rancangan perniagaan : restoran

of 34 /34

Author: moufyiedarz

Post on 14-Jun-2015

5.271 views

Category:

Documents


189 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Koleksi Rancangan Perniagaan & Kertas Kerja

TRANSCRIPT

MDSA D`FOOD& CATERING RANGKAINIAGA SKIM LATIHAN GALAKAN PERNIAGAAN KAKITANGAN KERA1AAN 2006 ( SEKTOR PERKHIDMATAN & PERDAGANGAN ) Disediakan Oleh:MUHAMAD BINMOHD DESA 43 1ALAN BELIDA.TAMAN SELUANG 09000 KULIM.KEDAHTel : 019 5165171 Tarikh Siap : 20 Ogos 2006 MD5A D' FOOD5 & CAIFklNG 5DN 8HD Chef Def Ch|cken Chop 8|sfro 1 ISI KANDUNGAN RINGKASAN EKSEKUTIFMS PENGHARGAAN2 1.0 PENGENALAN 4 2.0 TU1UAN 5 3.0 LATAR BELAKANG PERNIAGAAN 6 4.0 SKOP PERNIAGAAN 9 5.0 PENGURUSAN10 6.0STRATEGIPENGURUSAN13 7.0 TEKNIKAL DAN PERKHIDMATAN 14 8.0 PEMASARAN 21 9.0 KEWANGAN 29 10.LAMPIRAN MD5A D' FOOD5 & CAIFklNG 5DN 8HD Chef Def Ch|cken Chop 8|sfro 2 GAMBAR PENGHARGAAN Assalamualaikum. Bersyukur saya ke hadrat Allah S.W.T. di atas keizinan Nya iua maka kertas Rancangan Perniagaan ini dapat dihasilkan dengan iayanya. Sayaberasa amat bertuah kerana telah dipilih untuk menyertai Kursus Latihan Galakan Perniagaan Kakitangan Keraiaan 2006selama empat bulan. Sayainginmerakamkansetinggitinggipenghargaandanucapanterimakasihkepada semuapihakyangtelahmemberikankeriasama.bimbingan.tuniukaiarsertasokongansehingga dapat saya menialani kursus dan mendapat ilmu dalam keusahawan; Kementerian. Jabatan dan orang persaorangan yang terlibat seperti berikut; i. Kementerian Pembangunan Usahawan ii. Bahagian Latihan dan Bimbingan Usahawan MARA iii. Peiabat Pelaiaran Daerah Kulim. iv. Jabatan Pelaiaran Kedah v. Kementerian Pendidikan Pelaiaran Malaysia vi. FasilitatorIasilitator Tidakdilupakan iuga kepada keluarga. isteri dan anak serta rakan-rakan sepeiuangan yang telah banyak memberi inspirasi dan keriasama hingga tamat kursus ini MD5A D' FOOD5 & CAIFklNG 5DN 8HD Chef Def Ch|cken Chop 8|sfro 3 PER1ALANAN PENUBUHAN PERNIAGAANMDESA FOODS & CATERING RANGKAINIAGA CHEF DET CHICKEN CHOPBISTRO Pemilihan Rakan Rangkainiaga IMEJ PENGURUSAN Kursus Pengurusan dan Kewangan oleh MARA JURURUNDING ANALISA KEPERLUAN DIRI Kursus Amali oleh CDC PEMBIAYAAN KEMUDAHAN PINJAMAN (KERTAS KERJA) PENJUALAN BAHAN MAKANAN SIAP DIMASAK &MENTAHSERTA PERKHIDMATAN SELEPAS JUALAN USAHAWAN IMEJ LUARAN CENTRAL KITCHEN Pemprosesan Makanan Seiuk Beku Western Food` MD5A D' FOOD5 & CAIFklNG 5DN 8HD Chef Def Ch|cken Chop 8|sfro 4 1.0 PENGENALAN Perniagaaniniadalahmerupakanperkhidmatanrangkainiagayangmenyediakanbahan mentahsiapuntukdimasakkepadapelangganiaitupengusaharangkainiagaCheIDetChicken ChopBisatrodiwilayahutaraMalaysiatermasuknegeriKedah.PulauPinang.Perakdan Perlis.IniadalahIasapertamadanIasaseterusnyakeseluruhMalaysia.Perniagaanini memIokuskanienismakananbarat'WesternFood.Pihakkamisangatyakindenganmutu produkyang sedia adadanakanmendapatsambutan daripada pelangganiika beradadi tempat yang lebih strategik . Tempat perniagaan yang ada sekarang sangat tidak strategik namun masih ada pelanggan yang datang daripada kawasan wilayah yang disebutkan tadi iaitu mereka datang daripada Perlis.Perak.Pulau Pinang dan seluruh negeri Kedah. PadaIasapertamadalamtempohtigatahunpihakkamimeniangkaakandapat mewuiudkan30pengusaharangkainiagamelaluipengusahadaripesertakursuskeusahawanan yangsedangdiialaniolehpengusahasekarang.Memangramaiyangberminatuntuk menyertainyayangdatangdariseluruhMalaysia.PadaIasakeduapihakpengusahaakan memperkembangkanrangkainiagamelaluikursusolehpihakMARA.Diiangkaakanmencapai sehingga 100 rangkainiga yang akan wuiud selepas 5 tahun di seluruh MalaysiaUntuk meniadi