rp h bm asgmnt mac2012

79
1 PENGHARGAAN Assalamualaikum w.b.t Alhamdulillah bersyukur kepada tuhan kerana saya dapat menyiapkan tugasan ini dengan jayanya. Pertama sekali saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah pembimbing saya, Dr. Faridah Bt. Nazir kerana telah banyak memberikan tunjuk ajar dalam menyiapkan kerja kursus ini. Beliau membantu dari mula sehingga akhirnya saya dapat menyiapkan kerja kursus ini. Selain itu, saya juga mengucapkan terima kasih kepada rakan-rakan saya kerana kami banyak bertukar-tukar bahan rujukan, pendapat, dan kami membantu antara satu sama lain dalam menghasilkan kerja kursus ini. Kami belajar erti kerjasama dan berkongsi idea yang bernas dalam menghasilkan sesuatu yang terbaik. Saya berasa gembira kerana dapat melaksanakan seterusnya menyiapkan tugasan ini dengan jayanya.Banyak pengalaman yang saya peroleh sepanjang proses menyiapkan kerja kursus pendek ini. Semasa membuat tugasan ini saya banyak mendapat input baru tentang sukatan pelajaran Bahasa Malaysia sekolah rendah melalui perbandingan antara kemahiran-kemahiran seperti kemahiran mendengar dan bertutur, membaca serta menulis di samping memperoleh pengetahuan baru untuk menyediakan rancangan pelajaran harian. Secara tidak langsung, hal ini dapat mengeratkan hubungan silaturrahim dengan rakan-rakan dan juga merapatkan jurang komunikasi antara saya dengan pensyarah pembimbing.

Upload: elle-irys

Post on 28-May-2015

2.373 views

Category:

Education


7 download

DESCRIPTION

bm

TRANSCRIPT

Page 1: Rp h bm asgmnt mac2012

1

PENGHARGAAN

Assalamualaikum w.b.t

Alhamdulillah bersyukur kepada tuhan kerana saya dapat menyiapkan

tugasan ini dengan jayanya. Pertama sekali saya mengucapkan ribuan terima kasih

kepada pensyarah pembimbing saya, Dr. Faridah Bt. Nazir kerana telah banyak

memberikan tunjuk ajar dalam menyiapkan kerja kursus ini. Beliau membantu dari

mula sehingga akhirnya saya dapat menyiapkan kerja kursus ini.

Selain itu, saya juga mengucapkan terima kasih kepada rakan-rakan saya

kerana kami banyak bertukar-tukar bahan rujukan, pendapat, dan kami membantu

antara satu sama lain dalam menghasilkan kerja kursus ini. Kami belajar erti

kerjasama dan berkongsi idea yang bernas dalam menghasilkan sesuatu yang

terbaik.

Saya berasa gembira kerana dapat melaksanakan seterusnya menyiapkan

tugasan ini dengan jayanya.Banyak pengalaman yang saya peroleh sepanjang

proses menyiapkan kerja kursus pendek ini. Semasa membuat tugasan ini saya

banyak mendapat input baru tentang sukatan pelajaran Bahasa Malaysia sekolah

rendah melalui perbandingan antara kemahiran-kemahiran seperti kemahiran

mendengar dan bertutur, membaca serta menulis di samping memperoleh

pengetahuan baru untuk menyediakan rancangan pelajaran harian. Secara tidak

langsung, hal ini dapat mengeratkan hubungan silaturrahim dengan rakan-rakan

dan juga merapatkan jurang komunikasi antara saya dengan pensyarah

pembimbing.

Akhir sekali, saya berharap tugasan yang telah saya sempurnakan ini

mendapat tempat di hati pemeriksa. Melalui tugasan ini, dapat membantu saya

untuk menjadi guru yang dapat menjana modal insan yang gemilang pada masa

akan datang. Insyaallah.

Sekian, terima kasih.

Page 2: Rp h bm asgmnt mac2012

2

STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN

KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR

Objektif Kemahiran Mendengar dan Bertutur

Objektif Kemahiran Mendengar dan Bertutur adalah untuk memastikan murid

mengetahui dan berkeupayaan:

i. mendengar, mengecam, mengajuk dan menentukan arah bunyi dalam

persekitaran dengan teliti dan betul;

ii. mendengar, mengecam dan menyebut bunyi bahasa dengan betul;

iii. mendengar, memahami, menyebut dan mengeja perkataan yang

mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan

konsonan bergabung dengan betul dan tepat;

iv. mendengar, memahami dan menyebut frasa dan ayat tunggal dengan betul

dan tepat;

v. mendengar, memahami dan memberikan respons secara lisan atau gerak

laku berdasarkan arahan, pesanan dan pertanyaan dengan betul;

vi. bertutur dan berbual serta menyatakan permintaan menggunakan ayat yang

mengandungi diksi, kata panggilan, kata ganti nama diri pertama dan kedua

dengan betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila;

vii. bercerita tentang sesuatu perkara dan menceritakan semula perkara yang

didengar menggunakan ayat tunggal dengan tepat, sebutan yang jelas dan

intonasi yang betul; dan

viii. berbicara untuk menyampaikan maklumat tantang sesuatu perkara dengan

tepat dengan menggunakan perkataan yang sesuai secara bertatasusila.

Page 3: Rp h bm asgmnt mac2012

3

STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN

KEMAHIRAN MEMBACA

Objektif Kemahiran Membaca

Objektif Kemahiran Membaca adalah untuk memastikan murid mengetahui dan

berkeupayaan:

i. membaca pelbagai perkataan, frasa, dan ayat secara mekanis dengan

sebutan dan intonasi yang betul;

ii. membaca dan memahami perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan

dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan

bergabung dengan betul;

iii. membaca ayat tunggal daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan

yang betul;

iv. membaca dengan sebutan, intonasi dan jeda mengikut tanda baca dengan

betul;

v. membaca dan memahami maklumat yang tersurat daripada pelbagai bahan

untuk mengenal pasti idea utama dan membuat klasifikasi dengan betul;

vi. membaca, memahami dan menaakul maklumat dalam bahan grafik dengan

betul dan memindahkan kepada bentuk bukan grafik; dan

vii. membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan secara didik hibur untuk

memperkaya kosa kata dan menambah pengetahuan.

Page 4: Rp h bm asgmnt mac2012

4

STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN

KEMAHIRAN MENULIS

Objektif Kemahiran Menulis

Objektif Kemahiran Menulis adalah untuk memastikan murid mengetahui dan

berkeupayaan:

i. melakukan aktiviti pramenulis dengan betul;

ii. menulis secara mekanis bentuk huruf dan perkataan yang mengandungi suku

kata terbuka dan tertutup dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas;

iii. menulis perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku

kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan

betul;

iv. menulis secara mekanis ayat tunggal dengan betul dan tulisan yang kemas;

v. membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul;

vi. menulis imlak perkataan dan frasa yang mengandungi suku kata terbuka dan

suku kata tertutup dengan ejaan yang tepat;

vii. mencatat maklumat daripada pelbagai sumber dengan betul untuk

diklasifikasikan;

viii. menulis untuk menyampaikan maklumat yang tepat menggunakan bahasa

yang santun;

ix. menghasilkan penulisan berbentuk naratif dan bukan naratif secara terkawal

dengan betul; dan

x. mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek ejaan.

Page 5: Rp h bm asgmnt mac2012

5

BANDING BEZA KONSEP KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR

Page 6: Rp h bm asgmnt mac2012

6

Page 7: Rp h bm asgmnt mac2012

7

BANDING BEZA KONSEP KEMAHIRAN MEMBACA

Page 8: Rp h bm asgmnt mac2012

8

BANDING BEZA KONSEP KEMAHIRAN MENULIS

Page 9: Rp h bm asgmnt mac2012

9

Page 10: Rp h bm asgmnt mac2012

10

KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR

Kemahiran mendengar dan bertutur merupakan salah satu kemahiran yang

menjadi unsur komunikasi yang tertua dan terpenting dalam kehidupan seharian.

Kemahiran mendengar dan bertutur merupakan kemahiran pertama dan utama yang

harus dikuasai oleh murid-murid. Hal ini disebabkan oleh, seseorang itu dianggap

sebagai fasih berbahasa tanpa perlu mengausai kemahiran mambaca dan menulis.

Kemahiran mendengar dan bertutur atau kemahiran lisan adalah komunikasi

bahasa yang paling asli. Perkara ini disebabkan oleh seseorang itu telah dianggap

sebagai fasih berbahasa tanpa perlu menguasai kemahiran membaca dan menulis.

