rpt f3 2015.doc

Upload: anonymous-5jlgvirl2f

Post on 26-Feb-2018

234 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/25/2019 rpt f3 2015.doc

  1/13

  2016 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN 3

  SMK CYBERJAYA

  RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN &

  PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURIDPBS 2016

  GEOGRAFI TINGKATAN 3

  Disei!"!# O$e% PANITIA GEOGRAFISMK CYBERJAYA

  Disediakan Oleh Panitia Geografi SMK Cyberjaya 1

 • 7/25/2019 rpt f3 2015.doc

  2/13

  2016 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN 3

  FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

  'Pe#ii"!# i M!$!(si! !!$!% s!)* *s!%! +e,)e,*s!# "e !,!% -e-.e,"e-+!#/"!# $!/i .)e#si i#ii* se!,! -e#(e$*,*% !# +e,se.!* *#)*" -e*4*"!# i#s!# (!#/ sei-+!#/ !#

  %!,-#is !,i se/i i#)e$e"5 ,%!#i5 e-si !# 4!s-!#i Us!%! i#i !!$!% +!/i -e$!%i,"!# ,!"(!) M!$!(si! (!#/ +e,i$-* .e#/e)!%*!#5 +e,!"%$!" -*$i!5 +e,)!#//*#/4!!+5 +e,"e),!-.i$!# !#

  +e,"e*.!(!!# -e#!.!i "ese4!%)e,!!# i,i se,)! -e-+e,i s*-+!#/!# )e,%!!. "e%!,-#i!# !# "e-!"-*,!# "e$*!,/!5 -!s(!,!"!) !# #e/!,!7

  MATLAMAT KURIKULUM GEOGRAFI

  K*,i"*$*- Ge/,!8i -e-+$e%"!# -*,i -e-!%!-i 8e#-e#! /e/,!8i +e,8"*s "e.!! #e/!,! M!$!(si! !# %*+*#/!##(! e#/!# #e/!,!9#e/!,! $!i# s*.!(! !.!)-e$!%i,"!# -*,i (!#/ +e,i$-*5 +e,)!#//*#/4!!+5 +e,s(*"*, !# -e#/e#!$i se,)! -e#i#)!i #e/!,! M!$!(si!

  OBJEKTIF KURIKULUM GEOGRAFI

  K*,i"*$*- Ge/,!8i Se"$!% Me#e#/!% -e-+$e%"!# -*,i

  1 Me#/%*+*#/"!i)"!# !s.e" "e**"!#5 !,!%5 s"!$!5 !# 4!,!" !$!- ,/!#is!si ,*!#/!#

  2 Me#/*-.*$5 -e#(*s*#5 -e#/!#!$isis !# -e#(!-.!i"!# !)! /e/,!8i +e,+e#)*" "*!#)i)!)i8 !# "*!$i)!)i8

  3 Me-+e,i .e#!.!) se!,! ",e!)i8 !# ",i)is5 -e#/e#!$ .!s)i !# -e#/"!4i -!s!$!% se-!s! !,i.!! !s.e" /e/,!8i se,)! -e-+*!) "e.*)*s!# e#/!# +e,)!#//*#/4!!+

  : Me#4e$!s"!# 8e#-e#! !$!- !# s!$i#/ "!i)!##(! e#/!# -!#*si! +e,!s!s"!# )!+*,!# !# .$!9.$! (!#/ *4* i #e/!,! M!$!(si! !# #e/!,!9#e/!,! $!i#

  ; Me#/e#!$ .!s)i !,! %i*. !# +*!(! .e$+!/!i "-*#i)i i #e/!,! $!i# se,)! -e#/%!,/!i i,i9i,i .e,s!-!!# !# "e$!i#!##(! e#/!# #e/!,! M!$!(si!

  6 Me-e,i%!$"!# "e!!!# s!$i#/ -e-e,$*"!# !$!- sis)e- !$!-5 "e/i!)!# e"#-i5 ssi!$ !# .$i)i" !#)!,! s!)* #e/!,! e#/!# #e/!,! $!i#

  Me#//!+*#/4!$i# .e$+!/!i 8!")! /e/,!8i !# !.!) -e-+*!) "esi-.*$!# (!#/ ,!si#!$

  10 Me#s(*"*,i !# -e#i#)!i !$!-5 +e,see,%!#! !# +e,)!#//*#/4!!+ "e !)!s se+!,!#/ )i#!"!# !# .e"! )e,%!!. .e,!s!!# se,)! "e.e,$*!# ,!#/ $!i#

  Disediakan Oleh Panitia Geografi SMK Cyberjaya 2

 • 7/25/2019 rpt f3 2015.doc

  3/13

  2016 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN 3

  PENDAHULUAN

  D"*-e# S)!#!, P,es)!si +!/i -!)! .e$!4!,!# K*,i"*$*- B!,* Se"$!% Me#e#/!% ?KBSM@ i+i#! se+!/!i .!#*!# *#)*" /*,* -e#!-+!%+!i" Pe#)!"si,!# Se"$!% se4!4!, e#/!#.e$!"s!#!!# Pe#)!"si,!# R*4*"!# S)!#!,

  Pe#)!"si,!# R*4*"!# S)!#!, -e,*.!"!# .,ses -e#!.!)"!# -!"$*-!) )e#)!#/ se4!*% -!#! -*,i )!%* !# +$e% +*!) !)!* )e$!% -e#/*!s!i !.! (!#/ i.e$!4!,i -e#/i"*) )!%!.9)!%!.

