rpt pend. islam pend. khas.doc

Upload: baiduri142

Post on 23-Feb-2018

304 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

 • 7/24/2019 RPT PEND. ISLAM PEND. KHAS.doc

  1/33

  KOMPONEN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

  Skop

  Pendidikan Islam memberi fokus kepada penyampaian ilmu,kemahiran dan penghayatan Islam berdasarkan kepada Al

  Quran dan Al Sunnah. Melalui ilmu,kemahiran dan amalan yang disarankan bidang Pendidikan Islam dapat

  menyumbang ke arah melahirkan murid yang beriman, berilmu, berakhlak mulia, bertaqwa dan beramal soleh.

  Komponen Pendidikan Islam Pendidikan Khas ermasalah Pembela!aran merangkumi aspek keimanan, kemanusiaan,

  kemasyarakatan dan ketatanegaraan. Ianya dibahagikan kepada tiga bahagian"

  #. Asuhan $ilawah Al%Quran

  &. Asas '(lum Syar)iyah

  *. Asas Akhlak Islamiah

  Objektif

  Komponen Pendidikan Islam membolehkan murid "

  #. menghafal doa harian dan surah pendek

  &. mengenali huruf%huruf Al Quran, dan dapat memba+a surah%surah tertentu.

  *. menyatakan asas%asas keimanan dan keislaman.

  . mengetahui sirah dan peribadi -asulullah S.A..dan berusaha men+ontohinya.

  /. mengamalkan adab dan akhlak yang mulia.

  0. mengamalkan ibadah yang bersesuaian dengan kemampuan dan peringkat umur.

 • 7/24/2019 RPT PEND. ISLAM PEND. KHAS.doc

  2/33

  MINGGU OBJEKTIF KANDUNGANCADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN

  DAN PEMBELAJARANBBM /CATATAN

  A!"#$ Me%b# A'(

  )!*#$

  +, Ti'#-#" A'()!*#$

  Membolehkan murid "

  #.# mengenal,

  menamakan ,

  membunyikan,

  huruf hi!aiyah tunggal

  dan berbaris

  #.#.# 1uruf%huruf

  hi!aiyah tunggal

  dan berbaris

  a. $alaqi Musyafahah dan

  masyafahat huruf hi!aiyah

  i. latih tubi menyebut huruf

  tunggal se+ara indi2idu dan

  kumpulan.

  ii. latihan menyebut 3

  membunyikan huruf hi!aiyah

  yang berbaris

  iii. membandingkan bunyi

  huruf hi!aiyah yang sama

  +ontoh 4

  +arta huruf

  hi!aiyah,

  kad

  imbasan

  huruf

  hi!aiyah,

 • 7/24/2019 RPT PEND. ISLAM PEND. KHAS.doc

  3/33

  MINGGU OBJEKTIF KANDUNGANCADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN

  DAN PEMBELAJARANBBM /CATATAN

  bentuknya

  i2. tasmi) ba+aan daripada

  guru

  b. Menulis dan mengenal huruf 5

  huruf hi!aiyah

  i. menyalin semula huruf

  hi!aiyah mengikut urutan

  yang betul

  ii. latih tubi menulis huruf yang

  pelbagai baris dengan

  bimbingan guru

  iii. membandingkan huruf

  hi!aiyah yang berbaris satu

  dan tanwin

  i2. menggunting dan

  menampal huruf hi!aiyah

  pelbagai baris

  alat

  pandang

  dengar,

  alat tulis,

  kad kalimah

  Al Quran,

  kad

  potongan

  ayat Al%

  Quran,

  lembaran

  ker!a,

 • 7/24/2019 RPT PEND. ISLAM PEND. KHAS.doc

  4/33

 • 7/24/2019 RPT PEND. ISLAM PEND. KHAS.doc

  5/33

  MINGGU OBJEKTIF KANDUNGANCADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN

  DAN PEMBELAJARANBBM /CATATAN

  surah%surah

  tertentu

  surah tertentu. 7oa bela!ar ,

  7oa makan

  7oa masuk tandas

  7oa keluar tandas

  7oa tidur

  b. Menghafa6 surah%surah berikut "