Lebih menarik lagi, seseorang yang telah menguasai kemahiran mendengar dan

bertutur didapati turut menguasai aspek tatabahasa, perbendaharaan kata, fonologi,

semantik dan idiom bahasa, iaitu yang diserap dan dipelajari melalui aktiviti

mendengar sebagai proses menerima komunikasi dan bertutur sebagai proses

menghasilkan bahasa ( Abdul Aziz Abdul Talib, 1993:65). Oleh yang demikian,

kemahiran mendengar dan bertutur merupakan dua kemahiran yang saling lengkap-

melengkapi. Kedua-dua kemahiran ini diajarkan kepada murid-murid supaya mereka

boleh memahami dan menghayati perkara-perkara yang didengar dalam pelbagai

situasi. Seterusnya mereka dapat bertindak balas melalui pengucapan yang

gramatis.

Kemahiran mendengar merupakan keupayaan murid mendengar dengan

teliti, memahami perkara yang didengar dalam pelbagai situasi pengucapan, serta

dapat memberikan maklum balas. Kemahiran bertutur pula memberikan keupayaan

murid berbual untuk menjalin hubungan dan menyampaikan maklumat, pendapat,

perasaan, serta idea yang kritis dan kreatif dengan sebutan dan intonasi yang betul

secara sopan. Penekanan diberi kepada penggunaan pengucapan yang

menggunakan tatabahasa yang sesuai.

Kemahiran mendengar adalah kemahiran bahasa yang penting dan perlu

dipelajari secara intensif terutama ketika murid-murid berada di sekolah rendah.

Aktiviti mendengar penting dikuasai disebabkan penggunaannya yang begitu meluas

dalam kehidupan. Sehubungan dengan itu, dianggarkan lebih kurang 60 peratus

daripada masa yang digunakan adalah untuk mendengar. Oleh itu, murid-murid di

sekolah rendah lagi perlu memiliki kemahiran mendengar yang berkesan supaya

Page 11: Rp h bm asgmnt mac2012

11

mesej yang diterima dapat dimanfaatkan dengan baik. ( Yahya Othman, 2005:26).

Penekanan terhadap kemahiran bertutur dalam kurikulum Bahasa Melayu pula

digambarkan melalui kemahiran berkomunikasi dan melahirkan idea.

Kemahiran berkomunikasi dan melahirkan idea turut mempengaruhi

kemahiran menghasilkan bahasa melalui penulisan. Perkara ini disebabkan oleh,

kemahiran mengeluarkan idea dan fikiran dengan menggunakan perbendaharaan

kata dan tatabahasa yang betul dalam penulisan, bermula dengan proses yang

serupa dalam pertuturan terlebih dahulu. Sehubungan itu, Mohd Hilmy Haji Ismail,

(1982:68-69) pernah menekankan akan peri pentingnya pengajaran dan kemahiran

bertutur dalam mata pelajaran Bahasa Melayudi sekolah rendah seperti berikut:

Pertuturan adalah menjadi asas kepada hampir semua pembelajaran bahasa.

Pertuturan mendahului bacaan dan latihan bertulis. Murid-murid sepatutnya boleh

menyusun fikiran dan idea-idea dalam pertuturannya sebelum ia membuat latihan

bertulis......Gerak kerja lisan memang ada dilakukan guru pada setiap pelajaran

bahasa. Namun demikian, ada juga guru yang melangkau aspek penting ini.

Bagi memahami jadual kemahiran dan bertutur, penelitian terhadap perkara

yang berada dalam jadual perlu dilihat dahulu. Parkara utama yang ada dalam

jadual ialah standard kandungan dan standard pembelajaran. Dalam standard

kandungan bagi kemahiran mendengar dan bertutur terdapat enam elemen utama

yang perlu diberi perhatian oleh guru terhadap sistem penomboran tersebut. Dlam

setiap satu elemen pula terdapat sub-sub elemen yang digelar standard

pembelajaran menjadi panduan oleh guru dalam menyediakan rancangan

pengajaran harian di sekolah. Berikut merupakan huraian bagi setiap elemen :

Page 12: Rp h bm asgmnt mac2012

12

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

1.1 Asas mendengar dan memberikan

respons dengan betul terhadap

pelbagai bunyi dalam persekitaran

1.1.1 Mengecam pelbagai bunyi dalam

persekitaran dengan teliti dan betul.

1.1.2 Mengecam dan mengajuk pelbagai

bunyi dalam persekitaran yang didengar

dengan betul.

1.1.3 Mendengar dan menentukan arah

bunyi dalam persekitaran dengan betul.

Jadual merujuk standard kandungan 1.1

i. Bagi elemen pertama dinomborkan sebagai 1.1 dan standard kandungan

yang terdapat pada elemen tersebut ialah asas mendengar dan memberikan

respons dengan betul terhadap pelbagai bunyi dalam persekitaran. Satandard

pembelajaran sebanyak tiga sub dilabelkan sebagai 1.1.1, 1.1.2, dan 1.1.3,

setiap penomboran yang dilabelkan mempunyai aktiviti tersendiri. Bagi

standard pembelajaran bernombor 1.1.1 aktivitinya ialah mengecam pelbagai

bunyi dalam persekitaran dengan teliti dan betul. 1.1.2 pula ialah mengecam

dan mengajuk pelbagai bunyi dalam persekitaran yang didengar dengan betul

dan 1.1.3 melakukan aktiviti mendengar dan menentukan arah bunyi dalam

persekitaran dengan betul.

Page 13: Rp h bm asgmnt mac2012

13

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

1.2 Mendengar, mengecam, dan

menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad,

suku kata, perkataan, frasa dan ayat

dengan betul.

1.2.1 Mendengar, mengecam dan

menyebut nama abjad dengan betul dan

tepat.

1.2.2 Mendengar dan menyebut bunyi

vokal dan suku kata terbuka dengan

betul dan tepat.

1.2.3 Mendengar dan menyebut bunyi

vokal dan suku kata tertutup dengan

betul dan tepat.

1.2.4 Mendengar, memahami, menyebut,

dan mengeja perkataan yang

mengandungi suku kata terbuka dan

tertutup dengan betul dan tepat.

1.2.5 Mendengar, memahami, menyebut,

dan mengeja perkataan yang

mengandungi dua atau tiga suku kata,

diftong, vokal berganding, digraf dan

konsonan bergabung dengan betul dan

tepat.

1.2.6 Mendengar, memahami, dan

menyebut frasa dan ayat tunggal dengan

betul dan tepat.

Jadual merujuk standard kandungan 1.2

Page 14: Rp h bm asgmnt mac2012

14

ii. Standard kandungan kedua dinomborkaqn sebagai 1.2 iaitu mendengar,

mengecam dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan,

frasa dan ayat dengan betul. Standart pembelejaran pula dinomborkan

sebagai 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, dan 1.2.6. Aktiviti mendengar,

mengecam dan menyebut nama abjad dengan betul dan tepat dinomborkan

sebagai 1.2.1, 1.2.2 pula melakukan aktiviti mendengar dan menyebut bunyi

vokal dan suku kata terbuka dengan betul dan tepat. Mendengar dan

menyebut bunyi vocal dan suku kata tertutup dengan betul dan tepat merujuk

nombor 1.2.3. Aktiviti mendengar, memahami, menyebut dan mengeja

perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul

dan tepat bernombor 1.2.4. bagi nombor 1.2.5 pula, aktiviti mendengar,

memahami, menyebut dan mengeja perkataan yang mengandungi dia atau

tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung

dengan betul dan tepat. Aktiviti mendengar, memahami, dan menyebut frasa

dan ayat tunggal dengan betul dan tepat adalah milik nombor 1.2.6.

Page 15: Rp h bm asgmnt mac2012

15

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

1.3 Mendengar, memahami dan

memberi respons terhadap sesuatu

arahan, soalan dan pesanan yang

didengar dengan betul.

1.3.1 Mendengar, memahami dan

memberikan respons terhadap sesuatu

arahan secara lisan atau gerak laku

dengan betul.

1.3.2 Mendengar, memahami dan

memberikan respons dengan betul

secara lisan terhadap pelbagai soalan

bertumpu.

1.3.3 Mendengar, memahami pesanan

dan memberikan respons secara gerak

laku yang betul.

Jadual merujuk standard kandungan 1.3

iii. Perkara yang terdapat dalam standard kandungan bernombor 1.3 ialah

mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan,

soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. Penomboran yang terdapat

dalam standard pembelajaran tersebut ialah 1.3.1, 1.3.2, dan 1.3.3.

Kandungan pembelajaran yang terdapat dalam setiap penomboran tersebut

ialah 1.3.1 aktiviti mendengar, memahami dan memberikan respon terhadap

sesuatu arahan secara lisan atau gerak laku dengan betul. 1.3.2 malakukan

aktiviti mendengar, memahami dan memberikan respons dengan betul secara

lisan terhadap pelbagai soalan bertumpu. Bagi nombor 1.3.3 aktiviti

mendengar, memahami pesanan dan memberikan respons secara gerak laku

yang betul.

Page 16: Rp h bm asgmnt mac2012

16

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan

permintaan tentang sesuatu perkara

daripada pelbagai sumber dalam

situasi formal dan tidak formal secara

bertatasusila.

1.4.1 Bertutur menggunakan diksi yang

betul secara bertatasusila.

