rpt sej t1

44
RPT DAN PENTAKSIRAN PPPM SEJARAH TINGKATAN 1 SMK LABIS 2015 MINGGU / BULAN TEMA /BAB / TAJUK / SUBTAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI / I THINK / KBAT UNSUR & TINGKAH LAKU PATRIOTISME PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) JANUARI M1 - 3 11/1/- 29/1 BAB 1 SEJARAH DAN KITA a. Kemahiran sejarah i. Definisi sejarah ii. Ciri-ciri sejarah iii. Sumber sejarah iv. Kaedah pengkajian sejarah Memahami kemahiran sejarah Aras 1 1.1. Mendefinisikan istilah sejarah 1.2. Menyenaraikan ciri-ciri sejarah 1.3. Mentakrifkan dan memberi contoh sumber sejarah 1.4. Menyatakan kaedah pengkajian sejarah Aras 2 2.1. Menggunakan istilah yang berkaitan dengan masa 2.2. Memberi contoh peristiwa-peristiwa bersejarah 2.3. Mengelaskan kaedah pengkajian sejarah Aras 3 3.1. Mentafsir peristiwa Kajian Teks : Mencari definisi sejarah Perbincangan : Merumus definisi sejarah Peta Minda : Ciri-ciri Sejarah Kajian Gambar : Sumber sejarah Catatan : Kajian Sejarah Tempatan dilaksanakan secara Kerja Kursus dari Tingkatan 3 I-Think : Peta Buih Berbangga dengan warisan Negara Menghargai tinggalan sejarah BAND DESKRIPTOR 1 Menyatakan secara ringkas maklumat yang berkaitan dengan pengertian sejarah, konsep masa dan kepentingan sejarah 2 Menerangkan dengan jelas tentang sumber sejarah dan ciri-ciri sejarah 3 Menghurai dan membuat rumusan yang mudah beserta contoh yang sesuai berkaitan dengan kaedah pengkajian sejarah

Upload: cahaya-kismis

Post on 05-Dec-2015

328 views

Category:

Documents


5 download

DESCRIPTION

rancangan pelajaran tahunan

TRANSCRIPT

Page 1: RPT SEJ T1

RPT DAN PENTAKSIRAN PPPM SEJARAH TINGKATAN 1 SMK LABIS 2015

MINGGU / BULAN

TEMA /BAB /TAJUK /

SUBTAJUKHASIL PEMBELAJARAN

CADANGANAKTIVITI / I THINK /

KBAT

UNSUR & TINGKAH LAKU PATRIOTISME

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

(PBS)

JANUARI

M1 - 311/1/- 29/1

BAB 1

SEJARAH DANKITA

a. Kemahiransejarah

i. Definisi sejarahii. Ciri-ciri sejarahiii. Sumber sejarahiv. Kaedah pengkajian sejarah

Memahami kemahiran sejarahAras 1

1.1. Mendefinisikan istilah sejarah1.2. Menyenaraikan ciri-ciri sejarah1.3. Mentakrifkan dan memberi

contoh sumber sejarah1.4. Menyatakan kaedah pengkajian

sejarah

Aras 2

2.1. Menggunakan istilah yang berkaitan dengan masa

2.2. Memberi contoh peristiwa-peristiwa bersejarah

2.3. Mengelaskan kaedah pengkajian sejarah

Aras 3

3.1. Mentafsir peristiwa sejarah3.2. Mengelaskan sumber sejarah3.3. Mengelaskan peristiwa sejarah

dan bukan sejarah3.4. Mengaplikasikan kemahiran

sejarah dalam pengkajian sejarah

Kajian Teks :Mencari definisisejarah

Perbincangan :Merumus definisisejarah

Peta Minda :Ciri-ciri Sejarah

Kajian Gambar :Sumber sejarahCatatan :Kajian SejarahTempatandilaksanakansecara Kerja Kursusdari Tingkatan 3

I-Think :Peta BuihPeta DakapPeta Pokok

KBAT : MenganalisisMenilaiMengaplikasiMencipta

Berbangga dengan warisan Negara

Menghargai tinggalan sejarah

BAND DESKRIPTOR

1

Menyatakan secara ringkas maklumat yang berkaitan dengan pengertian sejarah, konsep masa dan kepentingan sejarah

2 Menerangkan dengan jelas tentang sumber sejarah dan ciri-ciri sejarah

3

Menghurai dan membuat rumusan yang mudah beserta contoh yang sesuai berkaitan dengan kaedah pengkajian sejarah

Page 2: RPT SEJ T1

RPT DAN PENTAKSIRAN PPPM SEJARAH TINGKATAN 1 SMK LABIS 2015

M41/2–5/2

b. Kepentingansejarah

i. Tujuanii. Faedah

Memahami kepentingan sejarahAras 1

1.1. Menyenaraikan tujuan dan faedah mempelajari sejarah

1.2. Menyusun kejayaan-kejayaan negara yang menjadi kebanggaan kita

Aras 2

2.1. Membincangkan peristiwa bersejarah

2.2. Mengelaskan iktibar daripada peristiwa bersejarah tersebut

Aras 3

3.1. Mengilustrasikan suasana negara pada tahun 2020

Perbincangan :

Ciri-ciri warisanbangsa

Bangga dengan sejarah Negara

Melahirkan rasa bangga dan cinta akan tanah air

BAND DESKRIPTOR

1

Menyatakan secara ringkas maklumat yang berkaitan dengan pengertian sejarah, konsep masa dan kepentingan sejarah

Page 3: RPT SEJ T1

RPT DAN PENTAKSIRAN PPPM SEJARAH TINGKATAN 1 SMK LABIS 2015

MINGGU / BULAN

TEMA /BAB /TAJUK /

SUBTAJUKHASIL PEMBELAJARAN

CADANGANAKTIVITI / I THINK /

KBAT

UNSUR & TINGKAH LAKU PATRIOTISME

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

(PBS)

FEBRUARI

M5 – 68/2 – 19/2

TEMA 1 : ZAMAN PRASEJARAH DAN KEAGUNGAN KESULTANAN MELAYU MELAKA

BAB 2

1.1 ZamanPrasejarah

a. Paleolitikb. Mesolitikc. Neolitikd. Zaman Logam

Mengetahui tahap perkembangan zaman prasejarah

Aras 1

1.1. Menyatakan tahap perkembangan zaman prasejarah

1.2. Menyebut nama peralatan pada zaman prasejarah

1.3. Menyatakan lokasi penempatan zaman prasejarah

Aras 2

2.1. Membandingkan tahap-tahap zaman prasejarah dari segi petempatan, aktiviti ekonomi dan peralatan

2.2. Memberi sebab pemilihan gua sebagai tempat tinggal

Aras 3

3.1. Membuat inferens tentang keistimewaan zaman prasejarah

KajianGambar/Ilustrasi :

Melakar peralatandan senjata zamanpra sejarah

Membina GarisMasa:

Zaman prasejarah

Kajian Peta:

Melabel lokasipenempatan zamanprasejarah

I-Think :Peta AlirPeta PokokPeta DakapPeta Buih Berganda

KBAT : MenganalisisMenilaiMengaplikasiMencipta

Semangat gigih danBerdikari

Bekerja keras dan yakin diri

BAND DESKRIPTOR

1Menyatakan secara ringkas maklumat yang berkaitan dengan tahap-tahap Zaman Prasejarah

2 Menerangkan dengan jelas tentang ciri-ciri Zaman Prasejarah

3

Menghurai dan membuat rumusan yang mudah beserta contoh yang sesuai berkaitan dengan kehidupan manusia pada Zaman Prasejarah

4

Mengenal pasti persamaan dan perbezaan secara sistematik serta membuat rumusan yang sesuai berkaitan dengan tahap Zaman Prasejarah dari segi petempatan, aktiviti ekonomi dan peralatan

