rekod-rekod perkembangan dan pengesanan

Download Rekod-Rekod Perkembangan dan Pengesanan

Post on 20-Jun-2015

8.333 views

Category:

Education

18 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

share boleh je.. hahaha

TRANSCRIPT

  • 1. REKOD-REKOD PERKEMBANGAN MERUPAKAN KAEDAH YANG MUDAH DAN BERKESAN UNTUK MENGESAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK.. BAGAIMANA INI DAPAT DILAKUKAN ?NOORAMIEYRA BINTI MOHDYUSOFF(3101019401) HASLINA BINTI PITTA (3122005671 FATIN NURZAFRINA BINTI WAHID NAWAWI (3122008391) (PENSYARAH: EN.HJ YEM)

2. PENGENALAN Dalam pendidikan prasekolah, penilaian dan merekod perkembangankanak-kanak untuk mengesan dan mengenal pasti kanak-kanak yang mempunyai masalah dalam perkembangan mereka. Merekod ialah aktiviti mencatat maklumat secara bersistem berkaitanperkembangan, kebolehan,kemajuan dan pencapaian murid.Maklumat dalam rekod perlu dikemaskini untuk memudahkan guru membuat rujukan tentang pembelajaran murid. kaedah merekod perkembangan murid salah satunya adalahmenggunakan rekod berterusan iaitu menyimpan rekod tersebut sebagai maklumat untuk sesi perbincangan antara guru dan ibu bapa untuk melihat kemajuan yang dicapai oleh murid. 3. DEFINISIMEREKODMAKLUMATMerekod didefinisikan satu aktiviti mencatat maklumat secara bersistem berkaitan perkembangan kebolehan, kemajuan dan pencapaian seseorang. Contoh rekod yang digunakan untuk menilai perkembangan kanakkanak adalah seperti berikut : i.Senarai Semak. ii.Skala Kadar. iii.Rekod Anekdot iv.Rekod Berterusan 4. TEKNIK ASAS MEREKODMerekod melibatkan tiga asas teknik merekod iaitu : Yang menghuraikan iaitu running rekod danrekod anekdot. Yang mengira masa dan menghitung jumlah iaituevent sampling dan senarai semak. Kesimpulan dan pertimbangan untukmenggambarkan sesuatu iaitu skala kadar. 5. PERBANDINGAN ANTARA KAJIAN PENTAKSIRAN Setiap tingkah laku dan perkembangan kanak-kanak direkodkansecara sistematik dan berturutan. Pelbagai reaksi semasa aktiviti individu atau secara berkumpulan didokumentasikan melalui pelbagai jenis alat taksiran atau rekod penilaian. Rekod-rekod ini penting supaya tindakan seterusnya dapat dilakukan bagi menjamin kebajikan dan pencapaian positif kanak-kanak. Terdapat perbezaan antara alat-alat yang digunakan untukmelakukan pemerhatian walaupun fungsinya hampir sama. seterusnya dapat dilakukan bagi menjamin kebajikan dan pencapaian positif kanak-kanak. Terdapat perbezaan antara alat-alat yang digunakan untuk melakukan pemerhatian walaupun fungsinya hampir sama. 6. REKOD SENARAI SEMAK Senarai semak adalah senarai item yang disediakan untuk mengenal pasti perkembangan murid dari segi pengetahuan, kemahiran, sikap dan kebolehan. Senarai item yang disediakan adalah untuk menentukan sama ada: Sesuatu tingkah laku dapat diperhatikan. Sesuatu perlakuan telah dilakukan. Kekerapan sesuatu tingkah laku 7. PROSEDUR DALAM PENGGUNAAN SENARAI SEMAK Disediakan lebih awal sebelum permerhatian dibuat. Tingkah laku yang diperhatikan dinyatakan dengan ringkasdan jelas dan semula jadi. Hanya kemahiran penting dinyatakan dalam senarai semak. Item disusun mengikut peningkatan supaya dapatmemperlihatkan perkembangan tingkah laku yang akan diperlihatkan. Pemerhatian hendaklah dilakukan beberapa kali untukmendapatkan maklumat atau amalan yang lebih tepat atau kekal. 8. KEBAIKAN DAN KEBURUKAN MENGGUNAKAN SENARAI SEMAKKEBAIKAN Banyak maklumat boleh direkod Tidakperlu dilengkapkan dalam sehari Boleh digunakan oleh sesiapaKEBURUKAN Item senarai semak terhad, perlu ditafsir berhatihati. Kurang maklumat tentang kekerapan, jangka masa dan keterangantentang tingkah laku. 9. CONTOH SENARAI SEMAK 10. REKODSKALA KADAR Menunjukkan darjah kemajuan dan pencapaian sesuatutingkah laku murid.Guru menilai kemahiran atau amalan murid berdasarkan skala. Skala yang gunakan boleh dinyatakan secara angka atau gred. Secara umumnya digunakan untuk merekod tingkahlakumurid-murid yang diperhatikan serta tahap pencapaian mereka. Penilaian terhadap kemahiran atau amalan dibuatberdasarkan skala yang digunakan boleh dinyatakan secara angka atau gred. 11. PETUNJUK ITEM UNTUK SKALA KADAR 12. CONTOH REKOD SKALA KADAR SECARA INDIVIDU 13. CONTOH REKOD SKALA KADAR SECARA KELAS. 14. CONTOH REKOD SKALA KADAR SECARA KUMPULAN. 15. REKOD ANEKDOT Satu catatan ringkas mengenai sesuatu peristiwa atau tingkah laku murid yang dianggap penting, unik dan sig nifi kan un tu k di rekod . Rekod Anekdot ditulis secara objektif untuk menerangkan apa yang berlaku, bila dan dimana berlaku. 