rmk10bab5 14 6 10

Download Rmk10bab5 14 6 10

Post on 16-Jan-2015

1.112 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

  • 1. Bab 5 MEMBANGUN DAN MENGEKALKAN MODALINSAN BERTARAF DUNIAMenara Kuala Lumpur

2. 194Modal insan merupakan pelaburan terpenting Kelayakan pendidikan yang tinggi bagi menyokongbagi pembangunan sesebuah negara dan menjadi pembangunan pengetahuan dan inovasi, tahapteras kepada inovasi dan ekonomi berpendapatan kemahiran yang tinggi dalam bidang teknikal dantinggi yang produktif. Tidak ada negara mampuprofesional, serta paras produktiviti yang tinggimencapai kemajuan tanpa memiliki modal adalah antara ciri utama modal insan dan tenagainsan cemerlang yang berkemahiran tinggi,kerja negara berpendapatan tinggi. Berdasarkanboleh bertindak balas dengan pantas dan kreatifciri ini, usaha perlu ditumpukan bagi mencapaiterhadap perubahan ekonomi, dan berpaksikantahap modal insan bertaraf dunia menjelangkepada penjanaan dan penggunaan pengetahuan. tahun 2020. Carta 5-1 menunjukkan tahapOleh itu, membangun, menarik dan mengekalkan modal insan Malaysia pada masa kini berbandingmodal insan bertaraf dunia merupakan prasyarat dengan beberapa negara berpendapatan tinggipenting bagi mencapai hasrat negara. berasaskan ciri tersebut.Carta 5-1Keperluan Malaysia untuk merapatkan jurang perbezaan bagimencapai ciri modal insan bertaraf duniaTenaga buruh dengan Tenaga buruh mahir2 Produktiviti pekerjapendidikan tertiari1%, 2008 US$ PPP3 000 setiap Negara %, 2007 pekerja, 2009 Malaysia26.623.4 28.0 (2009) Singapura 35.9 51.060.8 Republik 35.029.3 52.9 Korea Finland34.8 43.8 66.5 Amerika 34.1 36.392.9 Syarikat 71.7 Australia32.7 42.9 United U it d 31.9 42.5 67.2 Kingdom 25.6 36.0 78.6 Hong Kong Purata OECD = 27.4 Purata OECD = 37.6 Purata OECD = 64.8 1 Pendidikan tertiari adalah tahap pendidikan selepas menamatkan pendidikan menengah, iaitu selepas 11-12 tahun persekolahan wajib. Kolej, universiti, institut kemahiran/teknologi dan pg politeknik merupakan institusi utama y g menyediakan p p yang ypendidikan tertiari 2 Pengurusan, profesional dan pekerjaan mahir lain 3 Pelarasan ke atas Pariti Kuasa Beli SUMBER: Statistik Pendidikan Bank Dunia, Economic Intelligence Agency, Pertubuhan Buruh Antarabangsa, Korea International Labour Foundation,Singapore Ministry of Manpower, US Bureau of Labour Statistics 3. Rancangan Malaysia KesepuluhBab 5: Membangun dan Mengekalkan Modal Insan Bertaraf Dunia195Masih terdapat jurang yang luas untuk Malaysiaakan tertarik ke negara yang menyediakanmencapai modal insan bertaraf dunia dan risikopeluang paling baik. Negara Asia seperti Republikuntuk ketinggalan semakin bertambah. Beberapa Korea dan Singapura telah berjaya menjadi negarakajian antarabangsa menunjukkan prestasi pelajarmaju dalam tempoh satu generasi. Kejayaan iniMalaysia merosot berbanding dengan pelajaradalah hasil daripada penentuan yang jitu dannegara lain. Mengikut Trends in International teliti terhadap sektor keutamaan yang perlu diberi 1Mathematics and Science Study (TIMSS) , 2007, fokus di samping memberi tumpuan kepadalebih kurang 20% daripada pelajar Malaysiausaha membangun, meningkatkan kemahiran dangagal mencapai tanda aras minimum dalam menghasilkan modal insan yang diperlukan bagiMatematik dan Sains, berbanding dengan hanyamemacu pertumbuhan sektor ekonomi tersebut.5% dalam Sains dan 7% dalam