1.4.2 berbual tentang sesuatu perkara

menggunakan kata panggilan dengan

tepat bagi ahli keluarga asas dalam

situasi tidak formal secara bertatasusila.

1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara

menggunakan kata ganti nama diri

pertama dan kedua dengan betul dalam

situasi tidak formal secara bertatasusila.

1.4.4 Bertutur dan menyatakan

permintaan untuk melakukan sesuatu

perkara dalam situasi tidak formal secara

bertatasusila.

Jadual merujuk standard kandungan 1.4

Page 17: Rp h bm asgmnt mac2012

17

iv. Standard kandungan yang terdapat pada nombor 1.4 ialah bertutur, berbual

dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai

sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. Antara

standard pembelajaran yang ada ialah 1.4.1 bertutur menggunakan diksi yang

betul secara bertatasusila. 1.4.2 membuat aktiviti bebrbual tentang sesuatu

perkara menggunakan kata panggilan dengan tepat bagi ahli keluarga asas

dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 1.4.3 berbual tentang sesuatu

perkara menggunakan kata ganti nama diri pertama dan kedua dengan betul

dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.aktiviti bertutur dan

menyatakan permintaan untuk melakukan sesuatu perkara dalam situasi tidak

formal secara bertatasusila pula bernombor 1..4.4.

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

1.5 Bercerita dan menceritakan

sesuatu perkara semula dengan tepat

menggunakan sebutan yang jelas dan

intonasi yang betul.

1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara

dengan tepat, sebutan yang jelas dan

intonasi yang betul menggunakan ayat

tunggal.

1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara

yang didengar dengan betul

menggunakan ayat tunggal.

Jadual merujuk standard kandungan 1.5

Page 18: Rp h bm asgmnt mac2012

18

v. Nombor 1.5 dalam standard kandungan menyatakan tentang bercerita dan

menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan

yang jelas dan intonasi yang betul. Standard pembelajaran menyatakan

aktiviti yang perlu dilakukan mengikut penomboran. 1.5.1 aktiviti bercerita

tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang

betul menggunakan ayat tunggal. 1.5.2 menceritakan sesuatu perkara yang

didengar dengan betul menggunakan ayat tunggal.

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

1.6 Berbicara untuk menyampaikan

maklumat tentang sesuatu perkara

daripada pelbagai sumber dengan

tepat secara bertatasusila.

1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan

maklumat dengan tepat daripada

pelbagai sumber secara bertatasusila.

1.6.2 Berbicara untuk menyampaikan

maklumat dengan tepat daripada

pelbagai sumber secara bertatasusila.

1.6.3 Berbicara untuk menyampaikan

maklumat dengan tepat tentang sesuatu

perkara dengan menggunakan perkataan

yang sesuai secara bertatasusila.

Jadual merujuk standard kandungan 1.6

Page 19: Rp h bm asgmnt mac2012

19

vi. Standard kandungan bernombor 1.6 menyatakan tentang perkara berbicara

untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai

sumber dengan tepat secara bertatasusila. 1.6.1 murid malakukan aktiviti

berbicara untuk mendapatkan maklumat dengan tepat daripada pelbagai

sumber secara bertatasusila. 1.6.2, berbicara untuk menyampaikan maklumat

dengan tepat daripada pelbagai sumber secara bertatasusila dan 1.6.3 pula

aktiviti berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat tentang

sesuatu perkara dengan menggunakan perkataan yang sesuai secara

bertatasusila.

Diharap dengan huraian yang telah diterangkan dapat membantu guru dalam

memahami sistem penomboran bagi aspek standard kandungan dan standard

pembelajaran. Sekali gus dapat melicinkan proses pembinaan rancangan

pengajaran harian.

Page 20: Rp h bm asgmnt mac2012

20

KEMAHIRAN MEMBACA

Membaca merupakan asas penting dalam pendidikan dan merupakan kunci

kepada kejayaan seseorang. Membaca memainkan peranan yang penting dalam

kehidupan seseorang individu dalam memenuhi keperluan, menimbulkan kesedaran

dan membina perkembangan sosial. Melalui pembacaan, seseorang dapat

membuka pemikiran mereka daripada ruang lingkup yang lebih besar, menimbulkan

minat, citarasa dan pandangan terhadap orang lain. Membaca mempunyai

hubungan yang paling rapat dengan pendidikan. Hal ini disokong oleh ahli falsafah

yang menyatakan bahawa kejayaan

Kemahiran membaca ialah kebolehan dan keupayaan memindahkan tulisan

kepada suara untuk menangkap makna dan memahami apa yang dibaca. Dengan

kata lain, membaca ialah menyuarakan tulisan, mengambil isi dan fikiran yang

bertulis dan memahamkan kandungan. Mengajarkan membaca beerti mengajarkan

murid-murid memindahkan tulisan kepada suara serta melatih mereka memahami

apa yang terkandung dalam bacaan itu. Ini bermakna seseorang murid yang boleh

memindahkan tulisan kepada suara, walau bagaimana lancar sekalipun, hal yang

demikian disebabkan memahami isi becaan adalah tujuan yang seiring dengan

kelancaran membaca.

Merujuk kepada huraian sukatan Kurikulum Standard Sekolah Rendah

(KSSR) terbahagi kepada standard kandungan dan standard pembelajaran., dalam

kemahiran membaca standard kandungan terbahagi kepada enam bahagian yang

dinomborkan bermula 2.1 hingga 2.6. Setiap pecahan standard kandungan

mengandungi pecahan untuk standard pembelajaran. Huraian bagi setiap standard

kandungan beserta standard pembelajarannya, adalah seperti berikut:

Page 21: Rp h bm asgmnt mac2012

21

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

2.1 Asas membaca dengan sebutan

yang betul 2.1.1 Membaca bentuk-bentuk, abjad

dan membunyikan huruf vokal dengan

sebutan yang betul.

2.1.2 Mengeja dan membatang suku kata

terbuka dengan sebutan yang betul.

2.1.3 Mengeja dan membatang suku kata

tertutup dengan sebutan yang betul.

Jadual merujuk standard kadungan 2.1

Berdasarkan standard kandungan 2.1 iaitu asas membaca sebutan yang

betul dibahagikan kepada tiga pecahan standard pembelajaran. Pecahan pertama

iaitu 2.1.1 ialtu melibatkan membaca bentuk-bentuk, abjad dan membunyikan huruf

vokal dengan sebutan yang betul. Contoh aktiviti yang boleh dijalankan ialah:

1. Murid ditunjukkan   buah duku.

2. Murid juga ditunjukkan sebotol budu.

3. Guru bertanya beberapa soalan

Contoh soalan:

i. Ini Buah apa?

ii. Bolehkah kamu makan buah ini?

iii. Di mana kamu boleh dapat buah ini?

(dengar respon murid)

iv. Apakah yang ada dalam botol itu?

(dengar respon murid)

Guru mengeluarkan kad perkataan dan murid mengeja dengan

sebutan yang betul

Page 22: Rp h bm asgmnt mac2012

22

Pecahan kedua melibatkan 2.1.2 iaitu mengeja dan membatang suku kata

terbuka dengan sebutan yang betul. Contoh aktiviti yang boleh dilaksanakan ialah:

Arahan : Minta murid mengeja dan membatang suku kata terbuka.

1. Mengeja dan membatang suku kata terbuka

ba be bi bo bu

ja je ji jo ju

ka ke ki ko ku

Akhir sekali, pecahan 2.1.3 iaitu Mengeja dan membatang suku kata tertutup dengan

sebutan yang betul. Contoh aktivIti yang boleh dilaksanakan ialah:

Arahan : Minta murid mengeja dan membatang suku kata tertutup.

1. Mengeja dan membatang suku kata tertutup

dik nek mak pal pan

yah tuk lah sel gam

sel rak jam bar tas

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

2.2 Membaca dan memahami

perkataan, frasa dan ayat daripada

pelbagai sumber dengan sebutan

yang betul.

2.2.1 Membaca dan memahami

perkataan yang mengandungi dua atau

tiga suku kata, diftong, vokal berganding,

digraf dan konsonan bergabung dengan

sebutan yang betul.

2.2.2 Membaca dan memahami frasa

yang mengandungi perkataan dua atau

tiga suku kata, diftong, vokal berganding,

Page 23: Rp h bm asgmnt mac2012

23

digraf dan konsonan bergabung dengan

sebutan yang betul.

2.2.3 Membaca dan memahami ayat

tunggal daripada pelbagai bahan bacaan

dengan sebutan yang betul.