Page 4: RPT SEJ T1

RPT DAN PENTAKSIRAN PPPM SEJARAH TINGKATAN 1 SMK LABIS 2015

MINGGU / BULAN

TEMA /BAB /TAJUK /

SUBTAJUKHASIL PEMBELAJARAN

CADANGANAKTIVITI / I THINK /

KBATI

UNSUR & TINGKAH LAKU

PATRIOTISME

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

(PBS)

FEBRUARI

M6 - 715/2-26/2

BAB 3

1.2 Kerajaan-kerajaanAwal di Asia Tenggara(Angkor,Champa, Funan,Srivijaya,Majapahit,Chi Tudan Kedah Tua)

a. Kerajaan agraria dankerajaan maritim- takrif- ciri-ciri- perkembangan

Aras 1

1.1. Mendefinisikan konsep agraria, maritim dan pelabuhan entrepot

1.2. Mencirikan kerajaan agraria dan kerajaan maritim

1.3. Menyebutkan lokasi kerajaan agraria dan kerajaan maritim

1.4. Memberikan contoh-contoh hasil pengeluaran (sperti Kedah Tua – pertanian padi)

1.5. Memerihalkan sistem pemerintahan dan pentadbiran kerajaan awal

Aras 2

2.1.Membandingkan ciri-ciri kerajaan maritim dan agraria

2.2.Membincangkan kepentingan pelabuhan kepada kerajaan-kerajaan awal

Aras 3

3.1. Mengkaji sebab-sebab perkembangan kerajaan agraria menjadi kerajaan maritim

3.2. Memberi rasional kewujudan kerajaan awal di tepi-tepi sungai dan pesisiran pantai

3.3. Menjana idea tentang kewujudan sistem pentadbiran yang sistematik

Membuat Carta :

Perbandinganantara kerajaanagrariadan kerajaanmaritim

Mengkaji Peta :

Melabel lokasikerajaan agrariadan kerajaanmaritim

I-Think :Peta Buih bergandaPeta Pokok

KBAT : MenganalisisMenilaiMengaplikasiMencipta

Kemegahan terhadap tamadun awal

Menghargai sumbangan tamadun awal kita

BAND DESKRIPTOR

1

Menyatakan secara ringkas maklumat yang berkaitan dengan bentuk kerajaan awal di Asia Tenggara

2

Menerangkan dengan jelas tentang faktor perkembangan kerajaan agraria dan kerajaan maritime

4

Mengenal pasti persamaan dan perbezaan secara sistematik serta membuat rumusan yang sesuai berkaitan dengan ciri-ciri kerajaan agraria dengan kerajaan maritim dari aspek lokasi, kegiatan ekonomi dan kemahiran Masyarakat

MINGGU / BULAN

TEMA /BAB /TAJUK /

HASIL PEMBELAJARANCADANGAN

AKTIVITI / I THINK / UNSUR & TINGKAH

LAKU PENTAKSIRAN BERASASKAN

SEKOLAH

Page 5: RPT SEJ T1

RPT DAN PENTAKSIRAN PPPM SEJARAH TINGKATAN 1 SMK LABIS 2015

SUBTAJUK KBAT PATRIOTISME (PBS)

M8 – 91/3 – 12/3

b. Sistempemerintahan dan pentadbiran kerajaan awal

Aras 1

1.1.Mendefinisikan konsep agraria, maritim dan pelabuhan entrepot

1.2.Mencirikan kerajaan agraria dan kerajaan maritim

1.3.Menyebutkan lokasi kerajaan agraria dan kerajaan maritim

1.4.Memberikan contoh-contoh hasil pengeluaran (seperti Kedah Tua – pertanian padi)

1.5.Memerihalkan sistem pemerintahan dan pentadbiran kerajaan awal

Aras 2

2.1. Membandingkan ciri-ciri kerajaan maritim dan agraria

2.2. Membincangkan kepentingan pelabuhan kepada kerajaan-kerajaan awal

Aras 3

3.1. Mengkaji sebab-sebab perkembangan kerajaan agraria menjadi kerajaan maritim

3.2. Memberi rasional kewujudan kerajaan awal di tepi-tepi sungai dan pesisiran pantai

3.3. Menjana idea tentang kewujudan sistem pentadbiran yang sistematik

Membuat Carta :

Perbandingan antara kerajaan agraria dan kerajaan maritim

Mengkaji Peta :Melabel lokasikerajaan agraria dan kerajaan maritim

Kemegahan terhadap tamadun awal

Menghargai sumbangan tamadun awal kita

3

Menghurai dan membuat rumusan yang mudah beserta contoh yang sesuai berkaitan dengan ciri pentadbiran kerajaan awal Asia Tenggara

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1( 13/3 – 21/3)

MINGGU / BULAN

TEMA /BAB /TAJUK /

HASIL PEMBELAJARAN CADANGANAKTIVITI / I THINK /

UNSUR & TINGKAH LAKU

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

Page 6: RPT SEJ T1

RPT DAN PENTAKSIRAN PPPM SEJARAH TINGKATAN 1 SMK LABIS 2015

SUBTAJUK KBAT PATRIOTISME (PBS)

MAC

M10 - 1122//3-2/4

BAB 4

1.3 ZamanKesultananMelayu Melaka

a. PengasasanKesultanan Melayu Melaka

i. KedatanganParameswaraii. Asal usulMelakaiii. ParameswaramembinaMelaka

Aras 1

1.1. Memerihalkan peristiwa pengasasan Kesultanan Melayu Melaka

1.2. Menceritakan asal usul nama Melaka

1.3. Menceritakan perjalanan Parameswara dari Palembang ke Melaka

1.4. Menyatakan kegigihan dan wawasan Parameswara

Aras 2

2.1. Menerangkan tindakan Parameswara dalam usaha membina Melaka

2.2. Membandingkan sejarah pengasasan Kesultanan Melayu Melaka berdasarkan pelbagai sumber

Aras 3

3.1. Membuat justifikasi pemilihan Melaka sebagai sebuah kerajaan

3.2. Membuat inferens tentang kepentingan sifat kepemimpinan dalam pembinaan negara

Kajian Peta :

Melakar tunjuk arah perjalanan Parameswara hingga ke Melaka

Simulasi :

Pemilihan Melaka sebagai sebuah petempatan

Melukis/Ilustrasi :

Keadaan Melaka sebagai kampungnelayan

I-Think :Peta Bulat

KBAT : MenganalisisMenilaiMengaplikasiMencipta

Kemimpinan berwawasan

Berbangga dengan pemimpin yang berwibawa dan berwawasan

Kegigihan untuk mencapai cita-cita

Berkeyakinan terhadap ciri-ciri kegemilangan negara kita

BAND DESKRIPTOR

1

Menyatakan secara ringkas maklumat yang berkaitan dengan pengasasan Kesultanan Melayu Melaka

2Menerangkan dengan jelas tentang faktor kemajuan Kesultanan Melayu Melaka

MINGGU / BULAN

TEMA /BAB /TAJUK /

HASIL PEMBELAJARAN CADANGANAKTIVITI / I THINK /

UNSUR & TINGKAH LAKU

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

Page 7: RPT SEJ T1

RPT DAN PENTAKSIRAN PPPM SEJARAH TINGKATAN 1 SMK LABIS 2015

SUBTAJUK KBAT PATRIOTISME (PBS)

M125/4 – 9/4

BAB 5b. KegemilanganMelaka

i. Sistempentadbiran- SistemPembesarEmpat Lipatan

Aras 1

1.1. Mendefinisikan konsep Pembesar Empat Lipatan

1.2. Memadankan jawatan dan peranan pembesar di Melaka

Aras 2

2.1. Membuktikan Sistem Pentadbiran Pembesar Empat Lipatan adalah sistematik

Aras 3

3.1. Membuat inferens tentang sistem Pembesar Empat Lipatan dengan sistem Jemaah Menteri sekarang

Carta Aliran :

Melakar rajah sistemPentadbiran Pembesar Empat Lipatan

Melukis/Ilustrasi :

Kedudukan pembesar berempat di Melaka ketika menghadap sultan

I-Think :Peta Pelbagai AlirPeta DakapPeta PokokPeta Buih

KBAT : MenganalisisMenilaiMengaplikasiMencipta

Tanggungjawab bersama asas kegemilangan

Berbangga dengan sistem pentadbiran negara kita

Kedaulatan negara kita

Berbangga dengan pemimpin yang berwibawa dan berwawasan

BAND DESKRIPTOR

4

Menganalisis kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka dari aspek pentadbiran dan pemerintahan serta membuat rumusan yang sesuai.