Matematikpada tahun 2003. Di samping itu, tenaga kerja Pembangunan modal insan bertaraf dunia disecara relatifnya adalah tidak mahir. SebanyakMalaysia memerlukan usaha yang komprehensif77% daripada tenaga kerja hanya mempunyai dan bersepadu daripada sektor awam danpendidikan asas selama 11 tahun, iaitu Sijilswasta serta masyarakat. Sehubungan ini,Pelajaran Malaysia (SPM) atau setaraf dengannya kolaborasi antara pelbagai kementerian dandan hanya 28% daripada guna tenaga dalamsektor swasta perlu diperkukuhkan untukkumpulan pekerjaan berkemahiran tinggi. meningkatkan keberkesanan pembangunanmodal insan dan memanfaatkan semua lapisanKekurangan modal insan mahir akan menjadi masyarakat. Pendekatan holistik akan memenuhilebih meruncing dalam persaingan global yangkeperluan setiap rakyat Malaysia di sepanjangsengit memandangkan modal insan berkualitiperingkat kehidupan.1 TIMSS menyediakan perbandingan dalam pencapaian Matematik dan Sains di peringkat antarabangsa dari semasa ke semasa bagi pelajar yangmengikuti lapan tahun persekolahan. Pada tahun 2007, sebanyak 59 buah negara menyertai kajian ini. 4. 196Carta 5-2 Rangka kerja pembangunan modal insan yang bersepadu bagi MalaysiaPendidikan TertiariPendidikan Universiti / KolejPesara/AwalPendidikan Politeknik Alam PrasekolahKolej KomunitiKerjayaKanak-AsasPekerjaan Institusi PendidikanKeduaKanakTeknikal dan Latihan Vokasional (TEVT)Umur 0+ 4+5+/6+ 17+20+Tema Memastikan setiap kanakkanak boleh Mengarusperdanakan dan Mempercepat penyusunanberjayamemperluas TEVT semula pasaran pekerjaan Menjadikan sekolah bertanggungjawab Meningkatkan kompetensi Menarik dan mengekalterhadap prestasi pelajarsiswazahbakat terbaik Membuat pelaburan ke atas pemimpin Meningkatkan kemahiranunggul di setiap sekolah tenaga kerja sedia ada Meningkatkan daya tarik profesionkeguruan dan menghasilkan guru terbaik Merombak sistem pendidikanMeningkatkanMenyusun semula pasaran untuk meningkatkan prestasi kemahiran untuk pekerjaan untuk mengubah meningkatkan Malaysia ke arah negara pelajar dengan signifikankebolehpasaran berpendapatan tinggiSUMBER: Unit Perancang EkonomiDalam tempoh Rancangan Malaysia Kesepuluh Merombaksistem pendidikan untuk(2011-2015), Kerajaan akan mengguna pakaimeningkatkan prestasi pelajar denganrangka kerja pembangunan modal insan yangsignifikan;bersepadu, seperti ditunjukkan dalam Carta5-2. Rangka kerja ini akan meningkatkan Meningkatkan kemahiran rakyatuntukpengetahuan dan kemahiran rakyat di sepanjangmeluaskan kebolehpasaran; dankitar hayat, bermula daripada pendidikan awalkanak-kanak, pendidikan asas, pendidikanMenyusun semula pasaran pekerjaan untuktertiari sehingga ke alam pekerjaan dengan menjadikan Malaysia negara berpendapatanmelaksanakan strategi berikut: tinggi. 5. Rancangan Malaysia Kesepuluh Bab 5: Membangun dan Mengekalkan Modal Insan Bertaraf Dunia 197Kotak 5-1Pengalaman mengagumkan tentang pertumbuhan danpemodenan Republik Korea melalui pembangunan modalinsanPada masa kini, Republik Korea merupakan sebuah negara maju dalam semua aspek. EkonomiRepublik Korea mencecah satu trillion dolar dan merupakan ekonomi yang ke-13 terbesar didunia. KDNK per kapita menyaingi kebanyakan negara maju yang lain. Republik Korea jugamaju dalam bidang teknologi dan kadar penembusan jalur lebar yang tertinggi di dunia, iaitulebih 90%. Prestasi pelajar Republik Korea juga sentiasa