  .e#!.!i!# se.e,)i (!#/ i%!s,!)"!# $e% "*,i"*$*- -!)! .e$!4!,!# i#i

  A!$!% i%!,!."!# "*-e# i#i !.!) -e-+e,i -!"$*-!) (!#/ $e#/"!. !# )e.!) "e.!! /*,* )e#)!#/ %!s,!) F!$s!8!% Pe#ii"!# Ke+!#/s!!# (!#/ -e#e"!#"!# )e#)!#/ .e-+i#!!#-!$ i#s!# (!#/ +e,)e,!s"!# "e.!! .e-+!#/*#!# 4!s-!#i5 e-si5 ,%!#i5 i#)e$e" !# ssi!$

  TAFSIRAN

  o Bandi!$!% s!)* $!+e$ (!#/ i/*#!"!# *#)*" -e#*#4*""!# )!#! !,!s )e,)e#)* (!#/ is*s*# se!,! %ie,!,"i i/*#!"!# +!/i )*4*!# .e$!.,!# i#ii*

  o Standardi!$!% s!)* .e,#(!)!!# )e#)!#/ ses*!)* -!i# -e,*4*" "e.!! )!#! !,!s )e,)e#)* !# +e,si8!) /e#e,i" +!/i -e-+e,i /!-+!,!# %$is)i" )e#)!#/ i#ii*

  o Standard Prestasi i!$!% .e,#(!)!!# )e#)!#/ )!%!. .e,"e-+!#/!# .e-+e$!4!,!# -*,i (!#/ i*"*, +e,!s!,"!# s)!#!, !# -e#*#4*""!# i -!#! "e**"!# -*,i !$!-.e,"e-+!#/!# !)!* "e-!4*!# .e-+e$!4!,!##(! Pe,"e-+!#/!# !$!- s)!#!, i)* )e,+!%!/i "e.!! *! i!i)* .e,"e-+!#/!# se!,! -e#!)!, ?"#s),*"@ !# .e,"e-+!#/!#-e#e/!" ?+!#@ Pe,)*-+*%!# -*,i i4e$!s"!# e#/!# s!)* !)!* $e+i% qualifier-e#//*#!"!# .e,"!)!!# !)!* ,!#/"!i "!)! (!#/ +e)*$ -e#//!-+!,"!# s)!#!, !$!- +e#)*" %!si$.e-+e$!4!,!#

  o Deskriptori!$!% .e,#(!)!!# (!#/ -e#e,!#/"!# !.! (!#/ -*,i )!%* !# +$e% +*!) +e,!s!,"!# s)!#!, i -!#! "*!$i)i +$e% i)!"si, !# i!.!i

  o Eidens

  M!rid Pe,#(!)!!# (!#/ -e#e,!#/"!# )e#)!#/ +!/!i-!#! -*,i -e$!"s!#!"!# !.! (!#/ i! )!%* !# +$e% +*!) +e,!s!,"!# es",i.),Instr!"en B!%!# !)!* !.!9!.! +e#)*" +*")i (!#/ !.!) i)*#4*""!# $e% -*,i (!#/ -e$!"s!#!"!# ses*!)* )*/!s!# !$!- +e#)*" .,*" !)!* .,ses se.e,)i 8)5

  /,!8i"5 !,)i8!"5 $!.,!# !# $!i#9$!i#

  o Instr!"eni!$!% !$!) (!#/ i/*#!"!# *#)*" -e#/*4i .e#/*!s!!# !)!* .e#!.!i!# -*,i +!/i ses*!)* -!i# se.e,)i *4i!# +e,)*$is5 *4i!# se!,! $is!#5 e-#s),!si5 *4i!# !-!$i

  Disediakan Oleh Panitia Geografi SMK Cyberjaya 3

 • 7/25/2019 rpt f3 2015.doc

  4/13

  2016 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN 3

  TAFSIRAN BAND GEOGRAFI TINGKATAN 3

  BAND PERNYATAAN BAND PERNYATAAN STANDARD / TAFSIRAN

  1 TAHU Mengetahui konsep, pinsip geoga! "an ke#ahian geoga!$

  % TAHU DAN FAHAM Mengetahui "an #e#aha#i konsep, pinsip geoga! "an ke#ahian geoga!$

  &TAHU, FAHAM DANB'(EH BUAT

  Me#aha#i "an #engapp)ikasikan konsep, pinsip geoga! "an ke#ahiangeoga!$

  *TAHU, FAHAM DANB'(EH BUATDEN+AN BERADAB

  Mengap)ikasikan pengetahuan geoga! "an ke#ahian geoga! untuk#engana)isis, #ensintesis "an #eni)ai #ak)u#at geoga!$

  TAHU, FAHAMDAN B'(EH BUATDEN+AN BERADABTERPU-I

  Mengga.unga)in pengetahuan "an ke#ahian geoga! untuk #e#.uatpeni)aian / kesi#pu)an 0ang asiona) "an .o)eh #engana)isis i#pak kegiatan#anusia teha"ap a)a# sekita seta #enga#a)kan penagaann0a seaa.iaksana$

  2

  TAHU, FAHAMDAN B'(EH BUATDEN+AN BERADAB

  MITHA(I

  Mengkai "engan #engu#pu), #en0usun, #engana)isis "an #en0a#paikan "ata"an #ak)u#at geoga! .e.entuk kuantitati3 "an kua)itati3$

  Min##!$Tarik%

  Ta&!k$Te"a

  Konsep Hasi' Pe"(e'a&aran$O(&ekti)Uns!r

  Patriotis"eBand Deskriptor $ Eidens

  MBM$KBAT$i*THINK

  Pe)!

  Disediakan Oleh Panitia Geografi SMK Cyberjaya 4

 • 7/25/2019 rpt f3 2015.doc

  5/13

  2016 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN 3

  M1 M2

  : 9 1;J!# 2016

  1 Ke**"!# Ke**"!# Men#ena' pasti ked!d!kane#/!# -e#//*#!"!# R*4*"!#G,i +e,!s!s"!# .e)! )./,!8i

  U$PATRIOTISMEMe#i#)!i #e/!,!

