refleksi modul

Click here to load reader

Post on 07-Jun-2015

2.426 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

SOALAN 1 Berikan diskripsi yang ringkas mengenai kerajaan-kerajaan awal melayu berikut: Funan Kataha (Kedah Tua)

Kerajaan Funan merupakan kerajaan melayu yang tertua di semenanjung Indochina. Kerajaan ini telah muncul pada awal abad pertama masehi lagi. Kerajaan ini berpusat di bahagian hilir dan di delta Sungai Mekong di mana raja mereka digelar sebagai Raja Gunung. Dlam tempoh itu, para arkeologi telah menjalankan kajian dan juga menemui pelbagai bahan artifak yang mampu membuktikan bahawa pendapatan utama kerajaan ini adalah hasil daripada perdagangan antarabangsa serta mempunyai cirri negara cosmopolitan. Dari aspek rekabentuk dalaman kerajaan ini, ia mempunyai bandar yang dipagari tembok dimana bangunan didalamnya terdiri daripada istana serta rumahrumah penduduk disitu. Kebanyakkan penduduknya merupakan petani yang bercucuk tanam secara primitive serta ada diantara mereka yang pandai mengukir perhiasan an berhala. Mereka mahir dalam membuat perkakas memasak terutama dalam bentuk perak serta cukai yang dikenakan oleh mereka dibayar menggunakan emas, perak, mutiara mahupun minyak wangi. Traisi-tadisi kerajaan Funan masih iikuti terutama oleh orang Khmer contohnya seperti pemujaan gunung dan puteri Naga. Berbeza pula dengan kerajaan awal Kataha (Kedah Tua) di mana ianya telah berpusat di Lembah Bujang, Kedah sejak abad ke-6 hingga abad ke-13. kerajaan ini paa awalnya merupakan sebuah kerajaan yang merdeka namun pada awal abad ke -7, ia telahpun menjadi sebahagian daripada wilayah Srivijaya. Pada tahun 1025, Kedah Tua

telah diserang oleh kerajaan Chola berikutan mahu merampas monopoli kerajaan Srivijaya yang berkuasa terhadap semenanjung Tanah Melayu. Pelbagai artifaks telah ditemui dari Lembah Bujang dimana ianaya mampu membuktikan bahawa Kerajaan ini merupakan sebuah pelabuhan entrapot suatu ketika dahulu. Antara artifaks yang ditemui ialah serpihan tembikar, manik-manik dan lain-lain lagi. Ada bukti yang menyatakan bahawa islam telah menapak dalam kerajaan ini hasil daripada penemuan batu bersurat Minye Tujuh, Aceh (781-1380M).

SOALAN 2 Bincangkan ciri, sumbangan dan perkembangan sistem pendidikan pondok di Malaysia?

Sistem pendidikan pondok merupakan antara suatu sistem yang terawal wujd di Tanah Melayu. Hal ini terhasil daripada penyebaran Agama Islam ke Asia Tenggara oleh pedagang-pedagang Arab dan mereka telah membina beberapa buah sekolah ponok terutamanya di negeri Perlis, Kedah, Terengganu, Kelantan an Brunei. Antara cirri-ciri yang boleh dilihat melaui penubuhan sekolah ini ialah menjalankan sistem pengajaran dan pembelajaran secara tidak sistematik. Subjek yang diajar lebih berbentuk keagamaan antaranya fikah, tauhid dan membaca Al-Quran. Pengajaran juga banyak dilakukan di surau atau masjid. Cirri lain sistem sekolah ini ialah menggunakan bahasa melayu sebagai bahasa pengantar tetapi menulis jawi. Banyak menggunakan kaedah hafalan dan kebiasaannya sesi pengajaran tertumpu pada waktu subuh, petang dan malam. Tempoh pengajaran labih kurang 10 tahun dan berhasil melahirkan pelajar yang arif mengenai hukum-hukum agama. Pelbagai sumbangan telah di berikan hasil daripada pengajian di sekolah pondok ini antaranya ialah melahirkan ramai ilmuwan agama di bumi Malaysia. Contohnya Sheikh Abdul Malik bin Abdullah (Tuk Pulau Manis) di Terengganu, Tuk Kenali di Kelantan serta Haji Muhammad Taib Mufti di negeri Kedah. Selain daripada itu, hasil daripana penubuhan sekolah pondok juga apat menterjemahkan pelbagai buku bahasa Arab ke dalam bahasa Melayu. Slain itu, pendidikan pondok juga bertujuan sebagai alternative bagi remaja masakini untuk mempelajari mengenai orang-orang terdahulu serta apat mengambil iktibar daripada kisah mereka. Selain itu, ia juga menyumbang

