rp ikankeli

Click here to load reader

Post on 08-Jul-2015

159 views

Category:

Business

7 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

contoh kertas kerja

TRANSCRIPT

  • 1. KANDUNGAN MUKASURAT1. PENDAHULUAN 12. LATARBELAKANG USAHAWAN 33. LATARBELAKANG PROJEK 44. MAKLUMAT TEKNIKAL TAPAK 55. MAKLUMAT TEKNIKAL INFRSTRUKTUR 76. PERALATAN & MESIN KELENGKAPAN 96.1 Peralatan / Mesin yang diperlukan 97. ASPEK PENGELUARAN / PRODUK 97.1 Keperluan Bahan Mentah / Barangan 97.2 Proses Pengeluaran 107.3 Anggaran Pengeluaran 128. MAKLUMAT KAKITANGAN DAN PENGURUSAN 138.1 Carta Organisasi 138.2 Lembaga Pengurusan Syarikat 149. ASPEK PEMASARAN 179.1 Lokasi Pemasaran 179.2 Saiz dan Syer Pasaran 179.3 Analisa Persaingan 219.4 Strategi Pemasaran 249.5 Promosi Pemasaran 2610. PRESTASI KEWANGAN 2710.1 Perincian Aliran Kewangan Projek10.2 Cadangan Pembiayaan Projek10.3 Penyata Aliran Tunai I dan II10.4 Penyata Untung Rugi10.5 Penyata Kunci Kira-Kira10.6 Margin Untung Bersih / ROI / Titik Pulang Modal11. KESIMPULAN / JUSTIFIKASI 2812. LAMPIRAN 30

