rancangan tahunan geog ting 2 2016.docx

Upload: rajalakshmi-ganapathy

Post on 24-Feb-2018

235 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

 • 7/24/2019 Rancangan Tahunan Geog Ting 2 2016.docx

  1/30

  Rancangan Pengajaran Geograf Tingkatan 2: SMK SULTAN IBRAHIM, KULAIJAA!2"#$%BAHAGIAN A : K&MAHIRAN G&'GRA(I

  Mingg) Taj)k Kon*e+ Ha*i Pe-.eajaran /a0angan Akti1itiPP

  /atatan3BBM3Lati4an3PBS

  M #

  "5 6 "7Jan)ari

  #8

  Ke0)0)kan

  Ke0)0)kan

  Gari*an Tarik4Antara.ang*a!GTA%

  Gari*anMeri0ianPangka!GMP%

  Memahami kedudukan sesuatu tempat

  berdasarkan latitud dan longitud sertamengenai zon waktu.

  Aras 1

  Mengena atit)0 0an ongit)0

  Men9atakan ke0)0)kan *e*)at) te-+at

  .era*a*kanongit)08

  Mengena on ;akt) 0i ata* +eta 0)nia8

  Mentakri8 Peta I6T4inkLATIA!#8Lati4an +eng)k)4an-)ka *)rat ? @ #"! .)k) tek* %28 Soaan KBART"B# $B#6Men9atakan a*a*ke-8

  Geog8.er0a*arkanke0)0)kan.er0a*arkanongit)03atit)03*kaa3jarak3gra< 9ang .et)8

  M 2#"6#=

  Jan)ari

  28 Ara4 Ara4 Menentukan arah denganmenggunakan bearing sudutan8

  Aras 1

  Men9atakan .earing *)0)tan 8 Meng)k)r .earing *)0)tan8

  Men)nj)k cara-eng)k)r .earing*)0)tan 0engan-engg)nakan jangka

  *)0)t8

  BBM/BBB#8 Jangka *)0)t28 Peta 3Peta I6T4inkLATIA!

  #8 Lati4an+eng)k)4an -)ka*)rat #= 6 #> !.)k)tek* %

  28 Menja;a. -o0)PBS

  "B# $ B#6

 • 7/24/2019 Rancangan Tahunan Geog Ting 2 2016.docx

  2/30

  Rancangan Pengajaran Geograf Tingkatan 2: SMK SULTAN IBRAHIM, KULAIJAA!2"#$%

  Menjea*kan a*a*ke-8 Geog8.erkaitanke0)0)kan.er0a*arkanatit)03ongit)03.earin

  g*)0)tan3*kaa3jarak3*i-.o +eta 0engan.et)8

  M 5#7 @ 2#Jan)ari

  58Skaa 0anJarak

  JarakSkaa L)r)*

  Mengenal skala dan %arakAras 1

  Meng)k)r jarak 0i antara 0)a te-+at 0i

  ata* +eta 0engan -engg)nakan *kaa)r)*8

  Men)kar jarak 0i ata* +eta ke+a0a jarak

  *e.enar 0engan -engg)nakan *kaa

  )r)*8

  Aras 2

  Men)kar jarak 0i a+angan ke+a0a jarak

  0i ata* +eta 0engan -engg)nakan *kaa)r)*8

  Men)nj)k cara :

  Meng)k)r jarak

  )r)* antara 0)ate-+at ! 0an 9 %8

  Men)kar jarak

  +a0a +eta ke+a0ajarak *e.enar

  -engik)t *kaa+eta8

  Men)kar *kaa

  *e.enar !.iik0arja4% ke+a0a*kaa 9ang e.i4keci! conto4 # c--e;akii # - %

  Menga0akan akti1itik)-+)an )nt)k :

