rp.smkrajaperempuanipoh.comrp.smkrajaperempuanipoh.com/rp2013/sains/rhp pbs t1.doc · web...

33
SMK RAJA PEREMPUAN IPOH RANCANGAN TAHUNAN MATA PELAJARAN PBS TINGKATAN 1 TEMA: MANUSIA DAN KEPELBAGAIAN HIDUPAN Bidang Pembelajaran: 1. Sel sebagai unit kehidupan Mingg u Proses Pembelajaran Dan Pengajaran Proses Pentaksiran Objektif Pembelajar an Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Deskriptor Evidens Instrument 1 2/1 4/1 MINGGU ORIENTASI 2 7/1 11/1 1.1 Memahami sains adalah sebahagian daripada kehidupan harian Memerihalkan dengan contoh fenomena semula jadi yang murid boleh lihat di sekeliling mereka : a) Tumbesaran manusia daripada bayi hingga dewasa b) Kejatuhan bola ke tanah c) Penccairan ais Membincangkan kegunaan dan kelebihan sains dalam kehidupan harian. Menghadiri ceramah Murid boleh : Menyenaraikan apa yang dilihat di sekeliling yang berkaitan dengan sains Menerangkan kepentingan sains dalam kehidupan harian Menamakan kerjaya dalam sains seperti : B2D1 Menyatakan fenomena alam sains B4D1 Memerihalkan kegunaan dan kelebihan sains dalam kehidupan harian. B2D1E1 Menyenaraikan fenomena alam yang dilihat di sekeliling berkaitan dengan sains B4D1E1 Menjelaskan tentang kepentingan sains dalam kehidupan seharian Lembaran kerja Lembaran kerja

Upload: others

Post on 25-Dec-2019

18 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: rp.smkrajaperempuanipoh.comrp.smkrajaperempuanipoh.com/RP2013/Sains/RHP PBS T1.doc · Web viewEksperimen, laporan amali dan senarai semak Eksperimen, laporan amali dan senarai semak

SMK RAJA PEREMPUAN IPOHRANCANGAN TAHUNAN MATA PELAJARAN PBS

TINGKATAN 1

TEMA: MANUSIA DAN KEPELBAGAIAN HIDUPANBidang Pembelajaran: 1. Sel sebagai unit kehidupan

MingguProses Pembelajaran Dan Pengajaran Proses Pentaksiran

Objektif Pembelajaran

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Deskriptor Evidens Instrument

1

2/1 –

4/1

MINGGU ORIENTASI

2

7/1 –

11/1

1.1 Memahami sains adalah sebahagian daripada kehidupan harian

Memerihalkan dengan contoh fenomena semula jadi yang murid boleh lihat di sekeliling mereka :

a) Tumbesaran manusia daripada bayi hingga dewasa

b) Kejatuhan bola ke tanahc) Penccairan ais

Membincangkan kegunaan dan kelebihan sains dalam kehidupan harian.

Menghadiri ceramah mengenai kerjaya dalam sains.

Murid boleh :

Menyenaraikan apa yang dilihat di sekeliling yang berkaitan dengan sains

Menerangkan kepentingan sains dalam kehidupan harian

Menamakan kerjaya dalam sains seperti :a) Guru sainsb) Doctorc) Juruterad) Saintis alam sekitar

B2D1Menyatakan fenomena alam sains

B4D1Memerihalkan kegunaan dan kelebihan sains dalam kehidupan harian.

B2D1E1Menyenaraikan fenomena alam yang dilihat di sekeliling berkaitan dengan sains

B4D1E1Menjelaskan tentang kepentingan sainsdalam kehidupan seharian

Lembaran kerja

Lembaran kerja

3

14/1 –

1.2 Memahami langkah-langkah dalam penyiasatan saintifik

Menjalankan penyiasatan saintifik / eksperimen, contoh :Mengkaji factor yang mempengaruhi bilangan ayunan bandul ringkas dalam satu jangka masa.

Murid boleh :

a) Menyatakan langkah-langkah dalam penyiasatan saintifik / eksperimen,

B3D1Menyatakan langkah-langkah dalampenyiasatan saintifik

B3D1E1Menyusun langkah-langkah dalam penyiasatansaintifik mengikut urutan

Lembaran kerja

Page 2: rp.smkrajaperempuanipoh.comrp.smkrajaperempuanipoh.com/RP2013/Sains/RHP PBS T1.doc · Web viewEksperimen, laporan amali dan senarai semak Eksperimen, laporan amali dan senarai semak

18/1Murid akan :a) Menentukan apa yang akan

dikaji (mengenal pasti masalah)

b) Membuat tekaan yang bijak (membina satu hipotesis),

c) Merancang bagaimana untuk menguji hipotesis (merancang eksperimen) Mengenalpasti

pembolehubah, Menentukan prosedur

menjalankan eksperimen, kaedah mengumpul dan menganalisa data.

d) Menjalankan eksperimene) Menulis apa yang diperhatikan

(mengumpul data),f) Mencari makna daripada apa

yang diperhatikan (menganalisa dan mentafsir data),

g) Membuat keputusan sama ada hipotesis adalah benar ( membuat kesimpulan),

h) Menulis laporan hasil penyiasatan (melapor)

Murid boleh diminta untuk melaporkan hasil penyiasatan mereka kepada kelas. Mereka harus menekankan jangkah yang telah diambil, apa yang dikekalkan dan apa yang diukur.

b) Menjalankan satu penyiasatan saintifik.

B4D2Menjalankan satu penyiasatansaintifik

B4D2E1Mengkaji faktor yang mempengaruhibilangan ayunan bandul ringkas dalamsatu jangka masa melalui penyiasatansaintifik

Eksperimen

4

21/1–

25/1

And

1.3Mengetahui kuantiti fizik dan unitnya

Mengenal pasti kuantiti fizik (panjang, jisim, masa, suhu dan arus elektrik), nilai dan unit sebagaimana tertera pada maklumat produk.

Mencari perkataan Imbuhan yang digunakan dalam pengukuran seperti kilo-, senti-, dan mili-.

Murid boleh :

Menyatakan kuantiti fizik iaitu panjang, jisim,masa, suhu dan arus elektrik,

Menyatakan unit S.I dan symbol yang berpadanan bagi kuantiti fizik,

B3D2Mengenal pasti kuantiti fizik

B3D2E1Menyatakan kuantititi fizik serta unit S.I. dansimbolnya

B3D2E2

Lembaran kerja

Page 3: rp.smkrajaperempuanipoh.comrp.smkrajaperempuanipoh.com/RP2013/Sains/RHP PBS T1.doc · Web viewEksperimen, laporan amali dan senarai semak Eksperimen, laporan amali dan senarai semak

5

28/1-

1/2

Mencari symbol yang digunakan dalam unit pengukuran.