MINGGU / BULAN

TEMA /BAB /TAJUK /

SUBTAJUKHASIL PEMBELAJARAN

CADANGANAKTIVITI / I THINK /

KBAT

UNSUR & TINGKAH LAKU

PATRIOTISME

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

(PBS)

Page 8: RPT SEJ T1

RPT DAN PENTAKSIRAN PPPM SEJARAH TINGKATAN 1 SMK LABIS 2015

APRILM13 - 1412/4-23/4

ii. Pusatperdagangan

- faktor geografi- faktor diMelaka :- pentadbiran- kemudahanpelabuhan- cukaiperdagangan- mata wang- bahasa

Aras 1

1.1. Menyenaraikan faktor-faktor yang menyumbang ke arah kemunculan Melaka sebagai pusat perdagangan

1.2. Menyebut nama negara dan jenis barangan yang diperdagangkan di Melaka

1.3. Menyatakan peranan Syahbandar dalam memajukan perdagangan di Melaka

Aras 22.1. Membuktikan kepentingan faktor

geografi dalam membantu Melaka menjadi pusat perdagangan

2.2. Mengaitkan kemajuan perdagangan di Melaka dengan peranan Pembesar Empatan Lipatan\

Aras 33.1. Membandingkan sistem

perdagangan di Melaka dengan sistem perdagangan sekarang

3.2. Menilai keberkesanan Undang-undang Laut Melaka dalam memajukan perdagangan di Melaka

3.3. Membahaskan kejayaan Melaka sebagai pusat perdagangan antarabangsa

3.4. Meramalkan kegemilangan Malaysia tahun 2020 berbanding kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka sebagai pusat perdagangan

Kajian gambar :

Pelabuhan Melaka

Kajian peta :

Melakar peta yangmenunjukkan jenisbarangan dan negara yang mempunyaihubungan perdagangan dengan Melaka

Bercerita :

- Pungutan cukai di pelabuhan- Kemudahan menyimpan barang- Pengangkutan barang

Perbahasan :

Melaka sebagai pusat perdaganganbertaraf dunia

Perdagangan Melaka bertaraf dunia

Berkeyakinan Malaysia Boleh

MINGGU / BULAN

TEMA /BAB /TAJUK /

SUBTAJUKHASIL PEMBELAJARAN

CADANGANAKTIVITI / I THINK /

KBAT

UNSUR & TINGKAH LAKU

PATRIOTISME

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

(PBS)MEI

Page 9: RPT SEJ T1

RPT DAN PENTAKSIRAN PPPM SEJARAH TINGKATAN 1 SMK LABIS 2015

M15-1726/4 – 14/5

iii. Hubungan luar- Hubungan Melaka dengankerajaan Melayu yang lain(Hubungan dengan Pasai,Jawa, Siak dan Kampar)- Hubungan Melaka dengannegara luar(Hubungandengan China,Gujerat, Siam,Tanah Arabdan Ryukyu)

Aras 1

1.1. Menjelaskan konsep hubungan diplomatik

1.2. Menyenaraikan kerajaan-kerajaan Melayu lain dan negara-negara luar yang menjalinkan hubungan dengan Melaka

1.3. Memerihalkan bentuk hubungan Melaka dengan kerajaan-kerajaan Melayu lain dan negara-negara luar

Aras 2

2.1. Menerangkan kepentingan Melaka menjalinkan hubungan luar

2.2. Membandingkan bentuk hubungan Melaka dengan kerajaan Melayu dan negara luar

Aras 3

3.1. Menilai kriteria yang diutamakan oleh Melaka dalam menjalinkan hubungan dengan negara luar

3.2. Membuat andaian keadaan negara tanpa hubungan luar

Perbincangan :

Bentuk dan kesanhubungan luar

Melakar peta :

Hubungan Melakadengan kerajaanMelayu yang laindan negara luar

I-Think :Peta Pelbagai AlirPeta DakapPeta PokokPeta Buih

KBAT : MenganalisisMenilaiMengaplikasiMencipta

Kematangan dalam hubungan diplomatik

Bertindak dengan bestari

BAND DESKRIPTOR

5

Membuat penilaian berkaitan kepentingan hubungan luar Kesultanan Melayu Melaka dengan negara lainberdasarkan pelbagai sumber.Menganalisis iktibar yang diperoleh daripada kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka daripada pelbagaiaspek.

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 201517/5 – 28/5

CUTI PERTENGAHAN TAHUN 201529/5 – 13/6

MINGGU / BULAN

TEMA /BAB /TAJUK /

SUBTAJUKHASIL PEMBELAJARAN

CADANGANAKTIVITI / I THINK /

KBATI

UNSUR & TINGKAH LAKU

PATRIOTISME

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

(PBS)

Page 10: RPT SEJ T1

RPT DAN PENTAKSIRAN PPPM SEJARAH TINGKATAN 1 SMK LABIS 2015

M2014/6-18/6

iv. Penyebaran Islam

- PerkembanganIslam- Melaka sebagaipusatpenyebaranIslam- Cara MelakamenyebarkanIslam ke negaralain di AsiaTenggara

Aras 1

1.1. Menceritakan kedatangan Islam ke Melaka

1.2. Menyenaraikan faktor-faktor perkembangan agama Islam di Melaka

1.3. Menceritakan peranan Melaka dalam proses Islamisasi di Asia Tenggara

Aras 2

2.1. Membandingkan teori-teori kedatangan Islam ke Melaka

2.2. Menghubungkaitkan kegiatan perdagangan dengan penyebaran Islam

2.3. Membincangkan keberkesanan Islamisasi di Melaka

Aras 3

3.1. Menilai usaha-usaha kerajaan menerapkan nilai-nilai Islam di Malaysia

3.2. Menjana idea tentang peranan Malaysia dalam memartabatkan Islam di peringkat antarabangsa

Bercerita :

Latar belakangkedatangan Islam keMelaka

Kajian Peta :

Melakar petapenyebaran Islam di Asia Tenggara

Buku Skrap :

Gambar seni reka masjid

I-Think :Peta Pelbagai AlirPeta DakapPeta PokokPeta Buih

KBAT : MenganalisisMenilaiMengaplikasiMencipta

Keunggulan Melaka sebagai pusat penyebaran Islam

Taat kepada Tuhan

Toleransi beragama

MINGGU / BULAN

TEMA /BAB /TAJUK /

SUBTAJUKHASIL PEMBELAJARAN

CADANGANAKTIVITI / I THINK /

KBAT

UNSUR & TINGKAH LAKU PATRIOTISME

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

(PBS)

Page 11: RPT SEJ T1

RPT DAN PENTAKSIRAN PPPM SEJARAH TINGKATAN 1 SMK LABIS 2015

M2121/6-25/6

v. Pusat kegiatanintelektual

- Peranan istanasebagai pusatkegiatanintelektual- perananpemerintah

Aras 1

1.1. Mendefinisikan konsep intelektual1.2. Menyenaraikan peranan istana

sebagai pusat intelektual1.3. Menyatakan peranan bahas Melayu

sebagai bahasa lingua franca1.4. Menamakan hasil kesusasteraan

Melayu pada zaman Kesultanan Melayu Melaka

Aras 2

2.1. Mengkategorikan hasil penulisan zaman Kesultanan Melayu Melaka2.2. Membuktikan berlakunya penambahan huruf dalam tulisan jawi untuk disesuaikan dengan bahasa Melayu2.3. Membincangkan peranan pemerintah dalam usaha memperkembangan kegiatan intelektual