  Meng)k)r jarak0an -e)ki* +eanka;a*an *ekoa48

  Meng)k)r jarak

  0an -e)ki* +eana)an -)ri0 0arir)-a4 ke *ekoa4

  BBM/BBB#8 Pe-.ari*28 Benang58 Ja)ran kerta*=8 Peta>8 Jangka took$8 Pita )k)r

  78 Peta I6T4inkLATIA!#8 Lati4an+eng)k)4an -)ka*)rat 2= @ 27 ! .)k)tek* %28Mo0) PBSTingkatan 5

  "B# $

  B56Menga+ika*ikanke-a4iran Geog8

  engan -enent)kanke0)0)kan.er0a*arkanatit)03ongit)03-engira ;akt)3-eng)k)r.earing*)0)tan3-en)kar

 • 7/24/2019 Rancangan Tahunan Geog Ting 2 2016.docx

  3/30

  Rancangan Pengajaran Geograf Tingkatan 2: SMK SULTAN IBRAHIM, KULAIJAA!2"#$%

  *kaa 0an -e-.inagra< 0engan te+at8

  M =

  2= 6 2CJan)ari

  =8Gra< PoaTa.)ran

  Men&usun maklumat dan data dalambentuk %adual dan melukis gra'

  berganda8

  Aras 1

  Meng)-+) 0an -ereko0 -ak)-at 0an

  0ata8

  Men9)*)n -ak)-at 0an 0ata 0aa-

  .ent)k ja0)a8

  Aras 2#8 Me)ki* gra< .ar .ergan0a 0an gra(e.r)ari

  MC2C (e. @"5 Mac

  Pen0)0)k Ta.)ran negara Mala&sia dan 'aktor('aktor &angmempengaruhi taburann&a.

  Aras 1D Mengena +a*ti ta.)ran +en0)0)k negaraMaa9*ia:

  #8 +a0at28 *e0er4ana58 jarang

  D Men9enaraikan

 • 7/24/2019 Rancangan Tahunan Geog Ting 2 2016.docx

  7/30

  Rancangan Pengajaran Geograf Tingkatan 2: SMK SULTAN IBRAHIM, KULAIJAA!2"#$%

  M ?"$ @ #"

  Mac

  =82Per).a4an

  +en0)0)k

  Ka0ar

  kea4iran

  Ka0arke-atian

  Migra*i

  Memahami perubahan penduduknegara Mala&sia dan 'aktor('aktor &ang

  mempengaruhin&a.

  Aras 1D Men0efni*ikan +er).a4an +en0)0)k8

  D Men9enaraikan @ Mengkaji 0an-eniai

 • 7/24/2019 Rancangan Tahunan Geog Ting 2 2016.docx

  8/30

  Rancangan Pengajaran Geograf Tingkatan 2: SMK SULTAN IBRAHIM, KULAIJAA!2"#$%

  )*TI "+T!6AA! "!66AL 11 MA) I!66A 17 MA) 2,1-

  M #"2" @ 2=

  Mac

  =85 Migra*i+en0)0)k*e.agaitin0ak.aa*ter4a0a+ @ Mengkaji 0an-eniai

 • 7/24/2019 Rancangan Tahunan Geog Ting 2 2016.docx

  9/30

  Rancangan Pengajaran Geograf Tingkatan 2: SMK SULTAN IBRAHIM, KULAIJAA!2"#$%

  M##2765#Mac

  =8= Ke*an+er).a4an+en0)0)kter4a0a+aa-*ekitar

  Memahami kesan(kesanperubahan penduduk terhadapalam sekitar.

  Aras 1D Men9enaraikan ke*an6ke*an +en0)0)kter4a0a+ +enerokaan *)-.er:

  #8 Tani428 H)tan58 Air

  Aras 2D Meng4)raikan 0engan conto4 ke*an6ke*an+er).a4an +en0)0)k ter4a0a+ +enerokaan*)-.er8

  Aras 3D Menca0angkan angka46angka4

  +enerokaan *)-.er *ecara terancang

  Meng)-+)