pengusaharangkainiagainimodalyangdiperlukantidakmelebehiRM50.000.Pihakkami meniangkakan dengan produk yang ada pengusaha rangkainiaga akan dapat pulangan modal dan keuntungan dalam tempoh satu tahun. Pihak kami memerlukan modal awal sebanyak RM187.000 sementara modal pengusaha ialah RM20.000 .Oleh pihak kami memerlukan pembiayaan daripada agensikeraiaan sebanyak RM167.000untukmenialankanperniagaanini.Perniagaaninimempunyaiciri-ciriberdaya maiukeranapermintaanadalahkonsisten.SelainituperancanganyangtelitidanproIessional yangmeniadikunciutamaperniagaaninimeniaminpontensiperniagaanpadamasahadapan dan malah dapat menyumbang kearah perkembangan ekonomi negara. MD5A D' FOOD5 & CAIFklNG 5DN 8HD Chef Def Ch|cken Chop 8|sfro 5 2.0 TU1UAN KERTAS KER1A Tuiuankertaskeriainidisediakanadalahuntukmembentangkansegalaperancangan perniagaanyangtelahdirangkabagimembukapusatpemprosesansecaraberpusatbagi mengeluarkanmakanan seiuk beku Western Food`untuk dipasarkan secara konseprakan rangkainiagaRANGKAINIAGA CHEF DET CHICKEN CHOP BISTRO.Melaluikertaskeriainisegalaaspekperkhidmatan.pengurusan.pemasaran.dan kewanganakanditerangkandenganielasseterusnyamemohonkemudahanpembiayaan daripadapihakMARAberiumlahRM167.000.00(RinggitMalaysiaSatuRatusEnam Puluh TuiuhRibu sahaia ) . Disamping itu kertas keria ini disediakan bagi memenuhi salah satusyaratwaiibbagiparapesertauntukmenamatkanprogramLatihanGalakan PerniagaankakitanganKeraiaanyangdisertai.Tempohpembiayaankewanganadalah selama5tahun(60bulan)danperniagaanRANGKAINIAGACHEFDETCHICKEN BISTRO turut memohon tempoh bernaIas selama3 bulan. Pembiayaan ini adalah unutk membeliasettetapsapertipetiais.kenderaanyangbolehmembawabahandinginbeku .ubahsuai kedai dan stok barang. 2.1Anggaran Pengiraan Pembiayaan Nilai Pembiayaan:RM167.000 Kadar Keuntungan:RM5 setahun Keuntungan Pembiayaan:RM8.350( 5 tahun Jumlah Pembiayaan:RM167.000 RM41.750 Bayaran Balik Bulanan:RM3480 Bayaran balik Prinsipal:RM2783 Keuntungan Pembiayaan:RM696 Nota:Pengiraan keuntungan pembiayaan kewangan adalah menggunakan aedah garis urus bagi memudahkan penyediaan anggaran aliran tunai dan anggaran bayaran balik selepas pembiayaan. Bayaran bulanan sebenar adalah lebih kecil iika menggunakan kaedah baki berkurangan. MD5A D' FOOD5 & CAIFklNG 5DN 8HD Chef Def Ch|cken Chop 8|sfro 6 LA1AP LLAKANU PLPNIAUAAN 3.0 LATAR BELAKANG PERNIAGAAN Nama Perniagaan:MDSAD`FOOD & CATERING SDN BHD Rangakainiaga CheI Det Chicken Chop Bistro Alamat BerdaItar:No.4 3. Jalan Belida.Taman Seluang. 09000 Kulim. Kedah Darul Aman Alamat Operasi / Kedai:PLAZA MPK2.Pusat Perniagaan Putra. Kilang Lama. No. DaItar Perniagaan:Dalam proses. Tarikh PendaItaran :Dalam proses. Aktiviti Perniagaan :PerkhidmatanMembekalkan Bhan Mentahsiap untuk dimasak kepada pengusaha rangkainiaga. Bentuk Perniagaan : Sdn Berhad. Modal Berbayar : RM20.000 Modal Dibenarkan :RM 200.000 Pengarah :(i)Muhamad bin Mohd.DesaNo. K/P : 531102025249(ii) Jaharah bt Maiid. No.KP : 570607026296 Pemegang Saham:(i)Muhamad bin Mohd.Desa ( 40) (ii) Jaharah bt Maiid( 25) (iii)Mahathir Muhamad( 15) (iv)Murshida Muhamad ( 10) (v) Mastura Muhamad ( 10) MD5A D' FOOD5 & CAIFklNG 5DN 8HD Chef Def Ch|cken Chop 8|sfro 7 3.1LATAR BELAKANG PEMILIK 3.1.1 Pengarah I Nama:Muhamad bin Mohd.Desa. Jawatan: Pemilik dan Pengarah No. K/ Pengenalan : 531120025249 Tarikh Lahir : 20.11.1953. Bangsa/ Agama : Melayu / Islam TaraI Perkahwinan : Berkahwin Kelulusan Akademik:STPMDiploma Pendidikan. Pengalaman Keria: Mula khidmat 1975 Jawatan Sekarang ; Guru Besar DGA 34Maiikan : SK Lunas Jaya.Lunas .Kedah. Kursus Yang Dihadiri :Kursus Latihan Asas Perniagaan Bil 13/2006Pada : 1721April 2006 Di Hotel Brisdale Kuala