kepada orang melayu agar sedar akan penguasaan penjajah suatu ketika dahulu. Selain itu, ia turut membantu dalam usaha memperluaskan ilmu pengetahuan mengenai bahasa arab dan agama Islam secara lebih meluas. Paa masakini, pendidikan ponok sudah meluas hamper ke seluruh negara kita. Antara halatuju pelajaar-pelajar ini adalah ke Universiti Al-Azhar mahupun menjadi ahliahli masjid, tuan guru ataupun para pendakwah. Hasil daripada perkembangan sistem ponok ini, agama Islam telah meluas keseluruh dunia serta memudahkan orang ramai untuk mempelajari ilmu Al-Quran Dan agama. Ia juga merupakan tunjang kepada penubuhan sekolah agama moden.

SOALAN 3 Apakah corak pendidikan di Tanah Melayu dari tahun 1786 hingga 1941?

Corak pendidikan di Tanah Melayu dari tahun 1786 hingga 1941 banyak dipengaruhi olah sitem pendidikan semasa pendudukan British di Tanah Melayu. Seperti yang diketahui oleh masyarakat kita, British telah menjalankan dasar pecah dan perintah semasa menjajah Tanah Melayu. Sistem pendidikan yang diamalkan adalah bersifat vernacular iaitu sekolah melayu, cina dan India serta sekolah aliran inggeris. Sistem persekolahan ini adlah berbeza dari segi lokasi, bahasa pengantar, kaum serta kurikulum di sekolah masing-masing. Sekolah vernacular Melayu lebih tertumpu kepada masyarakat asli Tanah Melayu an idirikan di kaasan perkampungan. Sekolah ini amat menitikberatkan kepada subjek bacaan, mengarang, mengeja, menulis, ilmu hisab, latihan jasmani dan latihan congak serta ilmu alam.corak pendidikan ini tidak memberikan pendidikan yang terlalu meluas mengenai sesuatu hal. Berbeza pula dengan sekolah vernacular Cina, ianya agak tertumpu dikawasan bandar serta menggunakan bahasa pengantarnya ialah bahasa cina. Ia menggunakan buku rujukan daripada negara cina serta kurikulumnya adalah berdasarkan pelajar klasik cina iaitu teks Confucius. Antara perkara yang diajar ialah menghafal klasik lama, kaligrafi, ilmu kira-kira dengan abacus. Kebanyakkan perbelanjaan sekolah tersebut aalah mendapat biayaan daripada kerajaan negeri mereka ataupun melalui pembiayaan keluarga sendiri.

Beralih pula kepada sekolah vernacular india, ia lebih tertumpu di bahagian lading-ladang getah mahupun kelapa sawit. Menggunakan bahasa pengantar iaitu bahasa tamil serta mengimport buku dari negara India. Telah ditubuhkan di Penang Free School pada tahun 1816. ianya lebih banyak tertumpu kepada anak-anak buruh India yang bekerja di ladang tersebut. Kedapatan bahawa tiga jenis sekolah jenis ini iaitu dekolah yang dibiayai oleh kerajaan atau majikan atau komuniti mereka sendiri. Satu lagi sistem persekolahan yang wujud adalah sekolah aliran inggeris. Lokaasinya yang berada di kawasan bandar adalah sesuai sekali untuk anak-anak pegawai British paa masa itu. Guru-guru terdiri daripada pederi serta menggunakan bahasa inggeris. Sekolah ini bertujuan untuk melahirkan pegawai kerajaan tertentu di Tanah Melayu. Anak-anak orang melayu turut diterima oleh bangsa British untuk menghadiri sekolah inggeris ini.