Mencari nilai bagi setiap imbuhan.

Menyatakan symbol dan nilai imbuhan bagi unit panjang dan jisim : mili-, senti- dan kilo-,

Mengenal pasti dan menggunakan imbuhan yang sesuai dalam pengukuran panjang dan jisim.

Menyatakan nilai imbuhan dan simbol bagi unit panjang

B3D2E3Menyatakan nilai imbuhan dan simbol bagijisim sesuatu objek

Lembaran kerja

Lembaran kerja

6

4/2 –

8/2

1.4Memahami penggunaan alat pengukuran

Mengukur panjang garis lurus, garis lengkung dan diameter objek menggunakan pembaris, benang dan angkup.

Menganggar luas bentuk sekata dan tidak sekata menggunakan kertas graf.

Mengukur isipadu cecair menggunakan silinder penyukat, pipet dan buret.

Menentukan isipadu pepejal sekata dan tidak sekata menggunakan kaedah sesaran air.

Mengukur suhu badan dan suhu air.

Membincangkan pemilihan alat yang sesuai apabila membuat ukuran.

Mengaplikasikan kemahiran mengukur dalam konteks menjalankan eksperimen.

Murid boleh :

Memilih alat yang betul dan menukur panjang,

Menganggar luas bentuk sekata dan tidak sekata menggunakan kertas graf,

Memilih alat yang betul dan menyukat isipadu cecair,

Memilih alat yang betul dan mengukur suhu badan serta suhu cecair,

Menentukan isipadu pepejal menggunakan kaedah sesaran air.

B4D3Menentukan luas permukaan

B3D3Mengenal pasti dan menggunakan alat-alat pengukuran

B4D4Menentukan isi padu pepejal

B4D3E1Mengira luas permukaan bentuk sekata

B4D3E2Membuat anggaran luas permukaan bentuk tidak sekata menggunakan kertas graf

B3D3E2Memilih alat yang betul dan membuat pengukuran isipadu cecair

B3D3E3Memilih alat yang betul dan membuat pengukuran suhu badan

B3D3E4Memilih alat yang betul dan membuatpengukuran suhu cecair

B4D4E1Menentukan isi padu pepejal menggunakan kaedah sesaran air

Lembaran kerja

Lembaran kerja

Lembaran kerja

Lembaran kerja

Lembaran kerja

Lembaran kerja

1.5 Menentukan berat pelbagai objek Murid boleh:

Page 4: rp.smkrajaperempuanipoh.comrp.smkrajaperempuanipoh.com/RP2013/Sains/RHP PBS T1.doc · Web viewEksperimen, laporan amali dan senarai semak Eksperimen, laporan amali dan senarai semak

7

11/2 –

15/2

Memahamikonsep jisim

menggunakan neraca spring.

Membincangkan berat sebagai tarikan Bumi (daya graviti) ke atas objek.

Membincangkan jisim sebagai kuantiti jirim.

Menentukan jisim pelbagai objek dengan menggunakan neraca alur/tuas.

Membincangkan perbezaan antara jisim dengan berat.

Mengaplikasikan kemahiranmenggunakan neraca spring dan neraca alur/tuas dalam konteks menjalankan eksperimen.

menentukan berat suatuobjek,

menerangkan konsep berat, menerangkan konsep jisim, menentukan jisim suatu

objek, menerangkan perbezaan

antara jisim dengan berat,

mengaplikasikan penggunaan neraca spring dan neraca alur/tuas dalam konteks menjalankan eksperimen.

B4D5Memerihalkan tentang konsep jisim dan berat

B3D3Mengenal pasti dan menggunakanalat-alat pengukuran

B4D5E1Menerangkan perbezaan antara konsep jisim dan berat melalui aktiviti

B3D3E5Mengukur dan mencatat nilai jisim dan beratbagi sesuatu objek menggunakan neracaspring dan neraca alur/tuas

B3D3E1Memilih alat yang betul dan membuatpengukuran panjang

Lembaran kerja

Lembaran kerja

Lembaran kerja

8

18/2 –

22/2

1.6Menyedarikepentinganunit piawaidalamkehidupanharian

Membincangkan pelbagai unit pengukuran seperti unit untuk panjang (kaki, ela, rantai, batu, meter, kilometer), unit untuk berat (paun, auns, kati, tahil, gram, kilogram)

Melakonkan sketsa untukmenunjukkan masalah yang berlaku apabila tidak menggunakan unit piawai seperti ketika membeli barang di pasar.

Membincangkan kebaikan dan keburukan apabila menggunakan unit pengukuran yang tidak sama.

Murid boleh:

memberi contoh masalah yang mungkin timbul sekiranya unit piawai tidak digunakan.

B6D1Mewajarkan kebaikan dankeburukan apabila menggunakan unit pengukuran yang tidak sama

B6D1E1Membahaskan mengenai masalah yang mungkin timbul sekiranya unit piawai tidak digunakan melalui pelbagai bentukkomunikasi

Hasilan power point, pembentangan, laporan pelajar bergambar

Page 5: rp.smkrajaperempuanipoh.comrp.smkrajaperempuanipoh.com/RP2013/Sains/RHP PBS T1.doc · Web viewEksperimen, laporan amali dan senarai semak Eksperimen, laporan amali dan senarai semak

TEMA: MANUSIA DAN KEPELBAGAIAN HIDUPANBidang Pembelajaran: 1. Sel sebagai unit kehidupan

MingguProses Pembelajaran Dan Pengajaran Proses Pentaksiran

Objektif Pembelajaran

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Deskriptor Evidens Instrument

9

25/2–

1/3

Dan

10

4/3-

8/3

Dan

11

11/3–

15/3

1.1 Memahamisel

Mengumpul maklumat mengenai organisma hidup dan mengenal pasti unit asas kehidupan yang membina organisma tersebut.

Menyediakan slaid sel pipi dan sel bawang.

Memerhati struktur umum sel pipi dan sel bawang di bawahmikroskop menggunakan prosedur yang betul.

B5D1E1Melukis dan melabel pelbagaistruktur sel haiwan dan seltumbuhan.

Membandingkan sel haiwan dan sel tumbuhan.

Mengumpul maklumat mengenai struktur sel dan membincangkan fungsinya.