LumpurPenganiur:Kementerian Pembangunan Usahawan Dan Koperasi :Skim Latihan Galakan Perniagaan Kakitangan Keraiaan15. Mei- 15. Sept2006Kementerian Pembangunan Usahawan Dan Koperasi Dengan Keriasama Mailis Amanah Rakyat( MARA ) MD5A D' FOOD5 & CAIFklNG 5DN 8HD Chef Def Ch|cken Chop 8|sfro 8 3.1.2Pengarah II Nama:Jaharah bt Maiid. Jawatan:Pengarah II dan Pemilik. No. Kad Pengenalan:570607026296. Tarikh Lahir:07.06.1957. Bangsa/Agama:Melayu/Islam. TaraI Perkahwinan :Berkahwin. Kelulusan:Diploma Pendidikan. Pengalaman:Guru 28 tahun. MD5A D' FOOD5 & CAIFklNG 5DN 8HD Chef Def Ch|cken Chop 8|sfro 9 4.0SKOP PERNIAGAAN 4.1 Aktiviti Perniagaan DiantaraaktivitiperniagaanutamayangdiialankanolehMDSAFOOD& CATERINGSDNBHDialahmenyediakandanmemprosesbahansiapmasakan baratsiapuntukdimasakkepadarangkainniaganyaCHEFDETCHICKEN CHOP BISTRO di beberapa tempat di Perlis .Kedah .Pulau Pinang dan Perak .4.2Perkhidmatan Utama Perkhidmatanyangutamanyaialahmemprosesbahanbahandandibekukan Bahan-bahaniniakandihantarkerangkaiandalamtempohseminggusekali.Ini dinamakan iuga 'Central Kitchen '. Contoh makanan : i. Chicken Chop sos. ii. BeeI Steaksos. iii. Lamb Chopsos. iv. Fish n Chipsos. v. Lain-lain makanan tambahan. 4.3 Potensi Perniagaan Berdasarkan kepada analisa serta kaiian pasaran yang telah dibuat perniagaan ini mempunyai potensi yang cukup besar untuk berkembang maiu .Makanan barat kini telahmeniadipilihanmasyarakatMalaysiaterutamanyauntukmakanmalam. MemandangkankepadaekonominegarayangberkembangsecarapositiIturut menyumbangkepadapotensiperkembanganpermintaanmakananini.TaraIhidup rakyattelahmeningkatdangolonganmenengahdanatasantelahbertambahini meningkatkanlagikuasabelirakyat.Iniakanmeingkatkanlagipermintaan terhadapmakananbarat.Tambahanpulapihakpengusahadapatmembekalkan produkyangberkualitiyangakanmenarikminatpelangganuntukmenguniungi rangkainniagapengusaha.Walaupunakanadapersaingantetapipihakpengusaha yakindenganprodukyangadaakanmemiadipilihanpelanggankepadacitarasa yang disediakan oleh pihak pengusaha.Oleh itu pihak pengusaha berasa amat yakin bahawaperniagaaniniakanberkembangdenganpesatdanmeluasdapatmasa3 tahun.Pihakyangmenialankanperniagaanrangkainiagaakanmemperolehi keuntungan dapat tempoh setahun sahaia apabila beropersi. MD5A D' FOOD5 & CAIFklNG 5DN 8HD Chef Def Ch|cken Chop 8|sfro 10 5 ASPEK PENGURUSAN5.1STRUKTUR ORGANISASI StrukturOrganisasiyangdibentukolehMDSAD`FOOD&CATERING SDNBHDadalahmerangkumikeseluruhanaspekpengurusansebagaisebuahperniagaan secara keseluruhannya.Struktur Organisasi adalah seperti berikut; MDSA D`FOOD & CATERING Pengurusan Operasi / Pemilik 5.2FUNGSI DAN TANGGUNG 1AWAB MDSA D`FOOD & CATERINGSDN BHD telah menyusun Iungsi dan tanggung iawab berikut bagi melincinkan lagi pengurusan perkhidmatan pengusaha. 5.2.1 Pengurus Besar Pengurus Besar ( pemilik ) merancang dan menyediakan kertas proiek .menyusun pentadbiran organisasi. meniadipemimpin dan mengawalselia atau membuat pemantauan perialanan organisasi dan akhir sekali membuatpentaksiran serta penilaianke atas syarikat. Pengurus Besar Pengurus Pentadbiran & Kewangan Pengurus Pengeluaran 1 orang pekeria 3 orang pekeria Pengurus Pemasaran 1 orang pekeria MD5A D' FOOD5 & CAIFklNG 5DN 8HD Chef Def Ch|cken Chop 8|sfro 11 5.2.2PengurusPentadbiran & Kewangan PengurusPentadbiran&Kewanganbertanggungiawabdalamsegalaaspek pengurusan dan pentadbiranperniagaan agar berialan lancarmengikutiadualyang dirancang. Ia iuga merancang peruntukan perbelaniaan perniagaan dan memastikan pekeriapekeriamembuatkeriamengikutstandard(SOP)untukmempastikan mutubahanmemuaskan.Disampingitukebaiikanpekeriaagarmenguiudkan persekitaranyangsihatdanmeningkatkanprestasikeriadikalanganpekeria. PengurusKewanganbertanggungiawabdalamsegalaaspekkewanganseperti melibatkanpembelianbekalandankawalanstokoperasi.menyediakanbaietdan keperluankewangandankenalpastisumberkewangan sertamengawalkewangan perniagaan menganalisa dan melaporkan prestasi kewangan. 