayat yang

  mengandungi ayat tunggal dan ayat majmukdengan sebutan dan intonasi yang betul.

  ii) Menerangkan makna perkataan , rangkai kata,dan ayat.

  5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan

  sebutan dan intonasi yang betul dan lancarserta memahami perkara yang dibaca.

  Peribahasa

  Simpulan

  Bahasa :

  . ada akal

  Sebutan danIntonasi :

  . Membacadialog

  KBT:

  KB :. Mencirikan

  . Membuat urutan

  . Menyelesaikanmasalah

  PembelajaranKontekstual :

  . Hubung kait

  BCB :. Kemahiran

  mendapatkan

  maklumat

  JPP/ Rancangan Tahunan/ BM/ Thn. 4/ Versi BT/ 2011 / S.REVATHY 2

 • 8/7/2019 RT BM SJK T4

  3/46

  RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SJK (T)

  TAHUN 4

  Aras 1

  i) Membaca laancar bahan bukan sastera danbahan sastera, iaitu pantun dengan sebutan dan

  intonasi yang betul.

  ii) Menceritakan isi bahan yang dibaca.

  8.1 Membina dan menulis perkataan , ayat tunggal

  dan ayat majmuk.

  Aras 1

  i) Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayatberdasarkan topik yang diberikan.

  8.3 Menulis perkataann dan ayat dengan

  menggunakan tulisaan berangkai yang kemas.

  Aras 1

  i) Menulis perkataan dengan menggunakantulisan berangkai dengan kemas dan cantik.

  Kemahiran Teknologi

  maklumatDan Komunikasi

  ( ICT )

  KMD :

  9.1 Mengambil imlak bahan yang diperdengarkan.

  Aras 1

  i) Mengambil imlak perkataa dan ayat denganejaan dan tanda baca yang betul.

  Aras 3

  i) Mengambil imlak berdasarkan teks yang

  diperdengarkan dengan ejaan dan tanda baca

  JPP/ Rancangan Tahunan/ BM/ Thn. 4/ Versi BT/ 2011 / S.REVATHY 3

 • 8/7/2019 RT BM SJK T4

  4/46

  RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SJK (T)

  TAHUN 4

  yang betul.

  10.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan.

  Aras 1

  i) Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan

  ejaan perkataan, dan tanda baca dalam teks.

  UJIAN DIAGNOSTIK

  MINGGU

  4, 5 & 6

  UNIT 2

  Tema :

  SEKOLAHGEMILANG

  Tajuk :

  . PengakapCemerlang

  . SekolahDalam

  Taman

  Pada akhirpelajaran ini ,

  murid dapat :

  mendengar

  soalan danmemberikan

  respons yang

  sesuai.

  menyatakanfakta dan mesej

  yang terdapat

  dalam teks.

  menyatakan isi-isi penting sajak

  yang telah

  dibaca.

  1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitandengan menggunakan kata, ungkapan, ayat,

  sebutan, intonasi,dan nada yang sesuai.

  Aras 3

  i) Menyatakan teguran dengan sopan secaraberterus-terang dalam perbualan.

  1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu

  perkara secara bertatasusila.

  Aras 1

  iii) Memberikan respons yang sesuai terhadapsoalan yang dikemukan.

  1.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu

  perkara yang tersurat dan tersirat.

  Aras 1i) Menyatakan fakta yang terdapat dalam bahan.

  Tatabahasa :

  . Kata Ganti

  NamaPertama,Kedu

  a,Ketiga

  . ImbuhanAwalan

  . Ayat Tunggal

  . Ayat Majmuk

  Kosa kata :

  . kawad

  . cerdas

  . cergas

  . kudrat

  . minda

  . bersantai

  Ilmu :

  . P.Moral

  . Kajian Tempatan

  . Landskap

  . Persediaan untukberjaya.

  Nilai :

  . Semangatbermasyarakatan

  . Menjaga

  kebersihaan dankeindahanpersekitaran

  . Tanggunngjawab

  terhadapmasyarakat

  Peraturan

  JPP/ Rancangan Tahunan/ BM/ Thn. 4/ Versi BT/ 2011 / S.REVATHY 4

 • 8/7/2019 RT BM SJK T4

  5/46

  RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SJK (T)

  TAHUN 4

  . Murid YangBerjaya

  merujuk kepada

  kamus untuk

  mencari maknaperkataan danmeneliti ejaan.

  menulis ayat

  tunggal dan

  ayat majmukdengan betul.

  ii) Mengecam dan menyebut mesej yang terdapatdalam bahan.

  5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan

  sebutan dan intonasi yang betul dan

  memahami perkara yang dibaca.

  Aras 2i) Membaca dan memahami pelbagai jenis ayat

  dengan memberikan penekanan kepada

  intonasi berdasarkan tanda baca.

  . pancuran air

  . herba

  . ketuapengarang

  . doronngan

  . bersepah-sepah

  . prestasi.

  Sosiobudaya :

  . Kesantunan

  berbahasa semasaberhubung dengan

  rakan-rakan

  5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan

  sebutan dan intonasi yang betul dan lancarserta memahami perkara yang dibaca.

  Aras 2

  i) Membaca lancar teks bukan sastera dan tekssastera iaitu sajak dengan sebutan dan

  intonasi yang betul.

  ii) Menyatakan isi penting berdasarkan bahanyang dibaca.

  6.1 Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan

  maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji

  termasuk maklumat daripada internet.

  Peribahasa :

  . Kejayaan tidakdatang

  bergolek

  . Usaha Tangga

  Kejayaan

  KBT:

  KB :. Mencirikan

  . Membuat urutan

  Kontekstual :

  . Hubung kait

  BCB :

  . Mendapatkanmaklumat

  KMD

  JPP/ Rancangan Tahunan/ BM/ Thn. 4/ Versi BT/ 2011 / S.REVATHY 5

 • 8/7/2019 RT BM SJK T4

  6/46

  RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SJK (T)

  TAHUN 4

  Aras 1i) Merujuk kamus untuk mencari makna

  Perkataan dan meneliti ejaan yang tepatmengikut susunan perkataan.

  8.1 Membina dan menulis perkataan , ayat tunggaldan ayat majmuk.

  Aras 1

  i) Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat

  berdasarkan topik yang diberikan.

  8.2 Membiina dan menulis ayat tunggal dan ayatmajmuk dalam sesuatu penulisann teks tentang

  sesuatu tajuk.

  Aras 1

  i) Membina ayat tunnggal dan ayat majmukberdasarkan tajuk.

  Aras 2i) Membina perenggan dengan ayat tunggal dan

  ayat majmuk.

  Sebutan danIntonasi :

  . Melafazkan

  ayattanya

  . Melafazkan

  pelbagai ayat

  JPP/ Rancangan Tahunan/ BM/ Thn. 4/ Versi BT/ 2011 / S.REVATHY 6

 • 8/7/2019 RT BM SJK T4

  7/46

  RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SJK (T)

  TAHUN 4

  TAHUN BARU CINA

  3 & 4 FEB 2011(MINGGU 5)

  MINGGU

  7, 8 & 9

  UNIT 3

  Tema :

  BUMI

  BERTUAH

  Tajuk :

  . Petani Jaya

  . Kampung

  Contoh

  . Hasil dan

  Bumi

  Pada akhir

  pelajaran ini ,murid dapat :

  mengemukakansoalan

  bertumpu danbercapah , serta

  menjawabnyasecara logic dan

  tepat.

  menerangkan

  fakta dan mesejyang terdapat

  dalam bahanyang dibaca.

  membacapetikan dengan

  sebutan dan

  intonasi yangbetul dan

  menarik.

  memperoleh

  1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu

  perkara secara bertatasusila.

  Aras 2i) Menggunakan kata panggilan dan kata ganti

  nama diri yang sesuai mengikut situasi dalamperbualan.