16. PERKARA-PERKARA YANG PERLU DIPERTIMBANGKAN UNTUK MEMBUAT REKOD ANEKDOT Membuat pemerhatian terhadap peristiwa yang berlaku. Mengenal pasti peristiwa itu penting terhadap aspekperkembangan murid, merangkumi kelebihan dan kekurangan. Menulis maklumat selepas peristiwa berlaku. Menulis apa yang dilihat secara objektif. Maklumat yang biasa direkod adalah berpandukan peristiwayang menggambarkan tentang perkembangan bahasa dan literasi, pola interaksi sosial dan kemahiran menyelesaikan masalah murid. 17. CONTOH REKOD ANEKDOT 18. REKOD BERTERUSAN satu catatan terperinci tentang kejadian mengikut turutan masa. catatan dalam bentuk cerita naratif yang dibuat ke atas individu atau kumpulan murid semasa berlakunya sesuatu peristiwa.Setiap perlakuan dan apa yang ditutur oleh muridakan dicatat sepanjang pemerhatian. Pemerhatian yang terperinci ini biasanya dijalankan dalam tempoh lima hingga sepuluh minit. 19. Catatan rekod jenis ini diulang beberapa kali sehari dan dicatat secara berterusan mengikut jangka waktu yang ditentukan bagi membantu guru tentang keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. Aspek diperhatikan menyeluruh, meliputi kognitif, afektif dan psikomotor yang melibatkan juga faktor-faktor bahan dan persekitaran. 20. TUJUAN MENGGUNAKAN REKOD BERTERUSAN Guru boleh menggunakan rekod berterusan sebagai salah satupenilaian diagnostik untuk menilai keberkesanan penggunaan ataupun bacaan teks misalnya penguasaan suku kata, perbendaharaan kata dan kosa kata. Hasil merekod ini juga dapat mengkategorikan murid dalamkumpulan. Dapat mengesan pelbagai aspek perkembangan pencapaiankanak-kanak dan mengesan permasalahan yang dihadapi yang dihadapi setiap kanak-kanak. 21. PANDUAN MENYEDIAKAN REKOD BERTERUSAN Pastikan item yang akan difokuskan semasa pemerhatian. Adakah tingkah laku kanak-kanak, ruang atau sudut pembelajaran yang akan diperhatikan sesuai? Rekodkan apa yang dilakukan oleh murid satu per satu dan terperinci. Rekod dengan tepat dan padat. Jelaskan bagaimana setiap aksi itu berlaku. Rekod hanya perkara sebenar yang berlaku dan gunakan satu ayat bagi menerangkansetiap aksi. Guna bahasa yang mudah difahami. Pastikan rekod dicatat mengikut urutan peristiwa. Tentukan masa. Perlu tulus dan ikhlas. 22. PANDUAN MENULIS REKOD BERTERUSAN Buat pemerhatian selama 10 minit ataupun kurang. Tulis secara terperinci berkenaan tingkah laku yang diperhatikan. Tulis secara objektif, tidak terlalu deskriptif dan judgemental. Hanyamerekodkan data. Memerhati dan tidak membuat interpretasi. Merekodkan hanya apa yang dilihat dan didengar. Fokus terhad pada murid yang ingin diperhatikan. Tulis atau rekod dengan terperinci mengikut urutan peristiwa yang berlaku. Pastikan buku nota, kertas catatan ataupun pensel diletak di tempatyangstrategik dan sulit. 23. KEBAIKAN MENGGUNALAN REKOD BERTERUSAN memberi gambaran sebenar dan terperinci berkenaan situasisebenar dalam tempoh yang ditetapkan. memperlihatkan pelbagai aspek perkembangan dalam saturekod.cthnya dengan hanya satu rekod, guru dapat mengesan pelbagai aspek perkembanganiaitu perkembangan jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. tidak memerlukan seseorang guru itu mahir dalam kemahiranpemerhatian yang khusus. memudahkan guru merekodkandengan hanya menggunakanpensel dan kertas. 24. KELEMAHAN MENGGUNAKAN REKOD BERTERUSAN memerlukan pengkaji atau guru untuk memerhatikan setiaptingkah laku kanak-kanak yang dikaji dan ini memerlukan masa yang banyak bagi mengenal pasti masalah yang dihadapi dengan lebih tepat. memenatkan guru kerana memberi lebih tumpuan padaproses merekodkan. lebih sesuai digunakan bagi pemerhatian secara individukerana sukar bagi guru untuk merekod pemerhatian jika secara kumpulan. pemerhati juga perlu menjauhkan diri mereka daripadakanak-kanak yang diperhatikan. 25. CONTOH REKOD BERTERUSAN 26. CONTOH REKOD BERTERUSAN UNTUK KEBERKESANAN BACAAN 27. CONTOH REKOD BERTERUSAN UNTUK KEBERKESANAN MEMBACA TEKS BACAAN. 28. CONTOH BORANG REKOD BERTERUSAN 29. RUMUSAN Rekod berterusan merupakan cara yang dapat membantu guru mencatattingkah laku yang diperhatikan kepada kanak-kanak semasa peristiwa berlaku. Guru juga dapat menilai keberkesanan tempat, sudut ataupun stesenpembelajaran. Rekod berterusan membantu pemerhati merekodkan perlakuan kanak-kanak dalam jangka masa yang ditetapkan dalam suasana sebenar. Memperlihatkan pelbagai aspek perkembangan kanak-kanak pada satu-satu masa. Rekod berterusan dapat memberikan maklumat berguna dalammeningkatkan lagi potensi kanak-kanak.