Jadual merujuk standard kadungan 2.2

Berdasarkan standard kandungan 2.2 iaitu membaca dan memahami

perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

Pecahan pertama iaitu 2.2.1 ialtu melibatkan membaca dan memahami perkataan

yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan

konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. Contoh aktiviti yang boleh

dijalankan ialah:

Pecahan kedua melibatkan 2.2.2 iaitu membaca dan memahami frasa yang

mmengandungi perkataan dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf

dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. Contoh aktiviti yang boleh

dilaksanakan ialah:

Tema: Keluarga

Tajuk: Saudara-mara Huda (Mari Berpantun)

1. Membaca perkataan yang terdapat dalam pantun

2. Melafazkan pantun dengan intonasi yang betul.

3. Bercerita tentang anggota keluarga berdasarkan gambar.

4. Latihan – Melengkapkan pantun dengan perkataan yang sesuai

Akhir sekali, pecahan 2.2.3 iaitu membaca dan memahami ayat tunggal

daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. Contoh aktivIti yang

boleh dilaksanakan ialah:

Guru memberi teks kepada murid-murid untuk dibaca dan memahami ayat

tunggal dalam teks tersebut. Murid-murid juga mencari ayat tunggal yang terdapat

dalam teks tersebut.

Page 24: Rp h bm asgmnt mac2012

24

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan

bacaan dengan lancar, sebutan yang

jelas dan intonasi yang betul.

2.3.1 Membaca kuat ayat tunggal dengan

lancar, sebutan yang jelas dan intonasi

yang betul.

2.3.2 Membaca kuat ayat tunggal dan

ayat majmuk dengan lancar, sebutan

yang jelas dan intonasi yang betul

mengikut tanda baca.

Jadual merujuk standard kadungan 2.3

Berdasarkan standard kandungan 2.3 iaitu membaca kuat pelbagai bahan

bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Pecahan

pertama iaitu 2.3.1 ialtu melibatkan membaca kuat ayat tunggal dengan lancar,

sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Contoh aktiviti yang boleh dijalankan

ialah:

Guru memberi teks kepada murid-murid untuk dibaca secara kuat dengan lancar,

sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

Page 25: Rp h bm asgmnt mac2012

25

Akhir sekali, pecahan 2.3.2 iaitu membaca kuat ayat tunggal dan ayat majmuk

dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca.

Contoh aktivIti yang boleh dilaksanakan ialah:

Melalui teks yang sama, guru memberi teks kepada murid-murid untuk

membaca ayat tunggal dan ayat majmuk secara kuat dengan lancar, sebutan yang

jelas dan intonasi yang betul. Sebelum murid diminta membaca teks tersebut, guru

meminta murid menyenaraikan terlebih dahulu ayat tunggal dan ayat majmuk.

Page 26: Rp h bm asgmnt mac2012

26

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

2.4 Membaca dan memahami

maklumat yang tersurat dan tersirat

daripada pelbagai bahan untuk

memberi respons dengan betul.

2.4.1 Membaca dan memahami

maklumat untuk mengenal pasti idea

utama dalam pelbagai bahan dengan

tepat.

2.4.2 Membaca dan memahami

maklumat daripada pelbagai bahan

bacaan untuk membuat klasifikasi

dengan betul.

2.4.3 Membaca dan memahami

maklumat yang tersurat dengan tepat

daripada pelbagai bahan.

Jadual merujuk standard kadungan 2.4

Berdasarkan standard kandungan 2.4 iaitu membaca dan memahami

maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi

respons dengan betul. Pecahan pertama iaitu 2.4.1 ialtu melibatkan membaca dan

memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dalam pelbagai bahan

dengan tepat. Contoh aktiviti yang boleh dijalankan ialah:

Guru memberi teks kepada murid-murid untuk dibaca dan difahami. Murid

dikehendaki mengenal pasti idea utama dalam teks yang diberikan. Contoh idea

utama ialah: banjir akan memusnahkan banyak harta benda akan musnah, binatang

ternakan dan tanaman akan mati.

Page 27: Rp h bm asgmnt mac2012

27

Pecahan kedua melibatkan 2.4.2 iaitu membaca dan memahami maklumat

daripada pelbagai bahan bacaan untuk membuat klasifikasi dengan betul. Contoh

aktiviti yang boleh dilaksanakan ialah:

Melalui teks yang sama, guru memberi teks kepada murid-murid untuk

membuat klasifikasi dengan betul. Contohnya, mengelaskan akibat-akibat banjir

mengikut urutan dalam teks yang diberikan.

Akhir sekali, pecahan 2.4.3 iaitu membaca dan memahami maklumat yang

tersurat dengan tepat daripada pelbagai bahan. Contoh aktivIti yang boleh

dilaksanakan ialah:

Melalui teks yang sama juga, murid-murid dikehendaki membaca teks

tersebut dan memahami segala maklumat yang tersurat dengan tepat. Segala

maklumat tersurat hendaklah di tulis di atas kertas.

Page 28: Rp h bm asgmnt mac2012

28

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

2.5 Membaca dan menaakul untuk

memindahkan maklumat yang

terdapat dalam pelbagai bahan.

2.5.1 Membaca dan memahami

maklumat dalam bahan grafik dengan

betul.

2.5.2 Membaca, memahami dan

menaakul maklumat dalam bahan grafik

dengan betul.

2.5.3 Membaca dan menaakul untuk

memindahkan maklumat daripada bahan

grafik kepada bentuk bukan grafik

dengan betul.

Jadual merujuk standard kadungan 2.5

Berdasarkan standard kandungan 2.5 iaitu membaca dan menaakul untuk

memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. Pecahan pertama

iaitu 2.5.1 ialtu melibatkan membaca dan memahami maklumat dalam bahan grafik

dengan betul. Contoh aktiviti yang boleh dijalankan ialah:

Guru menunjukkan kad yang mempunyai baha bacaan. Murid diminta baca

dan mencari maklumat. Selepad itu, murid dikehendaki mengumpul tentang

maklumat penting.

Ini baju baharu Abu

Baju baharu ini biru

Baju Abu ini ada butang

Satu hari baju ini kena keju

Abu beri pada ibu untuk cuci

Page 29: Rp h bm asgmnt mac2012

29

Pecahan kedua melibatkan 2.5.2 iaitu membaca, memahami dan menaakul

maklumat dalam bahan grafik dengan betul. Contoh aktiviti yang boleh

dilaksanakan ialah:

Melalui kad ini, murid dikehendaki membaca, memahami dan menggunakan

kemahiran berfikir untuk mencari maklumat penting.

Akhir sekali, pecahan 2.5.3 iaitu membaca dan menaakul untuk

memindahkan maklumat daripada bahan grafik kepada bentuk bukan grafik dengan

betul. Selepas aktiviti 2.5.3 dijalankan, murid dikehendaki membuat peta minda

berdasarkan maklumat penting yang dikumpul.

Ini baju baharu Abu

Baju baharu ini biru

Baju Abu ini ada butang

Satu hari baju ini kena keju

Abu beri pada ibu untuk cuci

Page 30: Rp h bm asgmnt mac2012

30

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

2.6 Membaca pelbagai bahan sastera

dan bukan sastera yang sesuai bagi

memupuk minat membaca.

2.6.1 Membaca dan memahami pelbagai

bahan bacaan secara didik hibur untuk

memperkaya kosa kata.

2.6.2 Membaca dan memahami pelbagai

bahan bacaan secara didik hibur untuk

menambahkan pengetahuan.

Jadual merujuk standard kadungan 2.6

Berdasarkan standard kandungan 2.6 iaitu membaca pelbagai bahan sastera

dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. Pecahan pertama

iaitu 2.6.1 ialtu melibatkan membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan secara

didik hibur untuk memperkaya kosa kata. Contoh aktiviti yang boleh dijalankan ialah:

Guru memberikan lirik lagu kanak-kanak kepada murid-murid untuk menyanyi

bersama-sama. Di samping itu, murid dikehendaki memahami lirik lagu tersebut

serta memperkaya kosa kata.

Baju baharu

Abu

Warna biru

Ada butang

Ibu cuci

Kena keju

Page 31: Rp h bm asgmnt mac2012

31

Lirik Lagu Tanya Sama Pokok -Lagu Kanak-Kanak

Tanya Sama Pokok, Apa Sebab Goyang

Nanti Jawab Pokok, Angin Yang Goncang

Tanya Sama Angin, Apa Sebab Hujan

Nanti Jawab Angin, Tanyalah Awan.

Awan Nanti Kata, Aku Kandung Air

Sampai Tempat Teduh, Aku Pun Cair

Lihat Dalam Air, Nampak Bayang-Bayang

Campak Satu Batu, Bayang Pun Hilang.

Akhir sekali, pecahan 2.6.2 iaitu membaca dan memahami pelbagai bahan

bacaan secara didik hibur untuk menambahkan pengetahuan. Aktivti nyanyian yang

dilakukan pada pecahan 2.6.1 dilakukan untuk menambahkan pengetahuan murid.

Page 32: Rp h bm asgmnt mac2012

32

KEMAHIRAN MENULIS

Menulis ialah pembentukan simbol-simbol tulisan dalam bahasa. Sesuatu

penulisan bertujuan untuk menyampaikan, menghubungkan sesuatu mesej,

maklumat atau idea kepada pembac. Menurut pendapat Don Bryne (1979). menulis

ialah simbol-simbol grafik yang yang menggunakan huruf-huruf atau gabungan

huruf-huruf yang berkaitan dengan lambang-lambang bunyi semasa bercakap.