  Aras 3i) Bersoal jawab untuk membuat rumusan dan

  keputusan.

  1.4 Menyatakan permintaan secara berterus terang

  dan meyakinkan dengan intonasi danparalinguistik yang sesuai untuk menguatkan

  permintaan.

  Aras 2

  i) Mengajukan hasrat dengan ungkapan yangsesuai.

  Aras 3

  i) Menyatakan sebab dan akibat untukMenyokong sesuatu permintaan.

  1.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu

  Tatabahasa :

  . Ayat Tanya

  . Kata kerjatransitif

  . Kata bantu

  . Perluasan

  prediket

  ( frasa kerja )

  Kosa kata :

  . traktor

  . sinopsis

  . glosari

  . bibliografi

  . kandungan

  . kampungcontoh

  . anugerah

  . mencapai

  . diangkut

  . bahan buangan

  . kitar semula

  Ilmu :

  . Pertanian

  . Ekonomi

  . Hutan

  Nilai :

  . Kerajinan

  . Kebersihan dankeindahan

  persekitaran

  . Menghargai alamsekitar

  Peraturan

  Sosiobudaya :

  . Menggunakan laras

  bahasa yangsesuai semasa

  berbual

  . Menggunakan

  simpulan bahasa

  JPP/ Rancangan Tahunan/ BM/ Thn. 4/ Versi BT/ 2011 / S.REVATHY 7

 • 8/7/2019 RT BM SJK T4

  8/46

  RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SJK (T)

  TAHUN 4

  maklumat

  dengan merujukkepada

  pelbagaisumber.

  membina ayat

  majmuk dengankata hubung.

  membetulkan

  kesilapanejaan, perkataan

  dan tanda baca.

  perkara yang tersurat dan tersirat.

  Aras 2

  i) Menerangkan fakta dan mesej yang terdapat

  dalam bahan.

  5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan

  sebutan dan intonasi yang betul dan

  memahami perkara yang dibaca.

  Aras 3i) Membaca petikaan dengaa sebutan dan

  intonasi yang betul dan menarik.

  ii) Menjelaska makna perkataan mengikut

  konteks.

  6.1 Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkanmaklumat bagi tajuk yang sedang dikaji

  termasuk maklumat daripada internet.

  Peribahasa :

  . Nama baik

  . Dalam tangan

  . Titik peluh

  . Tulang

  belakang

  . Bumi bertuah

  Sebutan danIntonasi :

  . Menyebut ayat

  KBT :

  KB :

  . Mereka cipta

  . Membuat

  gambaran mental. Menyelesaikan

  masalah

  KMD :

  TKP :

  . Verbal-Linguistik

  BCB :

  . Merujuk pelbagai

  JPP/ Rancangan Tahunan/ BM/ Thn. 4/ Versi BT/ 2011 / S.REVATHY 8

 • 8/7/2019 RT BM SJK T4

  9/46

  RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SJK (T)

  TAHUN 4

  Aras 2

  i) Meneliti halaman kaadung dan sinopsis untukmendapatkan maklumat.

  Aras 3

  i) Meneliti prakata, glosari, dan bibliografi untuk

  mendapatkan maklumat.

  8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggaldan ayat majmuk.

  Aras 1i) Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat

  berdasarkan topik yang diberikan.

  sumber.

  9.1 Mengambil imlak bahan yang diperdengarkan.

  Aras 1

  i) Mengambil imlak perkataa dan ayat denganejaan dan tanda baca yang betul.

  10.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa an puisi)termasuk e-mel yang mudah ,menarik dan

  bermakna.

  Aras 1i) Mengenal pasti maklumat daripada pelbagai

  sumber berdasarkan tajuk.

  JPP/ Rancangan Tahunan/ BM/ Thn. 4/ Versi BT/ 2011 / S.REVATHY 9

 • 8/7/2019 RT BM SJK T4

  10/46

  RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SJK (T)

  TAHUN 4

  ii) Menyusun isi mengikut perenggan menjadikan

  karangan yang lengkap.

  10.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan.

  Aras 1i) Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan

  ejaan perkataan, dan tanda baca dalam teks.

  15. 02. 2011

  HARI KEPUTERAAN NABI MUHAMMAD S.A.W

  UJIAN BULANAN

  23 & 24 . 02. 2011

  MINGGU

  10, 11 & 12

  UNIT 4

  Tema :

  MENUJU

  KE PUNCAK

  JAYA

  Pada akhir

  pelajaran ini ,

  murid dapat :

  menyatakan

  kandunganpantun yang

  dibaca.

  menyampaikancerita dengan

  1.2 Bertannya dan menjawab tentang sesuatu

  perkara secara bertatasusila.

  Aras 3i) Bersoal jawab untuk membuat rumusan dan

  keputusan.

  2.1 Bercerita menggunakan kata , frasa , ayat serta

  sebutan dan intonasi yang betul.

  Aras 1

  Tatabahasa :

  . Kata kerja

  transitif. Kata hubung. Ayat songsang

  . Perluasansubjek

  dan prediket

  . Kata gantinama

  Ilmu :

  . Pekerjaan

  . Tokoh Seni Bina

  Nilai :

  . Kasih sayang

  terhadap keluarga

  . Kerajinan

  . Tanggungjawab

  JPP/ Rancangan Tahunan/ BM/ Thn. 4/ Versi BT/ 2011 / S.REVATHY 10

 • 8/7/2019 RT BM SJK T4

  11/46

  RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SJK (T)

  TAHUN 4

  Tajuk :

  . Berusaha

  Demi Kejayaan

  . Tukang

  Masak

  . Hijjas Kasturi

  yakin dann gaya

  yang sesuai.

  membuatrumusan dankeputusan

  dengan

  berbincang.

  menyatakan

  cirri-cirikarangan

  biografi dengan

  tepat.

  membina ayat

  majmukdengan kata

  hubung yangbetul.

  menulis

  karangan

  biografi denganbaik.

  i) Memilih isi yang sesuai untuk menyampaikan

  sesuatu cerita.

  ii) Menyampaikan cerita menggunakan isi yangtelah dipilih.

  Aras 2

  i) Bercerita berdasarkan bahan yang telah dibaca

  dan peristiwa yang dialami menggunakanpelbagai jenis ayat.

  5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan

  sebutan dan intonasi yang betul danmemahami perkara yang dibaca.

  Aras 1

  i) Membaca perkataan ,frasa, dan ayat yangmengandung ayat tunggal dan majmuk dengan

  sebutan dan intonasi yang betul.

  ii) Menerangkan makna perkataan, rangkai kata,

  dan ayat.

  . Ayat topik

  . Ayat huraian

  Kosa kata :

  . liburan

  . gamat

  . palas

  . kelinci

  . muruku

  . menguli

  . tose

  . capati

  . chef

  . arkitek

  . pelan

  . rebung

  . berilhamkan

  terhadap

  masyarakat

  PeraturanSosiobudaya :

  -------

  KBT :

  KB :. Menngumpul dan

  mengelaskan

  . Menyusun mengi-

  kut keutamaan

  . Membanding danmembezakan

  Kontekstual :

  Kontruktivisme :

  JPP/ Rancangan Tahunan/ BM/ Thn. 4/ Versi BT/ 2011 / S.REVATHY 11

 • 8/7/2019 RT BM SJK T4

  12/46

  RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SJK (T)

  TAHUN 4

  5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengansebutan dan intonasi yang betul dan lancar

  serta memahami perkara yang dibaca.

  Aras 1

  i) Membaca laancar bahan bukan sastera danbahan sastera, iaitu pantun dengan sebutan dan

  intonasi yang betul.

  iii) Menceritakan isi bahan yang dibaca.

  6.2 Mengenal pasti pelbagai genre penulisan.

  Aras 1i) Mengecam dan mengenal pasti format pelbagai

  genre

  8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal

  dan ayat majmuk.