2. 1.0 PENDAHULUANTujuan Rancangan Perniagaan ini disediakan adalah untuk mendapatkan pembiayaansebanyak RM 332,500 daripada Majlis Amanah Rakyat (MARA) di bawah Latihan ProgramUsahawan MARA bagi menjalankan Projek Penternakan Ikan Air Tawar di atas tanah terbiar diKuala Ketil , Kedah. Kemudahan pembiayaan tersebut meliputi pembiayaan pinjaman sebanyak RM332,500 daripada MARA dan usahawan akan mengeluarkan modal sendiri sebanyak RM17,500menjadikan keseluruhan kos projek adalah sebanyak RM 350,000.Demi menyahut seruan kerajaan untuk mempertingkatkan taraf dan sosioekonomimasyarakat di dalam bidang pertanian dan penternakan, maka Encik Ahmad b. Ikhwan akanmenubuhkan sebuah syarikat perniagaan yang dikenali sebagai Rebana Agrotech di bawah AktaPendaftaran Perniagaan, 1956 (Pindaan 2001). Perniagaan ini beroperasi sebagai pusat pembangunanteknologi pembenihan, pembesaran dan penjualan hasil penternakan ikan air tawar dan pertanianberasaskan BIOTEKNOLOGI. Ianya akan beroperasi di sebuah tapak operasi yang akandimajukan di Kuala Ketil, Kedah. Berdasarkan minat serta penelitian yang tinggi, maka Encik AznanBin Ahmad telah mengambil inisiatif untuk menceburkan diri di dalam perniagaan bagimelaksanakan tuntutan agama, bangsa dan negara.Sumber Ikan Air Tawar Negara masih tidak mencukupi untuk menampung keperluan pasarantempatan. Oleh itu, pihak kami akan melaksanakan langkah proaktif kerajaan memesatkan kegiatanekonomi penternakan ikan air tawar. Beberapa spesis ikan air tawar yang telah dikenalpasti danterbukti keberkesanannya untuk projek ini adalah ikan keli dan talapia merah. Ini adalah keranakedua-dua spesis ini telah diternak dengan jayanya secara komersial oleh segelintir usahawan dankejayaannya amatlah memberangsangkan. Faktor utama pemilihan spesis tersebut untuk tujuankomersial adalah disebabkan oleh :1) Dikenali ramai dan permintaan yang tinggi untuk pasaran tempatan dan luar negara.2) Bekalan benih mudah diperolehi dengan harga yang berpatutan.3) Tempoh ternakan yang singkat (3-6 bulan) dan boleh diusahakan secara berperingkat.4) Memerlukan kawasan yang kecil dan boleh distok lebih padat daripada spesis lain.5) Makanan ikan mudah didapati dalam bentuk until dengan kos yang berpatutan.6) Daya ketahanan penyakit dan kadar kehidupan yang tinggi .7) Hidup dalam persekitaran semulajadi (kolam tanah) dengan mudah.8) Potensi untuk dieksport ke Negara Luar dengan kadar pulangan yang tinggi. 3. Penyelidikan dan pembangunan dalam teknologi akuakultur telah banyak memberi peluangkepada penternak ikan air tawar untuk mengenalpasti potensi dan perkembangan terkini bagimeningkatkan produktiviti, kualiti dan nilai tambah terhadap produk perikanan. Ini adalah satu titikpermulaan bagi memperkembangkan operasi perniagaan dibidang akuakultur dan agrikulturdisamping memperluaskan bidang skop perniagaan. Justeru bagi menyahut dan menggalakkanpertumbuhan ekonomi negara, pihak kami telah mengambil inisiatif untuk menyahut cabaran bagimenyaingi para usahawan di pasaran global. Ini akan dilakukan melalui proses pembelajaran danpeningkatan ilmu-ilmu perniagaan yang di perolehi secara formal atau informal. Tindakan kerajaanmemperkenalkan pelbagai langkah proaktif dalam Bajet Belanjawan 2006 akan mempercepatkanpertumbuhan ekonomi serantau.PROSPEKTUS PERNIAGAAN DI MASA DEPANBagi memperluaskan bidang perniagaan, pihak syarikat telah mengenalpasti beberapa peluangperniagaan baru yang boleh dimajukan untuk mempertingkat keupayaan dan keuntungan syarikat.Berikut adalah senarai prospektus perniagaan di masa depan.1) Pusat Pembenihan & Penetasan Ikan Air Tawar.2) Pusat Pemprosesan Makanan Ikan.3) Projek Usahasama Memajukan Tanah Terbiar & Khidmat Juruperunding Perikanan4) Pusat Teknologi Penyelidikan Dan Pembangunan Perikanan.5) Pusat Pengumpulan & Penjualan Hasil Ikan Air Tawar.6) Pusat Penternakan Marin-Akuakultur (Air Masin)7) Teknologi Rawatan & Kitar Semula Air.8) Penghasilan Produk Makanan & Bioteknologi.9) Agro-PelanconganCabaran dan tekanan yang dihadapi oleh masyarakat di Malaysia khususnya Bumiputeraapabila menghadapi masalah sosioekonomi yang timbul daripada sejarah pergolakan politikperdagangan antarabangsa menunjukkan pentingnya bidang keusahawanan dalam melahirkangolongan usahawan yang tulen dan mampu berdaya saing. 4. 