rc t5 - sabah rc t5 2007 2.doc · web view6. sistem takal asas mengandungi dua roda berlurah yang...

of 32 /32
Surie Aziz @ SMKDPM 2009 3763/1 SULIT 3763/1 Reka Cipta Kertas 1 September 2007 Tingkatan 5 2 ½ Jam SMK DATUK PETER MOJUNTIN PEPERIKSAAN BILANGAN 2 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2007 REKA CIPTA Kertas 1 Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Tuliskan nama dan nombor kad pengenalan anda pada ruang yang disediakan 2. Kertas soalan ini mengandungi tiga bahagian : Bahagian A, Bahagian B dan Bahagian C. 3. Jawab semua soalan daripada Bahagian A. 4. Jawab dua soalan daripada Bahagian B, sama ada Soalan 16 atau Soalan 17 dan sama ada Soalan 18 atau Soalan 19. 5. Jawab satu soalan daripada Bahagian C. 6. Jawapan hendaklah ditulis pada ruang yang disediakan dalam kertas soalan. 7. Kertas soalan ini hendaklah Kod Pemeriksa SUR Bahagian Soalan Markah Penuh Markah Diperole hi A 1-15 50 Jumlah 50 B 16 15 17 15 18 15 19 15 Jumlah 30 C 20 20 21 20 Jumlah 20 Jumlah Keseluruhan [ Lihat sebelah SULIT 3 NAMA NO. KAD PENGENALAN

Author: others

Post on 15-Dec-2020

6 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

RC T5

Surie Aziz @ SMKDPM 2009 3763/1

SULIT

3763/1

Reka Cipta

Kertas 1 September 2007

Tingkatan 5

2 ½ Jam

SMK DATUK PETER MOJUNTIN

PEPERIKSAAN BILANGAN 2

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2007

REKA CIPTA

Kertas 1

Dua jam tiga puluh minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Tuliskan nama dan nombor kad pengenalan anda pada ruang yang disediakan

2. Kertas soalan ini mengandungi tiga bahagian : Bahagian A, Bahagian B dan Bahagian C.

3. Jawab semua soalan daripada Bahagian A.

4. Jawab dua soalan daripada Bahagian B, sama ada Soalan 16 atau Soalan 17 dan sama ada Soalan 18 atau Soalan 19.

5. Jawab satu soalan daripada Bahagian C.

6. Jawapan hendaklah ditulis pada ruang yang disediakan dalam kertas soalan.

7. Kertas soalan ini hendaklah diserahkan pada akhir peperiksaan.

Kod Pemeriksa

SUR

Bahagian

Soalan

Markah

Penuh

Markah

Diperolehi

A

1-15

50

Jumlah

50

B

16

15

17

15

18

15

19

15

Jumlah

30

C

20

20

21

20

Jumlah

20

Jumlah Keseluruhan

Kertas soalan ini mengandungi 22 halaman bercetak

3763/12006 Hak Cipta SMKDPM

Bahagian A

Jawab semua soalan

1. Rajah 1 menunjukkan alatan tangan yang biasa digunakan dalam proses mereka cipta.

Padankan setiap alat berikut dengan kegunaan yang sesuai

A

Output

-5V

1kHz

10/0V

+10V

2N3904

2N3904

.02uF

100pF

1N914

1N914

100pF

1k

1k

47k

470k

10k

15k

A

D1

LED1

S1

+

V1

10V

Rajah 1

[4 markah]

2.Simbol-simbol seperti dalam rajah di bawah biasanya terpapar di dalam kotak barangan.

I

II

III

a. Apakah maksud simbol-simbol itu?

i) ……………………………………………………………………………………………….

ii) ……………………………………………………………………………………………….

iii) ……………………………………………………………………………………………….

[3 markah]

3. Gambar di atas menunjukkan satu jenis jenama yang ada di pasaran.

a. Nyatakan 2 ciri-ciri jenama yang baik?

(i) ……………………………………………………………………………………….

(ii) ……………………………………………………………………………………….

[2 markah]

4.

Produk dalam konteks pemasaran adalah merujuk kepada barangan, perkhidmatan, idea atau organisasi. Berdasarkan pengetahuan tentang produk, lengkapkan carta dibawah.

[7 markah]

5.Senaraikan tiga kaedah mempersembahkan data dan maklumat.

I.

II.

III.

[3 markah]

6.Sistem takal asas mengandungi dua roda berlurah yang dipasang pada aci dan tali sawat. Apabila takal pemacu diputarkan, takal pengikut akan berputar pada arah yang sama.

Keadaan takal kelajuan takal daya kilasan

pengikut

SHAPE \* MERGEFORMAT

Lengkapkan ruang kosong di atas dengan jawapan ‘Rendah’ atau ‘Tinggi’.

[4 markah]

7.Berikut adalah bahan-bahan yang sesuai digunakan semasa membuat artifak. Padankan bahan berikut dengan kelebihan.

