rp h bm asgmnt mac2012

Click here to load reader

Download Rp h bm asgmnt mac2012

Post on 28-May-2015

2.358 views

Category:

Education

7 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

bm

TRANSCRIPT

  • 1. 1 PENGHARGAAN Assalamualaikum w.b.t Alhamdulillah bersyukur kepada tuhan kerana saya dapat menyiapkan tugasan ini dengan jayanya. Pertama sekali saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah pembimbing saya, Dr. Faridah Bt. Nazir kerana telah banyak memberikan tunjuk ajar dalam menyiapkan kerja kursus ini. Beliau membantu dari mula sehingga akhirnya saya dapat menyiapkan kerja kursus ini. Selain itu, saya juga mengucapkan terima kasih kepada rakan-rakan saya kerana kami banyak bertukar-tukar bahan rujukan, pendapat, dan kami membantu antara satu sama lain dalam menghasilkan kerja kursus ini. Kami belajar erti kerjasama dan berkongsi idea yang bernas dalam menghasilkan sesuatu yang terbaik. Saya berasa gembira kerana dapat melaksanakan seterusnya menyiapkan tugasan ini dengan jayanya.Banyak pengalaman yang saya peroleh sepanjang proses menyiapkan kerja kursus pendek ini. Semasa membuat tugasan ini saya banyak mendapat input baru tentang sukatan pelajaran Bahasa Malaysia sekolah rendah melalui perbandingan antara kemahiran-kemahiran seperti kemahiran mendengar dan bertutur, membaca serta menulis di samping memperoleh pengetahuan baru untuk menyediakan rancangan pelajaran harian. Secara tidak langsung, hal ini dapat mengeratkan hubungan silaturrahim dengan rakan-rakan dan juga merapatkan jurang komunikasi antara saya dengan pensyarah pembimbing. Akhir sekali, saya berharap tugasan yang telah saya sempurnakan ini mendapat tempat di hati pemeriksa. Melalui tugasan ini, dapat membantu saya untuk menjadi guru yang dapat menjana modal insan yang gemilang pada masa akan datang. Insyaallah. Sekian, terima kasih.