berada di kedudukan terbaik dalamkalangan negara yang mempunyai pencapaian tertinggi dalam penilaian pelajar di peringkatantarabangsa seperti Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) danProgramme for International Student Assessment (PISA).Pencapaian ini amat menarik. Namun apa yang lebih menakjubkan ialah kepantasan RepublikKorea membangun daripada sebuah negara yang musnah akibat peperangan kepada negarakuasa besar ekonomi. Setengah abad lalu, Republik Korea yang mempunyai ramai tenagakerja berkos murah telah menjadikan pendidikan dan pembangunan modal insan sebagai satucara meningkatkan produktiviti bagi melonjak pembangunan dan mencapai status negaramaju. Republik Korea menyedari bahawa untuk bersaing di peringkat global, perlu diwujudkansistem pendidikan yang dapat memastikan semua pelajar disokong dan boleh berjaya tanpamengenepikan pelajar yang berprestasi rendah.Bagi mencapai matlamat ini, Republik Korea memberi tumpuan kepada pengukuhan pendidikandi semua peringkat, dari sekolah rendah sehingga universiti dan latihan kemahiran. Inisiatifyang diambil termasuk bukan sahaja menjadikan pendidikan sekolah peringkat menengahsebagai pendidikan wajib, tetapi mempercepat pengukuhan pendidikan teknikal dan latihanmenerusi kerjasama erat dengan chaebol dan syarikat-syarikat besar di Republik Korea sepertimenubuhkan universiti korporat sebagai institusi pembelajaran sepanjang hayat. Pelaburanyang besar telah dibuat dalam pendidikan tertiari. Pada masa kini, jumlah enrolmen di institusipengajian tinggi awam dan swasta dianggarkan seramai 3.6 juta pelajar. Di samping itu, KerajaanRepublik Korea merekayasa keseluruhan sistem pendidikan untuk menyediakan modal insanyang diperlukan oleh industri yang diberi keutamaan. 6. 198MEROMBAK SISTEM PENDIDIKAN UNTUKMENINGKATKAN PRESTASI PELAJAR DENGANSIGNIFIKANMalaysia telah mencapai kemajuan besar 59 negara telah menyertai TIMMS pada tahundalam sistem pendidikan dengan kadar 2007, dan 65 negara menyertai PISA pada tahunliterasi dalam kalangan orang dewasa sekitar 2009. Dalam tempoh Rancangan, Kementerian92% dan enrolmen pendidikan rendah yangPelajaran (KPM) akan menjalankan penilaianuniversal serta merupakan antara negaradan kajian semula sistem pendidikan secarayang menikmati kadar pertumbuhan enrolmenkomprehensif dengan memberikan tumpuansekolah menengah yang terpantas. Pendidikankhusus kepada peningkatan keberkesananbukan hanya merupakan hak asasi manusia, pelaksanaan program pendidikan.malah amat penting kepada perkembanganekonomi. Prestasi pendidikan yang rendah Usaha untuk merombak sistem pendidikan akanmemberi kesan negatif kepada masa depanberpandu kepada Falsafah Pendidikan Negaranegara memandangkan tahap pendidikan yangyang diperkenalkan pada tahun 1989 dantinggi berkait rapat dengan kadar pertumbuhanmenjadi asas kepada semua usaha transformasiekonomi. Sekiranya tahap pendidikan negara pendidikan. Matlamat Falsafah ini adalah untuktidak ditingkatkan ke peringkat piawaian membangunkan potensi individu secara holistikantarabangsa, serta jurang pencapaian sekolahdan bersepadu bagi melahirkan individu yangtidak dikurangkan, Malaysia akan ketinggalan seimbang dari segi keupayaan intelek, rohani,dalam pendidikan dan kehilangan daya saing emosi dan jasmani. Bagi memperkukuh hasratpada masa hadapan. Falsafah ini, penekanan yang lebih akan diberi kepada peng