repositori digital@pnm (myrepositori): home ... majlis pelancaran jalur gemilang., 1994. hasfiza...

Download Repositori Digital@PNM (MyRepositori): Home ... Majlis Pelancaran Jalur Gemilang., 1994. Hasfiza Abdullah,

Post on 07-Nov-2020

2 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Senarai Kandungan

  1. Pengenalan

  2. Sumber Monograf

  2.1. Majlis Pelancaran Kibar Jalur Gemilang

  3. Sumber Jurnal & Majalah 3.1 Dewan Siswa - Detik 16 September 1963 - Pembentukan Malaysia 16 September 1963 3.2 Sarawak Gazette

  4. Sumber Internet

  http://pmr.penerangan.gov.my

  5. Sumber Elektronik 5.1 Utusan Malaysia ‐ ‘Retorik 16 September 2.0’ ‐ Keputusan tepat sertai Malaysia ‐ Semarak Hari Malaysia ‐ Hujan tidak halang lebih 25,000 orang berkumpul ‐ Acara istimewa negara-PM ‐ Naratif ideal Hari Malaysia

  5.2 Sumber NST Emedia

  ‐ ‘Jangan pisahkan sesame kita’ ‐ Rentetan peristiwa 16 September ‐ Kekal junjung budaya ‐ Sambutan bersejarah ‐ Henti debat tarikh keramat: PM ‐ Hari Malaysia perkukuh negara berdaulat ‐ Pembentukan Malaysia lalui cabaran getir ‐ 16 September tarikh istimewa ‐ Hari Malaysia symbol muafakat, perpaduan berbilang bangsa

 • ‐ Menghayati erti kemerdekaan ‐ Erti sebenar Hari Malaysia belum terisi ‐ Hari untuk bersatu padu ‐ Sambutan Hari Malaysia meriah ‐ Penubuhan Malaysia ‐ 16 September pelengkap kemerdekaan ‐

  5.3 Sumber Blis

  ‐ Rakyat Malaysia di Bucharest sambut Hari Malaysia penuh bermakna ‐ Tiga terima anugerah Tokoh Hari Malaysia dan dua atlet paralimpik terima ‐ Lapangan terbang Sibu yang dinaik taraf hadiah Hari Malaysia, kata Najib ‐ Rakyat harus bersyukur dapat rai Hari Malaysia ke-49 dalam suasana

  aman ‐ 35 pelajar sekolah berkayak sambut Hari Malaysia ‐ Sambutan Hari Malaysia di Bintulu bakal saji persembahan bermutu tinggi

  – Rais ‐ Penduduk Bangsar rai Hari Malaysia dengan majlis kejiranan ‐ Tema Hari Malaysia “Janji Ditepati Rakyat Sejahtera” – Rais ‐ Muhyiddin akan rasmi sambutan Hari Malaysia di Ekpo Yeosu Korea

  Selatan

  6. Rujukan

 • Hari Malaysia

  Hari Malaysia disambut pada 16 September setiap tahun untuk memperingati penubuhan persekutuan Malaysia di tarikh yang sama pada tahun 1963. Ia menandakan penyertaan bersama Malaya, Borneo Utara, Sarawak, dan Singapura bagi membentuk Malaysia.

  Pembentukan persekutuan baru ini dirancangkan berlaku pada 1 Jun 1963 namun kemudiannya ditangguhkan ke 31 Ogos 1963 bagi membolehkan ia disambut bersama- sama dengan sambutan hari kemerdekaan ke-6. Beberapa isu berkaitan dengan bantahan Indonesia dan Filipina untuk pembentukan Malaysia memperlambatkan pengisytiharan ke 16 September pada tahun yang sama. Penangguhan itu juga dibuat bagi membolehkan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu memperuntukkan masa membuat pungutan suara di Borneo Utara (kini Sabah) dan Sarawak.

  Hari Malaysia merupakan cuti am di negeri Sabah sempena hari keputeraan Yang Di- Pertua Negeri. Ia bukan merupakan cuti am di Sarawak dan Semenanjung Malaysia. Mulai tahun 2010, Hari Malaysia juga merupakan cuti am di semua negeri di Malaysia.

   

   

   

   

    Sumber : http://pmr.penerangan.gov.my Tarikh Akses : 23 Oktober 2012

  http://pmr.penerangan.gov.my/

 • RUJUKAN H a r i M a l a y s i a . [ O n l i n e ] .

  A v a i l a b l e : h t t p : / / p m r . p e n e r a n g a n . g o v . m y ( 2 3 O k t o b e r 2 0 1 2 )

  S t e s e n S e n t r a l K u a l a L u m p u r , . M a j l i s P e l a n c a r a n J a l u r G e m i l a n g . , 1 9 9 4 .

  H a s f i z a A b d u l l a h , .

  D e t i k 1 6 S e p t e m b e r 1 9 6 3 . D e w a n S i s w a : 2 2 - 2 3 ; S e p t e m b e r 2 0 1 1 .

  S a r a w a k G a z a t t e , .

  C o m m e m o r a t i v e I s s u e i n C o n j u n c t i o n w i t h S a r a w a k ’ s 3 0 t h A n n i v e r s a r y C e l e b r a t i o n w i t h i n M a l a y s i a . S a r a w a k G a z e t t e : 2 6 - 3 3 ; S e p t e m b e r 1 9 9 3 .

  D e w a n S i s w a , . T i n t a S e j a r a h : P e m b e n t u k a n M a l a y s i a 1 6 S e p t e m b e r 1 9 6 3 . D e w a n S i s w a : 3 4 - 3 5 ; S e p t e m b e r 2 0 0 6 .

  H a r i M a l a y s i a , .

  A v a i l a b l e : h t t p : / / p m r . p e n e r a n g a n . g o v . m y ( 2 3 O k t o b e r 2 0 1 2 )

  H a r i M a l a y s i a , . A v a i l a b l e : h t t p : / / . u t u s a n . c o m . m y ( 4 N o v e m b e r 2 0 1 2 ) H a r i M a l a y s i a , . A v a i l a b l e : h t t p : / / e m e d i a . c o m . m y ( 2 1 N o v e m b e r 2 0 1 2 ) H a r i M a l a y s i a , .

  A v a i l a b l e : h t t p : / / b l i s . b e r n a m a . c o m / m a i n H o m e . d o . ( 4 J a n u a r i 2 0 1 2 )

  http:/// http://pmr.penerangan.gov.my/ http://.utusan.com.my/ http://emedia.com.my/ http://blis.bernama.com/mainHome.do.

  SITI MARIANI1 Penafian SITI MARIANI2 ct_mariani1 Senarai Kandungan Hari Malaysia ct_mariani3 Hari Malaysia [Pengenalan] ct_mariani8 Rujukan Hari Malaysia