  Surah Al%8atihah

  Surah An%9as

  Surah Al%8alaq

  Surah Al%Ikhlas

  Surah Al%Masad

  Surah Al%9asr

  Surah Al%Kafirun

  Surah Al%Kauthar

  Surah Al%Maun

  Surah Al%8il

  Surah Al%Asr

  Surah Al%aqarah ayat

  +arta ayat

  Al% Quran ,

  +arta%+arta

  doa harian,

  kad

  potongan

  ayat dan

  doa,

  alat

  pandang

  dengar,

  buku Iqra),

 • 7/24/2019 RPT PEND. ISLAM PEND. KHAS.doc

  6/33

  MINGGU OBJEKTIF KANDUNGANCADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN

  DAN PEMBELAJARANBBM /CATATAN

  #%/, &:#, &//, &;, &;/

  dan &;0

  i. mendengar ba+aan doa 3

  surah hafa6an melalui audio

  2ideo

  ii. latih tubi memba+a dan

  menghafa6 potongan

  ayat tertentu dengan

  bimbingan guru

  iii. menyambungkan ba+aan

  guru

  i2. menyusun kad imbasan

  supaya men!adi ayat yang

  betul dan lengkap

  2. menghafa6 keseluruhandoa3surah

  2i. menyalin doa 3 surah

 • 7/24/2019 RPT PEND. ISLAM PEND. KHAS.doc

  7/33

 • 7/24/2019 RPT PEND. ISLAM PEND. KHAS.doc

  8/33

  MINGGU OBJEKTIF KANDUNGANCADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN

  DAN PEMBELAJARANBBM /CATATAN

  +, A4i5#"

  Membolehkan murid"

  #.# Menerangkan 0

  perkara dalam

  -ukun Iman

  #.#.# -ukun Iman a. Memahami pengertian rukun

  Iman

  i. mendengar nasyid rukun

  Iman

  ii. menghafal -ukun%rukun

  Iman mengikut urutan

  iii. menyusun semula kad

  -ukun Iman mengikut

  urutan

  i2. menulis semula -ukun Iman

  mengikut urutan

  b. Menerangkan dan

  +ontoh 4

  +arta -ukun

  Iman,

  kad -ukun

  Iman,

  bahan

  mau!ud,

  lembaran

  ker!a,

  alat

 • 7/24/2019 RPT PEND. ISLAM PEND. KHAS.doc

  9/33

  MINGGU OBJEKTIF KANDUNGANCADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN

  DAN PEMBELAJARANBBM /CATATAN

  menghuraikan

  kandungan -ukun Iman "%

  Per+aya kepada Allah

  Per+aya kepada

  Malaikat

  Per+aya kepada -asul

  Per+aya kepada Kitab

  Per+aya kepada hari

  akhirat

  Per+aya kepada qada

  dan qadar

  i. menerangkan dalil kewu!udan

  Allah

  ii. membe6akan +iptaan Allah

  dengan manusia

  pandang

  dengar.

  #.& Menerangkan /

  perkara dalam

  #.&.# -ukun Islam a. Menerangkan dan menghuraikan

  rukun Islam

  +ontoh4

 • 7/24/2019 RPT PEND. ISLAM PEND. KHAS.doc

  10/33

  MINGGU OBJEKTIF KANDUNGANCADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN

  DAN PEMBELAJARANBBM /CATATAN

  -ukun Islam Mengu+ap dua kalimah

  syahadah

  Sembahyang lima waktu

  erpuasa pada bulan

  -amadan

  Mengeluarkan 6akat

  Menger!akan 1a!i

  i. mendengar dan menghafal

  nasyid yang berkaitan dengan

  -ukun Islam

  ii. menghafal -ukun Islam

  mengikut urutan

  iii. melafa6kan dua kalimah

  syahadah dengan betul

  i2. menyusun kad -ukun Islam

  mengikut urutan

  2. menyalin -ukun Islam

  alat

  pandang

  dengar,

  kad -ukun

  Islam ,

  +arta -ukun

  Islam,

  ., Ib#5#"

 • 7/24/2019 RPT PEND. ISLAM PEND. KHAS.doc

  11/33

  MINGGU OBJEKTIF KANDUNGANCADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN

  DAN PEMBELAJARANBBM /CATATAN

  &.# Konsep ibadah

  Membolehkan murid"

  &.#.#.Menyatakan

  pengertian dan

  !enis% !enis ibadah

  umum dan khusus.

  &.#.#.# Pengertian

  dan !enis%

  !enis ibadah

  a. Menyatakan pengertian ibadah dan

  kepentingannya

  i. menyatakan pembahagian

  ibadah

 • 7/24/2019 RPT PEND. ISLAM PEND. KHAS.doc

  12/33

  MINGGU OBJEKTIF KANDUNGANCADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN

  DAN PEMBELAJARANBBM /CATATAN

  &.#.&.Membe6akan

  fardu ain dan fardu

  kifayah

  &.#.*.Membe6akan

  hukum % hukum .