  Aras 2

  i) Membina ayat majmuk dengan kata hubung.

  8.3 Menulis perkataann dan ayat denganmenggunakan tulisaan berangkai yang kemas.

  Aras 2

  i) Menulis ayat dengan menggunnakan tulisan

  berangkai dengan kemas dan cantik

  Peribahasa :---------

  Sebutan dan

  Intonasi :

  . Membacapantun

  . Membacaperka-

  taan dan ayat

  BCB :. Berbincang untuk

  membuat keputu-san.

  JPP/ Rancangan Tahunan/ BM/ Thn. 4/ Versi BT/ 2011 / S.REVATHY 12

 • 8/7/2019 RT BM SJK T4

  13/46

  RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SJK (T)

  TAHUN 4

  10.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa an puisi)termasuk e-mel yang mudah,menarik dan

  bermakna.

  Aras 1

  i) Mengenal pasti maklumat daripada pelbagaisumber berdasarkan tajuk.

  ii) Menyusun isi mengikut perenggan menjadikan

  karangan yang lengkap.

  MINGGU

  13, 14 & 15

  UNIT 5

  Tema :

  TEKSTIL

  KEBANGGAAN

  KITA

  Tajuk :

  . Cantik dan

  MenawannyaSari

  . Tanda Mata

  Pada akhir

  pelajaran ini ,murid dapat :

  mengumpulkan,menyusun, dan

  mengemukakanisi penting

  daripada

  sesuatu topicyang

  dibincagkan.

  membaca teksdengan sebutan

  dan intonasiyang betul dan

  memahami

  perkara yang

  3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu

  perkara atau tajuk dengan menggunakan kata ,isstilah , frasa , struktur ayat yang tepat , dan

  laras bahasa yang sesuai.

  Aras 1

  ii) Mengemukakan isi penting dengan jelas.

  Aras 2i) Menyusun isi penting sesuatu topik.

  ii) Menyampaikan isi penting sesuatu topik secaratersusun dengan bahasa yang mudah.

  3.2 Menghuraikan maklumat dengan alasan yang

  sesuai.

  Aras 1

  i) Mengembangkan idea tentang sesuatu perkara

  Tatabahasa :

  . Kata adjektif

  . Kata penguat

  . Tanda baca

  . Ayat tunggal

  . Ayat majmuk

  . Kata penguat

  . Cakap pindah

  . Cakap ajuk

  . Simpulan

  bahasa

  Kosa kata :

  . diihebahkan

  . tradisional

  . berfiikiran

  sempit

  Ilmu :

  . Seni daan budaya

  . Ekonomi

  Nilai :

  . Kesederhanaan

  . Kasih sayang

  . Cinta akan negara

  PeraturanSosiobudaya :

  -------

  KBT :KB :

  . Menghubung kait

  JPP/ Rancangan Tahunan/ BM/ Thn. 4/ Versi BT/ 2011 / S.REVATHY 13

 • 8/7/2019 RT BM SJK T4

  14/46

  RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SJK (T)

  TAHUN 4

  dari Sarawak

  . Songket

  TeunanMelayu

  dibaca.

  membina ayat

  majmukdaripada duaatau lebih ayat

  tunggal yang

  diberikan.

  mengimlakpelbagai teks

  yang dibacakandengan

  menggunakan

  ejaan dan tandabaca yang betul.

  dengan memberikan alasan yang sesuai.

  5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan

  sebutan dan intonasi yang betul danmemahami perkara yang dibaca.

  Aras 2i) Membaca dan memahami pelbagai jenis ayat

  dengan memberikan penekanan kepadaintonasi berdasarkan tanda baca.

  . kain samping

  . flora

  . pua kumbu

  . warisan

  . raja sehari

  . terpaut hati

  . taklimat

  . Menyusun mengi-

  kut keutamaan

  . Menganalisis

  KMD :

  BCB :

  . Merujuk pelbagaisumber

  TKP :. Muzik

  6.1 Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkanmaklumat bagi tajuk yang sedang dikaji

  termasuk maklumat daripada internet.

  Aras 3

  i) Meneliti prakata, glosari dan bibliografi untukmendapatkan maklumat.

  6.2 Mengenal pasti pelbagai genre penulisan.

  Aras 1

  Peribahasa :

  . ada akal

  . lepas tangan

  . cari jalan

  Sebutan dan

  Intonasi :

  . Membaca

  pelbgai

  JPP/ Rancangan Tahunan/ BM/ Thn. 4/ Versi BT/ 2011 / S.REVATHY 14

 • 8/7/2019 RT BM SJK T4

  15/46

  RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SJK (T)

  TAHUN 4

  i) Mengecaam dan mengenal pasti format

  pelbagai genre

  Aras 2i) Mengenaal pasti kata , frasa , peribahasa, dan

  ayat yang digunakan dalam sesuatu genre.

  8.1 Membina dan menulis perkataan , ayat tunggal

  dan ayat majmuk.

  Aras 3

  i) Membina ayat majmuk daripada dua atau lebihayat tunggal yang diberi.

  8.3 Menulis perkataann dan ayat dengan

  menggunakan tulisaan berangkai yang kemas.

  Aras 2

  i) Menulis ayat dengan menggunakan tulisanberangkai dengan kemas dan cantik.

  jenis ayat

  9.1 Mengambil imlak bahan yang diperdengarkan.

  Aras 2

  i) Mengimlak pelbagai jenis ayat yangdiperdengarkan.

  10.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan.

  Aras 2

  JPP/ Rancangan Tahunan/ BM/ Thn. 4/ Versi BT/ 2011 / S.REVATHY 15

 • 8/7/2019 RT BM SJK T4

  16/46

  RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SJK (T)

  TAHUN 4

  i) Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan

  struktur ayat.

  9. 04. 2011

  CUTI BERGANTI DEEPAVALI

  13. 04. 2011SUKAN TAHUNAN

  14. 04. 2011

  CUTI PERISTIWA

  15. 04. 2011HARI PENGISYTHIARAN MELAKA SEBAGAI BANDARAYA BERSEJARAH

  MINGGU

  16, 17 & 18

  UNIT 6

  Tema :

  SENIMEMPERTAH

  AN

  Pada akhir

  pelajaran ini ,murid dapat :

  mendengar,memahami dan

  menyampaikan

  arahan danpesanan dengan

  1.3 Memberikan dan memahami arahan serta

  pesanan tentang sesuatu perkara.

  Aras 1i) Mendengar dan memahami aarahan dan

  pesanan.

  ii) Mennyampaaikan arahan serta pesanan denganintonasi yang betul daan bersopan.

  Aras 2

  i) Mendengar , menerima , dan melaksanakan

  Tatabahasa :

  . Kata sendi

  nama. Kata pemeri

  . Perluasan

  subjekdan prediket

  Kosa kata :

  Ilmu :

  . Seni daan budaya

  . Ekonomi

  Nilai :

  . Kebersihan fizikaldan mental

  Peraturan

  Sosiobudaya :

  JPP/ Rancangan Tahunan/ BM/ Thn. 4/ Versi BT/ 2011 / S.REVATHY 16

 • 8/7/2019 RT BM SJK T4

  17/46

  RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SJK (T)

  TAHUN 4

  KAN DIRI

  Tajuk :

  . Wushu

  . Silambam

  . Belajar

  Bersilat

  intonasi yang

  betul danbersopan.

  mendengar danmenerima dan

  melaksanakan

  arahan sertapesanan dengan

  betul tepat dantersusun.

  membaca dan

  menyatakanfakta yang

  terdapat dalam

  teks.

  membaca dan

  mengecam isipenting dan isi

  sampingandaripada teks.

  menyusunmaklumat

  mengikutpereggan bagi

  menghasilkan

  arahan serta pesanan dengan betul , cepat ,

  dan tersusun.