Murid boleh:

mengenal pasti sel sebagai unit asas kehidupan,

menyediakan slaid menggunakan prosedur yang betul,

menggunakan mikroskopdengan betul,

mengenal pasti struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan,

melukis struktur umum selhaiwan dan sel tumbuhan,

melabel struktur umum selhaiwan dan sel tumbuhan,

menyatakan fungsi setiapstruktur sel,

menyatakan persamaan danperbezaan antara sel haiwan dengan sel tumbuhan.

B1D2Mengenal pasti sel sebagai unit asaskehidupan

B4D6Menghasilkan slaid danmenggunakan mikroskop

B5D1Mengenal pasti struktur umum dan fungsi bagi sel haiwan dan sel tumbuhan serta membuat perbandingan

B1D2E1Menyatakan sel sebagai unit asas kehidupan

B4D6E1Menyediakan slaid menggunakanprosedur yang betul

B4D6E2Menggunakan mikroskop dengan prosedur yang betul

B5D1E1Melukis struktur umum sel haiwan dan seltumbuhan ,menyatakan fungsi setiap struktursel serta menjelaskan persamaan danperbezaan di antara kedua-dua sel

Lembaran kerja (isikan tempat kosong & padanan)

Eksperimen

Tunjuk cara oleh cikgu & eksperimen

Melukis gambarajah berserta dengan fungsi, isikan temapat kosong persamaan dan perbezaan

12

18/3–

22/3

1.2Memahamiorganismaunisel danmultisel.

Mengumpul maklumat mengenai organisma unisel dan multisel.

Menyediakan murid dengan kad gambar, kad nama, kad yang berlabel ‘unisel’ dan ‘multisel’.

Murid boleh:

menyatakan maksudorganisma unisel dan multisel,

B2D2Menyatakan maksud organism unisel dan multisel

B3D5

B2D2E1Memberikan maksud organisma unisel danorganisma multisel

B3D5E1

Lembaran kerja

Page 6: rp.smkrajaperempuanipoh.comrp.smkrajaperempuanipoh.com/RP2013/Sains/RHP PBS T1.doc · Web viewEksperimen, laporan amali dan senarai semak Eksperimen, laporan amali dan senarai semak

Murid memadankan kad-kad bagi setiap organisma.

Memerhati contoh organismaunisel dan multisel di bawahmikroskop.

memberi contoh organismaunisel dan multisel.

Mengenal pasti organisma unisel dan organisma multisel

Memberi contoh organisma unisel danorganisma multisel

Lembaran kerja

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 125/3 – 29/3/13

13

1/4 –

5/4

1.3Memahami selmembentuktisu, organ dansistem dalambadanmanusia.

Mengumpul maklumat danmembincangkan perkara berikut:

a) jenis sel manusiab) fungsi pelbagai jenis sel

manusia.

Menggunakan pengurusan grafik (seperti tangga hiraki) untuk menunjukkan hiraki organisasi sel:

sel→ tisu →organ → sistem → organisma

Murid boleh:

menamakan pelbagai jenis sel manusia,

menyatakan fungsi pelbagaijenis sel manusia,

menyusun organisasi selmengikut urutan daripada yang mudah ke kompleksmenggunakan istilah sel, tisu, organ, sistem dan organisma.

B1D2Mengenal pasti sel sebagai unit asaskehidupan

B3D4Memerihalkan jenis sel manusia danfungsinya

B3D6Mengenal pasti organisasi sel

B1D2E2Menyenaraikan pelbagai jenis sel manusia

B3D4E1Menyatakan fungsi bagi sel epitelium sel tulang sel reproduktif

(pembiakan) sel saraf sel darah merah sel darah putih sel otot

B3D6E1Menyusun organisasi sel mengikut urutandaripada mudah ke kompleks menggunakanistilah: sel tisu organ sistem organisma

Lembaran kerja

Lembaran kerja bergambar(melengkapkan jadual )

Lembaran kerjabergambar

14

8/4 –

12/4

1.4Menyedarimanusiaadalahorganismayangkompleks.

Membincangkan mengapamanusia adalah organisma yangkompleks.

Murid boleh:

menerangkan mengapamanusia adalah organismayang kompleks.

B6D2Menghuraikan mengapamanusia adalah organisma yang kompleks

B6D2E1Membincangkan mengenai mengapamanusia adalah organisma yang kompleks dalam pelbagai bentuk

Hasilan power point, pembentangan, laporan pelajar bergambar

Page 7: rp.smkrajaperempuanipoh.comrp.smkrajaperempuanipoh.com/RP2013/Sains/RHP PBS T1.doc · Web viewEksperimen, laporan amali dan senarai semak Eksperimen, laporan amali dan senarai semak

persembahan

Page 8: rp.smkrajaperempuanipoh.comrp.smkrajaperempuanipoh.com/RP2013/Sains/RHP PBS T1.doc · Web viewEksperimen, laporan amali dan senarai semak Eksperimen, laporan amali dan senarai semak

TEMA: JIRIM DALAM ALAMBidang Pembelajaran: 1. Jirim

PROSES P & P PROSES PENTAKSIRANMinggu Objektif

PembelajaranCadangan Aktiviti

PembelajaranHasil Pembelajaran DESCRIPTOR EVIDENS INSTRUMENT

15

15/4–19/4

1.1Memahamijirimmempunyaijisim danmemenuhiruang

Menunjukkan semua benda seperti buku, udara, air, tanah dan benda hidup mempunyai jisim dan memenuhi ruang melalui aktiviti.

Membincangkan maksud jirim.

Menyenaraikan contoh jirim.

Murid boleh:

menyatakan semua benda mempunyai jisim dan memenuhi ruang,

menerangkan maksud jirim,

menghubungkaitkan benda dan jirim,

menjalankan aktiviti untuk menunjukkan udara, air, tanah dan benda hidup mempunyai jisim dan memenuhi ruang

B1D3Menyatakan tentang benda-benda diSekeliling

B2D3Memerihalkan tentang jirim

B3D7Menghubung kait antara benda-benda dengan jirim

B4D7Menerangkan benda-benda mempunyai jisim dan memenuhiruang

B1D3E1Menyenaraikan benda-benda yang mempunyaijisim dan memenuhi ruang

B2D3E2Memberi maksud jirim

B3D7E1Mengelaskan benda-benda kepada bentuk jirim dan bukan jirim

B4D7E1Menunjukkan udara, air, tanah dan benda hidup mempunyai jisim dan memenuhi ruang melalui aktiviti

Lembaran aktiviti berdasarkan gambar

Lembaran kerja(memberi maksud jirim dalam bentuk ayat yang lengkap dengan memberi beberapa contoh)

Lembaran kerja (pengelasan)

Eksperimen

16

22/4 – 26/4

Dan

1.2Memahamitiga keadaanjirim.