  NILAIKe)e.!)!#

  B!#1

  Me#(!)!"!# !s!s "e-!%i,!# /e/,!8i (!#/+e,"!i)!# R*4*"!# G,i e#/!# +e)*$

  T./,!8iN)! !#i-!siI#)e,#e)Le-+!,!#"e,4!

  B*"* )e"sKBAT9 A.$i"!si

  i*THINK* Pe)! .""9 Pe)! Ti)i

  Me#/e#!$ .!s)i !# -e#(!)!"!# G!,is!# Ti-*,!# !#G!,is!# U)!,!!# +e,!s!s"!# .e)! )./,!8i

  B!#2

  Me#4e$!s"!# !s!s "e-!%i,!# /e/,!8i (!#/+e,"!i)!# e#/!# ,*4*"!# /,i e#/!# +e)*$

  Me#(!)! !# -e#!-!"!# i,i Ge/,!8i +e,!s!,"!# R*4*"!#G,i : !#/"! !# 6 !#/"!

  Me#*#4*" !,! .e#//*#!!# !# -e-+!#i#/ +e!"!#.e#//*#!!# R*4*"!# G,i : !#/"! !# 6 !#/"! +e,!s!,"!#

  i,i Ge/,!8i

  Ke)i#//i!#Menent!kan Ketin##ian!$!- .e)! $!"!, (!#/ +e,!s!s"!#.e)! )./,!8i

  Me#(!)!"!# !,! -e#/e#!$ !# -e#e#)* "e)i#//i!# !$!-.e)! $!"!, (!#/ +e,!s!s"!# .e)! )./,!8i

  Me-+!#i#/ !# -e-+e!"!# ;i,i;9i,i si-+$ "e)i#//i!#!$!- .e)! $!"!, (!#/ +e,!s!s"!# .e)! )./,!8i

  Me#/i,! "e)i#//i!# +e,.!#*"!# se$!#/ "#)*, !$!- .e)!$!"!, (!#/ +e,!s!s"!# .e)! )./,!8i

  K#)*, !#Ke,!)!#Re#)!s

  Men#ena' pasti (ent!k "!ka (!"i (erdasarkan #arisankont!r+Me#!-!"!# +e#)*" -*"! +*-i +e,!s!,"!# i,i9i,i /!,is!#

  "#)*, !@ Ce,*# *,!-+@ Ce,*# $!#!i@ Ce,*# +e,)!#//!

  U$PATRIOTISMEMe#i#)!i #e/!,!

  NILAIKe)e.!)!#

  Pe)!

  T./,!8iN)! !#i-!siLe-+!,!#"e,)!sPe-+!,isJ!#/"! s**)B*"* )e"sKBAT9 A.$i"!si

  i*THINK* Pe)! .""*Pe)! D!"!.

  Me$*"is i,i "e,!)!# ,e#)!s +e,!s!,"!# /!,is!# "#)*, (!#/i+e,i

  Me#4e$!s"!# i,i9i,i +e#)*" -*"! +*-i +e,!s!,"!# i,i"e,!)!# ,e#)!s (!#/ i$*"is

  A,!% Be!,i#/A,!%

  Menent!kan (earin# den#an "en##!nakan &an#kas!d!t di atas peta 'akar (erasaskan peta topo#ra)i+Me#/*"*, +e!,i#/ ses*!)* )e-.!) e#/!# -e#//*#!"!#4!#/"! s**) i !)!s .e)! $!"!, +e,!s!,"!# .e)! )./,!8i

  B!#1

  B!#2

  B!#3

  Me#(!)!"!# !s!s "e-!%i,!# /e/,!8i (!#/+e,"!i)!# Be!,i#/ e#/!# +e)*$

  Me#4e$!s"!# !s!s "e-!%i,!# /e/,!8i (!#/+e,"!i)!# +e!,i#/ e#/!# +e)*$

  Me#/!.$i"!si "e-!%i,!# /e/,!8i *#)*"-e#e#)*"!# +e!,i#/ e#/!# )e.!)

  2: J!# ,!ti T%aip!sa"

  Min##!$Tarik%

  Ta&!k$Te"a

  Konsep Hasi' Pe"(e'a&aran$O(&ekti)Uns!r

  Patriotis"eBand Deskriptor $ Eidens

  MBM$KBAT$i*THINK

  Disediakan Oleh Panitia Geografi SMK Cyberjaya 5

 • 7/25/2019 rpt f3 2015.doc

  6/13

  2016 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN 3

  M3

  1=922J!# 2016

  S"!$! J!,!"Ke$*!s!#

  Men##!nakan ska'a !nt!k "enent!kan &arak danke'!asan di atas peta 'akar (erasaskan peta topo#ra)i+Me#(!)!"!# 4e#is94e#is s"!$! 9S"!$! $*,*s 59S"!$! .e#(!)!9S"!$! .e!%!# !"i$!#

  U$PATRIOTISME

  Me#i#)!i #e/!,!

  NILAIBe,s(*"*,Ke)e.!)!#

  Pe)!T./,!8iN)! !#i-!siBe#!#/J!$*,!# "e,)!sKe,)!s s*,i%

  B*"* )e"s

  KBAT9 A.$i"!si

  i*THINK* Pe)! .""*Pe)! +*i%+e,/!#!

  9Me#/*"*, 4!,!" !# -e#/i,! "e$*!s!# e#/!#

  -e#//*#!"!# s"!$! !$!- .e)!