Menulis merupakan satu proses untuk menyampaikan buah fikiran, idea dan

pendapat dengan tepat dan berkesan kepada khalayak atau pembaca. Kemahiran

menulis mempunyai hubungan yang erat dengan kemahiran bahasa yang lain, iaitu

mendengar dan bertutur serta membaca. Justeru, pengajaran kemahiran menulis

harus dirancang dengan teliti melalui gabung jalin kemahiran bahasa supaya murid-

murid dapat menyampaikan idea dengan tepat, jelas dan berkesan. Kemahiran

menulis amat penting untuk dikuasai disebabkan penulisan merupakan satu bentuk

komunikasi yang penting dalam kehidupan harian.

Merujuk kepada huraian sukatan Kurikulum Standard Sekolah Rendah

(KSSR) terbahagi kepada standard kandungan dan standard pembelajaran., dalam

kemahiran menulis standard kandungan terbahagi kepada lapan bahagian yang

dinomborkan bermula 3.1 hingga 3.8. Setiap pecahan standard kandungan

mengandungi pecahan untuk standard pembelajaran. Huraian bagi setiap standard

kandungan beserta standard pembelajarannya, adalah seperti berikut:

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

3.1 Asas menulis dengan cara yang

betul.

3.1.1 Melakar pelbagai bentuk atau corak

dengan kemas dan jelas.

3.1.2 Membentuk garisan yang

menyerupai bentuk huruf dengan kemas

dan jelas.

Jadual merujuk standard kadungan 3.1

Page 33: Rp h bm asgmnt mac2012

33

Berdasarkan standard kandungan 3.1 iaitu asas menulis dengan cara yang

betul. Pecahan pertama iaitu 3.1.1 ialtu melakar pelbagai bentuk atau corak dengan

kemas dan jelas. Contoh aktiviti yang boleh dijalankan ialah:

Guru melakukan peringkat Pramenulis kepada murid-murid:

i. Melakukan pergerakan tangan atas ke bawah, kiri ke kanan dan depan ke

belakang.

ii. Menekap atau menyurih bentuk-bentuk geometri dan garisan putus.

iii. Menyambungkan titik-titik di atas kertas.

iv. Melukis garis lintang dari kiri ke kanan, melukis garis tegak dari atas ke

bawah dan bawah ke atas.

v. Melukis bulatan arah lawan jam, garis melengkung dan bulatan arah jarum

jam.

vi. Melukis garis condong.

vii. Menyalin corak mudah dan bentuk-bentuk.

viii. Mengenal huruf-huruf dan dapat membezakan keserupaan dan perbezaan

bentuk huruf-huruf tersebut.

Contoh aktivi pramenulis seperti berikut:

i. Latihan menulis dari kiri ke kanan.

ii. Latihan mewarnakan dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri.

Page 34: Rp h bm asgmnt mac2012

34

iii. Latihan membentuk bulatan di udara. Di atas meja, pasir, lantai tanpa

menggunakan alat tulis.

iv. Latihan membentuk garis lurus.

v. Latihan membentuk corak campuran bulatan dan garisan lurus yang

dilakukan secara bebas.

Page 35: Rp h bm asgmnt mac2012

35

vi. Latihan melukis gambar yang mengandungi garis lurus dan bulat.

Akhir sekali, pecahan 3.1.2 iaitu membentuk garisan yang menyerupai bentuk

huruf dengan kemas dan jelas. Contoh aktivIti yang boleh dilaksanakan ialah:

Selepas aktiviti 3.1.1, guru memberikan latihan kepada murid-murid untuk

melakukan garisan yang menyerupai bentu huruf dengan kemas dan jelas.

Page 36: Rp h bm asgmnt mac2012

36

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

3.2 Menulis secara mekanis

berdasarkan bahan yang diberi

dengan betul dan kemas.

3.2.1 Menulis dan membentuk huruf

besar dan huruf kecil dengan cara yang

betul serta tulisan yang kemas.

3.2.2 Menulis suku kata terbuka dengan

cara yang betul dan tulisan yang kemas.

3.2.3 Menulis suku kata tertutup dengan

cara yang betul dan tulisan yang kemas.

3.2.4 Menulis perkataan yang

mengandungi dua atau tiga suku kata,

diftong , vokal bergading, digraf dan

konsonan bergabung dengan betul dan

tulisan yang kemas.

3.2.5 Menulis frasa yang mengandungi

perkataan dua atau tiga suku kata,

diftong, vokal berganding, digraf dan

konsonan bergabung dengan betul dan

tulisan yang kemas.

3.2.6 Menulis ayat tunggal dengan betul

dan tulisan yang kemas.

Jadual merujuk standard kadungan 3.2

Berdasarkan standard kandungan 3.2 iaitu menulis secara mekanis

berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. Pecahan pertama iaitu

3.2.1 ialtu menulis dan membentuk huruf besar dan huruf kecil dengan cara yang

betul serta tulisan yang kemas. Contoh aktiviti yang boleh dijalankan ialah:

Guru menunjukkan huruf besar dan huruf kecil dan murid-murid dikehendaki

menyalin semula huruf-huruf tersebut.

Page 37: Rp h bm asgmnt mac2012

37

Pecahan kedua melibatkan 3.2.2 iaitu menulis suku kata terbuka dengan cara

yang betul dan tulisan yang kemas. Contoh aktiviti yang boleh dilaksanakan ialah:

Guru menyediakan kad suku kata dan murid dikehendaki menyali semula suku kata

terbuka tersebut.

Ka + ki + kaki Da + du = dadu

Page 38: Rp h bm asgmnt mac2012

38

Pecahan ketiga melibatkan 3.2.3 iaitu menulis suku kata tertutup dengan cara

yang betul dan tulisan yang kemas. Contoh aktiviti yang boleh dilaksanakan ialah:

Guru menyediakan kad suku kata dan murid dikehendaki menyali semula suku kata

terbuka tersebut.

Pecahan keempat melibatkan 3.2.4 iaitu menulis perkataan yang

mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong , vokal berganding, digraf dan

konsonan bergabung dengan betul dan tulisan yang kemas. Contoh aktiviti yang

boleh dilaksanakan ialah:

Guru menyediakan pantun kepada murid-murid. Melalui pantun tersebut terdapat

diftong, vokal berganding, digraph dan konsonan. Murid dikehendaki menyalin dan

menulis semula pantun tersebut.

Angin teluk menyisir pantai   

    Hanyut rumpai di bawah titi

Biarlah buruk kain dipakai   

    Asal pandai mengambil hati

Pergi mendaki Gunung Daik              

   Hendak menjerat kancil dan rusa          

Bergotong-royong amalan yang baik

   Elok diamalkan setiap masa

Pecahan kelima melibatkan 3.2.5 iaitu menulis frasa yang mengandungi

perkataan dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan

bergabung dengan betul dan tulisan yang kemas. Contoh aktiviti yang boleh

dilaksanakan ialah:

A + dik + adik Ne + nek + nenek

Page 39: Rp h bm asgmnt mac2012

39

Melalui pantun yang diberikan oleh guru, murid-murid dikehendaki menulis

perkataan dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding dan konsonan

bergabung.

Angin teluk menyisir pantai   

    Hanyut rumpai di bawah titi

Biarlah buruk kain dipakai   

    Asal pandai mengambil hati

Pergi mendaki Gunung Daik              

   Hendak menjerat kancil dan rusa          

Bergotong-royong amalan yang baik

   Elok diamalkan setiap masa

Contoh perkataan dua suku kata:

Hendak, masa

Contoh diftong:

Pantai, daik, baik

Contoh konsonan bergabung:

Teluk, hati

Akhir sekali, pecahan 3.2.6 iaitu menulis ayat tunggal dengan betul dan

tulisan yang kemas. Contoh aktivIti yang boleh dilaksanakan ialah:

Guru memberikan ayat tunggal kepada murid-murid dan mereka dikehendaki

menulis ayat tunggal tersebut dengan tulisan yang kemas.

Page 40: Rp h bm asgmnt mac2012

40

Ibu negara Malaysia Kuala Lumpur.

Gunung Kinabalu gunung tertinggi di Asia

Tenggara.

Di dalam almari tali leher ayah.(pasif)

Nama encik siapa?

Berapakah keuntungan kita hari ini?

Contoh: Di dalam almari tali leher ayah

Di dalam almari (subjek), tali leher ayah (prediket)

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

3.3 Membina dan menulis perkataan,

frasa, dan ayat dengan betul.

3.3.1 Membina dan menulis perkataan

yang mengandungi suku kata terbuka

dan tertutup dengan betul dan kemas

3.3.2 Membina dan menulis perkataan

yang mengandungi diftong, vokal

berganding, digraf dan konsonan

bergabung dengan betul.