Aras 3

3.1. Membuat justifikasi tentang peranan istana sebagai pusat kegiatan intelektual

3.2. Membincangkan usaha-usaha kerajaan dalam memartabatkan Bahasa Melayu

Lawatan :

Replika istana Melaka

Perbincangan :

Istana raja sebagaipusat kegiatanintelektualKegemilangan pusatkegiatan intelektual

Perbahasan :

Melaka sebagaipusatperkembanganintelektual

I-Think :Peta Pelbagai AlirPeta DakapPeta PokokPeta Buih

KBAT : MenganalisisMenilaiMengaplikasiMencipta

Kegemilangan pusat kegiatan intelektual di Melaka

Menghargai ilmu dalam kehidupan

Bahasa Melayu sebagai lingua franca

Mendaulatkan Bahasa Melayu

MINGGU / BULAN

TEMA /BAB /TAJUK /

SUBTAJUKHASIL PEMBELAJARAN

CADANGANAKTIVITI / I THINK /

KBAT

UNSUR & TINGKAH LAKU PATRIOTISME

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

(PBS)

Page 12: RPT SEJ T1

RPT DAN PENTAKSIRAN PPPM SEJARAH TINGKATAN 1 SMK LABIS 2015

M2228/6-2/7

vi. Perluasan kuasa- Cara perluasankuasa- Peranan pemimpin- Kesan perluasankuasa

Aras 1

1.1. Mendefinisikan istilah perluasan kuasa

1.2. Menyenaraikan cara-cara perluasan kuasa

1.3. Melakar dan melabel empayar Melaka

1.4. Menyatakan peranan pemimpin dalam meluaskan kuasa

1.5. Menerangkan kesan perluasan kuasa Melaka

Aras 2

2.1. Membandingkan perluasan kuasa pada zaman pemerintahan Sultan Muzaffar Syah dan Sultan Mansur Syah

2.2. Menjelaskan keberkesanan cara perluasan kuasa Melaka

Aras 3

3.1. Membahaskan peranan dan sumbangan Tun Perak dalam perluasan kuasa Melaka

3.2. Mengulas kewajaran perluasan kuasa hari ini

Melabel Peta :

Kawasan EmpayarMelaka

Perbincangan :

Kepentingankedaulatan negara

I-Think :Peta Pelbagai AlirPeta DakapPeta PokokPeta Buih

KBAT : MenganalisisMenilaiMengaplikasiMencipta

Kecemerlangan kepemimpinan

Menghargai jasa dan perjuangan tokoh negara

Pemikiran strategik

Bertindak dengan bestari

Kesetiaan kepada Negara

Melahirkan perasaan setia kepada raja dan negara

MINGGU / BULAN

TEMA /BAB /TAJUK /

SUBTAJUKHASIL PEMBELAJARAN

CADANGANAKTIVITI / I THINK /

KBAT

UNSUR & TINGKAH LAKU PATRIOTISME

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

(PBS)

Page 13: RPT SEJ T1

RPT DAN PENTAKSIRAN PPPM SEJARAH TINGKATAN 1 SMK LABIS 2015

M23-255/7-23/7

BAB 6c. Kemerosotan Melakai. Kepemimpinan

Pemimpinan yang tidak jelas dalam angkatan tenteraTidakmempunyai‘commandwords’ yang

berstruktur dan teratur dalam tentera

Pasukan tenterayang tidaberstrukturseperti : tenterabergajah, tenterapemamah dantentera berkuda

ii. Pentadbiraniii. Perpaduaniv. Peralatan perangv. Kedatangan Portugis

- Sebab kedatangan

- Serangan ke atas Melaka

Aras 1

1.1. Memerihalkan kemerosotan Kesultanan Melayu Melaka

1.2. Menyatakan sebab kedatangan Portugis ke Melaka

1.3. Menyenaraikan sebab kekalahan Melaka di tangan Portugis

1.4. Menggambarkan serangan Portugis ke atas Melaka

Aras 2

2.1. Membincangkan kepentingan perpaduan masyarakat Melaka

2.2. Membandingkan peralatan perang yang digunakan oleh Melaka dan Portugis

Aras 3

3.1. Mengulas ungkapan “Negara Malaysia Tanggungjawab Kita”

3.2 Merasionalisasikan kepentingan sistem pertahanan dalam mengekalkan kedaulatan negara

3.3. Menerangkan kepentingan kesetiaan kepada raja dan negara

Kajian Gambar :

Serangan Portugiske atas Melaka

Main Peranan :

Perpecahan dikalanganPembesar

I-Think :Peta PokokPeta AlirPeta Dakap

KBAT : MenganalisisMenilaiMengaplikasiMencipta

Bersedia berkorban untuk bangsa dan negara

Amanah dalam mempertahankan negara

Menjana keperkasaan bangsa kita

Mengamalkan perpaduan bagi mengelakkan perpecahan

BAND DESKRIPTOR

3

Menghurai dan membuat rumusan yang mudah beserta contoh yang sesuai berkaitan dengan faktor kemerosotan dan kejatuhan Kesultanan Melayu Melaka

MINGGU / BULAN

TEMA /BAB /TAJUK /

SUBTAJUKHASIL PEMBELAJARAN

CADANGANAKTIVITI / I THINK /

KBATI

UNSUR & TINGKAH LAKU PATRIOTISME

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

(PBS)

Page 14: RPT SEJ T1

RPT DAN PENTAKSIRAN PPPM SEJARAH TINGKATAN 1 SMK LABIS 2015

M2626/7-30/7

TEMA 2 : KESULTANAN MELAYU MENJADI ASAS KERAJAAN MASA KINI

BAB 7

2.1 JohormenegakkansemulakewibawaanKesultanan MelayuMelaka

a. PengasasankerajaanJohori. Penerusan warisKesultananMelayu Johorii. KebangkitanAchehiii. PersainganJohor denganAcheh danPortugis

Aras 11.1. Menyatakan kesan kejatuhan

Melaka 1.2. Menceritakan usaha-usaha

menegakkan semula kewibawaan Kesultanan Melayu Melaka

1.3. Menceritakan mengenai pengasasan Empayar Johor

1.4. Mengetahui lokasi ibukota Kerajaan Johor

1.5. Menyatakan sebab-sebab kebangkitan Acheh

1.6. Menyenaraikan kuasa-kuasa yang terlibat dalam Perang Tiga Segi

Aras 2

2.1. Menghubungkaitkan Kerajaan Johor, Acheh dan Melaka dalam Perang Tiga Segi

2.2. Membincangkan kedudukan tanah jajahan Melaka selepas kejatuhan Melaka

2.3. Menjelaskan kegigihan dan keberanian pemimpin untuk mendapatkan semula Melaka

Aras 33.1. Mengupas sebab pihak Johor

danMelaka tidak pernah bekerjasama untuk menentang Portugis

3.2. Mentafsir kekuatan Kota A Famosa dalam pertahanan Portugis

Bercerita :

-PengasasanKerajaan Johor-Usahamengembalikankedaulatan Melaka

Kajian Peta :

Perang Tiga Segi

I-Think :Peta PokokPeta AlirPeta Dakap

KBAT : MenganalisisMenilaiMengaplikasiMencipta

Bersikap cekal dan tabah

Keberanian dan Ketabahan dalam perjuangan

Mengamalkan sikap tidak berputus asa

BAND DESKRIPTOR

1Menyatakan dengan ringkas maklumat yang berkaitan dengan pengasasan kerajaan Johor