2.0 LATARBELAKANG USAHAWANBUTIR-BUTIR PERIBADINama : Ahmad b. IkhwanNo. Kad Pengenalan : 771220-07-7777Alamat Tetap : Saujana Heights,Jalan Teluk Kumbar,11920 Bayan LepasPulau Pinang.Tarikh Lahir : 20 Disember 1972Umur : 35 TahunJantina : LelakiTaraf Perkahwinan : BerkahwinWarganegara : MalaysiaTaraf Pendidikan : Sarjana Muda-Pengajian Islam / PengurusanAgama : IslamPengalaman Kerja : 12 Tahun: HR Officer, HR Exec, Marketing ExecPekerjaan Sekarang : Ahli PerniagaanKemahiran / Kebolehan : Pentadbiran Perniagaan & PengurusanSumber ManusiaJawatan Dalam Syarikat : Pemilik PerniagaanNo. Telefon / Fax : 604-55555555Handphone : 017-44444444 5. 3.0 LATARBELAKANG PROJEK / PERNIAGAAN3.1 BUTIR-BUTIR PERNIAGAAN / SYARIKATNama Projek : Projek Penternakan Ikan Air TawarRebana AgrotechNama Syarikat : ____________________________Saujana Heights,Jalan Teluk Kumbar,11920 Bayan Lepas,Alamat Perniagaan : ____________________________________________________________________________________Pulau Pinang____________________________Lot 3643, Kuala KetilKedah,Tapak Projek : ____________________________________________________________________________________Kedah.Pejabat : 04-No Talipon : ____________________________604-No Fax : ____________________________E-mail : ____________________________No Pendaftaran Perniagaan : ____________________________Jenis Perniagaan :Milik Tunggal Sdn BerhadPerkongsian Syer AwamKoperasi PerbadananXTarikh Daftar Perniagaan : ____________________________ 6. 3.2 CADANGAN PROJEKProjek Penternakan Ikan Air Tawar1. Jenis : __________________________350,0002. Jumlah Kos : RM__________________________17,5003. Modal Sendiri : RM__________________________332,5004. Jumlah Modal Diperlukan : RM__________________________3.3 MAKLUMAT TEKNIKAL TAPAKProjek penternakan ikan air tawar yang akan diusahakan oleh Rabbani Agrotech akanberoperasi di sebuah tanah terbiar seluas 4 r. 015j yang terletak di Kuala Ketil, Kedah. Sila rujukmaklumat tapak projek dibawah :Lot No : 3643Luas Kawasan : 4 r. 051jJenis Geran : Lot BumiputeraMukim / Daerah : Kuala KetilSila rujuk gambarajah dibawah bagi peta pelan lokasi.BBBBaaaalllliiiinnnngggg KEBUN GETAHKualaKetilRRRRUUUUMMMMAAAAHHHH KKKKEEEEDDDDAAAAIIIISungaiPetaniPrt.PanjangBkt. SelambauMINI TARKEBUN GETAHSSSSTTTTEEEESSSSYYYYEEEENNNN BBBBAAAASSSSKKKKuuuulllliiiimmmmRUMAH TUANTANAHTAPAK PROJEKTANAH NO : 36434 r.051jKuala Ketil, Kedah.KOLAM BEKASLOMBONGPelan Lokasi Tapak Projek Penternakan Ikan Air Tawar di Kuala Ketil,Kedah . 7. Tapak ini dilengkapi dengan bekalan air sedia ada yang mengalir di keliling tanah tersebut.Ianya juga dihubungkan oleh mini tar pada jarak 800 meter daripada jalanraya .Selain daripada itu,ianya juga dilengkapi dengan kemudahan elektrik dan air daripada penempatan berdekatan. Bekalanelektrik 3 fasa akan disalurkan bagi memenuhi keperluan kemudahan penggunaan elektrik di tapakprojek tersebut.Walaupun tapak yang dicadangkan mempunyai keluasan yang mencukupi bagi menjayakanprojek ini, pihak syarikat cuma akan menggunakan sebahagian (1/2 bahagian) daripada keluasantapak 4r 015j sahaja bagi mengusahakan projek ini. Baki sebahagian lagi tapak projek ini akandimajukan difasa ke-2 bagi memperkembangkan operasi syarikat dimasa hadapan. Ini adakah keranakos infrastruktur dan pembinaan tapak tersebut memerlukan modal yang besar untuk diusahakan.Fokus dan komitmen yang tinggi diperlukan bagi kemajuan dan perkembangan syarikat ini dimasahadapan. (Sila rujuk gambar Tapak Projek dibawah)Gambar Tapak Projek yang sedia ada sebelum dimajukan. 8. 3.4 MAKLUMAT TEKNIKAL INFRASTRUKTURProjek penternakan ini akan dijalankan di sebahagian daripada keluasan tanah 4r 015j atau lebihkurang 2 ekar keluasan tapak. Diatas tapak tersebut akan didirikan infrastruktur banggunan pusatpengumpulan, kolam asuhan simen, kolam pembesaran simen , kolam tadahan, kolam punca air dankolam tanah (pembesaran dan asuhan). Sila rujuk keterangan di bawah:a) Kolam Pembesaran (40x 10x 4) 40 buahb) Kolam Asuhan (10x 10X 2) 18 buahc) Kolam Punca Air (40x 20X10) 1 buahd) Pusat Pengumpulan / Stor (20X 90X10) 1 buahe) Kolam Tanah (195x 4x4) 5 buahf) Kolam Tadahan & Punca Air 1 buahKos sewa tapak = RM4,000 setahun dan perjanjian selama 10 tahun 9. Pelan Cadangan Tapak Kolam Penternakan & Kemudahan Sedia Ada.NPunca Air :Lombong TerbiarKolam Asuhan / Rawatan10 x 10 x 2Pusat Pengumpulan / Stor10 10Kolam Pembesaran40 x 10 x 4Kolam Pembesaran40 x 10 x 4Pelan Lakaran Tapak Projek : Cadangan Infrastuktur dan Kemudahan .Parit Air260232520 (197.48m)Parit Air564 (171.95m)Kolam Punca Air40 x 20 x 10Kolam Tadahan40 x 10 x 5Kolam Tanah (Asuhan & Makanan)195 x 4 x 4Ladang PertanianBioteknologiKolam Asuhan / Rawatan10 x 10 x 210209020Kolam Induk20 x 1040Kolam Induk20 x 10959040195 35Kolam Pembesaran40 x 10 x 4Ko