  &.#.&.# 8ardu ain dan

  fardu kifayah

  &.#.*.# >enis%!enis

  hukum

  a. Mengatakan pengertian fardu ain

  dan fardu kifayah

  i. menyenaraikan perbe6aan

  fardu ain dan fardu kifayah

  ii. mewarnakan dan

  mengelaskan gambar fardu

  ain dan fardu kifayah

  a Menyatakan pembahagian hukum

  5 hukum dalam Islam

  hukum wa!ib

  hukum sunat

  hukum makruh

  hukum harus

  hukum haram

  b. Menerangkan pengertian !enis%

  !enis hukum

 • 7/24/2019 RPT PEND. ISLAM PEND. KHAS.doc

  13/33

  MINGGU OBJEKTIF KANDUNGANCADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN

  DAN PEMBELAJARANBBM /CATATAN

  i. menyenaraikan +ontoh !enis%

  !enis hokum

  ii. membe6akan hukum

  berdasarkan penyataan 3

  gambar

  iii. menyesuaikan gambar

  dengan hukum

  i2. menandakan penyataan

  betul3salah

  &.& ersu+i

  Membolehkan murid"

  &.&.# Mengamalkan

  +ara bersu+i

  mengikut Islam

  &.&.#.# ersu+i

  mengikut

  Islam

  a. Menyatakan pengertian dan

  kepentingan bersu+i dalam Islam

  i. menerangkan hukum bersu+i

  daripada hadas

  ii. membe6akan dua situasi

  bersih dan kotor

  +ontoh 4

  +arta

  hukum,

  +arta

  bergambar,

 • 7/24/2019 RPT PEND. ISLAM PEND. KHAS.doc

  14/33

  MINGGU OBJEKTIF KANDUNGANCADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN

  DAN PEMBELAJARANBBM /CATATAN

  b. Menyatakan +ara 5 +ara

  membersihkan kekotoran

  i. menerangkan adab%adab

  bersu+i

  ii. menun!ukkan anggota 5

  anggota badan yang perlu

  dibersihkan setiap hari

  iii. menyenaraikan alatan untuk

  bersu+i iaitu air , tanah dan

  benda5benda kesat

  i2. mewarnakan gambar

  2. suaikan gambar denganperkataan

  +. Menerangkan !enis%!enis air untuk

  bersu+i

  bahan

  mau!ud,

  %air,

  %tanah,

  %batu,

 • 7/24/2019 RPT PEND. ISLAM PEND. KHAS.doc

  15/33

  MINGGU OBJEKTIF KANDUNGANCADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN

  DAN PEMBELAJARANBBM /CATATAN

  &.&.& Membe6akan

  !enis% !enis na!is

  &.&.* Membe6akan

  antara hadas

  ke+il dan hadas

  &.&.&.# >enis%!enis

  na!is

  &.&.*.# 1adas ke+il

  dan hadas

  besar

  i. latihan praktik bersu+i

  a. Menyatakan erti dan !enis%!enis

  na!is dalam Islam

  i. perbin+angan mengenai !enis%

  !enis na!is

  ii. menyenaraikan +ontoh na!is

  iii. suaikan gambar dengan

  perkataan

  b. Membersihkan na!is

  mughalla6ah

  mutawassitah

  mukhaffafah

 • 7/24/2019 RPT PEND. ISLAM PEND. KHAS.doc

  16/33

  MINGGU OBJEKTIF KANDUNGANCADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN

  DAN PEMBELAJARANBBM /CATATAN

  besar i. praktikal membersihkan na!is

  a. Menerangkan hadas besar dan

  ke+il

  i. soal !awab tentang hadas

  besar dan ke+il

  ii. suaikan gambar perkataan

  b. Menerangkan +ara menyu+ikan

  hadas ke+il iaitu wuduk 3

  tayammum

  i. menghafal niat

  ii. menonton 2ideo +erita

  wudukiii. tun!uk +ara melakukan

  wuduk

  i2. tun!uk +ara melakukan

  tayammum

 • 7/24/2019 RPT PEND. ISLAM PEND. KHAS.doc

  17/33

  MINGGU OBJEKTIF KANDUNGANCADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN

  DAN PEMBELAJARANBBM /CATATAN

  2. latihan mengambil wuduk

  dan tayammum

  +. Menerangkan sebab% sebab hadas

  besar

  i. bersoal!awab tentang hadas

  besar

  d. Menerangkan +ara menyu+ikan

  hadas besar iaitu mandi wa!ib 3

  tayammum

  i. menghafal niat

  ii. menonton 2ideo

  iii. tun!uk +ara melakukan

  mandi wa!ibi2. latihan praktikal mandi wa!ib

  2. latihan praktikal tayammum

  &.&. Menggunakan &.&..# Alat bersu+i

 • 7/24/2019 RPT PEND. ISLAM PEND. KHAS.doc

  18/33

  MINGGU OBJEKTIF KANDUNGANCADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN

  DAN PEMBELAJARANBBM /CATATAN

  bahan bersu+i

  dengan betul

  a. Men!elaskan erti istin!ak

  i. niat beristin!ak

  ii. menyatakan alat% alat istin!ak

  iii. tun!uk +ara melakukan istin!ak

  i2. ?atihan praktikal istin!ak

  +ontoh4

  +arta%+arta,

  bahanmau!ud,

  alat

  pandang

  dengar,

  &.* Ibadah puasa

  Membolehkan murid"

  &.*.# Memahami erti

  puasa .

  &.*.& Membe6akan

  !enis%!enis puasa

  enis%!enis

  puasa

  a. Pengertian puasa dalam Islam

  i. menerangkan erti dan hikmat

  berpuasa

  b. Menerangkan !enis % !enis

  puasa

  wa!ib

  sunat

  +ontoh4

  +arta

  perkataan,

  +arta

  bergambar,

  alat

  pandang

  dengar,

 • 7/24/2019 RPT PEND. ISLAM PEND. KHAS.doc

  19/33

  MINGGU OBJEKTIF KANDUNGANCADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN

  DAN PEMBELAJARANBBM /CATATAN

  &.*.* Menunaikan

  Ibadat puasa

  7engan sempurna

  &.*.*.# Kesempurnaan

  berpuasa

  a. Membin+angkan kesempurnaan

  ibadah puasa

  i. menghuraikan syarat%

  syarat wa!ib berpuasa

  ii. menerangkan syarat% syarat

  sah puasa

  iii. Menerangkan rukun% rukun

  puasa

  i2. Menerangkan perkara yang

  membatalkan puasa

  2. Menerangkan perkara sunat

  dan makruh dalam puasa

  2i. Menerangkan keistimewaanbulan puasa

  2ii. ?atihan berpuasa

  2iii. Menghafal niat puasa

 • 7/24/2019 RPT PEND. ISLAM PEND. KHAS.doc

  20/33

  MINGGU OBJEKTIF KANDUNGANCADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN

  DAN PEMBELAJARANBBM /CATATAN

  1, Si*#"

  Membolehkan murid "

  *.# Mengetahui dan

  men+ontohi

  sunnah

  -asullullah SA

  *.#.# Sirah 9abi

  Muhammad

  SA

  a. Menerangkan sirah 9abi

  Muhamad SA

  i. ber+erita tentang kehidupan

  masyarakat >ahiliyah Mekah

  sebelum kelahiran 9abi

  ii. ber+erita tentang Kota Mekah

  diserangan oleh tentera

  berga!ah

  iii. men+eritakan ke!adian%ke!adian

  i2. luar biasa sewaktu dan serlepas

  kelahiran 9abi Muhamad SA

  2. penerangan salasilah 9abiMuhammad SA sebelah

  bapa dan ibu.

  2i. perbin+angan dan mengambil

  ikhtibar , sifat dan peristiwa

  +ontoh4

  bahan

  ba+aan,

  alat

  pandang

  dengar,

  kadperkataan,

  kad gambar,

 • 7/24/2019 RPT PEND. ISLAM PEND. KHAS.doc

  21/33

  MINGGU OBJEKTIF KANDUNGANCADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN

  DAN PEMBELAJARANBBM /CATATAN

  kehidupan 9abi semasa kanak%

  kanak3 rema!a dan dewasa

  2ii. menyebut sifat 5 sifat 9abi

  Muhammad S.A.