MINGGU / BULAN

TEMA /BAB /TAJUK /

SUBTAJUKHASIL PEMBELAJARAN

CADANGANAKTIVITI / I THINK /

KBAT

UNSUR & TINGKAH LAKU PATRIOTISME

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

(PBS)

Page 15: RPT SEJ T1

RPT DAN PENTAKSIRAN PPPM SEJARAH TINGKATAN 1 SMK LABIS 2015

M272/8 – 6/8

b. Kegemilangankerajaan JohormengukuhkanketuananMelayu

i. Pusat perdaganganii. PerkembanganpersuratanMelayu

Aras 1

1.1. Menyenaraikan faktor-faktor yang menyumbang kepada kebangkitan Johor sebagai pusat perdagangan

1.2. Memerihalkan keadaan pelabuhan Johor

1.3. Menyenaraikan hasil penulisan zaman kegemilangan kerajaan Johor

Aras 2

2.1.Menghuraikan peranan Johor sebagai pusat kegiatan ekonomi serantau

2.2.Membincangkan peranan Johor sebagai pusat keilmuan

Aras 3

3.1 Mencetuskan idea-idea baru ke arah penerusan kegemilangan KesultananMelayu Johor

Kajian gambar :

Pelabuhan Riau

Perbincangan :

Sumbangan karyapenulisan zamankegemilangankerajaan Johor

Kegemilangan warisan Kesultanan Melayu

Menyanjungi dan memelihar warisan Kesultanan Melayu

Menghargai warisan karya agung bangsa kita

BAND DESKRIPTOR

2

Menerangkan dengan jelas tentang kegemilangan kerajaan Johor dalam aspek perdagangan dan persuratan Melayu

MINGGU / BULAN

TEMA /BAB /TAJUK /

SUBTAJUKHASIL PEMBELAJARAN

CADANGANAKTIVITI / I THINK /

KBAT

UNSUR & TINGKAH LAKU PATRIOTISME

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

(PBS)

Page 16: RPT SEJ T1

RPT DAN PENTAKSIRAN PPPM SEJARAH TINGKATAN 1 SMK LABIS 2015

M28 - 299/8-20/8

c. Kemerosotan kerajaan Johor

i. Perebutan kuasaii. PenglibatanBugis dalampemerintahanJohoriii. PengaruhSyarikatHindia TimurBelanda

Aras 1

1.1. Memerihalkan perebutan kuasa yang menyebabkan kemerosotan kerajaan Johor

1.2. Menceritakan penglibatan Bugis dalam pemerintahan Johor

1.3. Menceritakan tentang Perang Johor – Jambi

1.4. Menyatakan pengaruh Syarikat Hindia Timur Belanda di Johor

Aras 2

2.1.Menghuraikan peranan Bugis dalam Kerajaan Johor

2.2.Menerangkan tindakan pemerintah untuk mengurangkan pengaruh Bugis di Johor

Aras 3

3.1.Mewajarkan tindakan Raja Sulaiman meminta bantuan Bugis untuk mengembalikan takhta Johor

Perbincangan :

Faktor yang membawa kemerosotan Johor

Kepentingan perpaduan untuk kestabilan negara

Taat dan setia kepada negara

Berwaspada terhadap anasir yang boleh merosakkan negara

Kepentingan perpaduan

Mengamalkan sikap bersatupadu

BAND DESKRIPTOR

3

Menghuraikan serta membuat rumusan yang mudah tentang faktor kemerosotan kerajaan Johor

4

Menganalisis serta membuat rumusan yang sesuai berkaitan dengan faktor kemerosotan kerajaan Johor

5

Membuat penilaian berkaitan kesan hubungan kerajaan Johor dengan kuasa luar berdasarkan pelbagaisumber.

Menghuraikan iktibar yang diperoleh daripada sejarah kerajaan Johor daripada pelbagai aspek.

MINGGU / BULAN

TEMA /BAB /TAJUK /

SUBTAJUKHASIL PEMBELAJARAN

CADANGANAKTIVITI / I THINK /

KBAT

UNSUR & TINGKAH LAKU

PATRIOTISME

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

(PBS)

Page 17: RPT SEJ T1

RPT DAN PENTAKSIRAN PPPM SEJARAH TINGKATAN 1 SMK LABIS 2015

M30-3123/8-3/9

2.2 Latar belakangpembentukankerajaan kerajaanMelayu

BAB 8

a. Kerajaan-kerajaanMelayu yang tuai. Kedahii. Pahangiii. Perak

Aras 1

1.1. Menceritakan asal-usul nama kerajaan-kerajaan Melayu

1.2. Menceritakan pengasasan kerajaan-kerajaan Melayu tua dan kerajaan Melayu baru

1.3. Menyatakan lokasi kerajaan-kerajaan Melayu

Aras 2

2.1.Menghubungkait kerajaan-kerajaa Melayu dari aspek pengasasan

Aras 3

3.1 Merasionalkan asal-usul nama kerajaan-kerajaan Melayu

Perbincangan :

Latar belakang pembentukankerajaan-kerajaan Melayu yang tua dan kerajaan-kerajaan Melayu yang baru

Kajian Buku Teks :

Asal usul nama kerajaan Melayu tua dan kerajaan Melayu baru

Kajian Peta :

Malakar dan melabelkan lokaksi kerajaan-kerajaan Melayu tua dan kerajaan Melayu baru

Buku Skrap :

Bendera negeri Jata negeri Lambang negeri

Kebanggaanterhadap warisan kita

Menghargai warisan budaya negeri-negeri Melayu

Keunikan kerajaan kerajaan Melayu

Berbangga dengan kepelbagaian warisan sejagat negara

BAND DESKRIPTOR

1

Menyatakan dengan ringkas maklumat yang berkaitan dengan latar belakang kerajaan Melayu yang tua dan yang baharu

5

Menghuraikan iktibar yang diperoleh daripada sejarah kerajaan-kerajaan Melayu daripada pelbagai aspek.

MINGGU / BULAN

TEMA /BAB /TAJUK /

SUBTAJUKHASIL PEMBELAJARAN

CADANGANAKTIVITI / I THINK /

KBAT

UNSUR & TINGKAH LAKU

PATRIOTISME

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

(PBS)

Page 18: RPT SEJ T1

RPT DAN PENTAKSIRAN PPPM SEJARAH TINGKATAN 1 SMK LABIS 2015

M32-336/9-17/9

b. Kerajaan-kerajaanMelayu yang baru

i. Terengganuii. Kelantaniii. Selangoriv. NegeriSembilan

Aras 1

1.1. Menceritakan asal-usul nama kerajaan-kerajaan Melayu

1.2. Menceritakan pengasasan kerajaan-kerajaan Melayu tua dan kerajaan Melayu baru

1.3. Menyatakan lokasi kerajaan-kerajaan Melayu

Aras 2

2.1.Menghubungkait kerajaan-kerajaan Melayu dari aspek pengasasan

Aras 3

3.1.Merasionalkan asal-usul nama kerajaan-kerajaan Melayu

Perbincangan :

Latar belakangpembentukankerajaan-kerajaanMelayu yang tua dan kerajaan-kerajaanMelayu yang baru

Kajian Buku Teks :

Asal usul namakerajaan Melayu tuadan kerajaan Melayu baru

Kajian Peta :

Malakar danmelabelkan lokaksikerajaan-kerajaanMelayu tua dankerajaan MelayubaruBuku Skrap :

- Bendera negeri- Jata negeri- Lambang negeri

Kebanggaanterhadap warisan kita

Menghargai warisan budaya negeri-negeri Melayu

Keunikan kerajaan kerajaan Melayu

Berbangga dengan kepelbagaian warisan sejagat negara

BAND DESKRIPTOR

1

Menyatakan dengan ringkas maklumat yang berkaitan dengan latar belakang kerajaan Melayu yang tua dan yang baharu

5

Menghuraikan iktibar yang diperoleh daripada sejarah kerajaan-kerajaan Melayu daripada pelbagai aspek.