Bahan

Kelebihan

Logam

• •

Penebat Letrik

Getah

• •

Mudah dibuat acuan

Gentian

• •

Mudah dikemaskan

Kayu

• •

Tahan Lasak

[4 markah]

Rajah 2

8.Berdasarkan Rajah 2, namakan simbol komponen-komponen yang bertanda X, Y dan Z.

Simbol komponen

Nama simbol

W.

X.

Y.

Z.

[4 markah]

9.Dengan menggunakan pen mata bulat atau pensil 2B, renderkan objek-objek berikut mengikut arah cahaya yang disuluh kepadanya.

[2 markah]

10.Rajah 3 menunjukkan sebuah mesin pencanai yang digunakan dalam bengkel logam. Labelkan bahagian-bahagian yang bertanda.

MOTOR

PENAHAN

PELAPIK

RODA

PEILNDUNG MATA

Rajah 3 (Mesin Pencanai)

[5 markah]

11.Dalam penghasilan sesuatu reka bentuk yang menarik, nyatakan tiga kriteria yang perlu diberikan keutamaan dalam proses tersebut.

I.

II.

III.

[3 markah]

12. Jadual di bawah menunjukkan beberapa gambar rajah alat. Lengkapkan ruangan yagn dikosongkan dengan butir-butir yang sesuai.

Nama Alat

Kegunaan

Lakaran

Menggarit garisan selari dengan kayu.

Angkup luar

Perengkuh paip

[3 markah]

13.Susunkan langkah-langkah meribet dua kepingan logam mengikut urutan 1,2,3 dan 4 dalam petak yang disediakan .

Pasang ribet dalam keadaan tegak ke atas dan landaskan kepala ribet di atas andas.

Kembangkan batang ribet dengan menukul tegak batang ribet sehingga batang ribet sedikit kembang. Rapat kedua-dua kepingan logam dengan alat peribet.

Bentukkan kepala ribet seakan bentuk cendawan dengan alat peribet.

Tebuk lubang mengikut garis pusat batang ribet.

[4 markah]

14.Kenalpasti kesilapan dalam carta alir di bawah. Lukiskan carta alir tersebut dengan menggunakan simbol-simbol yang betul.

Carta Alir Salah

Carta Alir Betul

[6 markah]

15.Padankan bahagain unjuran ortografik dengan lukisan isometri di bawah.

[6 markah]

Bahagian B

Jawab soalan 16 ATAU 17 DAN soalan 18 ATAU 19

16.

Rajah 4

(a)Sistem pada rajah 4 di atas menggunakan prinsip tekanan udara untuk menghasilkan pergerakan. Namakan sistem di atas.

……………………………………………………………………………………………………………………

[1 markah]

(b) Namakan komponen-komponen utama yang terdapat dalam sistem seperti yang telah anda sebutkan pada (a) di atas.

[3 markah]

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(c) Dengan merujuk kepada rajah 4 diatas, terangkan fungsi peralatan tersebut.

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

[2 markah]

(d) Cadangkan satu tempat yang menggunakan peralatan yang berfungsi seperti pada rajah 4 tersebut.

……………………………………………………………………………………………………………………

[1 markah]

(e) Terangkan bagaimana A, B dan C berfungsi

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

[6 markah]

(f) Jika tekanan udara ditukar kepada tekanan cecair, sistem tersebut akan berubah kepada satu sistem yang lain tetapi menghasilkan fungsi yang sama. Namakan sistem tersebut.

……………………………………………………………………………………………………………………

[1 markah]

(g) Nyatakan satu rekaan sedia ada yang menggunakan sistem yang anda nyatakan pada (f).

……………………………………………………………………………………………………………………

[1 markah]

17.Rajah 5 berikut menunjukkan sebuah picagari.

Rajah 5

a. Satu picagari yang mempunyai omboh kedap udara ditutup bahagian hujungnya. Bila daya tolak dikenakan pada omboh, nyatakan apakah yang akan berlaku pada udara di ruang X.

[1 markah]

b.Sekiranya kunci dilepaskan apakah yang berlaku pada udara di ruang X ?

[1 markah]

c. Bila dua picagari digabungkan seperti dalam rajah 6, satu sistem mekanikal dapat dibina.

Rajah 6

I. Apakah nama sistem ini?

[1 markah]

II. Bila satu daya tolak dikenakan pada omboh X apakah yang berlaku pada omboh Y ?

[1 markah]

III. Terangkan bagaimana daya pada omboh X boleh mempengaruhi kedudukan omboh Y.

[4 markah]

IV. Nyatakan satu rekaan sedia ada yang menggunakan sistem ini.

[1 markah]

d.Jika bahan perantara dalam picagari ditukar kepada cecair akan didapati satu sistem baru dengan prinsip kerja yang sama.

I. Apakah nama sistem baru ini ?

[1 markah]

Rajah 7

II. Rajah 7 menunjukkan brek kereta yang mengaplikasi sistem ini. Dengan merujuk kepada gambarajah, terangkan bagaimana daya dari tekanan sebelah kaki driver mampu memberhentikan sebuah kereta dalam masa yang singkat ?