  2iii. menerangkan peristiwa

  perlantikan 9abi men!adi rasul

  i@. menyatakan golongan awal

  yang menerima a!aran Islam

  @. menerangkan dakwah se+ara

  sulit dan se+ara terang tentang

  agama Islam

  @i. men+eritakan peristiwa

  tentangan terhadap Islam

  @ii. Men+eritakan peristiwa hi!rah

  -asullah ke athrib

 • 7/24/2019 RPT PEND. ISLAM PEND. KHAS.doc

  22/33

  MINGGU OBJEKTIF KANDUNGANCADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN

  DAN PEMBELAJARANBBM /CATATAN

  @2. melagukan nasyid berkaitan

  dengan 9abi Muhammad dan

  hi!rah

  @2i. mengamalkan dan menga!ak

  orang lain melakukan sifat 5

  sifat terpu!i 9abi Muhammad

  dalam kehidupan seharian

  @2ii. menerangkan kewafatan 9abi

  Muhammad

  @2iii. men+eritakan se!arah hidup

  empat orang khalifah

  @i@. men+eritakan se!arah 1idup

  isteri 9abi MuhamadSA

  @@. mengisi tempat kosong

  salasilah keluarga 9abi.@@i. melengkapkan +arta $eka silang

  kata

  A5#b 5#$ Ak"'#k

  I'#%i#"

 • 7/24/2019 RPT PEND. ISLAM PEND. KHAS.doc

  23/33

  MINGGU OBJEKTIF KANDUNGANCADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN

  DAN PEMBELAJARANBBM /CATATAN

  Membolehkan murid"

  #. Mengamalkan

  adab Islamiah

  dalam kehidupan

  harian

  #.# Adab dan akhlak

  Islamiah dalam

  kehidupan harian

  indi2idu

  a. Penerangan tentang adab dan

  akhlak Islamiah

  Adab makan dan minum

  Adab qadak ha!at

 • 7/24/2019 RPT PEND. ISLAM PEND. KHAS.doc

  24/33

  MINGGU OBJEKTIF KANDUNGANCADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN

  DAN PEMBELAJARANBBM /CATATAN

  Adab ketika ditimpa musibah

  dan menerima nikmat

  Adab men!aga diri dan

  maruah

  Adab berhias diri

  Adab men!aga orang sakit

  Adab musafir

  i. Suaikan gambar dengan

  perkataan3ayat

  ii. Memilih perlakuan yang baik

  berdasarkan gambar

  iii. Mengisi tempat kosong

  i2. Memba+a petikan dan

  men!awab soalan

 • 7/24/2019 RPT PEND. ISLAM PEND. KHAS.doc

  25/33

  MINGGU OBJEKTIF KANDUNGANCADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN

  DAN PEMBELAJARANBBM /CATATAN

  2. Melakonkan adab yang baik

  2i. Menandakan penyataan betul

  salah bagi setiap situasi

  2ii. Menulis karangan pendek

  2iii. Menghafal doa%doa

  berkaitan

  i@. Perbin+angan tentang

  akhlak yang tertentu

  @. Menonton tayangan 2ideo

  berkaitan dengan akhlaktertentu

  @i. eri pendapat tentang

  kebaikan berakhlak mulia

 • 7/24/2019 RPT PEND. ISLAM PEND. KHAS.doc

  26/33

  MINGGU OBJEKTIF KANDUNGANCADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN

  DAN PEMBELAJARANBBM /CATATAN

  #.& Adab%adab

  terhadap ibubapa,

  keluarga

  a. Penerangan tentang adab

  bersama ibu bapa

  Adab ber+akap dengan

  ibubapa

  Adab menolong ibubapa

  Adab bergaul dengan

  keluarga

  1afalan doa untuk ibubapa

  i. Suaikan gambar dengan

  perkataan3ayat

  ii. Memilih perlakuan yang baik

  berdasarkan gambar

  iii. Mengisi tempat kosong

 • 7/24/2019 RPT PEND. ISLAM PEND. KHAS.doc

  27/33

  MINGGU OBJEKTIF KANDUNGANCADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN

  DAN PEMBELAJARANBBM /CATATAN

  i2. Memba+a petikan dan

  men!awab soalan

  2. Melakonkan adab yang baik

  2i. Menandakan penyataan

  betul salah bagi setiap

  situasi

  2ii. Menulis karangan pendek

  2iii. Menghafal doa%doa

  berkaitan

  i@. Perbin+angan tentang

  akhlak yang tertentu

  @. Menonton tayangan 2ideo

  berkaitan dengan akhlak

 • 7/24/2019 RPT PEND. ISLAM PEND. KHAS.doc

  28/33

  MINGGU OBJEKTIF KANDUNGANCADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN

  DAN PEMBELAJARANBBM /CATATAN

  #.* Adab pergaulan

  dalam masyarakat

  tertentu

  @i. eri pendapat tentang

  kebaikan berakhlak mulia

  a. Penerangan tentang adab

  pergaulan dalam masyarakat

  Adab men6iarah orang tua

  Adab ber!iran

  Adab men6iarah !iran

  Adab men6iarah orang sakit

  Adab men6iarah !ena6ah

  dan kubur

  Adab berkumpul

  Adab ketika bermain

  Adab makan di ma!liskeramaian 3 tempat awam

  Adab ber!ual beli

  Adab terhadap tempat dan

  kemudahan awam

 • 7/24/2019 RPT PEND. ISLAM PEND. KHAS.doc

  29/33

  MINGGU OBJEKTIF KANDUNGANCADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN

  DAN PEMBELAJARANBBM /CATATAN

  Adab ke+intaan kepada

  negara

  Adab dengan pemimpin

  i. Suaikan gambar dengan

  perkataan3ayat

  ii. Memilih perlakuan yang baik

  berdasarkan gambar

  iii. Mengisi tempat kosong

  i2. Memba+a petikan dan

  men!awab soalan

  2. Melakonkan adab yang baik

  2i. Menandakan penyataan betul

  salah bagi setiap situasi

  2ii. Menulis karangan pendek2iii. Menghafal doa%doa berkaitan

  i@. Perbin+angan tentang akhlak

  yang tertentu

  @. Menonton tayangan 2ideo

 • 7/24/2019 RPT PEND. ISLAM PEND. KHAS.doc

  30/33

  MINGGU OBJEKTIF KANDUNGANCADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN

  DAN PEMBELAJARANBBM /CATATAN

  &. Mengamalkan

  adab Islamiah

  &.# Adab menuntut

  ilmu

  berkaitan dengan akhlak

  tertentu

  @i. eri pendapat tentang kebaikan

  berakhlak mulia

  a. Penerangan tentang adab ketika

  menuntut ilmu

  Adab ke sekolah

  Adab semasa di sekolah

  Adab ber+akap dengan guru

  Adab menolong guru

  Adab bela!ar

  Adab berhu!ah

  Adab men!aga harta benda

  sekolah Adab men!aga kebersihan

  sekolah

  i. Suaikan gambar dengan

 • 7/24/2019 RPT PEND. ISLAM PEND. KHAS.doc

  31/33

  MINGGU OBJEKTIF KANDUNGANCADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN

  DAN PEMBELAJARANBBM /CATATAN

  ketika menuntut

  ilmu.

  perkataan3ayat

  ii. Memilih perlakuan yang

  baik berdasarkan gambar

  iii. Mengisi tempat kosong

  i2. Memba+a petikan dan

  men!awab soalan

  2. Melakonkan adab yang

  baik

  2i. Menandakan penyataan

  betul salah bagi setiap

  situasi

  2ii. Menulis karangan pendek

  2iii. Menghafal doa%doa

  berkaitan

  i@. Perbin+angan tentangakhlak yang tertentu

  @. Menonton tayangan 2ideo

  berkaitan dengan akhlak

  tertentu

 • 7/24/2019 RPT PEND. ISLAM PEND. KHAS.doc

  32/33

  MINGGU OBJEKTIF KANDUNGANCADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN

  DAN PEMBELAJARANBBM /CATATAN

  @i. eri pendapat tentang

  kebaikan berakhlak mulia

  b. Penerangan tentang adab dengan

  Al%Quran

  Adab membawa dan

  menyimpan Al%Quran

  Adab memba+a Al%Quran

  i. Suaikan gambar dengan

  perkataan3ayat

  ii. Memilih perlakuan yang

  baik berdasarkan gambar

  iii. Mengisi tempat kosong

  i2. Memba+a petikan dan

  men!awab soalan2. Melakonkan adab yang

  baik

  2i. Menandakan penyataan

  betul salah bagi setiap

 • 7/24/2019 RPT PEND. ISLAM PEND. KHAS.doc

  33/33

  MINGGU OBJEKTIF KANDUNGANCADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN

  DAN PEMBELAJARANBBM /CATATAN

  situasi

  2ii. Menulis karangan pendek

  2iii. Menghafal doa%doa

  berkaitan

  i@. Perbin+angan tentang

  akhlak yang tertentu

  @. Menonton tayangan 2ideo

  berkaitan dengan akhlak

  tertentu

  @i. eri pendapat tentang

  kebaikan berakhlak mulia