  -ak)-at tentangke*an

  +er).a4an+en0)0)k

  ter4a0a+ aa-*ekitar 0ari+a0a+e.agai -e0ia*e+erti ak4.ar,-ajaa4 0aninternet8

  Me)ki* raja4 tentang

  ke*an6ke*an +er).a4an

  +en0)0)kter4a0a+ aa-

  *ekitar8

  Menga0akan

  ta9angan 1i0eotentang

  +eng)r)*an aa-*ekitar8

  BBM/BBB#8 Keratan ak4.ar,

  -ajaa4 0aninternet -engenaitana4 r)nt)4,+ence-aran,ka;a*an+e-.aakan

  28 Peta I6T4ink58 Po;er Point3L/

  LATIA!#8 Menja;a. ati4an

  .)k) tek* -3*#"26#"5!+eajar -enja;a.*ek)rang6k)rangn9a 7

  *oaan o.jekti< 0an-eengka+kanakti1iti KM%

  28 Lati4an Mo0)PBS

  Geograf Ting 258 Menja;a. *oaank)i

  .er0a*arkanta9angan

  1i0eo=8 Menja;a. *oaan

  KBART

  "B# $ (

 • 7/24/2019 Rancangan Tahunan Geog Ting 2 2016.docx

  10/30

  Rancangan Pengajaran Geograf Tingkatan 2: SMK SULTAN IBRAHIM, KULAIJAA!2"#$%

  M#2"5 A+ri @"7 A+ri

  =8>H).)nganke+en0)0)kan0engan*)-.er

  Pen0)0)k

  .ere.i4an

  k)rang

  +en0)0)k +en0)0)k

  o+ti-)-

  Memahami hubungan kependudukandengan sumberserta implikasin&a.

  Aras 1D Mentakri8 +er).atan$8 ke-)0a4an a*a*

  Aras 2D Meng4)raikan ciri .er*erta conto4:#8 +en0)0)k .ere.i4an !Banga0e*4%28 k)rang +en0)0)k !Kana0a%

  D Menjea*kan ke*an +en0)0)k .ere.i4an

  0an k)rang +en0)0)k ter4a0a+ *)-.er)nt)k -e-en)4i ke+er)an ke+en0)0)kan:#8 -akanan28 te-+at tingga58 +ekerjaan=8 +en0i0ikan>8 +er).atan

  Meng4a*ikan +eta

  -in0a tentang ciri +en0)0)k

  .ere.i4an 0ank)rang +en0)0)k

  Me-.incangkan

  ciri6ciri :#8 e.i4an

  +en0)0)k28 k)rang

  +en0)0)k 58 +en0)0)k

  G4)raikan ke*an6ke*anMeo+ti-)-

  BBM/BBB#8 Keratan ak4.ar,

 • 7/24/2019 Rancangan Tahunan Geog Ting 2 2016.docx

  11/30

  Rancangan Pengajaran Geograf Tingkatan 2: SMK SULTAN IBRAHIM, KULAIJAA!2"#$%

  k)rang +en0)0)k0engan .et)8B= @ Meng4)raikanke*an6ke*an+er).a4an+en0)0)k ter4a0a++enerokaan *)-.er0engan jea*8B$ @ Menge-)kakan0an-e-+er*e-.a4kani0ea,+en0a+at,ca0angan,9ang *e*)ai 0an.oe4 0iak*anakan)nt)k -engata*i-a*aa4 +en0)0)k.ere.i4an 0ank)rang +en0)0)k8

 • 7/24/2019 Rancangan Tahunan Geog Ting 2 2016.docx

  12/30

  Rancangan Pengajaran Geograf Tingkatan 2: SMK SULTAN IBRAHIM, KULAIJAA!2"#$%

  T&MA > : P&T&MPATAN AN P&RK&MBANGANNA

  M#5#" 6#=A+ri

  M#=#7 @2#A+ri

  >8#Pete-+atana;a

  >82 (aktor9ang-e-+engar)4i+ete-+atan8

  Ke0)0)kan Memahami petempatan awal dan'aktor('aktor &ang mempengaruhin&a.