[4 markah]

18.Rajah di bawah menunjukkan mock-up sebuah basikal.

a) Nyatakan berbezaan antara mock-up dengan prototaip.

“mock up”

Prototaip

(2 markah)

b)i) Cadangkan bahan-bahan yang sesuai bagi pembinaan bahagian berikut :

A _______________________________

B _______________________________

C _______________________________

(3 markah)

ii) Huraikan cadangan-cadangan yang anda berikan pada jawapan di atas b(i).

A _____________________________________________________

B _____________________________________________________

C _____________________________________________________

(3 markah)

c)Senaraikan dua sistem yang wujud pada basikal di atas.

i) __________________________________________

ii) __________________________________________

(2 markah)

d) Cadangkan pengubahsuaian yang boleh dibuat ke atas basikal seperti dalam rajah diatas

supaya lebih selamat bila ditunggang dengan cara melakar dan melabelkan bahagian-bahagian yang perlu di ubahsuai.

(5 markah)

19.Rajah 9 di bawah menunjukkan satu sistem yang biasa digunakan dalam pembinaan suatu reka

cipta.

(a)

(i) Namakan sistem ini.

[1 Markah]

…………………………………………………………………………

(ii) Namakan bahan utama dalam sistem ini.

[3 Markah]

................................................................................................................................

................................................................................................................................

(iii) Apakah yang akan diperhatikan apabila komponen S1 ditekan?

................................................................................................................................

[1 Markah]

b) (i) Rajah 10 di atas menunjukkan satu sistem elektronik yang dijumpai dalam industri

kecil. Namakan tiga jenis komponen yang ditunjukkan dalam sistem tersebut.

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

[3 Markah]

(ii). Lakarkan komponen keselamatan yang ditunjukkan dalam rajah 10 di atas

[2 Markah]

c) Satu komponen elektronik berlabel “ 16 V, 3300 mF”.

(i) Apakah nama komponen elektronik ini?

[1 Markah]

…………………………………………………………………………………………………

(ii) Apakah maksud label tersebut?

[2 Markah]

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Rajah 11

d) Rajah di atas menunjukkan satu perintang karbon. Tentukan nilai rintangan perintang jika warna jalur

adalah seperti berikut

Nilai

1 – Coklat

1

2 – Merah

2

3 – Ungu

107

Perak.

+ 10%

Nilai rintangan :

…………………………………………………………………………………………………

[2 Markah]

Bahagian C

Jawab SATU soalan sahaja.

20.Semasa cuti semester yang lalu Ahmad mengikuti satu program khidmat masyarakat di perkampungan orang asli. Tempatnya agak jauh di pendalaman dan tanpa bekalan elektrik. Diantara aktiviti yang dibuat adalah menyediakan bekalan air bersih dengan membina perigi tradisional sebagaimana dalam rajah berikut. Perigi yang digali adalah sedalam 5 meter.

Setelah perigi siap, timbul pula satu masalah untuk mengangkut air naik dari perigi tersebut. Mereka perlu membina satu sistem mekanikal mudah supaya kerja mengangkut air menjadi lebih senang serta boleh dilakukan oleh sesiapa sahaja termasuk warga tua dan kanak-kanak.

a. Cadangkan satu sistem mekanikal mudah yang boleh menyelesaikan masalah ini beserta dengan peralatan tambahan yang anda perlukan untuk membina sistem tersebut.

[3 markah]

b. Nyatakan rasional mengapa anda mengemukakan sistem ini.

[2 markah]

c. Lakarkan binaan sistem yang anda cadangkan itu.

[5 markah]

d. Terangkan bagaimana sistem tersebut beroperasi.

[10 markah]

21.

Produk A

Produk B

Adnan baru sahaja membeli sebuah rumah teres dua tingkat di Taman Kobusak. Oleh kerana cuaca panas, dia bercadang untuk membeli sama ada produk A atau Produk B untuk dipasang dirumahnya.

1. Pilih satu produk yang sesuai dipasang di rumah Adnan

_________________________________________

2. Huraikan 5 alasan mengapa anda mencadangkan produk tersebut.

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Menatal dan membuat kerja-kerja am seperti memukul kepala pahat, alat-alat penanda dan merivet.

Digunakan dalam bengkel untuk kerja-kerja am seperti menggerudi logam.

Mengetat dan melonggarkan bolt dan nat pada bahagian-bahagian yang senget.

Membuat garisan lurus, menguji kerataan permukaan dan mengukur.

Alatan

Kegunaan

B

Barangan Keperluan

Asas

Tamat

Membina prototaip

Menguji komponen

Menyediakan Komponen

Mengenal pasti masalah

Mula

Z

W

Y

X

Cahaya

Cahaya

Produk Pengguna

Produk

Udara

Kunci

Perigi Nenek

X

Daya Ditolak

Y

X

Timba

NAMA

A

Pemasangan

A

B

C

C

Rajah 9

Diameter takal pemacu lebih besar daripada takal pengikut

Diameter takal pemacu lebih kecil daripada takal pengikut

Rajah 10

NO. KAD PENGENALAN

PAGE

27

[ Lihat sebelah

SULIT