rpt bm t4 sjk (t) 2013

Click here to load reader

Post on 30-Jul-2015

1.357 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

1. RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 BAHASA MELAYU TAHUN EMPAT SJK`MINGGU TEMA / OBJEKTIF ISI KANDUNGANHASIL PEMBELAJARAN SISTEM PENGISIAN CATATAN TAJUK BAHASA KURIKULUMMINGGU Tema: Pada akhir unit ini 1 murid dapat: Sahabat1.1 Berbual tentang sesuatu 1.1 Aras 1 (i): Tatabahasa:Ilmu:Akrab- berbual tentangperkara berkaitan kehidupan Berbual tentang sesuatu -kata ganti-kajian tempatan 2- 4perkara dengan seharian dengan perkara yang dialami atau nama JAN menggunakan kata menggunakan kata, dilihat atau yang dibaca. -katanamaNilai Murni: panggilan dan kata ungkapan, ayat, sebutan,khas -semangat Tajuk:ganti nama diri yg intonasi dan nada yang bermasyarakat sesuai,sesuai. Kosa kata:Jiran -akrab KBT: Baharu 5.1 Aras 1 (i): -riuh-rendahMembaca perkataan, frasa-minta diriKB-mencirikan - membaca teks yang5.1 Membaca kuat perkataandan ayat yang - mengandungi ayat dan ayat dengan sebutan dan mengandungi ayat tunggalmengundang Pembelajaran tunggal dan ayat intonasi yang betul dan dan ayat majmuk dengan-kediamanKontekstual majmuk denganmemahami perkara yang sebutan dan intonasi yang -sikap sebutan dan intonasi dibaca. betul.-jiran yang betul,tetangga-berkunjung-pelawaan - menulis perkataan8.1 Aras 1 (i): -sepakat dan pelbagai jenis 8.1 Membina dan menulis Menulis perkataan dan ayat berdasarkan perkataan, ayat tunggal dan pelbagai jenis ayat topik yang diberikan.ayat majmuk.berdasarkan topik yangdiberikan. 2. RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013BAHASA MELAYU TAHUN EMPAT SJKMINGGUTEMA / OBJEKTIFISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN SISTEM PENGISIAN CATATANTAJUK BAHASA KURIKULUMMINGGUTema: Pada akhir unit ini1.2 Bertanya dan1.2 Aras 1 (ii): 2murid dapat: menjawab tentang sesuatuMengemukakan soalan Tatabahasa:Ilmu: Sahabat perkara secaradengan menggunakan kata -kata tunggal-teknologi- bersoal jawabAkrabbertatasusila.tanya dan tanpa kata tanya maklumatmenggunakan kata untuk mendapatkan Kosa kata:tanya dan tanpa kata 7 - 11maklumat-melayariNilai Murni:tanya, JAN -memilih -toleransi dlmTajuk:- membaca teks yang5.1. Aras 1 (ii): -berkatmasyarakatmengandungi ayat 5.1 Membaca kuatMenerangkan makna -bantuan Hiduptunggal dan ayat perkataan dan ayat dengan perkataan, rangkai kata dan -bertegur sapa KBT: Saling majmuk dengansebutan dan intonasi yang ayat. -ideaMembantusebutan dan intonasi betul dan memahami-berdiam diriKB-yang betul,perkara yang-mengklikmenyelesaikan dibaca. 8.1 Aras 1 (i): -jiran masalah- menulis perkataan Menulis perkataan dan -tidurdan pelbagai jenis 8.1 Membina dan menulis pelbagai jenis ayat -sempatBCB:ayat berdasarkan perkataan, ayat tunggal dan berdasarkan topik yang-anggota -kemahirantopik yang diberikan. ayat majmuk.diberikan. mendapatkan1. Berbual-bual Simpulan maklumatPKJR 1.1 Berbual tentang sesuatu 1.1 Aras 1(i):Bahasa:dengan rakan tentang perkara berkaitan kehidupan Berbual tentang sesuatu -ada akalaspek keselamatanUnit 1:seharian dengan perkara yang dialami, dilihatjalan raya semasaBerjalan menggunakan kata, atau yang dibaca.perjalanan mereka kesecara ungkapan, ayat, sebutan,sekolah dan keadaanTatabahasa:Berdikariintonasi dan nada yangjalan raya yang-ayat tunggal sesuai. 8.1 Aras 1(i):kurang selamat.-ayat majmukTajuk 1: Menulis perkataan danJalan8.1 Membina dan menulis pelbagai ayat berdasarkan2. Membina ayat yang Kosa kata:sendirianperkataan, ayat tunggal dan topik yang diberikan.lengkap berdasarkan-jejantas ayat majmuk.perkataan atau -berdikarirangkai kata yang-berfungsidiberi.-penanda jalan -mengimbas3. Menyenaraikan -menghalangtingkah laku yangboleh menunjukkanmereka berdikari danbertanggungjawab. 3. RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013BAHASA MELAYU TAHUN EMPAT SJKMINGGUTEMA / OBJEKTIF ISI KANDUNGANHASIL PEMBELAJARANSISTEMPENGISIAN CATATANTAJUKBAHASAKURIKULUMMINGGUTema: Pada akhir unit ini 3murid dapat: 1.1 Berbual tentang1.1 Aras 2 (i): Sahabat sesuatu perkaraMenggunakan kata panggilanTatabahasa: Ilmu:- berbual tentangAkrabberkaitan kehidupandan kata ganti nama diri yang -ayat tunggal -kajian tempatanperkara dengan seharian dengansesuai mengikut situasimenggunakan kata14 - 18menggunakan kata,dalam perbualan.Kosa kata:Nilai Murni:panggilan dan kata JANTajuk: ungkapan, ayat, sebutan, -cabaran-patuh kepadaganti nama diri yang intonasi dan nada yang 5.2 Aras 1 (i): -peta peraturansesuai, Mencari sesuai.Membaca lancar bahan-menyertaiHarta - membaca teks yang bukan sastera dan bahan -harta karunKBT:Karun mengandungi ayat 5.2 Membaca kuat tekssastera, iaitu pantun dengan-kesilapantunggal dan ayat prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang -tersembunyiKB-membuatmajmuk dengansebutan dan intonasi betul.-mentafsirkan gambaransebutan dan intonasi yang betul dan lancar-berlengahmentalyang betul,serta memahami perkara -meneliti yang dibaca. 8.3 Aras 1 (i): -memerah otak KP:- menulis perkataanMenulis perkataan dengan-kinestetikdan pelbagai jenis 8.3 Menulis perkataanmenggunakan tulisanayat berdasarkan dan ayat denganberangkai dengan kemas danTatabahasa:topik yang diberikan. menggunakan tulisancantik. Ayat tunggal1. Mengemukakan berangkai yang kemas.Ayat majmukPKJR4.1 Aras 2(i):pandangan atau 4.1 Mengemukakan idea, Mengemukakan pendapat bagipendapat tentangUnit 1:dan pendapat tentang menjelaskan idea tentang isukeadaan jalan rayaBerjalan sesuatu perkara secara perbincangan. Tatabahasa:yang kurang selamatSecara terperinci, tepat danAyat tunggaldengan bahasa yangBerdikaritersusun.8.1 Aras 1(i):Ayat majmukbetul,Menulis perkataan dan2.Membina ayatTajuk 2: 8.1 Membina dan menulispelbagai jenis ayat Kosa kata:tunggal atau ayatCabaranperkataan, ayat tunggalberdasarkan topi yang diberiberdikarimajmuk berdasarkanPejalandan ayat majmuk. mencabarperkataan atauKakirosakrangkai kata yangdiberi, bantuan3.Menyebut lima carauntuk menanganisituasi mencabaryang diberi. 4. RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 BAHASA MELAYU TAHUN EMPAT SJKMINGGU TEMA /OBJEKTIFISI KANDUNGANHASIL PEMBELAJARAN SISTEM PENGISIAN CATATAN TAJUK BAHASA KURIKULUMMINGGUTema: Pada akhir unit ini 1.2 Bertanya dan1.2 Aras 1 (iii): 4murid dapat:menjawab tentangMemberikan respons yang Tatabahasa:Ilmu: Sekolahsesuatu perkara secarasesuai terhadap soalan yang -kata ganti-kajian tempatanGemilang- mendengar soalanbertatasusila.dikemukakan.nama diridan memberikan,Nilai Murni:21 25 respons yang sesuai.6.1 Merujuk pelbagai6.1 Aras 1 (i): Kosa kata: -semangat JANTajuk:sumber untukMerujuk kamus untuk -sumbangan bermasyarakat- merujuk kepadamendapatkan maklumatmencari makna perkataan -gemilangPengakapkamus untuk mencari bagi tajukdan meneliti ejaan yang -cemerlang KBT:Cemerlang makna perkataan dan yang sedang dikajitepat, mengikut susunan -hebatmeneliti ejaan, termasukperkataan.-kawad KB-mencirikanmaklumat daripada -tanggung- menulis ayatinternet. 8.1 Aras 1 (i): jawab Pembelajarantunggal dan ayatMenulis perkataan dan -cerdasKontekstualmajmuk dengan 8.1 Membina dan menulis pelbagai jenis ayat -cergasbetul.perkataan, ayat tunggal berdasarkan topik yang-kudratdan ayat majmuk.diberikan.-mindaPKJR: 1. Berbual tentang1.1 Berbual tentang 1.1 Aras 1(i):peraturan serta sesuatu perkara berkaitan Berbual tentang sesuatu Tatabahasa:Unit 2; undang-undang jalan kehidupan seharianperkara yang dialami, dilihat Ayat penyataPeraturan raya menggunakandengan menggunakandan dibaca.dan bahasa yang betul.kata, ungkapan, ayat, Kosa kata:Undang- sebutan, intonasi dan 5.1 Aras 1(i):-penunggangUndang2. Membaca ayat-ayatnada yang sesuai. Membaca perkataan, frasa danbasikalJalan Rayapenyata yangayat yang mengandungi ayat-pejalan kakidiberikan oleh guru 5.1 Membaca kuattunggal dan ayat majmuk -topi keledarTajuk 1:dengan sebutan yang perkataan dan ayatdengan sebutan dan intonasi -tali pinggangJadilah betul.dengan sebutan danyang betul. keledarpenggunaintonasi yang betul dan -lampu isyaratJalan raya3. Menyatakan memahami perkara yang -lebuh rayaYangperbezaan antaradibaca.Berdisiplin undang-undangdengan peraturanjalan raya sertamemahami akibat jikatidak dipatuhi.