  1.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatuperkara yang tersurat dan tersirat.

  Aras 3i) Menerangkan maklumat yang tersurat dan

  tersirat tentang sesuatu peristiwa.

  5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengansebutan dan intonasi yang betul dan

  memahami perkara yang dibaca.

  Aras 3i) Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi

  yang betul dan menarik.

  ii) Menjelaska makna perkataan mengikut

  konteks.

  . merangkul

  . jangkaan

  . menyumbang

  . mengulas

  . perangsang

  . silambam

  . warisan

  . serangan

  . bunga gerakan

  . silat olahraga

  . Kesantunan ber-bahasa semasa

  menyatakan arahandan pesanan.

  KBT :KB :

  . Menganalogi

  . Membuat keputusan.

  . Membuat ramalan

  TKP :

  . Kinestatik

  JPP/ Rancangan Tahunan/ BM/ Thn. 4/ Versi BT/ 2011 / S.REVATHY 17

 • 8/7/2019 RT BM SJK T4

  18/46

  RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SJK (T)

  TAHUN 4

  karangan yang

  lengkap.

  membina ayattopik dan ayathuraian untuk

  menghasilkan

  perenggan yanglengkap.

  6.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isisampingan daripada teks.

  Aras 1

  i) Membaca dan menyatakan fakta yang terdapat

  dalam teks.

  Aras 2i) Membaca dan mengecam isi penting dan isi

  sampingan daripada pelbagai bahan bacaan.

  8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat

  majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentangsesuatu tajuk.

  Aras 3

  i) Menulis karangan prosa.

  10.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa an puisi)

  termasuk e-mel yang mudah ,menarik dan

  Sebutan danIntonasi :

  . Membaca teks

  JPP/ Rancangan Tahunan/ BM/ Thn. 4/ Versi BT/ 2011 / S.REVATHY 18

 • 8/7/2019 RT BM SJK T4

  19/46

  RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SJK (T)

  TAHUN 4

  bermakna.

  Aras 1

  i) Mengenal pasti maklumat daripada pelbagaisumber berdasarkan tajuk.

  ii) Menyusun isi mengikut perenggan menjadikankarangan yang lengkap.

  Aras 2

  i) Membina ayat topic dan ayat huraian untuk

  menghasilkan perenggan yang lengkap.

  27.04. 2011 28 .04. 2011UJIAN BULANAN

  1.05. 2011 & 2. 05. 2011

  HARI PEKERJA

  7. 05 2011

  CUTI BERGANTI DEEPAVALI

  MINGGU 19 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

  16. 05 . 2011 27.05. 2011

  (17. 05. 2011 HARI WESAK)

  JPP/ Rancangan Tahunan/ BM/ Thn. 4/ Versi BT/ 2011 / S.REVATHY 19

 • 8/7/2019 RT BM SJK T4

  20/46

  RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SJK (T)

  TAHUN 4

  MINGGU 20

  CUTI PERTENGAHAN PENGGAL

  (28. 05. 2011 12.06. 2011)

  MINGGU

  21

  UNIT 7

  Tema :

  CINTAILAH

  ALAM KITA

  Tajuk :

  . Sungai NadiKehidupan

  . Cintai Alam

  yang Indah

  . Jerebu dan

  Hujan Asid

  Pada akhir

  pelajaran ini ,murid dapat :

  menyampaikanpesanan,arahan,

  dan panduantunjuk arah

  dengan jelasdan tepat.

  menerangkan

  maklumat yang

  tersurat dantersirat tentang

  sesuatukejadian.

  menjawabsoalan

  pemahaman

  berdasarkanteks laras sains

  dengan betul.

  menyatakan

  1.3 Memberikan dan memahami arahan serta

  pesanan tentang sesuatu perkara.

  Aras 3i) Menyalurkan arahan serta pesanan yang

  diterima kepada orang lain dengan jelas dantepat.

  ii) Menyatakan panduan tunjuk arah kepada oranglain.

  1.4 Menyatakan permintaan secara berterus terang

  dan meyakinkan dengan intonasi dan

  paralinguistik yang sesuai untuk menguatkanpermintaan.

  Aras 3

  i) Menyatakan sebab dan akibat untuk

  menyokong sesuatu permintaan.

  1.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatuperkara yang tersurat dan tersirat.

  Aras 3

  i) Menerangkan maklumat yang tersurat dan

  tersirat tentang sesuaatu peristiwa

  Tatabahasa :

  . Kata bilangan

  . Imbuhanakhiran

  . Ayat penyata

  . Penjodoh

  bilangan

  Sistem Ejaan :

  . Mengimlakdengan

  ejaan dan

  tandabaca yang

  betul.

  Kosa kata :

  . nadi

  . toksid

  . pusatperanginan

  . sanjung tinggi

  Ilmu :

  . Alam sekitar

  Nilai :

  . Menyayangi alam

  sekiitar.

  . Peka terhaadap isualam sekitar

  Peraturan

  Sosiobudaya :

  KBT :

  KB :. Membanding dan

  membezakan

  . Mensistesis

  Pembelajarankontekstual

  Pembelajaran

  kontruktivisme

  JPP/ Rancangan Tahunan/ BM/ Thn. 4/ Versi BT/ 2011 / S.REVATHY 20

 • 8/7/2019 RT BM SJK T4

  21/46

  RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SJK (T)

  TAHUN 4

  mesej yang

  terdapat dalambahan yang

  dibaca.

  menulis ayat

  tunggal dan

  ayat majmukdengan tulisan

  berangkai.

  mengedit teksyang diberikan

  dari segipenggunaan

  penanda

  wacana.

  . jerebu

  . asid

  . jarak

  penglihatan

  5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengansebutan dan intonasi yang betul dan lancar

  serta memahami perkara yang dibaca.

  Aras 3

  i) Membaca lancar teks pelbagai laras bahasadengan sebutan dan intonasi yang betul serta

  gaya yang sesuai.

  ii) Menjawab soalan pemahaman berdasarkanteks yang dibaca.

  6.2 Mengenal pasti pelbagai genre penulisan.

  Peribahasa :

  . bagai bulanjatuh

  ke riba

  . yang indahkhabar

  daripada rupa. sambil

  menyelamminum air

  . buah mulut

  JPP/ Rancangan Tahunan/ BM/ Thn. 4/ Versi BT/ 2011 / S.REVATHY 21

 • 8/7/2019 RT BM SJK T4

  22/46

  RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SJK (T)

  TAHUN 4

  Aras 2i) Mengenal pasti kata , frasa , peribahasa , dan

  ayat yang digunakan dalam sesuatu genre.

  6.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi

  sampingan daripada teks.

  Aras 3i) Mengenal pasti dan menyatakan mesej penulis

  berdasarkan teks yang dibaca.

  8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat

  majmuk dalam sesuatu penulisann teks tentangsesuatu tajuk.

  Aras 3

  i) Menulis karangan prosa.

  Sebutan dan

  Intonasi :

  8.3 Menulis perkataann dan ayat denganmenggunakan tulisaan berangkai yang kemas.

  Aras 2i) Menulis ayat dengan menggunnakan tulisan

  berangkai dengan kemas dan cantik.

  9.1 Mengambil imlak bahan yang diperdengarkan.

  Aras 2

  i) Mengimlak pelbagai jenis ayat yang

  JPP/ Rancangan Tahunan/ BM/ Thn. 4/ Versi BT/ 2011 / S.REVATHY 22

 • 8/7/2019 RT BM SJK T4

  23/46

  RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SJK (T)

  TAHUN 4

  diperdengarkan.

  10.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi)

  termasuk e-mel yang mudah ,menarik danbermakna.

  Aras 2i) Membina ayat topik dan ayat huraian untuk

  membina perenggan yang lengkap.

  10.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan.

  Aras 3

  i) Mengenal pasti dan membetulkan kesilapanpenggunaan penanda wacana dalam penulisan.