  B!#

  2

  B!#3

  Me#4e$!s"!# !s!s "e-!%i,!# /e/,!8i (!#/

  +e,"!i)!# 4!,!" e#/!# +e)*$

  Me#/!.$i"!si "e-!%i,!# /e/,!8i *#)*"-e#e#)*"!# -e#/*"*, 4!,!" e#/!# )e.!)

  9Me#*"!, !# -e#/%*+*#/"!i)"!# se)i!. s"!$! S"!$! $*,*s 5 S"!$! .e#(!)! S"!$! .e!%!# !"i$!#

  9Me#/i,! "e$*!s!# +e,.!#*"!# s"!$! .e)! B!#3

  Me#/!.$i"!si "e-!%i,!# /e/,!8i *#)*"-e#e#)*"!# -e#/i,! "e$*!s!# e#/!# )e.!)

  2: J!# ,!ti T%aip!sa"

  M:

  2;92>J!# 2016

  Pe)! P!#!#/!#D!,!) Fii"!$P!#!#/!#D!,!) B*!(!

  Men#ena' pasti pandan#an darat )i-ika' dan (!da.ada'a" peta 'akar .an# (erasaskan peta topo#ra)i+9Me#(e#!,!i"!# .!#!#/!# !,!) 8ii"!$ !# +*!(!+e,!s!,"!# si-+$9si-+$ !$!- .e)! $!"!,9Me#/%*+*#/"!i)"!# .!#!#/!# !,!) 8ii"!$ !# +*!(!!$!- .e)! $!"!,

  Me#i#)!i #e/!,!M!$!(si!5+e,+!#//!)e,%!!."e.e$+!/!i!# i,i9i,i .!#!#/ !,!)8ii"!$ !# +*!(!#e/!,! M!$!(si!

  B!#:

  Me#)!8si, .e)! $!"!, (!#/ +e,!s!s"!# .e)!)./,!8i

  Pe)!T./,!8iI#)e,#e)N)! !#i-!siF)B*"* )e"sKBAT9 A.$i"!si

  i*THINK* Pe)! .""*Pe)! A$i,

  9Me#)!8si, .e)! $!"!,

  Min##!$ Ta&!k$ Konsep Hasi' Pe"(e'a&aran$O(&ekti) Uns!r Band Deskriptor $ Eidens MBM$KBAT$

  Disediakan Oleh Panitia Geografi SMK Cyberjaya 6

 • 7/25/2019 rpt f3 2015.doc

  7/13

  2016 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN 3

  Tarik% Te"a Patriotis"e i*THINK

  M;9M6

  1 9 12Fe+ 2016

  G,!85 C!,)!!# R!4!%

  Men.!s!n "ak'!"at dan data da'a" (ent!k &ad!a'/"e'!kis dan "enta)sir #ra)/ 0arta/ 1 ra&a%+Me#(*s*# -!"$*-!) !# !)! !$!- +e#)*" 4!*!$Me$*"is !# -e$e#/"!."!# !# -e-+!! /,!8 -!4-*"Me$*"is !# -e$e#/"!."!# !# -e-+!! /,!8 /!+*#/!#Me$*"is !# -e$e#/"!."!# !# -e-+!! !,)! .!i

  Me#i#)!i #e/!,!M!$!(si!

  +e,+!#//!)e,%!!.

  "e.e$+!/!i!# i,i9i,i .!#!#/ !,!)8ii"!$ !# +*!(!#e/!,! M!$!(si!

  B!#3

  Me#/!.$i"!si "e-!%i,!# /e/,!8i *#)*" -e-+i#!/,!8 se,)! !,)! e#/!# )e.!)

  C!,)!J!*!$ !)!Ke,)!s /,!8J!#/"! s**)J!#/"! $*"isEe$$B*"* )e"sKBAT9 A.$i"!si

  i*THINK

  * Pe)! .""*Pe)! A$i,

  Me$*"is !# -e$e#/"!."!# !# -e-+!! ,!4!% !$i,!# B!#:

  Me#)!8si, +!%!# /,!8i" e#/!# )e.!) +e,!s!,"!#-!"$*-!) !,i !)!

  Me#)!8si, !# -e,*-*s /,!85 !,)! !# ,!4!% B!#:

  Me#)!8si, +!%!# /,!8i" e#/!# )e.!) +e,!s!,"!#-!"$*-!) !,i /,!8

  B!#:

  Me#)!8si, +!%!# /,!8i" e#/!# )e.!) +e,!s!,"!#-!"$*-!) !,i !,)! .!i

  B!#:

  Me#)!8si, +!%!# /,!8i" e#/!# )e.!) +e,!s!,"!#-!"$*-!) !,i ,!4!%

  B!#;

  Me-.e,se-+!%"!# -!"$*-!) /e/,!8i !,i.!!.e$+!/!i s*-+e, (!#/ ,e$ee# !# !.!)-e-+*!) i#)e,.,e)!si +e,!s!,"!# -!"$*-!))e,se+*) -e$!$*i "!4i!# /e/,!8i )e-.!)!#

  B!#6

  Me#/e-*"!"!# !# -e-.e,se-+!%"!# ie! .e#!.!) !!#/!# (!#/ +e,#!s *#)*""ese4!%)e,!!# .e,se"i)!,!# e#/!#-e#//*#!"!# "e-!%i,!# /e/!,!8i (!#/ ses*!i

  Min##!$Tarik%

  Ta&!k$Te"a

  Konsep Hasi' Pe"(e'a&aran$O(&ekti)Uns!r

  Patriotis"eBand Deskriptor $ Eidens

  MBM$KBAT$i*THINK

  M< M= S*-+e, U)!-! S*-+e, Me"a%a"i &enis*&enis s!"(er !ta"a+ Me#i#)!i #e/!,! A)$!s

  Disediakan Oleh Panitia Geografi SMK Cyberjaya 7

 • 7/25/2019 rpt f3 2015.doc

  8/13

  2016 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN 3

  1;926Fe+

  2016

  9Me#)!",i8 s*-+e, +$e% i.e,+!%!,*i !# )i!" +$e%i.e,+!%!,*i9Me#(e#!,!i 4e#is s*-+e,9s*-+e, *)!-!Mi#e,!$5 %*)!#5 !i, 5 )!#i%5 !# !%!(! -!)!%!,is$!,9Me#/e$!s"!# 4e#is94e#is s*-+e, *)!-!B$e% i.e,+!%!,*i !# )i!" +$e% i.e,+!%!,*i

  M!$!(si!