5.2.3. Pengurus Pemasaran. PengurusPemasaran ini hendaklahmempastikan setiap pelanggan berpuas hati. bertanggungiawabdanberusahamencaripelangganuntukmenialankan perniagaan secara rangkainiaga. 5.2.4Pengurus Pengeluaran Penguruspengeluaranakanmengawalbahanpengeluaransuapayamencapai mutuyangdikehehndakisapertiyangtelahditetapkan.Merancangdanmembuat penyelidikantentangbahanyangdisediakansupayatahanuntukdihantarkepada pelanggan.Mempastikanalat-alatdanmesinsentiasabaiksupayatidak mennganggu pengeluaran. 5.2.5 Pekerja Am PekeriaAmhendaklahmenialankantugastugassebagaimanayangtelah ditentukan(membasuh.menyediakanbahan-bahanuntukmemasak.mencuci.membungkusmengikutperaturandanpermintaanpelanggan.iaiugabertanggung iawabmempastikankebersihandankeselamatanpremis.Menerimaarahandari Pengurus pengeluaran dari semasa ke semasa. MD5A D' FOOD5 & CAIFklNG 5DN 8HD Chef Def Ch|cken Chop 8|sfro 12 5.3Gaji dan Ganjaran PerniagaanMDSAD`FOOD7CATERINGmenyediakanpakeigaiiyang berpatutankepadakakitangannya.Gaiidanganiarankakitanganadalahseperti iadual di bawah. 1awatanGaji (RM) Elaun (RM) KWSP (RM) PERKESO (RM) 1umlah (RM) 1.Pengurus Besar1.500.00---1.500.00 2.PengurusPentadbiran& Kewangan 1.000.00---1.000.00 3. Pengurus Pemasaran1.000.00-1.000.00 4.Pengurus Pengeluaran1000.001000.00 5. Pekeria Am5 orang ( 600 3000.003000.00 7500.00 5.4 Belanja Pengurusan Bagituiuanpengurusan.MDSAD`FOOD&CATERINGmenganggarkan perbelaniaantetapdalamsebulanmengikutpelanpeningkatankapasitiperniagaan nyaadalah seperti berikut : Bil1enis Perbelanjaan1umlah (RM) 1Gaii & Elaun Pengurus-Pengurus4500.00 2Gaii dan Elaun Pekeria3000.00 3KWSP dan PERKESO1000.00 4Sewa Lot Perniagaan1000.00 5Air & Elektrik300.00 6TeleIon & Faks200.00 7Alatulis & Belania Peiabat50.00 8Perialanan& Pengangkutan1000.00 9Senggaraan Kedai dan Mesin300.00 10Keraian dan Promosi 300.00 11Belania Pelbagai & Kontigensi 200.00 1UMLAH11850 MD5A D' FOOD5 & CAIFklNG 5DN 8HD Chef Def Ch|cken Chop 8|sfro 13 6.0Strategi Pengurusan Kaedahpengurusanperniagaandankakitanganyangbaikdansistematikamat mustahak di dalam usaha memaiukan perniagaan.Oleh itu. MDSA D`FOOD & CATERINGtelah mengatur beberapa strategi pengurusan seperti berikut; 6.1Menerapkansemangatkeriaberpasukan(team-work)diantarapara kakitanganuntuk Iaedah bersama. 6..2Memberi bimbingan kepada kakitangan supaya dapat menuniukkan prestasi keria yang baik serta bertanggungiawab terhadap tugas yang diberikan. 6.3Setiappihaksamadaparapekeriabawahanataupengurusansentiasaberbincang dan memberi pendapat serta cadangan tentang cara terbaik untukmenghasilkankeria yang lebih cekap dan sistematik 6.4Hargayangyangditawarkanmengikutpasarandanberpatutan.memberi perkhidmatan yang berkualiti dan mempamirkan kos perkhidmatan dengan ielas dan terang. 6.5Penyelidikan dan Pembangunan ( R& D) akan meniadi Iokus darisemasa kesemasaolehpihakpengurusan.Mempastikansupayaperuntukanuntuk pembiayaan sentiasa adadan mencukupi untuk tuiuan ini. MD5A D' FOOD5 & CAIFklNG 5DN 8HD Chef Def Ch|cken Chop 8|sfro 14 7.0RANCANGANTEKNIKAL/PERKHIDMATAN 7.1Kemudahan AsasPremis PremisperniagaanMDSADFOOD&CATERINGSDNBHD memiliki segalakemudahan asasyang sepatutnya . seperti bekalan Air. elektrik danteleIon.PremisperniagaanterletakdikawasankomersialbaruBandar KilangLama.PusatPerniagaanPutra.KilangLama.Kulim.ruangniagayang luas dan selesa bagi perniagaan ini.