  MINGGU

  22, 23 & 24

  UNIT 8

  Tema :

  HARGAILAH

  KESIHATAN

  Tajuk :

  . Aduh,

  Gatalnya

  Pada akhir

  pelajaran ini ,murid dapat :

  Membentang-kan fakta

  denganmemberikan

  alasan yangsesuai.

  membaca teks

  bukan sastera

  dengan sebutan

  3.2 Menghuraikan maklumat dengan alasan yang

  sesuai.

  Aras 1i) Mengembangkan idea tentang sesuatu perkara

  dengan memberikan alasan yang sesuai.

  Aras 2

  i) Membentangkan fakta tentang sesuatu topicdengan ulasann yang wajar.

  Aras 3

  i) Menjelaskan pendapat tentang sesuatu topic

  dengan mengemukakan bukti yang wajar.

  Tatabahasa :

  . Kata tanya

  . Kata penegas

  . Ayat Tanya

  Peribahasa :. Simpulan

  bahasa

  Kosa kata :

  . bintik-bintik

  . parasit

  Ilmu :

  . Sains perubatan

  Nilai :

  . Kebersihan fizikaldan mental

  Peraturan

  Sosiobudaya :

  KBT :

  KB :

  JPP/ Rancangan Tahunan/ BM/ Thn. 4/ Versi BT/ 2011 / S.REVATHY 23

 • 8/7/2019 RT BM SJK T4

  24/46

  RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SJK (T)

  TAHUN 4

  Kepala

  . Penjagaan

  Hidung

  . Badan

  Cergas MindaCerdas

  dan intonasi

  yang betul.

  menyatakan isipentingberdasarkan

  bahan yang

  dibaca.

  membina ayattunggal dan

  ayat majmukberdasarkan

  tajuk.

  5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengansebutan dan intonasi yang betul dan lancar

  serta memahami perkara yang dibaca.

  Aras 2

  i) Membaca lancar teks bukan sastera dan tekssastera iaitu sajak dengan sebutan dan

  intonasi yang betul.

  ii) Menyatakan isi penting berdasarkan bahan

  yang dibaca.

  . perumah

  . resdung

  . mucus

  . penyedut

  hampa

  gas

  . organ deria

  . organ

  pernafasan

  . ilustrasi

  . Mengitlak

  . Menjana idea

  . Membuat inferenns

  Pembelajaran

  Kontruktivisme

  TKP :

  . Interpersonal

  BCB :

  . Merujuki kamusdan halaman

  kandungan

  6.1 Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkanmaklumat bagi tajuk yang sedang dikaji

  termasuk maklumat daripada internet.

  Aras 1

  i) Merujuk kamus untuk mencari maknaperkataan dan meneliti ejaan yang tepat

  mengikut susunan perkataan.

  Aras 2i) Meneliti isi kandungan dan sinopsis untuk

  mendapatkan maklumat.

  Sebutan dan

  Intonasi :

  JPP/ Rancangan Tahunan/ BM/ Thn. 4/ Versi BT/ 2011 / S.REVATHY 24

 • 8/7/2019 RT BM SJK T4

  25/46

  RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SJK (T)

  TAHUN 4

  6.2 Mengenal pasti pelbagai genre penulisan.

  Aras 2

  i) Mengenaal pasti kata , frasa , peribahasa, danayat yang digunakan dalam sesuatu genre.

  8.2 Membiina dan menulis ayat tunggal dan ayatmajmuk dalam sesuatu penulisann teks tentang

  sesuatu tajuk.

  Aras 1

  i) Membina ayat tunnggal dan ayat majmukberdasarkan tajuk.

  JPP/ Rancangan Tahunan/ BM/ Thn. 4/ Versi BT/ 2011 / S.REVATHY 25

 • 8/7/2019 RT BM SJK T4

  26/46

  RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SJK (T)

  TAHUN 4

  JPP/ Rancangan Tahunan/ BM/ Thn. 4/ Versi BT/ 2011 / S.REVATHY 26

 • 8/7/2019 RT BM SJK T4

  27/46

  RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SJK (T)

  TAHUN 4

  JPP/ Rancangan Tahunan/ BM/ Thn. 4/ Versi BT/ 2011 / S.REVATHY

  Aras 2i) Membina perenggan dengan ayat tunggal dan

  ayat majmuk.

  Aras 3

  i) Menulis karangan prosa.

  11.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yangmenarik dalam sebuah karya.

  Aras 3i) Mengulas perkara menarik dalam karya.

  27

 • 8/7/2019 RT BM SJK T4

  28/46

  RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SJK (T)

  TAHUN 4

  MINGGU

  25, 26 & 27

  UNIT 9

  Tema :

  MAKANANBERKHASIAT

  HIDUP

  SIHAT

  Tajuk :

  . Sayur-sayuran

  . Susu

  . Buah-buahan

  Pada akhirpelajaran ini ,

  murid dapat :

  mengenal pasti

  keperluan dan

  menyatakankuantitinya

  dengan jelas.

  menggunakankata umum dan

  kata istilah yangbetul semasa

  berurusan.

  berbincang

  tentang sesuatu

  isu danmemberikan

  pandangan.

  membaca tekspelbagai laras

  bahasa dengan

  sebutan danintonasi yang

  betul.

  1.6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasamenjalankan transaksi dalam urusan harian

  untuk mendapatkan barangan danperkhidmatan.

  Aras 1i) Mengenal pasti keperluan dan menyatakannya

  dengan jelas.

  ii) Menggunakan ayat yang sesuai untuk

  mendapatkan barangan dan perkhidmatan.

  Aras 2i) Menggunakan kata dan istilah yang betul

  semasa berurusan.

  4.1 Mengemukakan idea, pandangan dan pendapat

  tentang sesuaatu perkara secara terperinci ,tepat dan tersusun.

  Aras 1

  i) Mengamati topik sesuatu isu untuk

  memberikan pandangan yang relevan.

  5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengansebutan dan intonasi yang betul dan lancar

  serta memahami perkara yang dibaca.

  Tatabahasa :

  . Kata seru

  . Apitan

  Kosa kata :

  . dicelur

  . serat

  . kerdas

  . kacang kelisa

  . diabetes

  . sejat

  . jus

  . halwa

  . ulser

  . difteria

  Ilmu :. Kesihatan

  . PJK

  Nilai :

  . Hemah tinggi

  . Patuh kepadaperaturan dan

  undang-undang

  . Peka terhadap isusocial

  Peraturan

  Sosiobudaya :--------

  KBT :KB :

  . Membuatkeputusan

  . Membuat hipotesis

  . Menjana idea

  PembelajaranKontekstual

  BCB :

  . Membuat rujukan

  . Meringkaskan

  JPP/ Rancangan Tahunan/ BM/ Thn. 4/ Versi BT/ 2011 / S.REVATHY 28

 • 8/7/2019 RT BM SJK T4

  29/46

  RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SJK (T)

  TAHUN 4

  mengenal pasti

  sumber

  maklumat

  berdsarkan .

  menulis

  karanganberdasarkan

  gambar.

  Aras 3

  i) Membaca lancer teks pelbagai laras bahasadengan sebutan dan intonasi yang betul serta

  gaya yang sesuai.

  maklumat

  ii) Menjawab soalan pemahaman berdasarkan

  teks yang dibaca.

  6.1 Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkanmaklumat bagi tajuk yang sedang dikaji

  termasuk maklumat daripada internet.

  Aras 3

  i) Meneliti prakata, glosari dan bibliografi untukmendapatkan maklumat.

  6.2 Mengenal pasti pelbagai genre penulisan.

  Aras 2i) Mengenal pasti kata, frasa, peribahasa, dan

  ayat yang digunakan dalam sesuatu genre

  6.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isisampingan daripada teks.

