rpt t4 2012

Download RPT T4 2012

Post on 05-Apr-2018

229 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/2/2019 RPT T4 2012

  1/13

 • 8/2/2019 RPT T4 2012

  2/13

  Rancangan Pelajaran Sains Pertanian Tingkatan 4 ( Tahun 2012 )

  Mencadangkan cara-cara mengatasi masalahberkaitan isu pertanian di Malaysia.

  4

  56 Peranan Institusi Dalam

  Pembangunan Pertanian

  Aras 1 :Menyatakan peranan institusi kerajaan danswasta dalam pembangunan pertanian:PenyeliaanBantuan kewanganPemasaran

  Menyediakan infrastrukturKhidmat nasihat dan latihanPenyelidikan dan pembangunan

  Aras 2 :Menghuraikan peranan institusi kerajaan danswasta dalam pembangunan pertanian.

  Mengumpul risalah institusipertanian pertanian

  Menjalankan kajian kesmengenai satu institusi

  pertanian tempatan.

  Lawatan

  Melengkapkan pengurusangrafik

  BAB 2 : FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN DANHASIL TUMBUHAN

  Minggu(Tarikh) Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran

  Cadangan AktivitiPembelajaran

  5

  01 Pengenalan

  Aras 1 :Menyatakan faktor yang mempengaruhipertumbuhan dan hasil pertumbuhan:

  Iklim

  Tanah

  Biosis

  Genetik

  Pengawalatur pertumbuhanAras 2 :Menjelaskan faktor yang mempengaruhipertumbuhan dan hasil tumbuhan.

  Sumbangsaran

  Soalan - penyoalan

  2 IklimAras 1 :Mengenalpasti unsur iklim yang mempengaruhipertumbuhan dan hasil tumbuhan

  Sumbangsaran

  Panitia Sains Pertanian SMK SIMPANGAN, BELURAN . 2

 • 8/2/2019 RPT T4 2012

  3/13

  Rancangan Pelajaran Sains Pertanian Tingkatan 4 ( Tahun 2012 )

  6

  7

  a) Cahaya Aras 1 :Menamakan proses yang dipengaruhi cahayayang memberi kesan terhadap pertumbuhan danhasil tumbuhan:0 Fotosintesis1 Kefotokalaan

  Menjalankan eksperimen untuk menunjukkancahaya diperlukan untuk fotosintesis

  Menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhipenerimaan cahaya oleh tumbuhan:

  Keluasan permukaan daun

  Susunan daun

  Topografi

  Naungan

  Menyenaraikan kaedah-kaedah yang digunakanbagi penerimaan cahaya yang optimum:

  Memilih tapak

  Menanam pada jarak yang sesuai.

  Menyediakan sokongan

  Mengawal rumpai

  Membekalkan cahaya buatan/tiruan. Menanam tanaman selingan

  Mencantas.

  Aras 2:Menghuraikan proses fotosintesis dankefotokalaan.

  Menginterprestasi pemerhatian eksperimenmenunjukkan cahaya diperlukan untuk fotosintesis

  Menghuraikan factor-faktor yang mempengaruhipenerimaan cahaya oleh tumbuhan.

  Menghuraikan kaedah-kaedah yang digunakanbagi penerimaan cahaya yang optimum.

  Aras 3:Menerangkan faktor-faktor yang mempengaruhifotosintesis dan kefotokalaan.

  Membuat inferens eksperimen menunjukkancahaya diperlukan untuk fotosintesis.

  Slaid/gambar

  Membuat pemerhatian ke ataspokok bunga hiasan yangmenerima tempoh cahayayang berbeza (cth: Kek Hwa)

  Amali : Menguji kehadirankanji dalam daun hijau.Manual Amali No.1

  Melengkapkan pengurusangrafik

  Membuat pemerhatian dancatatan terhadap tumbuh-tumbuhan di kawasansekolah.

  Penjagaan tanaman dikawasan sekolah.

  8 b) Suhu

  Aras 1:Menjelaskan bagaimana suhu memberi kesanterhadap:0 percambahan1 transpirasi2 kual iti hasil tumbuhan3 fizikal tumbuhan

  Menyatakan kaedah yang digunakan untukmendapatkan suhu yang sesuai:0 memilih tapak1 menyediakan naungan2 menyediakan sungkupan

  Membuat rujukan eksperimenkeperluan percambahan bijibenih dalam mata pelajaranSains Tingkatan 1 3.