7.2 Lokasi PremisPusatperniagaaniniterletakdiPekanKilang.PusatPerniagaanPutra berhampirantapakpasarmalamKilangLama.JarakdaribandarKulim3 kilometerdanHitechParkKulim5km.Kedudukankedaiinidibelakangtidak nampakdariialanutama.Perniagaaninisebenarnyatidakperluterletakdi hadapan. 7.3 MaklumatPremis Perniagaan~Alamat :Pusat Perniagaan Putra .Kilang Lama. ~Bentuk Binaan :Bangunan Kedai berkembar dua tingkat ~Keluasan:1400 kaki persegi ~Pemilik Premis: Sewa ~Tempoh Sewaan : 5 tahun ~Nilai Sewaan Bulanan :RM1.000 sebulan. ~Salinan Perianiian Sewa: Belum dibuat. ` MD5A D' FOOD5 & CAIFklNG 5DN 8HD Chef Def Ch|cken Chop 8|sfro 15 7.4Kemudahan Asas Premisperniagaaninimempunyaisemuakemudahanasasyang diperlukansapertiapi.air.talianteleIondanIaxdanialanuntukkemudahan kenderaan keluar masuk untuk mengangkut barang. 7.5. Harta Tetap yang dimiliki. Pihakpengusahamasihbelumadaapa-apakemudahanuntuk beropersi.Kemudahan dan kelengkapan akan disediakan apabila perniagaan akan beroperasi. 7.6Harta Tetap dan Kelengkapanyang Diperlukan Melaluipembiayaankewanganyangdipohonini.KedaiMDSA D`FOOD & CATERINGSDN BHD akan membeli aset tetap dankelengkapan kedai tambahan seperti iadual di bawah. Bil1enis/ModelHarga/Unit (RM) KuantitiNilai (RM) 1Peti Ais 2000510000.00 2Blender100022000.00 3Container50201000.00 4Lori Coldstorage60000160000.00 5Ubahsuai kedai 7000-7000.00 6Komputer400014000.00 7Mesin Kira150011500.00 8Peralatan peiabat1000-1000.00 9Cold Room25.000125.000.00 1UMLAH BESAR 111500 Berdasarkankepadaiadualdiatasiumlahpembelianhartatetapdan. kelengkapankedaiyangmemerlukanpembiayaankewanganMARAadalah sebanyak R111500 MD5A D' FOOD5 & CAIFklNG 5DN 8HD Chef Def Ch|cken Chop 8|sfro 16 7.7Pembelian Stok Perniagaan ini memerlukan pembelian stok sebanyak RM16.000 sebulan untuk satu outletnya iika 5 outlet maka iumlahnya RM80.000 sebulan. 1adual Anggaran Pembelian Stok untuk Sebulan Bil Jenis Harga (kg/ unit R M Kuantiti Sebulan kg Nilai RM sebulan 1 Outlet Nilai RM sebulan 5 Outlet 1.Ayam (siap dipotong)79006.30031.500 2.Daging (siap dipotong)93002.70013.500 3Kambing (siap dipotong)14150210010500 4.Isi Ikan (siap dipotong)102002.00010.000 5.Sos cili21002001000 6.Sos Tomato21002001000 7.Sos Tiram340120600 8.Bawang Besar2100200500 9.Bawang Putih540200500 10Serbuk Lada12450200 11Garam155.0025 12Lada Hitam10550250 12Stok Ayam12780400 13Mayonis6704002000 14Sayuran20 (hari5002500 15Wedges6.5015010005000 16Fun Fries3.5010kg35175 Jumlah79.650 MD5A D' FOOD5 & CAIFklNG 5DN 8HD Chef Def Ch|cken Chop 8|sfro 17 7.7.Senarai Pembekal Barang Mentah. Bil Nama Pembekal Alamat Jenis Bekalan Cara Bayaran 1.Shailo Cold StorageTaman Manggis Kilang Lama Ayam.Daging. Kambing.Ikan .Sos Tunaidan Kredit 2.Tong YouTaman Selasih Kulim Ayam .Daging. Kambing.Ikan Sos.Sayur Tunaidan Kredit 3.En.FadilJalan Lunas. Kilang Lama Sayur.Sos. Bawang.Kicap Tunai 4Market Besar Kulim Bandar Kulim Sayur2anTunai 5 MD5A D' FOOD5 & CAIFklNG 5DN 8HD