  Sebutan dan

  Intonasi :

  . Membaca tekspelbagai laras

  JPP/ Rancangan Tahunan/ BM/ Thn. 4/ Versi BT/ 2011 / S.REVATHY 29

 • 8/7/2019 RT BM SJK T4

  30/46

  RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SJK (T)

  TAHUN 4

  Aras 1

  i) Membaca dan menyatakan fakta yang terdapatdalam teks.

  8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal

  dan ayat majmuk.

  Aras 1

  i) Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayatberdasarkan topik yang diberikan.

  8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayatmajmuk dalam sesuatu penulisann teks tentang

  sesuatu tajuk.

  Aras 3

  i) Menulis karangan prosa.

  9.1 Mengambil imlak yang diperdengarkan.

  Aras 3

  i) Mengambil imlak berdasarkan teks yangdiperdengarkan dengan ejaan dan tanda baca

  yang betul.

  10.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa an puisi)termasuk e-mel yang mudah ,menarik dan

  bermakna.

  JPP/ Rancangan Tahunan/ BM/ Thn. 4/ Versi BT/ 2011 / S.REVATHY 30

 • 8/7/2019 RT BM SJK T4

  31/46

  RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SJK (T)

  TAHUN 4

  Aras 1

  i) Mengenal pasti maklumat daripada pelbagaisumber berdasarkan tajuk.

  ii) Menyusun isi mengikut perenggan menjadikan

  karangan yang lengkap.

  10.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan.

  Aras 1

  i) Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan

  ejaan perkataan dann tanda baca dalam teks.

  26.07. 2011 & 27. 07. 2011 UJIAN BULANAN

  29. 07 2011 PERSIAPAN UNTUK PERKHEMAHAN

  MINGGU

  28, 29 & 30

  UNIT 10

  Tema :

  WIRA

  NEGARA

  Tajuk :

  . Jaguh

  Pada akhir

  pelajaran ini ,

  murid dapat :

  beruding

  dengan sopanbagi

  mendapatkanpersetujuan

  semasaberurusan.

  menyampaikan

  1.6 Menyatakaa sesuatu kemahuan semasa

  menjalankan transaksi dalam urusan harian

  untuk mendapatkan barangan danperkhidmatan.

  Aras 3i) Berunding dengan sopan untuk mendapatkanpersetujuan dalam berurusan.

  2.2 Melaporkan sesuatu perkara denganmenggunakan bahasa yang sesuai dan tepat.

  Aras 1

  Tatabahasa :

  . Kata perintah

  . Kata terbitan

  dan

  apitan. Tandasempang

  Kosa kata :

  . pelari pecut

  . gergasi

  Ilmu :

  . Sejarah sukan

  . Geografi

  . Sejarah

  Nilai :

  . Cinta akan negara

  Peraturan

  Sosiobudaya :

  JPP/ Rancangan Tahunan/ BM/ Thn. 4/ Versi BT/ 2011 / S.REVATHY31

 • 8/7/2019 RT BM SJK T4

  32/46

  RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SJK (T)

  TAHUN 4

  Olahraga

  . Menawan

  PuncakDunia

  . PejuangTanah Air

  sesuatu perkara

  atau beritasecara ringkas

  dengan bahasayang betul.

  membaca

  contohbeberapa genre

  dan menyatakanciri

  penulisannyayang baik.

  membaca dan

  menentukan isi

  penting dan isisampingan serta

  menyatakanmesej

  penulisnya.

  memurnikan

  hasil penulisanrakan denganmembetulkan

  kesilapan ejaan,perkataan, dan

  tanda baca.

  menulis

  i) Memberitahu sesuatu berita secara ringkas

  dengan mengguakan bahasa yang betul.

  Aras 2

  i) Menyampaikan perkara-perkara penting

  tentang sesuatu peristiwa.

  6.2 Mengenal pasti pelbagai genre penulisan.

  Aras 3

  i) Membaca dan megecam isi penting dan isisampingan daripada pelbagai bahan.

  6.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi

  sampingan daripada teks.

  Aras 2

  i) Membaca dan mengecaam isi penting dan isisampingan daripada pelbagai bahan bacaan.

  olahraga

  . semangat waja

  . saingan

  . jurusan

  . gamelan

  . sirih junjung

  . tragis

  . gugur

  . mengintip

  . penjenayah

  KBT :

  KB :. Membanding dan

  membezakan. Membuat

  kesimpulan

  . Menjana idea

  KMDTKP :

  . Interpersonal

  JPP/ Rancangan Tahunan/ BM/ Thn. 4/ Versi BT/ 2011 / S.REVATHY

  32

 • 8/7/2019 RT BM SJK T4

  33/46

  RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SJK (T)

  TAHUN 4

  karangan yang

  lengkapberdasarkan

  tajuk yangdiberikan.

  Aras 3

  i) Mengenal pasti dan menyatakan mesej penulisberdasarkan teks yang dibaca.

  8.1 Membina dan menulis perkataan , ayat tunggal

  dan ayat majmuk.

  Aras 1

  i) Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayatberdasarkan topik yang diberikan.

  8.2 Membiina dan menulis ayat tunggal dan ayatmajmuk dalam sesuatu penulisann teks tentang

  sesuatu tajuk.

  Aras 2

  i) Membina perenggan dengan ayat tunggal danayat majmuk.

  10.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa an puisi)

  termasuk e-mel yang mudah ,menarik danbermakna.

  Aras 3

  Sebutan dan

  Intonasi :

  JPP/ Rancangan Tahunan/ BM/ Thn. 4/ Versi BT/ 2011 / S.REVATHY

  33

 • 8/7/2019 RT BM SJK T4

  34/46

  RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SJK (T)

  TAHUN 4

  iii) Menulis karangan berdasarkan tajuk yang

  diberikan.

  10.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan.

  Aras 1i) Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan

  ejaan perkataan, dan tanda baca dalam teks.

  1.08.2011AWAL RAMADHAN

  MINGGU

  31, 32 & 33

  UNIT 11

  Tema :

  NIKMAT

  KEMERDE-

  KAAN

  Tajuk :

  . SalamMerdeka

  . Cemerlang,

  Pada akhir

  pelajaran ini ,murid dapat :

  berceritadengan

  penghayatan,sebutan, dan

  intonasi yang

  sesuai dan jelas.

  mengemukakanpendapat yang

  kukuh untukmenjelaskan

  idea dalamperbincangan.

  2.1 Bercerita menggunakan kata, frasa, ayat serta

  sebutan dan intonasi yang betul.

  Aras 3i) Mempersembahkan cerita dengan sebutan ,

  intonasi , dan pennghayatan yang sesuai.

  ii) Menyatakan ramalan kesudahan cerita sesuatu

  peristiwa dengan bahasa yang betul.

  4.1 Mengemukakan idea, pandangan dan pendapattentang sesuaatu perkara secara terperinci ,

  tepat dan tersusun.

  Aras 2

  i) Mengemukaan pendapat bagi menjelaskan ideatentang isu perbincangan

  Tatabahasa :

  . Ayat suruhan

  danayat larangan

  Kosa kata :

  .

  pengisytiharaan. budiman. generasi

  . ditempa

  . tabik hormati

  . melafazkan

  . tsunami

  Ilmu :

  . Sejarahkemerdekaan

  Nilai :

  . Hormat dan setiakepada pemimpin ,

  raja dan Negara

  . Citakan negara

  Kewarganegaraan

  PeraturanSosiobudaya :

  KBT :

  JPP/ Rancangan Tahunan/ BM/ Thn. 4/ Versi BT/ 2011 / S.REVATHY

  34

 • 8/7/2019 RT BM SJK T4

  35/46

  RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SJK (T)

  TAHUN 4

  Gemilang ,

  Terbilang.