  Lawatan

  Membuat naungan /sungkupan kepada tanamanyang sedia ada di sekolah.

  Tunjukcara / foto/ slaid

  Panitia Sains Pertanian SMK SIMPANGAN, BELURAN . 3

 • 8/2/2019 RPT T4 2012

  4/13

  Rancangan Pelajaran Sains Pertanian Tingkatan 4 ( Tahun 2012 )

  9

  c) HujanAras 1:Menjelaskan bagaimana air memberi kesanterhadap:0 Fotosintesis1 Penyerapan dan translokasi nutrien2 Transpirasi3 Kesegahan sel

  Menyatakan kaedah untuk mendapatkan bekalanair yang optimum :

  Pengairan

  Penyaliran

  Penjadualan masa menanamAras 2:Menerangkan bagaimana air memberi kesanterhadap :0 Fotosintesis4 Penyerapan dan translokasi nutrien5 Transpirasi1 Kesegahan sel

  Menghuraikan kaedah untuk mendapatkanbekalan air yang optimum.

  Eksperimen makmal untukmenunjukkan kesan airterhadap kesegahan sel.

  Melengkapkan pengurusangrafik

  Sumbangsaran

  10 UJIAN TOPIKAL 1

  11 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

  12 d) AnginAras 1:Menjelaskan bagaimana angin memberi kesanterhadap:2 Transpirasi3 Pendebungaan4 Penyebaran penyakit dan perosak5 Fizikal tumbuhan

  Menyenaraikan amalan-amalan yang digunakanuntuk mengelakkan daripada cedera ribut:

  Mengadakan pengadang angin Memilih tapak

  Menyediakan sokongan

  Menanam pada jarak yang sesuai

  Aras 2:Menjelaskan amalan yang digunakan untukmengelakkan daripada cedera ribut:

  Foto / Slaid

  Simulasi

  13

  2.3 Tanah

  0 Pengenalan

  1 Kepentingan tanah

  Aras 1:Mentakrifkan tanah

  Mengenalpasti lapisan-lapisan profil tanah lazim.

  Menyatakan kepentingan tanah:0 Sokongan mekanik

  1 Bekalan nutrien2 Bekalan oksigen dan air

  Aras 2:Melakar dan melabel lapisan-lapisan profil tanahlazim

  Membincangkan kepentingan tanah.

  Foto / slaid

  Perbincangan dalamkumpulan

  Panitia Sains Pertanian SMK SIMPANGAN, BELURAN . 4

 • 8/2/2019 RPT T4 2012

  5/13

  Rancangan Pelajaran Sains Pertanian Tingkatan 4 ( Tahun 2012 )

  142 Komponen tanah Aras 1:

  Menyatakan peratus komponen tanah:3 Bahan mineral (45 %)4 Bahan organik (5 %)5 Udara (25 %)6 Air (25 %)

  Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan butirpepejal tanah secara mendapan

  Aras 2:Membincangkan komponen tanah dankepentingannya.

  Menginterpretasi data dan pemerhatianeksperimen untuk menunjukkan butir pepejaltanah secara mendapan

  Melakar carta paimenunjukkan peratuskomponen tanah

  Menjalankan eksperimensecara berkumpulan untukmenunjukkan butir pepejaltanah

  15

  16

  3 Sifat fizikal tanah

  Warna

  Tekstur

  Struktur

  Aras 1 :Menyatakan kepentingan warna tanah

  Mentakrifkan tekstur tanah

  Mentakrifkan struktur tanah

  Aras 2 :Menerangkan kepentingan tekstur tanah

  Menerangkan kepentingan struktur tanah

  Aras 3 :Menentukan kelas tekstur tanah menggunakan :7 Kaedah medan8 Kaedah mendapan

  Pemerhatian terhadapbeberapa sampel tanahMenentukan tekstur tanah

  dengan cara merasa dengantangan

  Menentukan tekstur tanahsecara mendapan

  Menjalankan eksperimenuntuk membandingkan kadarpengaliran air dan keupayaanmenyimpan air bagi teksturtanah yang berlainan