3.3.3 Membina dan menulis frasa dengan

betul.

3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal

dan ayat majmuk dengan betul.

Jadual merujuk standard kadungan 3.3

Berdasarkan standard kandungan 3.3 iaitu membina dan menulis perkataan,

frasa, dan ayat dengan betul. Pecahan pertama iaitu 3.3.1 ialtu membina dan

menulis perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul

dan kemas. Contoh aktiviti yang boleh dijalankan ialah:

Guru memberikan kad suku kata terbuka dan meminta murid membina dan menulis

suku kata tersebut dengan betul dan kemas.

su + su = susu bu + bu = bubu

Page 41: Rp h bm asgmnt mac2012

41

Pecahan kedua melibatkan 3.3.2 iaitu membina dan menulis perkataan yang

mengandungi diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan

betul. Contoh aktiviti yang boleh dilaksanakan ialah:

Guru menyediakan pantun kepada murid-murid. dikehendaki menyalin dan menulis

diftong, vokal berganding, digraph dan konsonan yang terdapat di dalamnya.

Angin teluk menyisir pantai   

    Hanyut rumpai di bawah titi

Biarlah buruk kain dipakai   

    Asal pandai mengambil hati

Pergi mendaki Gunung Daik              

   Hendak menjerat kancil dan rusa          

Bergotong-royong amalan yang baik

   Elok diamalkan setiap masa

Contoh diftong:

Daik, baik

Contoh vokal berganding:

kancil, setiap

Contoh konsonan:

Teluk, bawah

Pecahan ketiga melibatkan 3.3.3 iaitu membina dan menulis frasa dengan

betul. Contoh aktiviti yang boleh dilaksanakan ialah:

Guru memberikan satu perkataan dan meminta murid menulis frasa dengan

betul. Contohnya, perkataan “ kuda”

Murid boleh membuat banyak frasa melalui perkataan yag diberikan. Contoh ayat

ialah emak membeli seekor kuda untuk diberikan kepada pak cik.

Akhir sekali, pecahan 3.3.4 iaitu membina dan menulis ayat tunggal dan ayat

majmuk dengan betul. Contoh aktivIti yang boleh dilaksanakan ialah:

Page 42: Rp h bm asgmnt mac2012

42

Guru memberikan teks kepada murid dan murid dikehendaki menulis ayat tunggal

dan ayat majmuk yang terdapat dalam teks tersebut.

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

3.4 Menulis imlak dengan tepat. 3.4.1 Menulis imlak perkataan yang

mengandungi suku kata terbuka dan

suku kata tertutup dengan tepat.

3.4.2 Menulis imlak frasa yang

mengandungi perkataan suku kata

terbuka dan suku kata tertutup dengan

tepat.

Jadual merujuk standard kadungan 3.4

Berdasarkan standard kandungan 3.4 iaitu menulis implak dengan tepat.

Pecahan pertama iaitu 3.4.1 ialtu Menulis imlak perkataan yang mengandungi suku

kata terbuka dan suku kata tertutup dengan tepat. Contoh aktiviti yang boleh

dijalankan ialah:

Guru menyediakan gambar kepada murid dan meminta murid menulis suku kata

berdasarkan gambar yang diberikan.

Page 43: Rp h bm asgmnt mac2012

43

Contoh: suku kata terbuka, Ke + re + ta = kereta

Akhir sekali, pecahan 3.4.2 iaitu Menulis imlak frasa yang mengandungi

perkataan suku kata terbuka dan suku kata tertutup dengan tepat. Contoh aktivIti

yang boleh dilaksanakan ialah:

Guru memberika teks kepada murid. Murid menulis imlak frasa yang mengandungi

perkataan suku kata terbuka dan suku kata tertutup dengan tepat.

Latihan implak hendaklah dibuat sekerapnya untuk mengukuhkan kemahiran

menulis.

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

3.5 Mencatat maklumat yang betul

tentang sesuatu perkara daripada

pelbagai sumber.

3.5.1 Mencatat maklumat yang betul

daripada pelbagai sumber.

3.5.2 Mencatat maklumat yang betul

untuk diklasifikasikan daripada pelbagai

sumber.

Jadual merujuk standard kadungan 3.5

Berdasarkan standard kandungan 3.5 iaitu menulis implak dengan tepat.

Pecahan pertama iaitu 3.5.1 ialtu Mencatat maklumat yang betul daripada pelbagai

sumber. Contoh aktiviti yang boleh dijalankan ialah:

Guru menyediakan kad suku kata kepada murid. Murid pula dikehendaki menulis

semula suku kata tersebut dengan tepat.

Page 44: Rp h bm asgmnt mac2012

44

Akhir sekali, pecahan 3.5.2 iaitu Mencatat maklumat yang betul untuk

diklasifikasikan daripada pelbagai sumber. Contoh aktivIti yang boleh dilaksanakan

ialah:

Guru menyediakan kad suku kata kepada murid. Murid diminta mencatat maklumat

dengan betul dan mengelaskannya dengan membina satu perkataan.

Contoh: tembikai, baju, cedawan.

Page 45: Rp h bm asgmnt mac2012

45

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

3.6 Menulis untuk menyampaikan

maklumat tentang sesuatu perkara

dengan menggunakan bahasa yang

santun.

3.6.1 Menulis untuk menyampaikan

maklumat yang betul berdasarkan bahan

yang diberi dengan menggunakan

bahasa yang santun.

3.6.2 Menulis untuk menyampaikan

maklumat yang pelbagai dengan betul

menggunakan bahasa yang santun.

Jadual merujuk standard kadungan 3.6

Berdasarkan standard kandungan 3.6 iaitu menulis untuk menyampaikan

maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun..

Pecahan pertama iaitu 3.6.1 ialtu Menulis untuk menyampaikan maklumat yang

betul berdasarkan bahan yang diberi dengan menggunakan bahasa yang santun.

Contoh aktiviti yang boleh dijalankan ialah:

Guru menyediakan pantun kanak-kanak kepada murid seterusnya meminta murid

menulis pantun kanak-kanak seperti tersebut dengan menggunakan bahasa yang

santun.

Timang tinggi-tinggi

Sampai cucur atap

Belum tumbuh gigi

Pandai baca kitab

Ayam kedek-kedek

Beri makan padi

Abang sayang adik

Mesti ajar mengaji

Page 46: Rp h bm asgmnt mac2012

46

Akhir sekali, pecahan 3.6.2 iaitu Menulis untuk menyampaikan maklumat

yang pelbagai dengan betul menggunakan bahasa yang santun. Contoh aktivIti yang

boleh dilaksanakan ialah:

Guru menyediakan pantun yang sama seperti pecahan 3.6.2 dan meminta murid

menulis untuk menyampaikan maklumat yang pelbagai.

Timang tinggi-tinggi

Sampai cucur atap

Belum tumbuh gigi

Pandai baca kitab

Ayam kedek-kedek

Beri makan padi

Abang sayang adik

Mesti ajar mengaji

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

3.7 Menghasilkan penulisan kreatif

dalam pelbagai genre dengan betul.

3.7.1 Menghasilkan penulisan berbentuk

naratif secara terkawal dengan betul.

3.7.2 Menghasilkan penulisan naratif dan

bukan naratif secara terkawal dengan

betul.

Jadual merujuk standard kadungan 3.7

Berdasarkan standard kandungan 3.7 iaitu Menghasilkan penulisan berbentuk

naratif secara terkawal dengan betul. Pecahan pertama iaitu 3.7.1 ialtu

Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara terkawal dengan betul. Contoh

aktiviti yang boleh dijalankan ialah:

Page 47: Rp h bm asgmnt mac2012

47

Guru meminta murid menghasilkan penulisan yang berbentuk naratif secara

terkawal dengan betul. Contoh penulisan tersebut ialah:

Akhir sekali, pecahan 3.7.2 iaitu Menghasilkan penulisan naratif dan bukan

naratif secara terkawal dengan betul. Contoh aktivIti yang boleh dilaksanakan ialah:

Guru meminta murid menghasilkan penulisan yang berbentuk naratif dan bukan

naratif secara terkawal dengan betul.

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

3.8 Mengedit dan memurnikan hasil

penulisan.

3.8.1 Mengedit hasil penulisan daripada

aspek ejaan.

3.8.2 Mengedit dan memurnikan hasil

penulisan daripada aspek ejaan.

Jadual merujuk standard kadungan 3.8

Berdasarkan standard kandungan 3.8 iaitu mengedit dan memurnikan hasil

penulisan. Pecahan pertama iaitu 3.8.1 ialtu Mengedit dan memurnikan hasil

penulisan daripada aspek ejaan. Contoh aktiviti yang boleh dijalankan ialah:

Guru menyediakan teks. Murid diminta mengedit dan memurnikan hasil penulisan

agar penulisan kelihatan lebih menarik.