  . ErtiKemerdekaan

  membaca

  beberapa genre

  dan mejelaskanciri penulisanyang baik.

  membaca dan

  menyatakanmaklumat yang

  tersurat dantersirat.

  meneliti perkarayang menarik

  dalam bahanyang ditonton

  atau dibaca.

  Aras 3i) Memberikan respons tentang sesuatu isu yang

  dibincangkan dengan mengemukakan alasanyang sesuai.

  6.2 Mengenal pasti pelbagai genre penulisan.

  Aras 3

  i) Membaca dan megecam isi penting dan isisampingan daripada pelbagai bahan.

  . dicuit

  . tanggal

  . warganegara. terlanjur

  Peribahasa. Bidalan

  KB :

  . Menganalogi

  . Menilai

  . Menjana idea

  TKP :

  . Interpersonal

  . Muzik

  7.1 Membaca dan menerangkan maksud

  kandungan teks yang tersurat dan tersurat.

  Aras 1

  i) Menyatakan maklumat yang tersuratdan tersirat berdasarkan teks yang dibaca

  Aras 2

  i) Menjelaskan maksud yang tersurat dan yang

  Sebutan dan

  Intonasi :

  JPP/ Rancangan Tahunan/ BM/ Thn. 4/ Versi BT/ 2011 / S.REVATHY

  35

 • 8/7/2019 RT BM SJK T4

  36/46

  RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SJK (T)

  TAHUN 4

  tersirat berdasarkan bahann yang dibaca.

  8.1 Membina dan menulis perkataan , ayat tunggal

  dan ayat majmuk.

  Aras 1

  i) Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayatberdasarkan topik yang diberikan.

  8.2 Membiina dan menulis ayat tunggal dan ayatmajmuk dalam sesuatu penulisann teks tentang

  sesuatu tajuk.

  Aras 3i) Menulis karangan prosa.

  9.1 Mengambil imlak yang diperdengarkan.

  Aras 3i) Mengambil imlak berdasarkan teks yang

  diperdengarkan dengan ejaan dan tanda baca

  yang betul.

  11.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yangmenarik dalam sesebuah karya.

  Aras 1

  i) Meneliti perkara yang menarik dalam bahan

  yang ditonton atau dibaca.

  JPP/ Rancangan Tahunan/ BM/ Thn. 4/ Versi BT/ 2011 / S.REVATHY

  36

 • 8/7/2019 RT BM SJK T4

  37/46

  RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SJK (T)

  TAHUN 4

  27. 08. 2011 4.09.2011

  CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

  16. 09. 2011

  HARI MALAYSIA

  MINGGU

  34, 35 & 36

  UNIT 12

  Tema :

  DUNIAMAYA

  Tajuk :

  . Kafe Siber

  . Laman WebKeluarga

  . Sahabat

  Siber

  Pada akhirpelajaran ini ,

  murid dapat :

  berunding

  dengan sopanuntuk

  mendapatkan

  persetujuan.

  Menyatakan

  cadangan untukmenyelesaikanmasalah.

  menyatakan isi penting dan isi

  sampingan yang

  terdapat dalam

  1.6 Menyatakaa sesuatu kemahuan semasamenjalankan transaksi dalam urusan harian

  untuk mendapatkan barangan dan

  perkhidmatan.

  Aras 3

  i) Berunding dengan sopan untuk mendapatkanpersetujuan dalam berurusan.

  2.1 Bercerita menggunakan kata , frasa , ayat serta

  sebutan dan intonasi yang bik dan jelas.

  Aras 3ii) Menyatakan ramalan kesudahan sesuatuperistiwa dengan menggunakan bahasa yang

  betul.

  2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan

  menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat.

  Tatabahasa :

  . Kata hubung

  . Ayat majmukgabungan

  . Kata ganda

  separa

  Penjodoh

  bilangan

  Kosa kata :

  . kafe siber. mengundurdiri

  . berunding

  . terpinga-pinga

  . jeriji

  . bergegas

  Ilmu :

  . Teknologi

  maklumat

  Nilai :

  . Patuh kepadaperaturan dan

  undang-undang. Kesederhanaan

  . Berterima kasih

  PeraturanSosiobudaya :

  KBT :KB :

  . Mengesan

  kecondonganpendapat

  JPP/ Rancangan Tahunan/ BM/ Thn. 4/ Versi BT/ 2011 / S.REVATHY

  37

 • 8/7/2019 RT BM SJK T4

  38/46

  RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SJK (T)

  TAHUN 4

  teks.

  membuat

  kesimpulanberdasarkanteks.

  menulis

  karangan

  perbahasandengan format

  dan gaya bahasayang betul.

  menyatakankeistimewaan,

  kekuatan , dan

  kelemahankarya yang

  dibaca.

  Aras 3

  i) Mengemukakan cadangan untukmenyelesaikan masalah berdasarkan sesuatu

  perkara dengan jelas.

  6.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi

  sampingan daripada teks.

  Aras 1i) Membaca dan menyatakan fakta yang terdapat

  dalam teks.

  Aras 2

  i) Membaca dan mengecaam isi penting dan isisampingan daripada pelbagai bahan bacaan.

  . sembang siber

  . dunia maya

  . koleksi. bersimpati

  . Mengkonsepsikan

  . Meramal

  Kemahiran Teknologidan

  Maklumat

  7.1 Membaca dan menerangkan maksud

  kandungan teks yang tersurat dan tersurat.

  Aras 3

  i) Membuat kesimpulan tentang maksud tersurat

  Sebutan dan

  Intonasi :

  JPP/ Rancangan Tahunan/ BM/ Thn. 4/ Versi BT/ 2011 / S.REVATHY

  38

 • 8/7/2019 RT BM SJK T4

  39/46

  RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SJK (T)

  TAHUN 4

  dan tersirat.

  8.3 Menulis perkataann dan ayat dengan

  menggunakan tulisaan berangkai yang kemas.

  Aras 2

  i) Menulis ayat dengan menggunakan tulisanberangkai dengan kemas dan cantik.

  8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat

  majmuk dalam sesuatu penulisann teks tentang

  sesuatu tajuk.

  Aras 3i) Menulis karangan prosa.

  10.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa an puisi)

  termasuk e-mel yang mudah ,menarik danbermakna.

  Aras 3

  i) Menulis karangan berdasarkan tajuk yang

  diberikan.

  10.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan.

  Aras 2

  i) Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan

  struktur ayat.

  JPP/ Rancangan Tahunan/ BM/ Thn. 4/ Versi BT/ 2011 / S.REVATHY

  39

 • 8/7/2019 RT BM SJK T4

  40/46

  RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SJK (T)

  TAHUN 4

  11.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yangmenarik dalam sesebuah karya.

  Aras 1

  i) Meneliti perkara yang menarik dalam bahan

  yang ditonton atau dibaca.

  MINGGU

  37, 38 & 39

  UNIT 13

  Tema :

  BIJAK

  MENGIRA

  Tajuk :

  . Uniknya

  Sempoa

  . Kalkulator

  untuk KakLong

  . Mari Belajar

  Mencongak

  Pada akhir

  pelajaran ini ,murid dapat :

  mengemukakancadangan untuk

  menyelesaikan

  masalah denganayat yang jelas.

  membaca teks

  dengan sebutandan intonasi

  yang betul

  dengan gayayang sesuai.

  membina ayattopik dan ayat

  huraian untukmenghasilkan

  karangan yang

  2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan

  menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat.

  Aras 3

  i) Mengemukakan cadangan untukmenyelesaikan masalah berdasarkan sesuatu

  perkara dengan

  3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu

  perkara atau tajuk dengan menggunakan kata ,istilah , frasa , struktur ayat yang betul , dan

  laras bahasa yang sesuai.

  Aras 3i) Menentukan fakta yang sesuai tentang sesuatu

  topic yang dibincangkan.

  ii) Membentangkan maklumat yang diperoleh

  dengan ayat yang tepat.