  Aras 1

  Men9atakan oka*i +ete-+atan a;a :

  #8 Pinggir +antai, 0eta 0an -)ara*)ngai

  28 Pinggir *)ngai58 B)kit3g)a=8 Tana4 +a-a4

  Men9enaraikan

 • 7/24/2019 Rancangan Tahunan Geog Ting 2 2016.docx

  13/30

  Rancangan Pengajaran Geograf Tingkatan 2: SMK SULTAN IBRAHIM, KULAIJAA!2"#$%

  Aras 2

  Menjea*kan

 • 7/24/2019 Rancangan Tahunan Geog Ting 2 2016.docx

  14/30

  Rancangan Pengajaran Geograf Tingkatan 2: SMK SULTAN IBRAHIM, KULAIJAA!2"#$%

  #8 Ber*eerak28 Berjajar58 Ber+)*at=8 Berkeo-+ok

  Men9atakan ciri6ciri +oa +ete-+atan

  negara Maa9*ia :

  Ber*eerak

  Berjajar

  Ber+)*at

  .erkeo-+ok

  Aras 2

  Menjea*kan 0engan conto4 ciri6ciri

  +oa +ete-+atan Negara Maa9*ia :

  Ber*eerak

  Berjajar

  Ber+)*at

  .erkeo-+ok

  Aras 3

  Me-.an0ingkan 0an -e-.eakan +oa

  +ete-+atan negara Maa9*ia :

  Ber*eerak

  Berjajar

  Ber+)*at

  Berkeo-+ok

  +oa +ete-+atannegara Maa9*ia8

  Mengea*kan

  tentang ciri6ciri+oa +ete-+atan

  negaraMaa9*ia8 Meengka+kan

  +eng)r)*angrafk tentang+oa6+oa+ete-+atannegara Maa9*ia8

  +eng)k)4an -)ka*)rat #2= @ #2$! .)k) tek* %

  28 Lati4an -o0) PBS Geograf Ting 2

  PBS : 6

  M #$ " # @

  ">Mei

  >8= ()ng*i+ete-+atan

  )ar .an0ar0an .an0ar

  Memahami 'ungsi petempatan negaraMala&sia.

  Aras 1

  Men9enaraikan

 • 7/24/2019 Rancangan Tahunan Geog Ting 2 2016.docx

  15/30

  Rancangan Pengajaran Geograf Tingkatan 2: SMK SULTAN IBRAHIM, KULAIJAA!2"#$%

  Per0agangan

  +ea.)4an

  +erin0)*trian

  +ertanian

  +eancongan

  Men9enaraikan

 • 7/24/2019 Rancangan Tahunan Geog Ting 2 2016.docx

  16/30

  Rancangan Pengajaran Geograf Tingkatan 2: SMK SULTAN IBRAHIM, KULAIJAA!2"#$%

  "C @ #2Mei

  M #C#> @ #?

  Mei

  an -e-.ang)n

  Negara -aj)

  Aras 1

  Menerangkan +ro*e* +e-.an0aran8

  Sai +en0)0)k

  Kegiatan ekono-i

  Ke-)0a4an a*a*

  Men9enaraikan

 • 7/24/2019 Rancangan Tahunan Geog Ting 2 2016.docx

  17/30

  Rancangan Pengajaran Geograf Tingkatan 2: SMK SULTAN IBRAHIM, KULAIJAA!2"#$%

  Negara Maa9*ia :

  Po*iti

 • 7/24/2019 Rancangan Tahunan Geog Ting 2 2016.docx

  18/30

  Rancangan Pengajaran Geograf Tingkatan 2: SMK SULTAN IBRAHIM, KULAIJAA!2"#$%

  /UTI P&RT&NGAHAN TAHUN 27 M&I HINGGA ## JUN 2"#$

  .a4an .ercetak0an internet8

  Meng4a*ikan .)k)

  *kra+ tentang+engangk)tan 0an+er4).)ngan a; anegara Maa9*ia8

  Menga0akan a;atan

  *a-.i .eajar8

  *oaan o.jekti< 858 Lati4an Mo0) PBS

  Tingkatan 28=8 Menja;a. *oaan

  k)i .er0a*arkan4a*i a;atan

  >8 Menja;a. *oaanKBART

  "B# $

  B# @ Meng4)raikancara6cara+engangk)tan a;a0i Maa9*ia 0engan.et)8

  B2 @ Menjea*kan

  ke+er)an+engangk)tan 0an+er4).)ngan a;a*erta+erke-.angann9a 0iMaa9*ia 0enganconto4 9ang *e*)ai8

  M 2"#2 @#$J)n

  $82Peke-.angan

  Pengangk)tan0an+er4).)ngan

  Memahami perkembanganpengangkutan danperhubungan negara Mala&sia.