  9+e,s(*"*,)e,%!!."e.e$+!/!i!#s*-+e, #e/!,!9+e,s(*"*,)e,%!!. s*-+e,-i#e,!$9+e,s(*"*,)e,%!!."e.e$+!/!i!#s*-+e, %*)!#9+e,*s!%!-e-+!#/*#"!#M!$!(si!9-e#/%!,/!i*s!%!9*s!%!(!#/ i!-+i$-e-!4*"!#s*-+e, )e#!/! iM!$!(si!

  B!#1

  Me#(e#!,!i"!# 4e#is94e#is s*-+e, *)!-!e#/!# +e)*$

  B$e% i.e,+!%!,*i

  Ti!" +$e% i.e,+!%!,*i

  B*"* )e"sI#)e,#e)

  Pe, .i#)F,/ LEDSTGEOTN)! A#i-!siA"%+!,M!4!$!%Pe)! *#i!Pe)! M!$!(si!R!4!%F)Le-+!,!#"e,4!

  KBAT9!#!$isis9Me#i$!i

  i*THINK9Pe)! .""9Pe)! Ti)i

  T!+*,!# Pe$+!/!iS*-+e,

  S*-+e, -i#e,!$

  Me-!%!-i )!+*,!# s*-+e, -i#e,!$ #e/!,! M!$!(si!9Me#(e#!,!i 4e#is -i#e,!$ $/!- !# +*"!# $/!-

  Me#!#! !# -e#!-!"!# )!+*,!# -i#e,!$ i !)!s .e)!#e/!,! M!$!(si!

  B!#2

  Me#!#! !# -e#!-!"!# $"!si )!+*,!#-i#e,!$ i!)!s .e)! M!$!(si!

  Me#!-!"!# 4e#is !# "!!s!# -i#e,!$ i #e/!,!M!$!(si! Pe),$e*- !# /!s !s$i5 "!$i#5 +!*"si)5 e-!s5+!)* "!.*,5 +i4i% )i-!%5 !,!#/ +!)*5 !# "*.,*-

  =9> Fe+ ,!ti Ta%!n Bar! ,ina

  M>

  2> Fe+ 9; M!2016

  S*-+e, H*)!# Me"a%a"i ta(!ran %!tan di ne#ara Ma'a.sia+9Me#!-!"!# 4e#is !# "!!s!# %*)!# #e/!,! M!$!(si!9Me#(e#!,!i s*-+e, %*)!# #e/!,! M!$!(si! H*)!#%*4!# ),.i"!5 %*)!# .!(!5 %*)!# .!#)!i5 !# %*)!#/*#*#/9Me#!#!"!# !# -e#!-!"!# )!+*,!# %*)!# i !)!s .e)!#e/!,! M!$!(si!

  B!#2

  Me#!#! !# -e#!-!"!# $"!si )!+*,!#%*)!# i !)!s .e)! M!$!(si!

  S*-+e, Te#!/! Me"a%a"i pe'(a#ai pen##!naan s!"(er tena#ane#ara Ma'a.sia+9Me#(e#!,!i5 -e#!-!"!#5 !# -e#*#4*""!# )!+*,!#s*-+e, )e#!/! i M!$!(si!

  Pe),$e*- 5 /!s !s$i5 "*!s! %i, e$e"),i"5 s*,i!5!,!#/ +!)*5 #*"$e!,5 !# +i-!ss +i4isi-

  9Me#!#!5 -e#!-!"!# )!+*,!# s*-+e, )e#!/! !#-e#/%*,!i"!# .e#//*#!!# s*-+e, )e#!/! i #e/!,!M!$!(si!

  Pe),$e*-5 /!s !s$i 5 "*!s! %i, e$e"),i"5 s*,i!5!,!#/ +!)*5 #*"$e!, !# +i-!ss+i4isi-

  9Me-+*!) "esi-.*$!# )e#)!#/ .e#//*#!!# s*-+e,

  )e#!/! #e/!,! M!$!(si! .!! -!s! e.!# se.e,)iKe-!4*!# )e"#$/i !# "i)!, se-*$!

  B!#3

  Me#/%*,!i"!# 4e#is94e#is )e#!/! /!#)i!#e#/!# -e-+e,i #)% (!#/ )e.!)

  M10 UJIAN BULAN MA, 2 3*44 MA, 5647

  M11 ,UTI PENGGAL PERTENGAHAN PENGGAL 4 2 45 MA, 8 56 MA, 5647

  Disediakan Oleh Panitia Geografi SMK Cyberjaya 8

 • 7/25/2019 rpt f3 2015.doc

  9/13

  2016 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN 3

  Min##!$Tarik%

  Ta&!k$Te"a

  Konsep Hasi' Pe"(e'a&aran$O(&ekti)Uns!r

  Patriotis"eBand Deskriptor $ Eidens

  MBM$KBAT$i*THINK

  M129M13

  21 M! 2 A.,i$2016

  S*-+e,Te#!/! iNe/!,! L!i#

  Me"a%a"i &enis s!"(er tena#a ne#ara 'ain+

  Me#(e#!,!i 4e#is s*-+e, )e#!/! !# -e#/%*,!i"!#

  .e#//*#!!# s*-+e, )e#!/! s*,i! i Je.*#

  Me#(e#!,!i"!# 4e#is s*-+e, )e#!/! !# -e#/%*,!i"!#

  .e#//*#!!# s*-+e, )e#!/! -+!" i Pe,!#is

  Me#(e#!,!i"!# 4e#is s*-+e, )e#!/! !# -e#/%*,!i"!#

  .e#//*#!!# s*-+e, )e#!/! .!s!#/ s*,*) i C%i#!