  Foto / rajah

  Segi Tiga Tekstur TanahManual Amali No.2

  4 Sifat kimia tanah Aras 1 :Mentakrifkan pH tanah

  Menjelaskan bagaimana pH memberi kesanterhadap:0 Ketersediaan nutrien1 Aktiviti mikrob2 Penyakit tumbuhan

  Menyenaraikan faktor-faktor yang menyebabkankeasidan tanah:0 Kandungan bahan induk1 Larutresapan2 Penggunaan baja kimia3 Pereputan bahan organik

  4 Penambahan asid karbonik dan asid5 nitrik6 Respirasi akar dan organisma tanah

  Menjalankan eksperimen menguji pH tanahmenggunakan kaedah:0 Meter pH1 Larutan penunjuk

  Sumbangsaran

  Menginterpretasi cartaketersediaan nutrientumbuhan

  Melengkapkan pengurusangrafik

  Menjalankan eksperimenuntuk menentukan pH tanahmenggunakan meter pH danlarutan penunjukManual Amali No.3Manual Amali No.4

  Panitia Sains Pertanian SMK SIMPANGAN, BELURAN . 5

 • 8/2/2019 RPT T4 2012

  6/13

  Rancangan Pelajaran Sains Pertanian Tingkatan 4 ( Tahun 2012 )

  17Unsur perlu untuk pertumbuhantumbuhan

  Aras 1 :Mentakrifkan pH unsur makro dan unsur mikro

  Menyenaraikan unsur-unsur makro dan mikrountuk pertumbuhan tumbuhan

  Menyatakan peranan unsur makro N, P dan KMenyatakan gejala kekurangan unsur makro N, Pdan K

  Aras 2 :Menghubungkait gejala kekurangan nutriendengan unsur makro

  Sumbangsaran

  Slaid/foto tanamanmenunjukkan gejalakekurangan unsure makro

  Melengkapkan pengurusangrafik

  Memadankan gejalakekurangan nutrien denganunsur yang berkenaan

  18

  19

  Amalan untuk membaiki keadaantanah

  Aras 1 :Menyatakan cara membaiki keadaan tanah;

  Pembajaan

  Pengapuran

  Pemugaran

  Pencegahan dan pengawalan hakisantanah

  Menyatakan jenis baja dan menamakan contohbaja0 Baja organik1 Baja kimia

  Mentakrifkankan baja lurus, baja lengkap, bajasebatian dan baja campuran.

  Mentakrifkan gred baja.

  Menghitung kuantiti nutrien dalam baja lurus.

  Menyatakan cara membaja0 Taburan1 Alur 2 Poket3 Semburan daun (foliar)

  Menyatakan tujuan pengapuran

  Mengumpul dan melabelsampel baja kimia, bajaorganik dan bahan kapur

  Tunjuk cara beberapa kaedahpembajaan.

  Tunjukcara kaedahpengapuran

  Foto / slaid

  Peta minda

  Panitia Sains Pertanian SMK SIMPANGAN, BELURAN . 6

 • 8/2/2019 RPT T4 2012

  7/13

  Rancangan Pelajaran Sains Pertanian Tingkatan 4 ( Tahun 2012 )

  20

  Menamakan bahan kapur0 Batu kapur 1 Kapur tohor 2 Kapur mati

  Menyatakan faktor yang perlu dipertimbangkansebelum melakukan pengapuran:

  Jenis tanaman

  Jenis bahan kapur

  Jenis tanah

  Kandungan bahan organikMenyatakan peringkat pemugaran dan tujuannya:

  Pemugaran primer

  Pemugaran sekunderMengenalpasti alat-alat pemugaran primer dansekunder

  Menyatakan jenis hakisan tanah oleh agen air :

  Hakisan permukaan

  Hakisan alur

  Hakisan lurah

  Menyatakan prinsip pencegahan dan pengawalan

  hakisan:Melindungi permukaan tanahMengelakkan pengaliran airMengurangkan kelajuan larian air

  Menyatakan kaedah pencegahan danpengawalan hakisan tanah oleh air:

  Mena