Chef Def Ch|cken Chop 8|sfro 18 7.8Susunatur Ruang Premis P|NTU ELAKANC HEJA TEHPAT PENYE0|AANHAKANAN P|NTU hA0APAN JALANE8AR Bilik Seiuk Peti Ais Peti Ais Ruang Peiabat TANDAS MD5A D' FOOD5 & CAIFklNG 5DN 8HD Chef Def Ch|cken Chop 8|sfro 19 7.9.6arta A||ran Proses kerja Memproses dan Kualiti dipastikan seperti yang dikehendaki oleh CheI Dibekukan Untuk Penghantaran Membuat Penghantaran ke Outlet Setiap Minggu Membeli Bahan Mentah Mengikut Kuantiti yangdiperlukan MD5A D' FOOD5 & CAIFklNG 5DN 8HD Chef Def Ch|cken Chop 8|sfro 20 7.98trateg| PerKh|dmatan. 0|arla(asl(aled|pe(|r|dralarvardle|ard|alu(o|erV03A0F000&CATERlN030N 8l0 ada|ar sape(l| oe(||ul: Z.9.1Verdras|||arpe(|r|dralarvardoe(|ua||l|darrerardar|seda|arasaa|ardar (urdular pe|arddar derdar oa||. Z.9.2Vere(|ra|e(jarerd||ul|eupavaardar|apas|l|vardrarpud|s|ap|arsarajaada( |ua||l| ra|arar dapal d||e|a||ar. Z.9.3.Kua||l|ra|ararsepe(l|(asadar|esede(arserl|asad|jadaseparjardrasarerd||ul vard d|lelap|ar o|er Crel. Z.9.1.Perdu(usperde|ua(ara|arrerpasl||arra|ararvardd|oe|u|arresl||arda|ar |eadaar vard oa|| separjard rasa. Z.9.5Perdu(usperde|ua(ara|arrerpasl||arpedaWa|perve||d||ara|arreroual|aj|ar darpere(ral|arle(radapra|ararvardd|p(osesdarvardle|ard|oe|u|arsupava oe(ada da|ar |eadaar |ua||l| vard oa||. Z.9..Verpasl||ar serua ra|arar vard d|sed|a|ar ada|ar ra|a|. Z.9.Z3el|app(odu|vardd||e|ua(|arurlu|perdrarla(arresl||ard||ela||ar|odosva(||al supavadapal d||era|| pe|addar seoada| larda pe(r|adaar. MD5A D' FOOD5 & CAIFklNG 5DN 8HD Chef Def Ch|cken Chop 8|sfro 21 8.0.PEHA8ARAN. 8.1.Perkh|dmatan dan harga yang 0|tawarkan. 3va(||al|r|a|arreraWa(|arra(da|epada(a|ar(ard|a|r|adarerd||ulra(da|os oararrerlarvardd|p(osesdarra(d|r|eurlurdarpada|ada(10r|rdda20 ra(da ra|arar d|jua| d|p(er|s. 8||8arar Kos 8e||ar 8arar rerlar RV Kos urlu| oul|el RV Keurlurdar perdeda( RV la(da rasa| s|ap d|jua| d| p(er|s RV Keurlurdar d|peo|er| perdusara RV 1.Cr|c|er Crop . sos Kerlard.ravor|s 3.501.Z01.20Z.903.20 2.8ees 3lea|.sos. Kerlard.ravor|s 1.50.502.0010.901.10 3Laro Crop.sos. |erlard.ravor|s 1.50.502.0010.901.10 1F|sr & Cr|p.sos. |erlard. ravor|s 1.50.502.0010.901.10 5.3pradell|. 8ulle(. sos.1.005.502008.501.00 .Kerlard/weddes|d 2.50 3.501.001.50 3alu 2.50 3alu Z. 8. Veru |erd|ap ada|ar sepe(l| d| |arp|(ar MD5A D' FOOD5 & CAIFklNG 5DN 8HD Chef Def Ch|cken Chop 8|sfro 22 8.2Kumpu|an 8asaran Kurpu|arsasa(aroad|pe(r|adaar|r||a|arperdusaravardoe(r|ralurlu| rerceou(|pe(r|adaar(ard|a|r|adaalaua|al(arcr|se.Ve(e|aresl||arrerpurva|roda| urlu|reru|a|arpe(r|adaar|r|derdarardda(arroda|aWa|RV50.000.P|ra|sva(||al a|aroe(ru|aope(as|d|W||avarula(aVa|avs|ao|er|lup|ra|sva(||ala|arreroe(| lurpuar |epada se||la( rede(| Kedar.Pu|au P|rard.Pe(a| dar Pe(||s.J||a pe(r|rlaar rede(| |a|roarva|darp|ra|perdusaraa|aroe(de(a||erede(|-rede(||a|rpu|aj||a|osl|da| re(ud||ar.3e|a(ard|r|p|ra|perdusarale|arpurrerdapalpe(r|rlaarda(|pada(a|ar-(a|ar pese(la |u(sus urlu| d|oaWa |e lerpal re(e|a. 3eo(ard pese(la da(| Te(erddaru le|ar pur rerurju||ar r|ral urlu| rerdada|ar usarasara(ard|a|r|ada|r||eKua|aTe(erddarudaroe||aule|arpurdalardre(asa|ar rasa|ar vard d|sed|a|ar o|er |ar| dar oe||au aral oe(puasral| se(la oed|lu va||r derdar p(odu|vard|ar|ada.Padapardardaroe||aup(odu||r|a|arrerdapalsaroular pe|arddard|lerpalrva|e(arara|arar jer|s |r| ja(ardd|dapal| d|rara-rara.