  Me#(e#!,!i"!# 4e#is s*-+e, )e#!/! !# -e#/%*,!i"!#

  .e#//*#!!# s*-+e, )e#!/! !#/i# i Be$!#!

  Me#(e#!,!i"!# 4e#is s*-+e, )e#!/! !# -e#/%*,!i"!#

  .e#//*#!!# s*-+e, )e#!/! +i-!s+i4isi- i I#i!

  Me#(e#!,!i"!# 4e#is s*-+e, )e#!/! !# -e#/%*,!i"!#

  .e#//*#!!# s*-+e, )e#!/! /e)e,-! i Ie$!#

  Me#i#)!i #e/!,!M!$!(si!

  +e,+!#//!

  e#/!#"e.e$+!/!i!#

  s*-+e,M!$!(si!

  +e,*s!%!

  -e-+!#/*#"!#M!$!(si!

  -e#/%!,/!i

  *s!%!9*s!%!(!#/ i!-+i$-e-!4*"!#s*-+e,)e#!/!

  #e/!,!M!$!(si!

  Me#i#)!i #e/!,!M!$!(si!

  -e#/%!,/!i

  s*-+!#/!#s*-+e,"e.!!.e-+!#/*#!# #e/!,!M!$!(si!

  A)$!sB*"* )e"sI#)e,#e)

  Pe, .i#)F,/ LEDSTGEOTN)! A#i-!siA"%+!,M!4!$!%Pe)! *#i!Pe)! M!$!(si!R!4!%F)Le-+!,!#"e,4!

  KBAT9!#!$isis9Me#i$!i9-e#i.)!

  i*THINK9.e)! +*$!)!#9Pe)! .""9.e)! )i)i

  M1:9M1;

  : 9 1;

  A., 2016

  Ke.e#)i#/!#Pe$+!/!is*-+e,

  Me"a%a"i kepentin#an penerokaan pe'(a#ai s!"(erNe#ara Ma'a.sia9Me#e,!#/"!# "e.e#)i#/!# .e#e,"!!# .e$+!/!i s*-+e,

  #e/!,! M!$!(si! se.e,)i +!%!#-e#)!%5.e"e,4!!#5.e#!.!)!# #e/!,!5.e-+*"!!# "!!s!#+!,* !# i#8,!s)*,*")*,

  B!#:

  Me#/%*+*#/"!i)"!# "e.e#)i#/!# .e#e,"!!#.e$+!/!i s*-+e, e#/!# -e-+e,i #)% (!#/

  ses*!i )e,%!!. .e-+!#/*#!# #e/!,! M!$!(si!

  Me#4e$!s"!# e#/!# #)% "e.e#)i#/!# .e#e,"!!#.e$+!/!i s*-+e, #e/!,! M!$s(si! se.e,)i +!%!#-e#)!%5.e"e,4!!#5.e#!.!)!# #e/!,!5.e-+*"!!# "!!s!#+!,* !# i#8,!s)*,*")*,

  Me#/%*+*#/"!i)"!# "e.e#)i#/!# .e#e,"!!# .e$+!/!is*-+e, "e.!! .e-+!#/*#!# #e/!,! M!$!(si! se.e,)i.e-+!#!,!#5.e,i#*s),i!# !# i#8,!s),*")*,

  Min##!$Tarik%

  Ta&!k$Te"a

  Konsep Hasi' Pe"(e'a&aran$O(&ekti)Uns!r

  Patriotis"eBand Deskriptor $ Eidens

  MBM$KBAT$i*THINK

  M16 Kes!# P!#!#/ Me"a%a"i kesan penerokaan s!"(er ter%adap a'a"A)$!sB*"* )e"s

  Disediakan Oleh Panitia Geografi SMK Cyberjaya 9

 • 7/25/2019 rpt f3 2015.doc

  10/13

  2016 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN 3

  1=922A., 2016

  Pe#e,"!!#S*-+e,Te,%!!.!$!- se"i)!,

  !,!) sekitar ne#ara Ma'a.sia+

  Me#(e#!,!i"!# "es!# .e#e,"!!# s*-+e, )e,%!!.

  !$!- se"i)!, #e/!,! M!$!(si! Pe,*+!%!# .!#!#/!,!)5 "e.*.*s!#5.e#i#/"!)!# s*%*5 %!"is!#5 +!#4i,!# .e#e-!,!# *!,! se,)! !i,

  Me#/%*,!i"!# e#/!# #)% "es!# .e#e,"!!#

  s*-+e, )e,%!!. !$!- se"i)!, #e/!,! M!$!(si!Pe,*+!%!# .!#!#/ !,!) "e.*.*s!#5.e#i#/"!)!#s*%*5 %!"is!#

  Me#/%*,!i"!# e#/!# #)% "es!# .e#e,"!!#

  s*-+e, )e,%!!. !$!- se"i)!, #e/!,!M!$!(si!%!"is!#5+!#4i, !# .e#e-!,!# *!,! se,)!!i,

  Me-.e,)!%!#"!##e/!,! M!$!(si!