Page 48: Rp h bm asgmnt mac2012

48

Akhir sekali, pecahan 3.8.2 iaitu Menulis untuk menyampaikan maklumat

yang pelbagai dengan betul menggunakan bahasa yang santun. Contoh aktivIti yang

boleh dilaksanakan ialah:

Guru meminta murid menulis apa-apa bentuk ayat untuk menyampaikan maklumat

dengan betul menggunakan bahasa yang santun.

Page 49: Rp h bm asgmnt mac2012

49

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA

KBSR TAHUN 6

Mata pelajaran : Bahasa Malaysia

Tarikh : 28 Jun 2012

Masa : 9.15 - 10.15 pagi (60minit)

Tahun : Enam Intelek

Bil Murid : 30 orang

Tema : Sejarah

Tajuk : Kembara Sejarah

Fokus Utama :

1.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat

dan tersirat dengan menggunakan kata, ungkapan dan ayat

yang sesuai..

Aras 3

i. Menyatakan pengajaran yang terdapat dalam bahan secara

analitis.

Fokus Sampingan :

10.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel

yang mudah menarik dan bermakna.

Page 50: Rp h bm asgmnt mac2012

50

Aras 3

i. Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang,tertib dan

kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat , indah dan

menarik

Objektif Pengajaran dan Pembelajaran Pada akhir P&P murid-murid dapat :

i. Murid dapat menyumbangkan dua isi daripada lima isi perwatakan

Laksamana Cheng Ho secara berkumpulan

ii. Murid dapat membina ayat dengan menggunakan lima daripada tujuh kata

penguat di dalam buku teks.

iii. Murid dapat membina sekurang-kurangnya satu rangkap pantun bertemakan

Pelayaran Laksamana Cheng Ho secara berkumpulan

Pengetahuan Sedia Ada :

i. Murid pernah mendengar cerita tentang Sejarah Melaka dan Laksamana

Cheng Ho.

ii. Murid tahu mencipta pantun dan murid tahu rima pantun.

Sistem Bahasa :

i. Sebutan dan intonasi

ii. Tatabahasa

Kata penguat hadapan

Kata penguat belakang

Page 51: Rp h bm asgmnt mac2012

51

Pengisian Kurikulum

Kemahiran Bernilai Tambah

a) Kemahiran Generik :

i. Kemahiran berfikir :

Merumus

Mengenal pasti idea utama

Membanding beza

ii. Kemahiran belajar

iii. Kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi

b) Kecerdasan Pelbagai

i. Interpersonal

ii. Verbal-linguistik

c) Strategi Pengajaran :

i. Direktif

ii. Mediatif

Penekanan Konsep 5P

a) Penggabungjalinan Kemahiran :

i. Kemahiran mendengar dan bertutur

ii. Kemahiran menulis

b) Penyerapan :

i. Ilmu : Sejarah

Page 52: Rp h bm asgmnt mac2012

52

ii. Nilai Murni :

Bekerjasama

Hormat-menghormati

Patriotisme

Bahan Bantu Mengajar :

LCD

Komputer Riba

Teks

Video

Lembaran Kerja

Page 53: Rp h bm asgmnt mac2012

53

Langkah/

Masa

Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran dan

Pembelajaran

Catatan

Set induksi

(5 minit)

1. 1. Guru berbual-

bual dengan murid

tentang

perlabuhan negeri

Melaka sebagai

perlabuhan

interpot.

2. 2. Guru

Mempertontonkan

video gambaran

perlabuhan negeri

Melaka.

1.1 Guru bertanyakan

murid samaada

mereka pernah

mendengar sejarah

Melaka ataupun tidak.

1.2 Guru menceritakan

tentaang keagungan

dan kemasyuran

Melaka pada suatu

ketika dahulu.

1.3 Guru menceritakan

lambakan pedagang

dari negara asing dan

Bahasa Melayu

sebagai bahasa

lingua franca

China

Portugis

Arab

1.4 Guru menceritakan

tokoh pedagang yang

terkenal turut datang

Laksamana Cheng Ho

KBT :

ICT

KP -

interpersonal

Kontekstual

Nilai :

Patriotisme

Ilmu :

Sejarah

Melayu

Melaka

Media :

LCD

Komputer riba

Tayangan

video

Langkah 1

(10 minit)

1. Guru

menggunakan teks

dalam buku teks

1.1 Guru meminta

seorang demi

seorang murid

Objektif : іі

KBT :

Page 54: Rp h bm asgmnt mac2012

54

Bahasa Malaysia

Tahun 6 halaman

128

2. Murid menjawab

secara lisan

membaca kuat teks

dan guru

membetulkan

kesalahan dalam

pembacaan murid.

1.2 Guru meminta semua

murid membaca teks

secara bersama-sama.

1.3 Guru meminta murid

menjelaskan apa yang

mereka fahami melalui

teks yang dibaca.

1.4 Guru menjelaskan

bahawa kata penguat

hadapan dan penguat

belakang digunakan

untuk menegaskan lagi

maksud sesuatu ayat.

sangat

amat

paling

1.5 Guru meminta murid

menyenaraikan kata

penguat belakang dan

hadapan secara lisan.

Interpersonal

Kemahiran

belajar

Nilai :

Bekerjasama

Berusaha

Ilmu :

Sejarah

Media :

Buku teks

Bahasa

Melayu Tahun

6

Langkah 2 1. Murid secara

berkumpulan

1.1 Guru membahagikan

murid kepada 5

Objektif : і dan іі

Page 55: Rp h bm asgmnt mac2012

55

10 minitmenyenaraikan

perwatakan

laksamana Cheng

Ho dan

menyatakan

pengajaran yang

terdapat dalam

teks tersebut.

2.Secara

berkumpulan

murid membina

ayat dengan

menggunakan kata

penguat yang

terdapat didalam

buku teks

berkaitan dengan

perwatakan

Laksamana Cheng

Ho

kumpulan. Guru memberi

kertas sebak kepada

setiap kumpulan.

1.2 Setiap kumpulan

hendaklah

menyenaraikan

perwatakan Laksamana

Cheng Ho, nilai yang

bersesuaian dengan teks

dan menyatakan kesan

perhubungan yang ingin

dijalinkan oleh

Laksamana Cheng Ho

dengan negeri Melaka

dalam bentuk lakaran

kerangka.

1.3 Guru meminta murid-

murid di dalam setiap

kumpulan membina ayat

dengan menggunakan

kata penguat yang

terdapat didalam teks

1.4 Guru meminta setiap

kumpulan menyampaikan

hasil perbincangan

mereka di hadapan kelas

KBT :

Kemahiran

berfikir

Nilai :

Bekerjasama

Hormat-

menghormati

Ilmu :

Sejarah

Media :

Lembaran

kerja

Kertas sebak

Langkah 3

(20 minit)

1. Membina 3

rangkap pantun

bertemakan

pelayaran

1.1 Guru meminta murid

dalam kumpulan yang

sama menghasilkan 3

rangkap pantun

Objektif : ііі

KBT :

Page 56: Rp h bm asgmnt mac2012

56

laksaman Cheng

Ho

bertemakan

laksamana cheng ho

di atas kertas warna

yang disediakan.

1.2 Pantun hendaklah

ditulis dengan

menggunakan tulisan

berangkai

1.3 Guru menyatakan

kumpulan yang

Berjaya menyiapkan

pantun yang terbaik

dan cantik akan

diberikan token untuk

setiap ahlinya.

Kemahiran

berfikir

Nilai :

Berkerjasama

Patriotisme

Ilmu :

Bahasa

Malaysia

Sejarah

Media :

Kertas warna

Pensel warna

Penutup

(5 minit)

1. Ulasan guru 1.1 Guru mengulas

semula tajuk

pengajaran pada hari

ini dan menyatakan

nilai kerjasama dan

persahabatan di

antara dua buah

negara yang

memperkukuh lagi

negara tersebut dan

rakyat akan hidup

dalam keadaan

selesa.

1.2 Guru menjelaskan

bahawa negara

Malaysia mempunyai

KBT :

Interpersonal

Kemahiran

berfikir

Nilai :

Berkerjasama

Ilmu :

Sejarah

Page 57: Rp h bm asgmnt mac2012

57

khazanah yang

berharga dan murid-

murid

bertanggungjawab

menjaga khazanah

negara dari di

cerobohi.

1.3 Guru menjelaskan

bahawa murid-murid

perlu menjalinkan

hubungan baik

sesama sendiri dan

mengamalkan sikap

bekerjasama.

1.4 Guru memupuk

semangat dalam diri

murid-murid untuk

melawat negara asing

agar bertambah ilmu

di dada.

Page 58: Rp h bm asgmnt mac2012

58

REFLEKSI

Saya, Ili Izdihar Binti Mohamad dari unit PSV/ PJ/ BM semester 3 ambilan

Januari 2011. Pertamanya saya ingin menyatakan rasa kesyukuran terhadap Ilahi

kerana dengan limpah-Nya, saya berkesempatan menyiapkan tugasan kerja kursus

iaitu Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (BBM 3101) ini.