  Aras 1D Men9atakan +erke-.angan +engangk)tan0an +er4).)ngan negara Maa9*ia8D 0aratD airD )0ara

  Mengea*kan jeni*

  +engangk)tan 0an+er4).)ngan

  negara Maa9*ia8Mengkaji +eta )nt)k

  -ei4at jaringan*i*te-+engangk)tanNegara Maa9*ia8

  BBM/BBB#8 Keratan ak4.ar,

  -ajaa4 0an

  internet -engenaijeni*+engangk)tan 0an+er4).)nganNegara Maa9*ia

  28 Peta .)k) tek* -3*#$?, #7", #75,

 • 7/24/2019 Rancangan Tahunan Geog Ting 2 2016.docx

  19/30

  Rancangan Pengajaran Geograf Tingkatan 2: SMK SULTAN IBRAHIM, KULAIJAA!2"#$%

  D teeko-)nika*i

  Aras 2D Meng4)raikan +erke-.angan *i*te-+engangk)tan Negara Maa9*ia8D Meng4)raikan +erke-.angan *i*te-

  +er4).)ngan Negara Maa9*ia8

  Me-.incangkan

  +erke-.anganjaringan+engangk)tanNegara Maa9*ia*e+erti:

  #8 Lorong +ejaankaki

  28 jaan ra9a58 e.)4 ra9a

  Me-.incangkan

  +erke-.angan*i*te-+engangk)tanNegara Maa9*ia*e+erti:kereta+i, ko-)ter*i*te- tran*it

  airan ringan !LRT%,-onore8

  Me-.incangkan

  +erke-.angan*i*te-+er4).)ngan 0anteknoogi-ak)-at 0anko-)nika*i *e+erti:+o*, teegra

 • 7/24/2019 Rancangan Tahunan Geog Ting 2 2016.docx

  20/30

  Rancangan Pengajaran Geograf Tingkatan 2: SMK SULTAN IBRAHIM, KULAIJAA!2"#$%

  M 2##?@ 25

  J)n

  M 222$ 6 5"

  J)n

  $85 (aktor9angMe-+engar)4ijaringan

  Pengangk)tan0an+er4).)ngan

  Jaringan Memahami 'aktor('aktor &angmempengaruhi %aringan pengangkutandan perhubungan negara Mala&sia.

  Aras 1

  D Men9enaraikan

 • 7/24/2019 Rancangan Tahunan Geog Ting 2 2016.docx

  21/30

  Rancangan Pengajaran Geograf Tingkatan 2: SMK SULTAN IBRAHIM, KULAIJAA!2"#$%

  "5 @"7 J)ai

  M 2=#" @#=

  J)ai

  Ke+entinganjaringan+engangk)tan0an+er4).)ngan

  Lingk)ngan+engar)4

  pengangkutan danperhubungan.

  Aras 1D Men9atakan ke+entingan jaringan+engangk)tan 0an +er4).)ngan ter4a0a+

  +e-.ang)nan negaraMaa9*ia:D &kono-i 6 +er0aganganD *o*ia 6 integra*i ka; a*anD +oitik 6 ke*ea-atan!go1ernan%

  Aras 2D Meng4)raikan ke+entingan jaringan+engangk)tan 0an +er4).)ngan ter4a0a++e-.ang)nan negara Maa9*ia:D &kono-i 6 +er0agangan

  D So*ia 6 integra*i ka; a*anD +oitik 6 ke*ea-atan!go1ernan%

  Aras 3D Me-.)at r)-)*an tentang ke+entingan+engangk)tan 0an +er4).)ngan negaraMaa9*ia0an Kana0a8