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 218/9 – 26/9

MINGGU / BULAN

TEMA /BAB /TAJUK /

SUBTAJUKHASIL PEMBELAJARAN

CADANGANAKTIVITI / I THINK /

KBAT

UNSUR & TINGKAH LAKU

PATRIOTISME

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

(PBS)

Page 19: RPT SEJ T1

RPT DAN PENTAKSIRAN PPPM SEJARAH TINGKATAN 1 SMK LABIS 2015

SEPT

M34-3527/9-8/10

BAB 9

2.3 WarisanKesultanan Melayu

a. Sistem pemerintahan dan pentadbiran

i. Negeri-negeriMelayuii. NegeriSembilan

Aras 11.1. Mendefinisikan konsep daulat

dan tulah1.2. Menyenaraikan ciri-ciri yang

mengukuhkan daulat1.3. Menamakan alat-alat kebesaran

negeri-negeri Melayu1.4. Mengumpul maklumat tentang

peranan pembesar di peringkat jajahan dan daerah

1.5. Menceritakan peranan pemimpin agama dan magis

1.6. Menerangkan peranan Ketua Penggawa dan Ketua Kampung

1.7. Membina struktur pentadbiran Kerajaan-Kerajaan Melayu dan Negeri Sembilan

1.8. Memerihalkan sistem pentadbiran Negeri Sembilan

Aras 22.1.Membandingkan sistem

pentadbiran Kerajaan Melaka dan Negeri Sembilan

2.2.Menghubungkaitkan konsep daulat dengan pengukuhan kuasa sultan

Aras 33.1. Membuktikan kewujudan amalan

demokrasi dalam Adat Perpatih3.2. Menghubungkaitkan sistem

pemerintahan dengan keamanan dan kemajuan negara

Pengurusan grafik :

Sistem pentadbiranNegeri-negeri Melayudan Negeri Sembilan

Kepatuhan kepada undang-undang dan pentadbiran

Mematuhi peraturan dan undang-undang

BAND DESKRIPTOR

4

Menganalisis serta membuat rumusan yang sesuai berkaitan dengan warisan Kesultanan Melayu Melaka dalam aspek pentadbiran, perundangan, ekonomi dan sosiobudaya dalam kerajaan-kerajaan Melayu

6

Mengemukakan idea yang bernas dan perancangan yang sesuai untuk mengangkat martabat warisan budayabangsa ke peringkat antarabangsa.

MINGGU / BULAN

TEMA /BAB /TAJUK /

SUBTAJUKHASIL PEMBELAJARAN

CADANGANAKTIVITI / I THINK /

KBAT

UNSUR & TINGKAH LAKU

PATRIOTISME

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

(PBS)

Page 20: RPT SEJ T1

RPT DAN PENTAKSIRAN PPPM SEJARAH TINGKATAN 1 SMK LABIS 2015

M3611/10-15/10

b. SistemPerundangan

i. UndangundangTidak Bertulisii. Adat Temenggungiii. Adat Perpatihiv. Undang undangbertulis

Aras 1

1.1. Menceritakan tentang latar belakang Adat Temenggung dan Adat Perpatih

1.2. Menyatakan prinsip-prinsip Adat Temenggung dan Adat Perpatih

1.3. Menyenaraikan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Hukum Kanun Melaka, Undang-undang Laut Melaka, Undang-undang 99 Perak, Undang-undang Pahang, Undangundang Kedah dan system perundangan di Kelantan

Aras 2

2.1.Membandingkan prinsip-prinsip Adat Temenggung dan Adat Perpatih

2.2.Membandingkan undang-undang adat dengan undang-undang bertulis

Aras 3

3.1.Menghuraikan kepentingan sistem perundangan dalam menjamin kesejahteraan hidup bermasyarakat

Minda :

Sistem perundangandi negeri-negeriMelayu

PerbincanganBerkumpulan :

Kepentingan undangundang

Berbangga denganwarisan negara

Menghargai Sistem perundangan tradisi

MINGGU / BULAN

TEMA /BAB /TAJUK /

SUBTAJUKHASIL PEMBELAJARAN

CADANGANAKTIVITI / I THINK /

KBAT

UNSUR & TINGKAH LAKU

PATRIOTISME

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

(PBS)

Page 21: RPT SEJ T1

RPT DAN PENTAKSIRAN PPPM SEJARAH TINGKATAN 1 SMK LABIS 2015

M3718/10-22/10

c. Kegiatanekonomi

i. Sara diri- bercucuk tanam- menangkap ikan- mengumpul hasil hutanii. Perlombonganiii. Kraftanganiii. Percukaianiv. Perdagangan- mata wang- timbangan dansukatan- pengangkutan

Aras 11.1. Mendefinisikan konsep sara diri1.2. Mengumpulkan maklumat

tentang kegiatan perlombongan, kraftangan dan perdagangan

1.3. Menyatakan jenis peralatan yang digunakan dalam menjalankan kegiatan ekonomi

1.4. Memberi contoh jenis matawang yang digunakan

1.5. Menyatakan sistem cukai yang diperkenalkan

1.6. Menamakan sistem timbangan dan sukatan

1.7. Menamakan jenis pengangkutan

Aras 22.1.Menerangkan peranan sungai

sebagai nadi perkembangan ekonomi

2.2.Mengelaskan tentang jenis matawang yang digunakan di Tanah Melayu

2.3.Menerangkan kegunaan hasil perlombongan

Aras 33.1. Menilai peranan matawang

dalam perkembangan ekonomi3.2. Membuat inferens kraftangan

sebagai warisan kebudayaan bangsa

Membina PetaMinda :

Jenis-jenis kegiatanekonomi tradisional

Kajian Gambar :

Mata wang tradisional

Simulasi :

Murid bermain congkak

Kegigihan berusahameningkatkankemakmuran negarakita

Berbangga dengan bumi kita yang bertuah

Berbangga dengan kebolehan, keupayaan dan kreativiti kita

Berusaha meningkatkan kebolehan, keupayaan dan kreativiti

MINGGU / BULAN

TEMA /BAB /TAJUK /

SUBTAJUKHASIL PEMBELAJARAN

CADANGANAKTIVITI / I THINK /

KBAT

UNSUR & TINGKAH LAKU

PATRIOTISME

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

(PBS)

Page 22: RPT SEJ T1

RPT DAN PENTAKSIRAN PPPM SEJARAH TINGKATAN 1 SMK LABIS 2015

M3825/10-29/10

d. Sosiobudaya

i. Strukturmasyarakat Melayu tradisional- Susun lapis masyarakat danfungsinyaii. Gaya hidup golonganbangsawan dan golongan rakyat

Aras 11.1. Menyatakan susun lapis

masyarakat Melayu tradisional1.2. Menyenaraikan peranan setiap

susun lapis masyarakat1.3. Menceritakan gaya hidup

golongan bangsawan dan rakyat jelata

1.4. Menyenaraikan kegiatan masa lapang

1.5. Menyatakan contoh karya persuratan

1.6. Mengumpul maklumat tentang kesenian rakyat dan adat resam

1.7. Menyatakan jenis pendidikan masyarakat Melayu tradisional

Aras 22.1.Menjelaskan struktur susun lapis

masyarakat Melayu2.2.Membandingkan kegiatan masa

lapang golongan bangsawan dengan rakyat jelata

Aras 33.1.Menerangkan amalan hidup

bermasyarakat untuk kesejahteraan

3.2.Membandingkan kegiatan masa lapang masyarakat Melayu tradisional dengan masyarakat hari ini

PerbincanganKumpulan : Peranan golongan

pemerintah dan golongan diperintah

Golongan bangsawan dan rakyat jelata

Pengurusan Grafik:

Membandingkan gaya hidup Golongan bangsawan dan golongan rakyat

Tayangan Video : Upacara kemangkat

dan pertabalan Kesenian tradisional

Melayu

Membuat BukuSkrap :