  .,i%!)i#

  )e,%!!."es!#.e#e,"!!#

  s*-+e,

  B!#;

  Me#/"!4i !# -e#i$!i e#/!# 4e$!s "es!#.e#e,"!!# s*-+e, )e,%!!. !$!- se"i)!, iM!$!(si! I#)e,#e)

  Pe, .i#)F,/ LEDSTGEOTN)! A#i-!siA"%+!,M!4!$!%Pe)! *#i!Pe)! M!$!(si!R!4!%F)Le-+!,!#"e,4!

  KBAT9!#!$isis9A.$i"!si9Me#i$!i9-e#i.)!

  i*THINK9.e)! +*$!)!#9.e)! !$i,9Pe)! .""

  M1

 • 7/25/2019 rpt f3 2015.doc

  11/13

  2016 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN 3

  >920Mei 2016

  U)!-! 9Me#(e#!,!i"!# 4e#is94e#is "/i!)!# e"#-i *)!-! #e/!,!M!$!(si!

  Pe,"%i-!)!# ? .e$!##/!#5 .e,!/!#/!#5.e#/!#/"*)!# 5 "e!#/!# !# .e#ii"!#@5.e,i#*s),i!#5 .e,$-+#/!#5 .e,)!#i!#5.e-+!$!"!# !# .e,i"!#!#

  9Me#e#)*"!# )!+*,!# "e/i!)!# e"#-i *)!-! +e,!s!,"!#.e)! #e/!,! M!$!(si!

  +e,s(*"*,"e,!#!#e/!,!M!$!(si!+$e%-e#4!$!#"!#.e$+!/!i"e/i!)!#e"#-i

  1 i M!$!(si! e#/!# +e)*$

  Pe, .i#)F,/ LEDSTGEOTN)! A#i-!siA"%+!,M!4!$!%Pe)! *#i!Pe)! M!$!(si!R!4!%F)Le-+!,!#"e,4!

  KBAT9!#!$isis9Me#i$!i

  i*THINK9.e)! +*$!)!#9Pe)! .""9.e)! +*i%+e,/!#!9.e)! )i)i

  Me#!#! !# -e#!-!"!# )!+*,!# "e/i!)!# e"#-i *)!-!i !)!s .e)! #e/!,! M!$!(si!

  B!#3

  Me#!#! !# -e#!-!"!# $"!si "e/i!)!#e"#-i *)!-! i M!$!(si! e#/!# )e.!)

  PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 9M54:

  ,UTI PENGGAL PERTENGAHAN 2 5; MEI 8 45 JUN 564< 9M55*M5=:

  M2:9M2;

  1392:J*#2016

  F!"),98!"),(!#/Me-.e#/!,*%iKe/i!)!#E"#-i

  Me"a%a"i )aktor*)aktor .an# "e"pen#ar!%i ke#iatanekono"i ne#ara Ma'a.sia+9Me#(e#!,!i"!# 8!"),98!"), (!#/ -e-.e#/!,*%i "e/i!)!#e"#-i *)!-! #e/!,! M!$!(si!F!"), 8ii"!$ Be#)*" -*"! +*-i5 )!#i%5 i"$i- !# +!%!# -e#)!%

  B!#2

  Me#e,!#/"!# 8!"), (!#/ -e-.e#/!,*%i"e/i!)!# e"#-i e#/!# )e.!)

  9Me#(e#!,!i"!# 8!"),98!"), (!#/ -e-.e#/!,*%i "e/i!)!#e"#-i *)!-! #e/!,! M!$!(si!F!"), "e-!#*si!!# Te"#$/i5 !s!, "e,!4!!#5 .!s!,!#5 -!$5

  i#8,!s),*")*, !# +*,*%

  B!#:

  Me#/%*,!i"!# 8!"), "e/i!)!# e"#-i (!#/)e.!) )e,%!!. .e-+!#/*#!# M!$!(si!

  M57 Persediaan Pe'(a#ai Instr!"en

  M53 ,!ti Hari Ra.a P!asa

  M5;*5> Pe'(a#ai Instr!"en PT=

  M309M31

  2; J*$!i9;O/s2016

  S*-+!#/!#Ke/i!)!#E"#-iTe,%!!.Pe-+!#/*#!#

  Ne/!,!

  S!$i#/"!i)!#

  Me"a%a"i kepentin#an ke#iatan ekono"i ter%adappe"(an#!nan ekono"i ne#ara Ma'a.sia+9Me#(e#!,!i"!# "e.e#)i#/!# "e/i!)!# e"#-i )e,%!!..e-+!#/*#!# #e/!,! M!$!(si!Pe$*!#/ .e"e,4!!#5 .e#i#/"!)!# )!,!8 %i*.5 .e#!.!)!#

  #e/!,!5 .e#i#/"!)!# i#8,!s),*"*,5 .e#/*,!#/!# i-.,)5.e-i#!%!# )e"#$/i !# .,ses .e-+!#!,!#

  Be,*s!%!-e-+!#/*#"!##e/!,! M!$!(si!

  9+e,+!#//!

  e#/!#.e-+!#/*#!##e/!,! M!$!(si!

  B!#:

  Me#/%*,!i"!# "e.e#)i#/!# "e/i!)!# e"#-i(!#/ )e.!) )e,%!!. .e-+!#/*#!# M!$!(si!

  Min##!$Tarik%

  Ta&!k$Te"a

  Konsep Hasi' Pe"(e'a&aran$O(&ekti)Uns!r

  Patriotis"eBand Deskriptor $ Eidens

  MBM$KBAT$i*THINK

  Disediakan Oleh Panitia Geografi SMK Cyberjaya 11

 • 7/25/2019 rpt f3 2015.doc

  12/13

  2016 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN 3

  M329M33

  =91>O/s 9

  2016

  S*-+!#/!#Ke/i!)!#E"#-iTe,%!!.Pe-+!#/*#!#Ne/!,!