2. 2 STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR Objektif Kemahiran Mendengar dan Bertutur Objektif Kemahiran Mendengar dan Bertutur adalah untuk memastikan murid mengetahui dan berkeupayaan: i. mendengar, mengecam, mengajuk dan menentukan arah bunyi dalam persekitaran dengan teliti dan betul; ii. mendengar, mengecam dan menyebut bunyi bahasa dengan betul; iii. mendengar, memahami, menyebut dan mengeja perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan betul dan tepat; iv. mendengar, memahami dan menyebut frasa dan ayat tunggal dengan betul dan tepat; v. mendengar, memahami dan memberikan respons secara lisan atau gerak laku berdasarkan arahan, pesanan dan pertanyaan dengan betul; vi. bertutur dan berbual serta menyatakan permintaan menggunakan ayat yang mengandungi diksi, kata panggilan, kata ganti nama diri pertama dan kedua dengan betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila; vii. bercerita tentang sesuatu perkara dan menceritakan semula perkara yang didengar menggunakan ayat tunggal dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul; dan viii. berbicara untuk menyampaikan maklumat tantang sesuatu perkara dengan tepat dengan menggunakan perkataan yang sesuai secara bertatasusila. 3. 3 STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MEMBACA Objektif Kemahiran Membaca Objektif Kemahiran Membaca adalah untuk memastikan murid mengetahui dan berkeupayaan: i. membaca pelbagai perkataan, frasa, dan ayat secara mekanis dengan sebutan dan intonasi yang betul; ii. membaca dan memahami perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan betul; iii. membaca ayat tunggal daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul; iv. membaca dengan sebutan, intonasi dan jeda mengikut tanda baca dengan betul; v. membaca dan memahami maklumat yang tersurat daripada pelbagai bahan untuk mengenal pasti idea utama dan membuat klasifikasi dengan betul; vi. membaca, memahami dan menaakul maklumat dalam bahan grafik dengan betul dan memindahkan kepada bentuk bukan grafik; dan vii. membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan secara didik hibur untuk memperkaya kosa kata dan menambah pengetahuan. 4. 4 STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MENULIS Objektif Kemahiran Menulis Objektif Kemahiran Menulis adalah untuk memastikan murid mengetahui dan berkeupayaan: i. melakukan aktiviti pramenulis dengan betul; ii. menulis secara mekanis bentuk huruf dan perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas; iii. menulis perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan betul; iv. menulis secara mekanis ayat tunggal dengan betul dan tulisan yang kemas; v. membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul; vi. menulis imlak perkataan dan frasa yang mengandungi suku kata terbuka dan suku kata tertutup dengan ejaan yang tepat; vii. mencatat maklumat daripada pelbagai sumber dengan betul untuk diklasifikasikan; viii. menulis untuk menyampaikan maklumat yang tepat menggunakan bahasa yang santun; ix. menghasilkan penulisan berbentuk naratif dan bukan naratif secara terkawal dengan betul; dan x. mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek ejaan. 5. 5 BANDING BEZA KONSEP KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR 6. 6 7. 7 BANDING BEZA KONSEP KEMAHIRAN MEMBACA 8. 8 9. 9 BANDING BEZA KONSEP KEMAHIRAN MENULIS 10. 10 11. 11 KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR Kemahiran mendengar dan bertutur merupakan salah satu kemahiran yang menjadi unsur komunikasi yang tertua dan terpenting dalam kehidupan seharian. Kemahiran mendengar dan bertutur merupakan kemahiran pertama dan utama yang harus dikuasai oleh murid-murid. Hal ini disebabkan oleh, seseorang itu dianggap sebagai fasih berbahasa tanpa perlu mengausai kemahiran mambaca dan menulis. Kemahiran mendengar dan bertutur atau kemahiran lisan adalah komunikasi bahasa yang paling asli. Perkara ini disebabkan oleh seseorang itu telah dianggap sebagai fasih berbahasa tanpa perlu menguasai kemahiran membaca dan menulis. Lebih menarik lagi, seseorang yang telah menguasai kemahiran mendengar dan bertutur didapati turut menguasai aspek tatabahasa, perbendaharaan kata, fonologi, semantik dan idiom bahasa, iaitu yang diserap dan dipelajari melalui aktiviti mendengar sebagai proses menerima komunikasi dan bertutur sebagai proses menghasilkan bahasa ( Abdul Aziz Abdul Talib, 1993:65). Oleh yang demikian, kemahiran mendengar dan bertutur merupakan dua kemahiran yang saling lengkap- melengkapi. Kedua-dua kemahiran ini diajarkan kepada murid-murid supaya mereka boleh memahami dan menghayati perkara-perkara yang didengar dalam pelbagai situasi. Seterusnya mereka dapat bertindak balas melalui pengucapan yang gramatis. Kemahiran mendengar merupakan keupayaan murid mendengar dengan teliti, memahami perkara yang didengar dalam pelbagai situasi pengucapan, serta dapat memberikan maklum balas. Kemahiran bertutur pula memberikan keupayaan murid berbual untuk menjalin hubungan dan menyampaikan maklumat, pendapat, perasaan, serta idea yang kritis dan kreatif dengan sebutan dan intonasi yang betul secara sopan. Penekanan diberi kepada penggunaan pengucapan yang menggunakan tatabahasa yang sesuai. Kemahiran mendengar adalah kemahiran bahasa yang penting dan perlu dipelajari secara intensif terutama ketika murid-murid berada di sekolah rendah. Aktiviti mendengar penting dikuasai disebabkan penggunaannya yang begitu meluas dalam kehidupan. Sehubungan dengan itu, dianggarkan lebih kurang 60 peratus daripada masa yang digunakan adalah untuk mendengar. Oleh itu, murid-murid di sekolah rendah lagi perlu memiliki kemahiran mendengar yang berkesan supaya 12. 12 mesej yang diterima dapat dimanfaatkan dengan baik. ( Yahya Othman, 2005:26). Penekanan terhadap kemahiran bertutur dalam kurikulum Bahasa Melayu pula digambarkan melalui kemahiran berkomunikasi dan melahirkan idea. Kemahiran berkomunikasi dan melahirkan idea turut mempengaruhi kemahiran menghasilkan bahasa melalui penulisan. Perkara ini disebabkan oleh, kemahiran mengeluarkan idea dan fikiran dengan menggunakan perbendaharaan kata dan tatabahasa yang betul dalam penulisan, bermula dengan proses yang serupa dalam pertuturan terlebih dahulu. Sehubungan itu, Mohd Hilmy Haji Ismail, (1982:68-69) pernah menekankan akan peri pentingnya pengajaran dan kemahiran bertutur dalam mata pelajaran Bahasa Melayudi sekolah rendah seperti berikut: Pertuturan adalah menjadi asas kepada hampir semua pembelajaran bahasa. Pertuturan mendahului bacaan dan latihan bertulis. Murid-murid sepatutnya boleh menyusun fikiran dan idea-idea dalam pertuturannya sebelum ia membuat latihan bertulis......Gerak kerja lisan memang ada dilakukan guru pada setiap pelajaran bahasa. Namun demikian, ada juga guru yang melangkau aspek penting ini. Bagi memahami jadual kemahiran dan bertutur, penelitian terhadap perkara yang berada dalam jadual perlu dilihat dahulu. Parkara utama yang ada dalam jadual ialah standard kandungan dan standard pembelajaran. Dalam standard kandungan bagi kemahiran mendengar dan bertutur terdapat enam elemen utama yang perlu diberi perhatian oleh guru terhadap sistem penomboran tersebut. Dlam setiap satu elemen pula terdapat sub-sub elemen yang digelar standard pembelajaran menjadi panduan oleh guru dalam menyediakan rancangan pengajaran harian di sekolah. Berikut merupakan huraian bagi setiap elemen : 13. 13 STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 1.1 Asas mendengar dan memberikan respons dengan betul terhadap pelbagai bunyi dalam persekitaran 1.1.1 Mengecam pelbagai bunyi dalam persekitaran dengan teliti dan betul. 1.1.2 Mengecam dan mengajuk pelbagai bunyi dalam persekitaran yang didengar dengan betul. 1.1.3 Mendengar dan menentukan arah bunyi dalam persekitaran dengan betul. Jadual merujuk standard kandungan 1.1 i. Bagi elemen pertama dinomborkan sebagai 1.1 dan standard kandungan yang terdapat pada elemen tersebut ialah asas mendengar dan memberikan respons dengan betul terhadap pelbagai bunyi dalam persekitaran. Satandard pembelajaran sebanyak tiga sub dil