Kegiatan masalapang

Ketinggian nilaibudaya bangsa

Menghargai dan mengamalkan tradisi budaya bangsa

Bersatu dan berharmoni menjamin kesejahteraan bersama

Sentiasa bersatu-padu dalam sesebuah masyarakat

MINGGU / BULAN

TEMA /BAB /TAJUK /

SUBTAJUKHASIL PEMBELAJARAN

CADANGANAKTIVITI / I THINK /

KBAT

UNSUR & TINGKAH LAKU PATRIOTISME

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

(PBS)

Page 23: RPT SEJ T1

RPT DAN PENTAKSIRAN PPPM SEJARAH TINGKATAN 1 SMK LABIS 2015

iii. KegiatansosiobudayamasyarakatMelayutradisional- Kegiatanmasalapang- Karyapersuratan- Kesenianrakyat

Aras 11.1. Menyatakan susun lapis

masyarakat Melayu tradisional

1.2. Menyenaraikan peranan setiap susun lapis masyarakat

1.3. Menceritakan gaya hidup golongan bangsawan dan rakyat jelata

1.4. Menyenaraikan kegiatan masa lapang

1.5. Menyatakan contoh karya persuratan

1.6. Mengumpul maklumat tentang kesenian rakyat dan adat resam

1.7. Menyatakan jenis pendidikan masyarakat Melayu tradisional

Aras 22.1.Menjelaskan struktur susun

lapis masyarakat Melayu2.2.Membandingkan kegiatan

masa lapang golongan bangsawan dengan rakyat jelata

Aras 33.1.Menerangkan amalan hidup

bermasyarakat untuk kesejahteraan

3.2.Membandingkan kegiatan masa lapang masyarakat Melayu tradisional dengan masyarakat hari ini

PerbincanganKumpulan :

Peranan golongan pemerintah dan golongan diperintah

Golongan bangsawan dan rakyat jelata

Pengurusan Grafik :Membandingkan gaya hidup Golongan bangsawan dan golongan rakyat

Simulasi :

Murid bermaincongkak

Tayangan Video :

Upacara kemangkatan dan pertabalan

Kesenian tradisional Melayu

Membuat BukuSkrap :Kegiatan masalapang

Ketinggian nilaibudaya bangsa

Menghargai dan mengamalkan tradisi budaya bangsa

Bersatu dan berharmoni menjamin kesejahteraan bersama

Sentiasa bersatu-padu dalam sesebuah masyarakat

MINGGU / BULAN

TEMA /BAB /TAJUK /

SUBTAJUKHASIL PEMBELAJARAN

CADANGANAKTIVITI / I THINK /

KBAT

UNSUR & TINGKAH LAKU PATRIOTISME

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

(PBS)

Page 24: RPT SEJ T1

RPT DAN PENTAKSIRAN PPPM SEJARAH TINGKATAN 1 SMK LABIS 2015

- Adat resam- Pendidikan

Aras 11.1. Menyatakan susun lapis

masyarakat Melayu tradisional

1.2. Menyenaraikan peranan setiap susun lapis masyarakat

1.3. Menceritakan gaya hidup golongan bangsawan dan rakyat jelata

1.4. Menyenaraikan kegiatan masa lapang

1.5. Menyatakan contoh karya persuratan

1.6. Mengumpul maklumat tentang kesenian rakyat dan adat resam

1.7. Menyatakan jenis pendidikan masyarakat Melayu tradisional

Aras 22.1.Menjelaskan struktur susun

lapis masyarakat Melayu2.2.Membandingkan kegiatan

masa lapang golongan bangsawan dengan rakyat jelata

Aras 33.1.Menerangkan amalan hidup

bermasyarakat untuk kesejahteraan

3.2.Membandingkan kegiatan masa lapang masyarakat Melayu tradisional dengan masyarakat hari ini

Perbincangan Kumpulan :

Peranan golongan pemerintah dan golongan diperintah

Golongan bangsawan dan rakyat jelata

Pengurusan Grafik:Membandingkan gaya hidupGolongan bangsawan dan golongan rakyat

Simulasi :Murid bermain congkak

Tayangan Video :

Upacara kemangkatan dan pertabalan

Kesenian tradisional Melayu

Membuat Buku Skrap :Kegiatan masa apang

Ketinggian nilaibudaya bangsa

Menghargai dan mengamalkan tradisi budaya bangsa

Bersatu dan berharmoni menjamin kesejahteraan bersama

Sentiasa bersatu-padu dalam sesebuah masyarakat

MINGGU / BULAN

TEMA /BAB /TAJUK /

SUBTAJUKHASIL PEMBELAJARAN

CADANGANAKTIVITI / I THINK /

KBAT

UNSUR & TINGKAH LAKU PATRIOTISME

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

(PBS)

Page 25: RPT SEJ T1

RPT DAN PENTAKSIRAN PPPM SEJARAH TINGKATAN 1 SMK LABIS 2015

OCT

M39-402/11-12/11

BAB 10 DAN 11

2.4 Sarawak danSabah

a. Latar belakangsejarah Sarawakdan Sabah

- Pertalian Sarawak dan Sabah denganKesultanan Brunei dan Kesultanan Sulu

Aras 11.1. Menceritakan pertalian

sejarah Sarawak dan Sabah dengan Kesultanan Brunei dan Sulu

1.2. Menyenaraikan kumpulan etnik di Sarawak dan Sabah

1.3. Menyatakan lokasi petempatan kumpulan etnik di Sarawak dan Sabah

1.4. Menceritakan cara hidup dan budaya kumpulan etnik di Sarawak dan Sabah

1.5. Menyenaraikan jenis kegiatan ekonomi di Sarawak dan Sabah

Aras 22.1.Menghubungkaitkan kawasan

petempatan kumpulan etnik di Sarawak dan Sabah dengan cara hidup, budaya dan kegiatan ekonomi

Aras 33.1.Membuktikan kewujudan

budaya bermuafakat dalam kehidupan masyarakat Sarawak dan Sabah

3.2.Menjelaskan dengan contoh kewujudan kepelbagaian budaya yang menunjukkan keistimewaan masyarakat Malaysia

3.3.Menghuraikan tamu ke arah perpaduan di Sabah

Melorek dan Melabel Kawasan:

Petempatankumpulan etnik diSarawak dan Sabahdi atas peta

Kajian Gambar :

Petempatan kumpulan etnikdi Sarawak danSabah

PerbincanganKumpulan :

Kegiatan ekonomi penduduk Sarawak dan Sabah

SemangatBermasyarakat

Memanfaatkan masa lapang Permuafakatan

mengukuhkan negara kita Mengamalkan hidup bersatu

padu Kekayaan warisan budaya

Malaysia Menghargai keindahan dan

warisan budaya Malaysia Kepelbagaian kegiatan

ekonomi menjamin kesejahteraan rakyat

Sentiasa memajukan ekonomi negara

BAND DESKRIPTOR

1

Menyatakan dengan ringkas maklumat yang berkaitan dengan latar belakang negeri Sarawak

5

Menghuraikan iktibar yang diperoleh daripada sejarah kerajaan-kerajaan Melayu, Sarawak

BAND DESKRIPTOR

1

Menyatakan dengan ringkas maklumat yang berkaitan dengan latar belakang negeri Sabah

5

Menghuraikan iktibar yang diperoleh daripada sejarah kerajaan-kerajaan Melayu, Sabah

MINGGU / BULAN

TEMA /BAB /TAJUK /

SUBTAJUKHASIL PEMBELAJARAN

CADANGANAKTIVITI / I THINK /

KBAT

UNSUR & TINGKAH LAKU PATRIOTISME

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

(PBS)