Tugasan ini diberikan tempoh selama beberapa minggu untuk disiapkan.

Saya menggunakan masa yang diberikan dengan sebaik mungkin dengan mencari

bahan dalam internet dan juga melalui pembacaan di perpustakaan. Sepanjang

menyiapkan tugasan ini, saya telah mengalami beberapa kesulitan seperti

kesukaran memahami kehendak soalan tugasan. Namun begitu, setelah berbincang

dan berkolaborasi bersama pensyarah pembimbing dan rakan-rakan, barulah sedikit

demi sedikit saya faham akan tugasan tersebut. Walaupun begitu, saya juga

mengalami masalah dalam mendapatkan sumber maklumat dan bahan yang

berkaitan dengan tugasan ini terutamanya kesulitan dalam mendapatkan jurnal yang

tepat. Saya dan rakan-rakan kumpulan sukar membuat pemilihan terhadap jurnal

pendidikan kerana tidak pasti akan kesahihan kandungannya sama ada bertepatan

dengan kehendak soalan ataupun tidak. Oleh yang demikian, saya dan rakan-rakan

merujuk pensyarah kami iaitu Dr. Faridah Bt. Nazir dan akhirnya kami memperoleh

kepastian dan kesahihan terhadap keraguan kami. Di samping itu, saya juga

berhadapan dengan kesulitan untuk memahami jurnal pendidikan yang telah dipilih.

Hal ini kerana laras bahasa yang terdapat dalam jurnal tersebut agak tinggi dan

setiap ayatnya perlu diteliti secara terperinci untuk memahami kandungannya.

Secara tidak langsung, proses pemahaman teks dan kandungannya mengambil

masa yang agak lama kerana setiap jurnal mempunyai ketebalan yang berbeza.

Oleh itu, saya dan rakan-rakan kumpulan bersama-sama bertukar-tukar pendapat,

menyatakan pandangan masing-masing terhadap jurnal yang dibaca. Selain itu,

saya juga tidak fasih tentang format Rancangan Pengajaran Harian (rph) KBSR.

Oleh itu, saya perlu memahami dan mempelajarinya terlebih dahulu berdasarkan

buku dan mendapatkannya daripada sumber internet tentang format rph KBSR yang

betul. Selain itu, saya juga kerap mengalami masalah dari segi sambungan internet

lebih-lebih lagi ketika berada di rumah kerana rumah saya terletak dalam kawasan

perkampungan. Saya terpaksa pergi ke bandar jika ingin mencari maklumat

Page 59: Rp h bm asgmnt mac2012

59

berkaitan tugasan ini. Walaupun sukar, tetapi saya berpuas hati kerana saya dapat

mencari maklumat yang menepati kehendak tugasan. Saya amat berterima kasih

kepada Dr. Faridah kerana beliau telah banyak membantu saya dengan

menerangkan tugasan tersebut secara satu persatu sehingga saya dan rakan-rakan

benar-benar faham. Walaupun kami kerap bertanya kepada beliau, namun beliau

tetap menerangkan kepada saya dan rakan-rakan dengan baik sehingga kami

benar-benar faham dan beliau tidak sedikit pun marah terhadap pertanyaan yang

diutarakan. Malah beliau lebih bersemangat dalam memberikan penerangan untuk

memastikan saya dan rakan-rakan benar-benar faham akan kehendak tugasan kami

untuk semester ini. Saya juga berasa sangat bersyukur kerana beliau sanggup

bertolak ansur dengan saya dan rakan-rakan yang lewat menghantar tugasan.

Sesungguhnya, tanpa pertolongan dan bantuan daripada Dr. Faridah, sudah tentu

saya tidak dapat menyiapkan tugasan yang diberikan malah mungkin sehingga hari

ini saya masih gagal untuk memahami kehendak dan kriteria yang diperlukan

terhadap tugasan ini.

Seterusnya, saya juga ingin mengucapkan terima kasih dan menyampaikan

sekalung penghargaan buat rakan-rakan yang turut sama menyumbang dengan

menerangkan sedikit sebanyak tentang tugasan ini. Mereka tidak lokek meluangkan

masa untuk memberi penerangan dan penjelasan kepada saya tentang masalah

yang saya hadapi sepanjang menyiapkan tugasan Pengajian Sukatan Pelajaran

Bahasa Melayu Sekolah Rendah. Tugasan yang diberikan kepada kami untuk

semester ini adalah menyediakan folio dan berkolaborasi bersama rakan-rakan yang

membentuk kumpulan dan hendaklah membuat banding beza terhadap konsep-

konsep, membuat tafsiran terhadap penomboran kemahiran dan penghuraian hasil

pembelajaran untuk Kemahiran Mendengar dan Bertutur, Kemahiran Membaca dan

Kemahiran Menulis dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu.

Seterusnya, saya dan rakan-rakan hendaklah mendapatkan satu jurnal pendidikan,

kami dikehendaki membincangkan aktiviti-aktiviti yang sesuai untuk keempat-empat

kemahiran bahasa tersebut berdasarkan jurnal yang telah dipilih. Manakala, secara

individu, saya dan rakan-rakan dikehendaki menulis satu Rancangan Pengajaran

Harian yang lengkap dan tepat dengan menjalinkan sekurang-kurangnya dua

kemahiran bahasa yang dipilih.

Page 60: Rp h bm asgmnt mac2012

60

Sepanjang saya dan rakan-rakan menyiapkan tugasan ini, pelbagai nilai-nilai

yang kami pelajari. Pertamanya ialah ketekunan dan kesungguhan terhadap usaha

mendapatkan maklumat dan bahan yang berkaitan tentang tugasan ini. Selain itu,

nilai kesabaran juga jelas kelihatan apabila saya dan rakan-rakan bertungkus-lumus

mendapatkan jurnal pendidikan yang bersesuaian dan mudah difahami. Di samping

itu, kesabaran juga dapat dilihat semasa mencari contoh-contoh rph yang tepat dan

betul dari segi format rph KBSR yang ditetapkan. Tidak dinafikan bahawa pada

awalnya, agak sukar untuk membezakan format rph kerana saya mengalami

kekeliruan antara format rph KBSR dengan rph KSSR. Walaubagaimanapun, saya

bersyukur kerana saya akhirnya dapat menyiapkan folio Pengajian Sukatan

Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah. Kebaikan dan manfaat yang saya

peroleh dengan menyiapkan tugasan ini adalah mendapat pengetahuan tentang

cara-cara menyediakan rph yang baik di sekolah kelak dan juga menggalakkan saya

supaya rajin membaca bahan-bahan yang berunsur ilmiah seperti jurnal pendidikan.

Di samping itu, tugasan pada semester ini sedikit sebanyak mengajar saya supaya

sentiasa menyiapkan kerja atau tugasan yang diberikan pada awal waktu supaya

dapat menghantarnya tepat pada tarikh yang telah ditetapkan.

Secara ringkasnya, saya sekali lagi ingin meluahkan rasa kesyukuran yang

tidak terhingga kerana dapat menyiapkan tugasan ini. Saya berdoa supaya tugasan

saya diterima oleh pensyarah dan menepati kehendak beliau. Walaubagaimanapun,

setiap kritikan atau komen pensyarah terhadap tugasan ini, saya terima dengan hati

yang terbuka demi membentuk sikap tanggungjawab dan nilai-nilai positif dalam

menyiapkan setiap tugasan yang diberikan.

Sekian, terima kasih.

Yang benar,

_________________________

(ILI IZDIHAR BINTI MOHAMAD)

910628-11-5106

PSV/PJ/BM

PISMP SEMESTER 3 AMBILAN JANUARI 2011

Page 61: Rp h bm asgmnt mac2012

61

RUJUKAN

a) Melalui pembacaan ilmiah :

i. (1995). Jurnal Melewar , 16-23. Yassin, S. H. (2010). Jurnal Semarak

Bahasa, Jilid 3 , 44-64.

ii. Maimunah Samat dan Radiah Nordin (1992). Kemahiran Bertutur.

Asas Kemahiran Berbahasa KBSR Jilid 3. Kuala Lumpur: Dewan

Bahasa dan Pustaka.

iii. Siti Hajar Abdul Aziz (1999). Aktiviti Lisan. Kuala Lumpur : Kumpulan

Budiman Sdn.Bhd.

iv. Tuan Jah Tuan Yusof dan Faridah Nazir (2011). Pengajaran

Kemahiran Bahasa Melayu. Puchong: Penerbitan Multimedia Sdn.

Bhd.

b) Melalui sumber internet :

i. http://anuarsped.blogspot.com/2009/04/kemahiran-lisan.html

ii. http://www.slideshare.net/emirahman/bmm-3104-kemahiran-

mendengar-dan-bertutur

iii. http://bakriahdus.blogspot.com/2012/04/contoh-rph-pengajaran-

penulisan-bm.html

iv. http://www.slideshare.net/cikgupaklong/contoh-rancangan-harian-

bahasa-melayu-tahun-5