|a|au ada pur|ua||l|rval|ada|sape(l|vard|ar|sed|a|ar.3e|a|r|lupese(lada(|Parard.Kua|a Lurpu(.Joro(.Nede(|3ero||ar.Ve|a|adarKe|arlarsardaloe(r|ralurlu|rerja|ar|ar pe(r|adaar |r|. 3e|a|r |lu p|ra| perdusara a|ar oe|e(jasara derdar VARA urlu| re|al|r |epasar d(aduarrerceou(|o|dardvardsardaloe(polers||r|.0a|arselarur|ar|rerjard|a|ar a|ar dapal re|al|rse|u(ard-|u(ardrva 30 o(ard pese(la .|r| oe(ra|ra oaraWa p|ra| |ar| a|ardapal(ard|a|r|adaseoarva|30oul|elda|arselarurse|u(ard-|u(ardrvaalaupur |eo|r.P|ra| |ar| rerjard|a da|ar lerpor l|da larur |ar| sudar rerpurva| 100 oul|el. P|ra||ar|oed|luva||roaraWape(r|rlaarurlu|rerdada|ar(ard|a|r|daa|ar serl|asarerdapalpe(r|rlaarda(|pdape|arddarvardoe(r|ral|e(ara|osope(as|rva l|da|oed|lul|rdd|rarvada|arse||la(RV50.000.Vulura|ararvardvard|ar|sed|a|ar ada|arselard|rdderdarsva(||alvardle|arpuroe(ope(s|vardsed|aadad|reda(a|r|. Va|arar rurd||r |eo|r oa|| da(|pada selerdar-selerdar sva(||al vard sed|a ada.lr| ada|ar |e(ara(esep|vardd|sed|a|arada|arrererur|c|la(asa(a|valVa|vs|adard|sed|a|ar o|er seo(ard crel vard rar|( dar oe(|eoo|erar . 0a|ar|orle||urpu|arsasa(ar|r|judap|ra|perdusaraa|arrero|rcard |urpu|arsasa(arda|ar|orle|sperdusara(ard|a|r|ada.lr|a|arreroe(|daroa(ar lerlard pu|ardar vard a|ar d|pe(o|er| o|er re(e|a vard a|ar rera(|| r|ral re(e|a urlu| rerceou(| pe(r|adaar |r|. Juda urlu| rara-rara p|ra| vard a|ar reroe(| pero|avaar a|ardapalre||ralpasa(arseca(ar||(oderdarje|aslerlardpe(r|adaar MD5A D' FOOD5 & CAIFklNG 5DN 8HD Chef Def Ch|cken Chop 8|sfro 23 |r|.Kurpu|ar sasa(ar oad| jer|s ra|arar oa(al |a|ar |urpu|ar rererdar dar alas.Ve(e|a |r| re||pul| serua |aur. 8.3 Kawasan Pasaran KaWasarpasa(arsva(||al|r||a|arrede(|-rede(|d|ula(aVa|avs|a|a|luKedar.Pe(||s.Pu|au P|rarddarPe(a|.Naruroul|ela|aroe(|eroarddaroe(laroarda(|serasa|eserasaser|rdd re||pul|se|u(urNeda(a.TurpuaraWa||a|ard|sel|ap|ourede(|daroarda(-oarda(oesa(sape(l| Karda(.3urda| Pelar|. Ku||r. A|o( 3la(.8ulle(Wo(lr . 8u||l Ve(lajar .Ta|p|rd dar rara-rara j||a ada perdusara vard oe(r|ral.lelap| l|da||ar d| salu lerpal vard sara. 8.48a|z Pasaran Lo|as|-|o|as| vard d|seoul|ar lad| rerard le(dapal (ara| perdudu|.Karda( 180.00 o(ard. 3urda| Pelar| 10.000. Ku||r150.00. A|o( 3la( 300.000.8ulle(Wo(lr 200.000o(ard.8u||l Ve(lajar 110.000 o(ard.Ta|p|rd 200.000 o(ard .Va|arar oa(al rerpurva| pasa(ar vard ada| l|rdd| rerd||ul |urpu|arsasa(ar|a|lu|urpu|arrererdardaralas.P|ra||ar|reroualardda(arKese|(urar |urpu|arsasa(ar|r||a|ar50da(|padaperdudu|sesualu?d|seoul|arsape(l|oe(||ul.Pada pe(|rda|la |r| sa|z pasa(ar ada|ar seca(a r||(o dar se|epas p|ra| sva(||al a|ar reroual ardda(ar seca(a ra|(o . Ardda(ar 3a|z Pasa(ar 3eca(a V||(o urlu| 0ul|elYard 0|jard|a|ar.