Mengumpul maklumat dan membincangkan:

a. apa yang membina jirim,

b. tiga keadaan jirim.

Membandingkan tiga keadaan jirim dari segi:

a. susunan zarah-

Murid boleh:

menyatakan jirim terdiridaripada zarah-zarah,

menyatakan tiga keadaan jirim,

menyatakan susunan zarah zarah dalam tiga keadaan jirim,

menyatakan perbezaan

B2D3Memerihalkan tentang jirim

B4D8Memerihalkan tentang susunandan pergerakan

B2D3E1Menyatakan tiga keadaan jirim

B4D8E1Menerangkan perbezaan susunan dan pergerakan zarah-zarah dalam tiga

Lembaran kerja bergambar

Lembaran kerja (lengkapkan pengurusan

Page 9: rp.smkrajaperempuanipoh.comrp.smkrajaperempuanipoh.com/RP2013/Sains/RHP PBS T1.doc · Web viewEksperimen, laporan amali dan senarai semak Eksperimen, laporan amali dan senarai semak

17

29/4 – 3/5

zarah,b. pergerakan

zarah-zarah.

Membuat simulasi susunan dan pergerakan zarah-zarah dalam tiga keadaan jirim.

pergerakan zarah-zarah dalam tiga keadaan jirim.

zarah-zarah keadaan jirim grafik berdasarkan susunan dan pergerakan zarah)

18

6/5 –

10/5

1.3Memahamikonsepketumpatan

Mengingat kembali definisi ketumpatan.

Menentukan ketumpatan melalui aktiviti bagi:a) objek berbentuk

sekata dan tak sekata,

b) pelbagai cecair.

Membincangkan mengapa ada objek dan cecair timbul dan mengaitkannya denganketumpatan.

Murid boleh:

mendefinisikan ketumpatan,

menerangkan mengapa adaobjek dan cecair timbul,

menyelesaikan masalah mudahberkaitan ketumpatan,

menyatakan ketumpatanpelbagai objek dan cecairmelalui aktiviti.

B3D8Menyatakan maksud ketumpatan

B5D2Mengenal pasti ketumpatanpelbagai objek dan cecair

B3D8E1Memberi definisi ketumpatan

B5D2E1Menentukan ketumpatan pelbagai objek pepejal dan cecair, menjelaskan mengapa objek dan cecair timbul dan tenggelam sertamenyelesaikan beberapa masalah mudahberkaitan ketumpatan

Lembaran kerja

Lembaran kerja (aplikasi formula ketumpatan berdasarkan maklumat yang diperolehi)

19

13/5 –

17/5

1.4Menghargaipenggunaanciri-ciri jirimdalamkehidupanharian

Mengumpul maklumat dan membincangkan bagaimana:

a) manusia menggunakan pengetahuan tentang pelbagai keadaan jirim dalam penyimpanan danpengangkutan gas dan cecair.

b) Manusia menggunakan konsep ketumpatan untukmembina rakit,

Murid boleh:

memerihalkan bagaimana manusia menggunakan pelbagai keadaan jirim,

memerihalkan bagaimana manusia mengaplikasikan konsep ketumpatan,

menerangkan aplikasi konsep timbul dan tenggelam yang berkaitan dengan ketumpatanmelalui aktiviti.

B6D3Memerihalkan tentang aplikasikonsep jirim dan ketumpatan

B6D3E1Membuat beberapa penyelesaian masalah mengenai bagaimana manusia menggunakan pengetahuan tentangpelbagai keadaan jirim, mengaplikasikan konsep ketumpatan dan aplikasi konsep timbul dan tenggelam dalam bentukprototaip

Membina satu model berfungsi untuk mengkaji aplikasi konsep timbul dan tenggelam berkaitan dengan ketumpatan & pembentangan berkaitan model tersebut

Page 10: rp.smkrajaperempuanipoh.comrp.smkrajaperempuanipoh.com/RP2013/Sains/RHP PBS T1.doc · Web viewEksperimen, laporan amali dan senarai semak Eksperimen, laporan amali dan senarai semak

pelampung dsb.

Menjalankan aktiviti untuk mengkaji aplikasi konsep timbul dan tenggelam yang berkaitan dengan ketumpatan.

Page 11: rp.smkrajaperempuanipoh.comrp.smkrajaperempuanipoh.com/RP2013/Sains/RHP PBS T1.doc · Web viewEksperimen, laporan amali dan senarai semak Eksperimen, laporan amali dan senarai semak

Bidang Pembelajaran: 2. Kepelbagaian Sumber di Bumi

MingguProses Pembelajaran Dan Pengajaran Proses Pentaksiran

Objektif Pembelajaran

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Deskriptor Evidens Instrument

20

20/5–

24/5

2.1Mengetahuikepelbagaiansumber diBumi

Mengumpul maklumat mengenai sumber Bumi iaitu air, udara, tanah, mineral, bahanapi fosil dan benda hidup.

Murid boleh:

a) menyenaraikan sumber di Bumi yang diperlukan untukmenyokong kesinambunganhidup,

b) menyenaraikan sumber Bumi yang digunakan dalam kehidupan harian.

B2D4Memerihalkan tentang sumber bumi

B2D4E1Menyenaraikan sumber-sumber bumi yang diperlukan untuk menyokong kesinambungan hidup

B2D4E2Menyatakan kegunaan sumber-sumber bumi dalam kehidupan seharian

Lembaran kerja berdasarkan gambar

Lembaran kerja (jadual)

21

10/6 –

14/6

Dan

22

17/6 –

21/6

2.2Memahamiunsur,sebatian dancampuran

Mengumpul maklumat danMembincangkana) maksud unsur, sebatian dan

campuran,b) maksud logam dan bukan

logamc) contoh unsur, sebatian,

campuran, logam dan bukan logam.

Membanding dan membezakan ciri-ciri unsur, sebatian dan campuran.

Menjalankan aktiviti untukmembandingkan ciri-ciri logam dengan bukan logam dari segi rupa, kekerasan, kekonduksian haba dan elektrik.

Menjalankan aktiviti untukmengasingkan komponen dalam campuran sepertia) campuran serbuk besi dan

serbuk sulfur,b) campuran pasir dan garam.