  )*TI A+I +A8A AI9IL 0IT+I$ @ 7 J)ai 2"#$

  S)-.ang *aran

  tentangke+entinganjaringan+engangk)tan 0an+er4).)nganter4a0a++e-.ang)nannegara Maa9*ia8

  Mencari -ak)-at

  tentangke+entingan+engangk)tan 0an+er4).)ngannegara Kana0a0ari+a0a +e.agai-e0ia *e+ertiak4.ar, -ajaa4

  0an internet8Me-.incangkan

  ke+entingan+erke-.anganteknoogi-ak)-at0an ko-)nika*iter4a0a++e-.ang)nannegara Maa9*ia0an kaitann9a0engan 4).)nganantara.ang*a

  0engan.er+an0)kan+e.agai -e0ia*e+erti .a4an.ercetak 0aninternet8

  #8 Keratan ak4.ar,-ajaa4 0aninternet -engenaike+entinganjaringan+engangk)tan 0an

  +er4).)nganter4a0a++e-.ang)nannegara Maa9*ia0an Kana0a

  28 Peta 0ari .)k)tek* -3* #7?

  58 Le-.aran kerja+er.an0inganke+entingan+engangk)tan 0an

  +er4).)ngannegara Maa9*ia0an Kana0a8

  LATIA!#8 Menja;a. *oaan

  k)i28 Menja;a. *oaan

  KBART58 Menja;a. *oaan

  Mo0) PBSTingkatan 2

  "B# $

  B= @ Meng4)raikanke+entingan jaringan+engangk)tan 0an+er4).)nganter4a0a+

 • 7/24/2019 Rancangan Tahunan Geog Ting 2 2016.docx

  22/30

  Rancangan Pengajaran Geograf Tingkatan 2: SMK SULTAN IBRAHIM, KULAIJAA!2"#$%

  Menga0akan akti1iti

  k)-+)an )nt)k-e-.)at+er.an0inganke+entingan+engangk)tan 0an+er4).)ngannegara Maa9*ia0an Kana0a8

  +e-.ang)nanNegara *ertaangka46angka49ang *e*)ai *erta.oe4 0iak*anakan.agi -eng)rangkan

  ke*an negati1e+erke-.angan+engangk)tankeata* aa- *ekitarNegara Maa9*ia8

 • 7/24/2019 Rancangan Tahunan Geog Ting 2 2016.docx

  23/30

  Rancangan Pengajaran Geograf Tingkatan 2: SMK SULTAN IBRAHIM, KULAIJAA!2"#$%

  M 2>#7 @ 2#J)ai

  M2$

  2= 6 2CJ)ai

  $8> Ke*an+erke-.angan+engangk)tan

  0an+er4).)nganter4a0a+aa-Sekitar

  Memahami kesan perkembanganpengangkutandan perhubungan terhadap alamsekitar negara Mala&sia.

  Aras 1D Men9enaraikan ke*an6ke*an+erke-.angan +engangk)tan 0an+er4).)ngan ter4a0a+ aa-*ekitar negara Maa9*ia8D Men9atakan angka46angka4-eng)rangkan ke*an negati1e+erke-.angan +engangk)tan 0an+er4).)ngan ke ata* aa- *ekitar negaraMaa9*ia8

  Aras 2

  D Menjea*kan 0engan conto4 ke*an+erke-.angan+engangk)tan 0an +er4).)ngan ter4a0a+aa- *ekitar Negara Maa9*ia8D Meng4)raikan conto4 angka4angka4-eng)rangkan ke*an negati< +erke-.angan+engangk)tan 0an +er4).)ngan ke ata*aa- *ekitar Negara Maa9*ia8

  Mencari -ak)-at

  tentang ke*an6ke*an+erke-.angan+engangk)tan 0an+er4).)nganter4a0a+ aa-*ekitar 0ari+a0a+e.agai -e0ia*e+erti .a4an.ercetak 0aninternet8

  Me-.incangkan

  angka46angka4-eng)rangkanke*an negati