SOALAN 4 Huraikan faktor penyebab kemiskinan dan usaha-usaha kerajaan untuk membasminya.

Konsep kemiskinan dapat ditafsirkan kepada dua bahagian kemiskinan iaitu kemiskinan mutlak setra kemiskinan relative. Secara mutlaknya iaitu berasakan konsep secukup rasa dimana ia diukur melalui kadar kemiskinan iaitu peratusan penduduk yang mempunyai taraf hidup yang lebih rendah daripada garis kemiskinan yang ditentukan. Dengan nada yang berbeza, kemiskinan relatif merupakan keadaan dimana

ketidakseimbangan di kalangan berbagai-bagai golongan pendapatan. Melalui kes ini, ia dapat diukur dengan menganggarkan peratusan isi rumah yang mempunyai pendapatan,misalnya kurang daripada separuh pendapatan purata negara. Terdapat pelbagai faktor utama dalam membawa kepada arus kemiskinan ini, antaranya adalah bencana alam.Contoh bencana alam yang sering dialami oleh manusia sejagat adalah seperti banjir kilat,rebut petir yang mana dapat menyebabkan sumber pendapatan penjaja,penoreh getah,penggerai akan terganggu. Faktor lain yang menyebabkan kemiskinan ialah kejatuhan harga barangan eksport akibat kemelesetan ekonomi dunia.Hal ini menyebabkan sumber pendapatan negara turut merosot seterusnya mengakibatkan ekonomi negara merosot. Dengan nada yang berbeza, saiz isi rumah yang besar di kalangan golongan pendapatan rendah telah menyukarkan keadaan isi rumah untuk menyara kehidupan mereka ke arah yang lebih selesa. Berikutan dengan itu, golongan ini juga mempunyai pemilikan saiz tanah yang kecil turut menyumbang kepada masalah kemiskinan ini. Disamping itu,golongan yang sentiasa terikat dengan masalah ini terutamanya golongan

petani turut terlalu bergantung terhadap orang tengah dalam menguruskan hal-hal mereka. Oleh yang demikian, pihak ini kerap mengeksploitasi golongan bawahan ini contohnya membeli barangan dengan harga yang murah. Dalam membasmi kaar kemiskina di negara kita, pelbagai usaha telah dijalankan bagi membasmi hal ini. Antaranya ialah mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan. Melalui kaedah ini,maka kadar pengangguran di negara Malaysia akan menurun serta dapat meningkatkan taraf hidup rakyat. Sejajar dengan itu, pihak kerajaan juga boleh meningkatkan daya pengeluaran negara. Berbekalkan kepada usaha ini iaitu peningkatan daya pengeluaran,maka pertambahan pengeluaran input akan dapat meningkatkan kuasa beli masyarakat seterusnya masalah kekurangan barang keperluan yang dialami oleh masyarakat akan turut dapat diatasi. Selain itu,usaha-usaha pembasmian kemiskinan yang lain adalah dengan cara mengurangkan jurang perbezaan pendapatan antara kaum, wilayah serta di sesuatu kawasan.Hal ini adalah untuk mengelakkan jurang kemiskinan yang terdapat antara golongan berpebdapatan tinggi dengan golongan berpendapatan rendah. Hal ini juga dapat membantu alam usaha kerajaan untuk menyamaratakan taraf pendapatan rakyat samada dengan memperbaiki taraf dan kualiti hidup rakyat melalui pelajaran, latihan, kesihatan, kemudahan infrastruktur dan selebihnya.

SOALAN 5 Huraikan reformasi-reformasi pendidikan berikut: kepentingan prasekolah. kesulitan melaksanakan sekolah satu sesi. kebaikan sistem sijil terbuka.

Setela