Murid boleh:

menyatakan maksud unsur,sebatian dan campuran,

memberi contoh unsur,sebatian dan campuran,

menyatakan perbezaan antara unsur, sebatian dan campuran,

membanding dan membezakan ciri-ciri logam dengan bukan logam melalui aktiviti,

mengelaskan unsur kepadalogam dan bukan logamberdasarkan ciri-cirinya,

memberi contoh logam danbukan logam,

B2D5Menyatakan maksud unsur, sebatian dan campuran

B4D9Menyatakan perbezaan antara unsur sebatian dan campuran

B5D3Memerihalkan logam dan bukan logam

B5D4

B2D5E1Memberi maksud unsur

B2D5E2Memberi maksud sebatian

B2D5E1Memberi maksud campuran

B4D9E1Menerangkan perbezaan antara unsur sebatian dan campuran

B5D3E1Membanding dan membezakan ciri-ciri logam dan bukan logam, mengelaskan unsur kepada logam dan bukan logam dan memberi contoh logam dan bukan logam

B5D4E1

Lembaran kerja

Lembaran kerja

Lembaran kerja

Lembaran kerja(jadual)

Lembaran kerja(jadual)

Page 12: rp.smkrajaperempuanipoh.comrp.smkrajaperempuanipoh.com/RP2013/Sains/RHP PBS T1.doc · Web viewEksperimen, laporan amali dan senarai semak Eksperimen, laporan amali dan senarai semak

mengasingkan komponendalam campuran melaluiaktiviti.

Mengenal pasti komponen dalam campuran

Mengasingkan komponen dalam campuran: besi dan sulfur pasir dan garammelalui beberapa kaedah dan menjelaskan kaedah tersebut

Eksperimen dan laporan amali dan senarai semak

23

24/6 –

28/6

2.3Menghargaikepentingankepelbagaiansumber Bumikepadamanusia

Membincangkan kepentingansumber Bumi (air, udara, tanah, mineral, bahanapi fosil dan benda hidup) kepada manusia.

Melukis peta konsep untukmenunjukkan hubungan antara sumber-sumber ini kepada keperluan asas kehidupan.

Mengumpul maklumat mengenai pemeliharaan dan pemuliharaan sumber di Bumi.

Membincangkan kepentinganpemeliharaan dan pemuliharaan sumber di Bumi (seperti kitar semula kertas untuk mengurangkan penebangan pokok, memulihara air bersih bagimengelakkan kekurangan air)

Menjalankan projek, kempen atau pertandingan tentangpengurangan penggunaan,penggunaan semula dan kitarsemula bahan seperti bukulatihan yang tidak habisdigunakan sebagai buku nota dan mengumpul surat khabar lama.

Murid boleh:

menerangkan kepentingankepelbagaian sumber Bumikepada manusia,

menyatakan maksudpemeliharaan dan pemuliharaan sumber Bumi,

menyatakan kepentinganpemeliharaan dan pemuliharaan sumber Bumi,

mengamalkan penggunaan,guna semula dan kitar semulabahan.

B6D4Memerihalkan tentang pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar

B6D4E1Membuat pembentangan dalam pelbagai bentuk mengenai: maksud dan

kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar

amalan guna semula dan kitar semula bahan

Pembentangan dalam bentuk power point, pelajar cetak slide power point sebagai evidens

Bidang pembelajaran: 3. Udara di sekeliling kita

Page 13: rp.smkrajaperempuanipoh.comrp.smkrajaperempuanipoh.com/RP2013/Sains/RHP PBS T1.doc · Web viewEksperimen, laporan amali dan senarai semak Eksperimen, laporan amali dan senarai semak

MingguProses Pembelajaran Dan Pengajaran Proses Pentaksiran

Objektif Pembelajaran

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Deskriptor Evidens Instrument

24

1/7 –

5/7

3.1Memahamikomponendalam udara

Mengumpul maklumat mengenai:a) komposisi udara,b) peratusan nitrogen, oksigen

and karbon dioksida dalam udara.

Menjalankan aktiviti untukmenunjukkan:a) peratusan oksigen dalam

udara,b) udara mengandungi wap

air, mikroorganisma dan habuk.

Murid boleh:

menyatakan komponen dalam udara,

menerangkan mengapa udara ialah suatu campuran,

menyatakan peratusannitrogen, oksigen dan karbon dioksida dalam udara,

menunjukkan melalui aktiviti:a) peratusan oksigen

dalam udara,b) udara mengandungi

wap air, mikroorganisma dan habuk.

B2D6Menyatakan komponen udara

B3D9Menerangkan komposisi udara

B4D10Memerihalkan tentangkandungan udara

B2D6E1Menyenaraikan komponen-komponen dalam udara

B3D9E1Menyatakan sebab udara merupakan satu campuran

B3D9E2Memberi peratusan bagi nitrogen, oksigen, karbon dioksida dan gas nadir dalam atmosfera

B4D10E1Menentukan peratusan oksigen dalam udara

B4D10E2Membuktikan udara mengandungi wap air

B4D10E3Menunjukkan udara mengandungimikroorganisma dan habuk

Lembaran kerja bergambar

Lembaran kerja bergambar

Lembaran kerja bergambar

Eksperimen, laporan amali dan senarai semak

Eksperimen, laporan amali dan senarai semak

Eksperimen, laporan amali dan senarai semak

25

8/7 –

12/7

3.2Memahamiciri-ciri oksigendan karbondioksida

Mengumpul maklumat mengenai ciri-ciri oksigen dan karbon dioksida.

Menjalankan aktiviti untukmenunjukkan ciri-ciri oksigen dan karbon dioksida dari aspek:a) kelarutan dalam air,

Murid boleh:

menyenaraikan ciri-ciri oksigen dan karbon dioksida,

mengenal pasti oksigen dankarbon dioksida berdasarkan

B4D11Memerihalkan ciri-ciri oksigen dan karbon

B4D11E1Mengenal pasti ujian yang sesuai untuk oksigen dan

Eksperimen, laporan amali

Page 14: rp.smkrajaperempuanipoh.comrp.smkrajaperempuanipoh.com/RP2013/Sains/RHP PBS T1.doc · Web viewEksperimen, laporan amali dan senarai semak Eksperimen, laporan amali dan senarai semak

Dan

26

15/7 –

19/7

b) tindak balas dengan natrium hidroksida,

c) kesan ke atas kayu uji berbara dan menyala, kertas litmus, air kapur dan penunjuk bikarbonat.

ciri-cirinya,

memilih ujian yang sesuaiuntuk oksigen dan karbondioksida.

dioksida ciri-cirinya melalui aktiviti

B4D11E2Mengenal pasti ujian yang sesuai untuk karbon dioksida dan ciri-cirinya melalui aktiviti

dan senarai semak

Eksperimen, laporan amali dan senarai semak

27

22/7 –

26/7

3.3Memahamibahawaoksigendiperlukanuntuk respirasi

Mengumpul maklumat danmembincangkan respirasi.

Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan semasa respirasi, benda hidup:a) menggunakan oksigen,b) membebaskan karbon

dioksida.

Murid boleh:

menyatakan tenaga, karbondioksida dan wap air adalahhasil respirasi,

menghubungkait benda hidup menggunakan oksigen dan membebaskan karbon dioksida semasa respirasi,

membanding dan membezakan kandungan oksigen dalam udara sedutan dengan udara hembusan dalam manusia,

menyatakan oksigen diperlukan dalam respirasi,

menjalankan eksperimen untuk menunjukkan benda hidup menggunakan oksigen dan membebaskan karbon dioksida semasa respirasi.

B5D5Menghuraikan proses respirasi

B5D5E2Membanding dan membezakan kandunganudara sedutan dengan udara hembusan dalam manusia melalui eksperimen

B5D5E1Membuktikan benda hidup menggunakan oksigen dan membebaskan karbon dioksida, tenaga dan wap air semasa respirasi melalui eksperimen

Eksperimen, laporan amali dan senarai semak

Eksperimen, laporan amali dan senarai semak

28

29/7 –

2/8

3.4Memahamibahawaoksigendiperlukanuntukpembakaran

Mengumpul maklumat danMembincangkan pembakaran.

Menjalankan eksperimen untuk:a) menunjukkan oksigen

diperlukan untuk pembakaran,

b) mengkaji kesan saiz suatu

Murid boleh:

menyatakan maksudpembakaran,

menyatakan oksigen diperlukan untuk pembakaran,

B5D6Menjelaskan oksigen diperlukan untuk pembakaran

B5D6E1

Page 15: rp.smkrajaperempuanipoh.comrp.smkrajaperempuanipoh.com/RP2013/Sains/RHP PBS T1.doc · Web viewEksperimen, laporan amali dan senarai semak Eksperimen, laporan amali dan senarai semak

bekas ke atas jangka masa nyalaan lilin.

Menjalankan aktiviti untukmenguji hasil pembakaran arang dan lilin.

menyenaraikan hasilpembakaran,

menjalankan eksperimen untuk mengkaji pembakaran.

Membuktikan oksigen diperlukan untuk pembakaran, menyenaraikan hasilpembakaran dan menyatakan maksudpembakaran melalui eksperimen

Eksperimen, laporan amali dan senarai semak

29

5/8–

9/8

3.5Menganalisakesanpencemaranudara

Mengumpul maklumat danmembincangkan:a) maksud pencemaran udara,b) contoh bahan cemar udara,c) sumber bahan cemar udara,d) kesan pencemaran udara ke

atas manusia dan alam sekitar,

e) langkah-langkah yang diperlukan untuk mengawal pencemaran udara.

Menjalankan projek untukmengkaji:a) pencemaran udara dalam

suatu kawasan di sekitar sekolah,

b) kesan pencemaran udara.

Murid boleh:

menerangkan maksudpencemaran udara,

menyenaraikan contoh bahancemar udara,

menyenaraikan sumber bahancemar udara,

memerihalkan kesanpencemaran udara,

menerangkan langkah-langkah yang perlu diambil untuk menghalang dan mengawal pencemaran udara.

B6D5Memerihalkan tentangpencemaran udara

B6D5E1Membuat pembentangan dalam pelbagaibentuk mengenai : pencemaran udara contoh bahan cemar

udara dan sumber kesan pencemaran

udara langkah-langkah untuk

menghalang dan mengawal

cara mengekalkan udara supayabersih dan

mempraktikkan amalan yangmengekalkan udara yang bersih

Menghasilkan power point menggunakan format :a) pengenalan b) isic) kesimpulan

CUTI PENGGAL KEDUA12/8 – 16/8

303.6Menyedarikepentinganuntuk

Mengumpul maklumat danmembincangkan:a) bagaimana keadaan

kehidupan tanpa udara yang

Murid boleh:

memerihalkan bagaimanakehidupan jika tiada udara

B6D5Memerihalkan tentangpencemaran udara

B6D5E1Membuat pembentangan dalam pelbagai

Menghasilkan power point

Page 16: rp.smkrajaperempuanipoh.comrp.smkrajaperempuanipoh.com/RP2013/Sains/RHP PBS T1.doc · Web viewEksperimen, laporan amali dan senarai semak Eksperimen, laporan amali dan senarai semak

19/8 –

23/8

mengekalkanudara yangbersih

bersih,b) cara mengekalkan udara

supaya bersihc) amalan yang boleh

mengekalkan udara yang bersih.

Menjalankan aktiviti untukmenunjukkan bahan cemar dalam asap rokok.

bersih, mencadangkan cara

mengekalkan udara supayabersih,

mempraktikkan amalan yang mengekalkan udara yang bersih.

bentuk mengenai : pencemaran udara contoh bahan cemar

udara dan sumber kesan pencemaran

udara langkah-langkah untuk

menghalang dan mengawal

cara mengekalkan udara supayabersih dan

mempraktikkan amalan yang mengekalkan udara yang bersih

menggunakan format :d) pengenalan e) isikesimpulan

Page 17: rp.smkrajaperempuanipoh.comrp.smkrajaperempuanipoh.com/RP2013/Sains/RHP PBS T1.doc · Web viewEksperimen, laporan amali dan senarai semak Eksperimen, laporan amali dan senarai semak

TEMA: TENAGABidang pembelajaran: 1. Sumber Tenaga

MingguProses Pembelajaran Dan Pengajaran Proses Pentaksiran

Objektif Pembelajaran

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Deskriptor Evidens Instrument

31

26/8–

30/8

Dan

32

2/9–

6/9

1.1Memahamipelbagaibentuk dansumber tenaga

Mengumpul maklumat mengenai pelbagai bentuk dan sumber tenaga serta perubahan tenaga.

Membincangkan matahari sebagai sumber tenaga utama.

Menjalankan aktiviti untuk melihat perubahan tenaga dari tenaga keupayaan

kepada tenaga kinetic (contoh: sebiji bola yang bergolek menuruni suatu cerun),

dari tenaga kinetik kepada tenaga keupayaan (contoh: mengunci spring kereta mainan).

Murid boleh:

menyenaraikan pelbagai jenis tenaga,

menyenaraikan pelbagaisumber tenaga,

mengenal pasti perubahantenaga,

mengenal pasti mataharisebagai sumber tenaga utama,

mengkaji perubahan tenagakeupayaan kepada tenagakinetik dan sebaliknya melalui aktiviti.