  3.2 Menghuraikan maklumat dengan alasan yang

  sesuai.

  Tatabahasa :

  . Kata arah

  . Kata ganda

  berentak

  Peribahasa. Pepatah

  Kosa kata :

  . salah faham

  . dekak-dekak

  . melelapkan

  . nota ringkas

  . tawar-menawar

  . pasar raya

  . kuselitkan

  . kalkulator

  Ilmu :

  . Matematik

  Nilai :

  . Kejujuran

  . Kasih saying

  . Kerajinan

  Peraturan

  Sosiobudaya :

  KBT :KB :

  . Membuat urutan

  . Meramal

  . Membuat hipotesis

  TKP :

  . Logik-Matematik

  JPP/ Rancangan Tahunan/ BM/ Thn. 4/ Versi BT/ 2011 / S.REVATHY

  40

 • 8/7/2019 RT BM SJK T4

  41/46

  RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SJK (T)

  TAHUN 4

  lengkap.

  menulis laporan

  dengan formatdan gaya bahasayang betul.

  Aras 3i) Menjelaskan pendapat tentang sesuatu topic

  dengan mengemukakan bukti yang wajar.

  5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan

  sebutan dan intonasi yang betul danmemahami perkara yang.

  Aras 1

  i) Menerangkan makna perkataan , rangkai kata ,

  dan ayat.

  . disudahkan

  . canggih

  . bengkel

  5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengansebutan dan intonasi yang betul dan lancar

  serta memahami perkara yang dibaca.

  Aras 3i) Membaca lancer teks pelbagai laras bahasa

  dengan sebutan dan intonasi yang betul serta

  gaya yang sesuai.

  ii) Menjawab soalan pemahaman berdasarkanteks yang dibaca.

  7.1 Membaca dan menerangkan maksud

  Sebutan danIntonasi :

  JPP/ Rancangan Tahunan/ BM/ Thn. 4/ Versi BT/ 2011 / S.REVATHY

  41

 • 8/7/2019 RT BM SJK T4

  42/46

  RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SJK (T)

  TAHUN 4

  kandungan teks yang tersurat dan tersurat.

  Aras 2

  i) Menjelaskan maksud yang tersurat dan yangtersirat berdasarkan bahann yang dibaca.

  10.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa an puisi)termasuk e-mel yang mudah ,menarik dan

  bermakna.

  Aras 2

  i) Membina ayat topic dan ayat huraian untukmenghasilkan perenggan yang lengkap.

  10.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan.

  Aras 2

  i) Mengenal pasti dan membetulkan kesilapanstruktur ayat.

  11.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang

  menarik dalam sesebuah karya.

  Aras 2

  i) Menyatakan pendapat tentang yang menarikdalam bahan yang diitonton atau dibaca.

  JPP/ Rancangan Tahunan/ BM/ Thn. 4/ Versi BT/ 2011 / S.REVATHY

  42

 • 8/7/2019 RT BM SJK T4

  43/46

  RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SJK (T)

  TAHUN 4

  24. 10 . 2011 28. 10. 2011HARI DEEPAVALI

  MINGGU

  40 & 41

  UNIT 14

  Tema :

  ALAM

  SEMESTA

  Tajuk :

  . Sang Mentari

  . Aku Bulan

  di LangitMalam

  . Misi ke

  Marikh

  Pada akhir

  pelajaran ini ,murid dapat :

  menyampaikanmaklumat yang

  diperolehdengan ayat

  yang tepat.

  mengemukakan pendapat untuk

  menjelaskan

  idea tentang isuyang

  dibincangkan.

  Membuatkesimpulan

  tentang maksudtersurat dan

  tersirat

  berdasarkaanteks dan

  gambar.

  menullis

  2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan

  menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat.

  Aras 2i) Menyampaikan perkara-perkara penting

  tentang sesuatu peristiwa.

  3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu

  perkara atau tajuk dengan menggunakan kata ,istilah , frasa , struktur ayat yang betul , dan

  laras bahasa yang sesuai.

  Aras 3

  i) Menentukan fakta yang sesuai tentang sesuatutopic yang dibincangkan.

  ii) Membentangkan maklumat yang diperoleh

  dengan ayat yang tepat.

  4.1 Mengemukakan idea, pandangan dan pendapat

  tentang sesuaatu perkara secara terperinci,tepat dan tersusun.

  Aras 2

  i) Mengemukakan pendapat bagi menjelaskan

  idea tentang isu perbincangan

  Tatabahasa :

  . Kata pembenar

  . Kata naf

  . Kata majmuk

  . Kata majmukketerangan

  Peribahasa. Kata hikmat

  Kosa kata :

  . mentari

  . busana

  . berbalam

  . fotosintesis

  . bulan penuh

  . gravity

  . celoteh

  . sfera

  . bacteria

  . atmosfera

  . berhijrah

  Ilmu :

  . Sains

  Nilai :

  . Kepercayaan

  kepada Tuhan

  . Kejujuran

  . Tanggungjawab

  Peraturan

  Sosiobudaya :

  ------

  KBT :KB :

  . Menghubung kait

  . Membuat hipotesis

  . Menganalisis

  KMD

  TKP :

  . Naturalis

  JPP/ Rancangan Tahunan/ BM/ Thn. 4/ Versi BT/ 2011 / S.REVATHY

  43

 • 8/7/2019 RT BM SJK T4

  44/46

  RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SJK (T)

  TAHUN 4

  karangan

  autobiografidengan baik.

  mengulas syairyang telah

  dibaca.

  menulis

  perenggandengan tulisan

  berangkai.

  Aras 3i) Memberikan respons tentang sesuatu isu yang

  dibincangkan dengan mengemukakan alasanyang sesuai.

  . memantau

  6.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi

  sampingan daripada teks.

  Aras 3

  i) Mengenal pasti dan menyatakan mesej penulisberdasarkan teks yang dibaca.

  7.1 Membaca dan menerangkan maksud

  kandungan teks yang tersurat dan tersurat.

  Aras 2

  i) Menjelaskan maksud yang tersurat dan yangtersirat berdasarkan bahann yang dibaca.

  Aras 3

  i) Membuat kesimpulan tentang maksud ayat

  yang tersurat dan tersirat berdasarkan teks

  Sebutan dan

  Intonasi :

  . Intonasi dan

  nadasyair

  JPP/ Rancangan Tahunan/ BM/ Thn. 4/ Versi BT/ 2011 / S.REVATHY

  44

 • 8/7/2019 RT BM SJK T4

  45/46

  RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SJK (T)

  TAHUN 4

  bahan grafik.

  8.2 Membiina dan menulis ayat tunggal dan ayat

  majmuk dalam sesuatu penulisann teks tentangsesuatu tajuk.

  Aras 3i) Menulis karangan prosa.

  8.3 Menulis perkataan dan ayat dengan

  menggunakan tulisan berangkai yang kemas.

  Aras 3i) Menulis perenggan dengan menggunakan

  tulisan berangkai dengan kemas dan cantik.

  10.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan

  puisi)termasuk e-mel yang mudah , menarik , dan

  bermakna.

  Aras 3

  i) Menulis karangan berdasarkan tajuk yangdiberikan.

  11.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang

  menarik dalam sesebuah karya.

  JPP/ Rancangan Tahunan/ BM/ Thn. 4/ Versi BT/ 2011 / S.REVATHY

  45

 • 8/7/2019 RT BM SJK T4

  46/46

  RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SJK (T)

  TAHUN 4

  Aras 2

  i) Menyatakan pendapat tentang yang menarikdalam bahan yang diitonton atau dibaca.

  Aras 3

  i) Mengulas perkara menarik dalam karya.

  ULANGKAJI & PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

  JPP/ Rancangan Tahunan/ BM/ Thn. 4/ Versi BT/ 2011 / S.REVATHY

  46