  S!$i#/"!i)!#

  9Me#/%*,!i"!# e#/!# #)% "e.e#)i#/!# "e/i!)!#e"#-i )e,%!!. .e-+!#/*#!# #e/!,! M!$!(si!

  ! .e$*!#/ .e"e, 4!!#+ .e#i#/"!)!# )!,!8 %i*. .e#!.!)!# #e/!,! .e#i#/"!)!# i#8,!s),*")*,

  9Me#/%*,!i"!# e#/!# #)% "e.e#)i#/!# "e/i!)!#e"#-i )e,%!!. .e-+!#/*#!# #e/!,! M!$!(si!

  ! .e#/*,!#/!# i-.,)+ .e-i#!%!# )e"#$/i .,ses .e-+!#!,!#

  Be,*s!%!-e-+!#/*#"!##e/!,! M!$!(si!

  9+e,+!#//!e#/!#.e-+!#/*#!##e/!,! M!$!(si!

  A)$!sB*"* )e"sI#)e,#e)Pe, .i#)F,/ LEDSTGEOTN)! A#i-!si

  A"%+!,M!4!$!%Pe)! *#i!Pe)! M!$!(si!R!4!%F)Le-+!,!#"e,4!

  KBAT9!#!$isis9Me#i$!i9-e#i.)!

  i*THINK9.e)! +*$!)!#9Pe)! .""9Pe)! !$i,

  M3:9M3;

  22 O/s 92 Se.)2016

  Kes!#Ke/i!)!#

  E"#-iTe,%!!. A$!-Se"i)!,

  Kes!#R*-!%Hi4!*5Pe#i.is!#L!.is!#O#5P*$!*H!+!5H*4!# Asi

  Me"a%a"i kesan ke#iatan ekono"i ter%adap a'a"sekitar ne#ara Ma'a.sia+9Me#(e#!,!i"!# "es!# "e/i!)!# e"#-i )e,%!!. !$!-se"i)!, #e/!,! M!$!(si!

  9Ke.*.*s!# s*-+e,5 .e#e-!,!#5 .e,*+!%!# .!#!#/!,!) ?$!#s"!.5 "es!# ,*-!% %i4!*5 .e#i.is!# $!.is!##5 .*$!* %!+! !# %*4!# !si@

  9Me#4e$!s"!# e#/!# #)% "es!# "e/i!)!# e"#-i)e,%!!. !$!- se"i)!, #e/!,! M!$!(si!

  9Ke.*.*s!# s*-+e, 5 .e#e-!,!-5 .e,*+!%!#

  .!#!#/ !,!) ? $!#s"!.5 "es!# ,*-!% %i4!*5 .e#i.is!#$!.is!# #5 .*$!* %!+! !# %*4!# !si@

  9Me,*-*s )e#)!#/ "es!# "e/i!)!# e"#-i )e,%!!. !$!-se"i)!, #e/!,! M!$!(si!

  Me-.e,)!%!#"!##e/!,! M!$!(si!

  +e,)!#//*#/

  4!!+-e-e$i%!,!!$!- se"i)!,#e/!,!M!$!(si!

  B!#;

  Me#4!$!#"!# !# -e#(ei!"!# "!4i!# es$!.,!#(!#/ $e#/"!. -e#/e#!i "es!# "e/i!)!# e"#-i)e,%!!. !$!- se"i)!, i"!!s!# se"i)!, .e$!4!,

  16>2016 ,!ti Hari Ma'a.sia

  PEPERIKSAAN PER,UBAAN PT= 564< 9M=7:

  ,UTI PERTENGAHAN PENGGAL 5 2 46*4; SEPT 5647

  M3=

  1>923Se.)2016

  L!#/"!%9$!#/"!%Me#/*,!#/"!#Kes!#Ke/i!)!#

  E"#-i)e,%!!. A$!-Se"i)!,

  Pe-e$i%!,!!#Pe-*$i%!,!!#

  Me"a%a"i 'an#ka%*'an#ka% "en#!ran#kan kesanke#iatan ekono"i ter%adap a'a" sekitar+9Me#(e#!,!i"!# $!#/"!%9$!#/"!% -e#/*,!#/"!# "es!#"e/i!)!# e"#-i )e,%!!. !$!- se"i)!, #e/!,! M!$!(si!

  9Pe#/%*)!#!# se-*$!5 "i)!, se-*$!5 .e#ii"!# !$!-

  se"i)!,5 "e-.e# 5 .e#/*!)"*!s! *#!#/9*#!#/5.e#(e$ii"!# !# .e-+!#/*#!# !# .e#//*#!!#+!%!# s*-+e, )e#!/! -es!,! !$!-

  Me#i#)!i #e/!,!M!$!(si!

  .,i%!)i#

  )e,%!!..e#4!/!!#

  !$!- se"i)!,

  B!#6

  Me#!!#/"!# $!#/"!%9$!#/"!% .e#4!/!!# !$!-se"i)!, (!#/ ",e!)i8 !# i#!)i8 se,)! +$e%i$!"s!#!"!# *#)*" -e#/*,!#/"!# "es!#"e/i!)!# e"#-i )e,%!!. !$!- se"i)!, i"!!s!# "!4i!#

  Min##!$ Ta&!k$ Konsep Hasi' Pe"(e'a&aran$O(&ekti) Uns!r Band Deskriptor $ Eidens MBM$KBAT$

  Disediakan Oleh Panitia Geografi SMK Cyberjaya 12

 • 7/25/2019 rpt f3 2015.doc

  13/13

  2016 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN 3

  Tarik% Te"a Patriotis"e i*THINK

  M3>9M:0

  26 Se.)