B2D7Memerihalkan tenaga danSumbernya

B4D1Memerihalkan tentangperubahan tenaga

B2D7E1Menamakan jenis-jenis tenaga

B2D7E2Menyenaraikan sumber-sumber tenaga

B2D7E3Menyatakan matahari sebagai sumber tenagautama dan haba sebagai satu bentuk tenaga

B4D12E1Mengkaji perubahan tenaga keupayaankepada tenaga kinetik dan mengenal pastiperubahan tenaga melalui aktiviti

Lembaran kerja (teliti rajah dan tulis jenis tenaga melibatkan pemerhatian dan fahaman berkaitan aplikasi sains)

Lembaran kerja (teliti rajah dan tulis sumber tenaga melibatkan pemerhatian dan fahaman berkaitan aplikasi sains)

Lembaran kerja(pelajar dikehendaki mengisi tempat kosong berdasarkan gambarajah yang diberikan.

Eksperimen, laporan amali dan senarai semak

Page 18: rp.smkrajaperempuanipoh.comrp.smkrajaperempuanipoh.com/RP2013/Sains/RHP PBS T1.doc · Web viewEksperimen, laporan amali dan senarai semak Eksperimen, laporan amali dan senarai semak

B4D12E2Mengkaji perubahan tenaga kinetikkepada tenaga keupayaan melalui aktiviti

Eksperimen, laporan amali dan senarai semak

33

9/9 –

13/9

1.2Memahamitenaga bolehdiperbaharuidan yang tidakbolehdiperbaharui

Mengumpul maklumat danmembincangkan maksud sumber tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui.

Menjalankan projek berikut:a) sumber tenaga boleh

diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui,

b) penggunaan tenaga solar,c) cara meningkatkan

penggunaan tenaga secara cekap.

Murid boleh:

mendefinisikan tenaga bolehdiperbaharui dan yang tidakboleh diperbaharui,

mengelaskan pelbagai sumber tenaga kepada tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui

menerangkan mengapa kitaperlu memulihara sumbertenaga,

mencadangkan cara-caramenggunakan tenaga secaracekap.

B3D10Memerihalkan tentang sumber tenaga yang boleh diperbaharu dan tidakboleh diperbaharu

B6D6Mengumpul maklumat tentang sumber tenaga danpemuliharaannya

B3D10E2Mendefinisikan tenaga yang boleh diperbaharudan tidak boleh diperbaharu

B3D10E1Mengelaskan pelbagai sumber tenaga kepadatenaga yang boleh diperbaharu dan tidak boleh diperbaharu

B6D6E1Menjelaskan melalui penulisan kreatifmengenai : mengapa kita perlu

memulihara sumber tenaga,

cadangan tentang cara-cara penggunaan tenaga secara cekap kepentingan memulihara sumber tenaga

penggunaan dan pengurusan sumber tenaga yang cekap

Lembaran kerja (lengkapkan peta konsep)

Lembaran kerja (lengkapkan peta konsep)

Penghasilan artikel

34

16/9 –

20/9

1.3Menyedarikepentinganmemuliharasumber tenaga

Membincangkan kepentinganmemulihara sumber tenaga.

Membincangkan penggunaan danpengurusan sumber tenaga yang cekap.

Murid boleh:

memerihalkan pentingnyamemulihara sumber tenaga,

menerangkan pengunaan dan pengurusan sumber tenaga yang cekap.

B6D6Mengumpul maklumat tentang sumber tenaga danpemuliharaannya

B6D6E1Menjelaskan melalui penulisan kreatifmengenai : mengapa kita perlu

memulihara sumber tenaga,

Penghasilan artikel

Page 19: rp.smkrajaperempuanipoh.comrp.smkrajaperempuanipoh.com/RP2013/Sains/RHP PBS T1.doc · Web viewEksperimen, laporan amali dan senarai semak Eksperimen, laporan amali dan senarai semak

cadangan tentang cara-cara penggunaan tenaga secara cekap kepentingan memulihara sumber tenaga

penggunaan dan pengurusan sumber tenaga yang cekap

Page 20: rp.smkrajaperempuanipoh.comrp.smkrajaperempuanipoh.com/RP2013/Sains/RHP PBS T1.doc · Web viewEksperimen, laporan amali dan senarai semak Eksperimen, laporan amali dan senarai semak

Bidang pembelajaran : 2. Haba

MingguProses Pembelajaran Dan Pengajaran Proses Pentaksiran

Objektif Pembelajaran

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Deskriptor Evidens Instrument

35

23/9 –

27/9

2.1Memahamihaba sebagaisuatu bentuktenaga

Menjalankan aktiviti untukmenunjukkan:a) matahari membebaskan

haba.b) cara menghasilkan haba,c) haba dan suhu adalah

berbeza (contoh: Murid diminta meramal dan memerhatikan bagaimana suhu berubah apabila air panas dan air sejuk dicampurkan).

Membincangkan:a) haba ialah suatu bentuk

tenaga,b) pelbagai kegunaan haba

dalam kehidupan harian,c) maksud suhu,d) perbezaan antara suhu

dengan haba.

Murid boleh:

menyatakan mataharimembebaskan haba,

menyatakan sumber lain bagi haba,

menyatakan haba ialah suatu bentuk tenaga,

memberi contoh pelbagaikegunaan haba,

menyatakan maksud suhu,

menyatakan perbezaan antara haba dengan suhu.

B4D13Memerihalkan tentang haba dan suhu

B4D13E1Menjelaskan haba sebagai suatu bentuk tenaga dan Matahari membebaskan haba serta contoh-contoh pelbagai kegunaan haba

B4D13E2Menyatakan maksud suhu

B4D13E3Menyatakan perbezaan antara haba dansuhu

Eksperimen 7.1 dalam buku (laporan amali dan senarai semak)

Eksperimen 7.2 dalam buku (laporan amali dan senarai semak)

Eksperimen 7.3 dalam buku (laporan amali dan senarai semak)

36

30/9 –

4/10

2.2Memahamipengaliranhaba dankesannya

Menjalankan aktiviti untukmenunjukkan haba bolehmenyebabkan pepejal, cecair dan gas mengembang dan mengecut (contoh: bola dan gelang, merkuri dalam termometer dan udara

Murid boleh:

menyatakan habamenyebabkan pengembangandan pengecutan pepejal, cecair dan gas,

B4D14Memerihalkan kesan haba dalam kehidupan harian

B4D14E1Membuktikan haba boleh menyebabkanpengembangan dan pengecutan dalampepejal, cecair dan gas

Eksperimen, laporan amali dan senarai semak

Page 21: rp.smkrajaperempuanipoh.comrp.smkrajaperempuanipoh.com/RP2013/Sains/RHP PBS T1.doc · Web viewEksperimen, laporan amali dan senarai semak Eksperimen, laporan amali dan senarai semak

dalam kelalang dasar bulat).