Page 26: RPT SEJ T1

RPT DAN PENTAKSIRAN PPPM SEJARAH TINGKATAN 1 SMK LABIS 2015

b. Keadaanmasyarakat

- Kumpulan etnik dan petempatan

Aras 11.1. Menceritakan pertalian

sejarah Sarawak dan Sabah dengan Kesultanan Brunei dan Sulu

1.2. Menyenaraikan kumpulan etnik di Sarawak dan Sabah

1.3. Menyatakan lokasi petempatan kumpulan etnik di Sarawak dan Sabah

1.4. Menceritakan cara hidup dan budaya kumpulan etnik di Sarawak dan Sabah

1.5. Menyenaraikan jenis kegiatan ekonomi di Sarawak dan Sabah

Aras 22.1.Menghubungkaitkan kawasan

petempatan kumpulan etnik di Sarawak dan Sabah dengan cara hidup, budaya dan kegiatan ekonomi

Aras 33.1.Membuktikan kewujudan

buday bermuafakat dalam kehidupan masyarakat Sarawak dan Sabah

3.2.Menjelaskan dengan contoh kewujudan kepelbagaian budaya yang menunjukkan keistimewaan masyarakat Malaysia

3.3.Menghuraikan tamu ke arah perpaduan di Sabah

Melorek danMelabel Kawasan :

Petempatankumpulan etnik diSarawak dan Sabahdi atas peta

Kajian Gambar :

Petempatankumpulan etnikdi Sarawak danSabah

PerbincanganKumpulan :

Kegiatan ekonomi penduduk Sarawak dan Sabah

SemangatBermasyarakat

Memanfaatkan masa lapang

Permuafakatan mengukuhkan negara kita

Mengamalkan hidup bersatu padu

Kekayaan warisan budaya Malaysia

Menghargai keindahan dan warisan budaya Malaysia

Kepelbagaian kegiatan ekonomi menjamin kesejahteraan rakyat

Sentiasa memajukan ekonomi negara

BAND DESKRIPTOR

1

Menyatakan dengan ringkas maklumat yang berkaitan dengan latar belakang negeri Sarawak

5

Menghuraikan iktibar yang diperoleh daripada sejarah kerajaan-kerajaan Melayu, Sarawak

BAND DESKRIPTOR

1

Menyatakan dengan ringkas maklumat yang berkaitan dengan latar belakang negeri Sabah

5

Menghuraikan iktibar yang diperoleh daripada sejarah kerajaan-kerajaan Melayu, Sabah

MINGGU / BULAN

TEMA /BAB /TAJUK /

SUBTAJUKHASIL PEMBELAJARAN

CADANGANAKTIVITI / I THINK /

KBAT

UNSUR & TINGKAH LAKU PATRIOTISME

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

(PBS)

Page 27: RPT SEJ T1

RPT DAN PENTAKSIRAN PPPM SEJARAH TINGKATAN 1 SMK LABIS 2015

c. Kegiatansosiobudaya

- Cara hidup danbudaya (pendidikan,peraturan,kesenian, adatresam, agama dankepercayaan)

Aras 11.1. Menceritakan pertalian

sejarah Sarawak dan Sabah dengan Kesultanan Brunei dan Sulu

1.2. Menyenaraikan kumpulan etnik d Sarawak dan Sabah

1.3. Menyatakan lokasi petempatan kumpulan etnik di Sarawak dan Sabah

1.4. Menceritakan cara hidup dan budaya kumpulan etnik di Sarawak dan Sabah

1.5. Menyenaraikan jenis kegiatan ekonomi di Sarawak dan Sabah

Aras 22.1.Menghubungkaitkan kawasan

petempatan kumpulan etnik di Sarawak dan Sabah dengan cara hidup, budaya dan kegiatan ekonomi

Aras 33.1.Membuktikan kewujudan

budaya bermuafakat dalam kehidupan masyarakat Sarawak dan Sabah

3.2.Menjelaskan dengan contoh kewujudan kepelbagaian budaya yang menunjukkan keistimewaan masyarakat Malaysia

3.3.Menghuraikan tamu ke arah perpaduan di Sabah

Melorek danMelabel Kawasan :

Petempatankumpulan etnik diSarawak dan Sabahdi atas peta

Kajian Gambar :

Petempatankumpulan etnikdi Sarawak danSabah

PerbincanganKumpulan :

Kegiatan ekonomipendudukSarawak dan Sabah

Semangatbermasyarakat

Memanfaatkan masa lapang

Permuafakatan mengukuhkan negara kita

Mengamalkan hidup bersatu padu

Kekayaan warisan budaya Malaysia

Menghargai keindahan dan warisan budaya Malaysia

Kepelbagaian kegiatan ekonomi menjamin kesejahteraan rakyat

Sentiasa memajukan ekonomi negara

BAND DESKRIPTOR

3

Menghuraikan serta membuat rumusan yang mudah tentang sosio budaya masyarakat di Sarawak

5

Menghuraikan iktibar yang diperoleh daripada sejarah kerajaan-kerajaan Melayu, Sarawak

BAND DESKRIPTOR

3

Menghuraikan serta membuat rumusan yang mudah tentang sosio budaya masyarakat di Sabah

5

Menghuraikan iktibar yang diperoleh daripada sejarah kerajaan-kerajaan Melayu, Sabah

MINGGU / BULAN

TEMA /BAB /TAJUK /

SUBTAJUKHASIL PEMBELAJARAN

CADANGANAKTIVITI / I THINK /

KBAT

UNSUR & TINGKAH LAKU PATRIOTISME

CATATAN

Page 28: RPT SEJ T1

RPT DAN PENTAKSIRAN PPPM SEJARAH TINGKATAN 1 SMK LABIS 2015

d. Kegiatan ekonomi

- Sara diri- Perlombongan- Perdagangan- Sistem pertukaranbarang- Eksport sepertisagu, sarangburung, dantimun laut

Aras 11.1. Menceritakan pertalian

sejarah Sarawak dan Sabah dengan Kesultanan Brunei dan Sulu

1.2. Menyenaraikan kumpulan etnik di Sarawak dan Sabah

1.3. Menyatakan lokasi petempatan kumpulan etnik di Sarawak dan Sabah

1.4. Menceritakan cara hidup dan budaya kumpulan etnik di Sarawak dan Sabah

1.5. Menyenaraikan jenis kegiatan ekonomi di Sarawak dan Sabah

Aras 22.1.Menghubungkaitkan kawasan

petempatan kumpulan etnik di Sarawak dan Sabah dengan cara hidup, budaya dan kegiatan ekonomi

Aras 33.1.Membuktikan kewujudan

budaya bermuafakat dalam kehidupan masyarakat Sarawak dan Sabah

3.2.Menjelaskan dengan conto kewujudan kepelbagaian budaya yang menunjukkan keistimewaan masyarakat Malaysia

3.3.Menghuraikan tamu ke arah perpaduan di Sabah

Melorek danMelabel Kawasan :

Petempatan kumpulan etnik di Sarawak dan Sabah di atas peta

Kajian Gambar :

Petempatan kumpulan etnik di Sarawak dan Sabah

PerbincanganKumpulan :

Kegiatan ekonomi penduduk Sarawak dan Sabah

Semangatbermasyarakat

Memanfaatkan masa lapang

Permuafakatan mengukuhkan negara kita

Mengamalkan hidup bersatu padu

Kekayaan warisan budaya Malaysia

Menghargai keindahan dan warisan budaya Malaysia

Kepelbagaian kegiatan ekonomi menjamin kesejahteraan rakyat

Sentiasa memajukan ekonomi negara

BAND DESKRIPTOR

2Menerangkan dengan jelas tentang kegiatan ekonomi masyarakat di Sarawak

5

Menghuraikan iktibar yang diperoleh daripada sejarah kerajaan-kerajaan Melayu, Sarawak

BAND DESKRIPTOR

2Menerangkan dengan jelas tentang kegiatan ekonomi masyarakat di Sabah

5

Menghuraikan iktibar yang diperoleh daripada sejarah kerajaan-kerajaan Melayu, Sabah