Menjalankan aktiviti untukmenunjukkan pengaliran haba melalui konduksi, perolakan dan sinaran.

Menjalankan aktiviti berkumpulan untuk membincangkan:a) fenomena alam seperti bayu

darat, bayu laut dan pemanasan bumi oleh matahari,

b) bagaimana suhu bangunan boleh dikekalkan sejuk,

c) maksud konduktor haba,d) maksud penebat haba,e) pelbagai kegunaan

konduktor dan penebat haba dalam kehidupan harian.

Menjalankan eksperimen untuk mengkaji kegunaan bahan yang berbeza sebagai penebat haba.

menyatakan haba mengalirdengan tiga cara (konduksi,perolakan dan sinaran),

menyatakan haba mengalir dari kawasan panas ke kawasan sejuk,

memberi contoh pengaliranhaba dalam fenomena alam,

menyatakan maksud konduktor haba,

menyatakan maksud penebat haba,

menyenaraikan pelbagaikegunaan konduktor danpenebat haba dalam kehidupan harian,

menjalankan eksperimen untuk mengkaji kegunaan bahan berbeza sebagai penebat haba.

B5D7Memerihalkan bahan yangberbeza sebagai konduktor dan penebat haba

melalui aktiviti

B4D14E2Menghuraikan tiga cara pengaliran haba melalui aktiviti

B4D14E3Menjelaskan dengan contoh cara pengaliran haba dalam fenomenasemulajadi

B4D14E4Menyatakan maksud konduktor dan penebat haba

B4D14E5Menyenaraikan pelbagai kegunaan konduktor dan penebat haba dalamkehidupan harian

B5D7E1Mengkaji kegunaan bahan berbeza sebagaikonduktor dan penebat haba melaluieksperimen

Eksperimen, laporan amali dan senarai semak

Lembaran kerja (menerangkan cara pengaliran haba dalam fenomena semulajadi berdasarkan rajah yang diberikan

Eksperimen, laporan amali dan senarai semak

Eksperimen, laporan amali dan senarai semak

Eksperimen, laporan amali dan senarai semak

37

7/10 –

11/10

2.3Menganalisakesan habake atas jirim

Menjalankan aktiviti untukmenunjukkan perubahan keadaan jirim dalam proses fizikal.

Membincangkan:i) kesan haba ke atas keadaan

Murid boleh:

menyatakan perubahan kepada keadaan jirim dalam proses fizikal,

B4D15Memerihalkan kesan habaterhadap perubahan keadaan jirim

B4D15E1Menjelaskan kesan haba terhadap perubahan keadaan jirim secara fizikal

Lembaran kerja (menerangkan kesan haba terhadap perubahan keadaan jirim

Page 22: rp.smkrajaperempuanipoh.comrp.smkrajaperempuanipoh.com/RP2013/Sains/RHP PBS T1.doc · Web viewEksperimen, laporan amali dan senarai semak Eksperimen, laporan amali dan senarai semak

jirim,ii) contoh pemerhatian harian

yang menunjukkan perubahan kepada keadaan jirim.

menerangkan perubahankepada keadaan jirim yangmelibatkan penyerapan danpembebasan haba,

memberi contoh pemerhatian harian yang menunjukkan perubahan kepada keadaan jirim.

B4D15E2Menghuraikan perubahan keadaan jirim yang melibatkan penyerapan danpembebasan haba melalui aktiviti

B4D15E3Memberi contoh-contoh dalam pemerhatian harian yang menunjukkanperubahan keadaan jirim

secara fizikal berdasarkan gambarajah yang diberikan

Eksperimen, laporan amali dan senarai semak

3 bentuk Lembaran kerja berlainan mengikut aras senang, sederhana dan mudah

38

14/10 –

18/10

2.4Mengaplikasiprinsippengembangan danpengecutanjirim

Membincangkan kegunaanpengembangan dan pengecutanjirim dalam yang berikut:a) merkuri dalam termometer,b) jalur dwilogam di dalam alatpenggera kebakaran,c) ruang pada landasan keretapi,d) penggolek pada jambatankeluli.Membincangkan penggunaanprinsip pengembangan danpengecutan jirim untukmenyelesaikan masalah yangmudah.

Murid boleh:

menerangkan dengan contohpelbagai kegunaanpengembangan danpengecutan jirim dalamkehidupan harian,

mengaplikasikan prinsippengembangan danpengecutan jirim dalammenyelesaikan masalah yang mudah.

B6D7Menjelaskan tentang kegunaan pengembangan dan pengecutan jirim dalam prinsip pengaliranhaba

B6D7E1Menghuraikan dalam pelbagai bentukpersembahan bagi beberapa penyelesaian masalah mengenai prinsippengembangan dan pengecutan jirimdalam kehidupan harian

Pembentangan dengan power point

39

21/10 –

25/10

2.5Memahamibahawapermukaanobjek yanggelap dankusam

Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan yang berikut:a) objek yang gelap dan

kusam menyerap haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat,

b) objek yang gelap dan

Murid boleh:

menyatakan objek yang gelap dan kusam menyerap haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat,

B5D8Memerihalkan tentangpenyerapan dan pembebasan haba

B5D8E2

Page 23: rp.smkrajaperempuanipoh.comrp.smkrajaperempuanipoh.com/RP2013/Sains/RHP PBS T1.doc · Web viewEksperimen, laporan amali dan senarai semak Eksperimen, laporan amali dan senarai semak

Dan

40

28/10 –

1/11

menyerap danmembebaskanhaba dengalebih baik

kusam membebaskan haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat.

menyatakan objek yang gelap dan kusam membebaskan haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat,

menjalankan eksperimen untuk mengkaji penyerapan dan pembebasan haba.

Mengkaji objek yang gelap dan kusam membebaskan haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat melalui eksperimen

B5D8E1Mengkaji objek yang gelap dan kusam menyerap haba lebih baik daripada objekputih dan berkilat melalui eksperimen

Eksperimen, laporan amali dan senarai semak

Eksperimen, laporan amali dan senarai semak

41

4/11-

8/11

2.6Menghargaifaedahpengaliranhaba

Membincang dan mempraktikkan amalan seperti membuka tingkapdalam kelas atau makmal untuk meningkatkan pengaliran udara.

Murid boleh:

mengamalkan prinsippengaliran haba demikehidupan yang lebih selesa.

42

11/11-

15/11

KEMASKINI FAIL PBS

CUTI AKHIR TAHUN11/11/2013 -3/1/2014