| 8arda( Jur|ar Perdudu| Kurpu|ar 3asa(ar | 50 ) 3ve( Pasa(ar salu 0ul|el Jua|ar salu oul|el RV 1.Ku||r200.000100.0003 |3.000 o(d)3.000 x 12 3000 2.3d Pelar|200.000100.0003| 3.000 o(d)3.000x12 3.000 3.A|o( 3la(300.000150.0003| 1.500 o(d )1.500 x 12 = 51000 1.3eoe(ard Java250.000125.0003| 3.Z50 o(d )3.Z50 x 12 =15.000 .8u||l Ve(lajar180.00090.0003| 2.Z00 o(d)2.Z00 x12=32100 ZKarda(10.000800003| 2.100 o(d )2.100 x 12 =28.800 8.Ta|p|rd220.000110.0003|3.300 o(d )3.300x 12 =3900 MD5A D' FOOD5 & CAIFklNG 5DN 8HD Chef Def Ch|cken Chop 8|sfro 24 DalammembuatanggaransaizpasaranbagisyarikatMDSAD`FOOD& CATERINGadalahmeliputiseluruhNegaraMalaysiatermasukMalaysiaTimur.Malahandalam konteksaizpasaranluarNegaraialahNegara-negaraASEANmalahanAsiadaniugaseluruh dunia.Oleh itu saiz pasarannya sangat luas.Oleh itu pihak syarikat kami akan berIokus dalam negara sahaia. Perniagaan makanan barat tidaklah banyak bilangannya yang kita dapati mana-mana bandar taupuntempathanyaadabeberapabuahpremissahaiayangmeniualmakananbarat.Tumpuankita hanya di bandar-bandar sahaia. Anggaran Kasar Saiz Pasaran Secara Makro 4 Negeri Bil Negeri Bilangan outlet Anggaran perolehan bagi satu outlet RM Jumlah pendapatan syarikatsebulan RM 1.Perlis13.0003.000 2Kedah33.0009.000 3Pulau Pinang33.0009.000 4.Perak33.0009.000 Jumlah1030.000 Anggaran Saiz Pasaran Seluruh Negara Bil Negeri Bilangan outlet Anggaran perolehan bagi satu outlet RM Jumlah pendapatan syarikatsebulan RM 1.Perlis13.0003.000 2Kedah33.0009.000 3Pulau Pinang33.0009.000 4.Perak23.0009.000 5.Kelantan23.0006.000 6Terengganu23.0006.000 7Pahang23.0009.000 8Selangor43.00012.000 9W/Persekutuan43.00012.000 10Negeri Sembilan23.0006.000 11Melaka23.0006.000 12 .Johor33.0009.000 Jumlah3090.000 MD5A D' FOOD5 & CAIFklNG 5DN 8HD Chef Def Ch|cken Chop 8|sfro 25 8.5Pesaing( Analisis Kekuatan dan Kelemahan) Terdapatbeberapapesaingmakananbaratdidalampasarandinegaraini.Namun begitusyarikatkamiyakindenganmasadepanperniagaankamiakanterusmaiudan berkembang di seluruh Negara.Walaupun pada umumnya banyak perniagaan masakan barat diialankan tetapi tidak banyak peniaga yang dapat menarik pelanggan ke premis mereka dan tidak bertahan lama walaupun mempunyai tempat yang strategik.Banyak Iactor-Iaktor yang menyebabkan berlakunya keadaan sedemikian. Pesaing-pesaing dan Analisis Kekuatan dan Kelemahan. BilNama Perniagaan Kekuatan Kelemahan 1.Mama Chop & Papa Grill Sudah lama dan banyak cawangan -Rasa makanan sederhana 2.Victoria Station -Sudah lama -Banyak cawangan -Tempat EkslusiI -Harga mahal3X -Pelanggan atasan sahaia -Pelanggan Islam ragu-ragu 3.Restoran Tom Yam -Makanan banyak pilihan-Rasa tidak berkualiti-Tukang masak kurang kemahiran 4.Restoran nasi Kandar -Makanan banyak pilihan-Rasa tidak sedap -Tukang masak kurang kemahiran 5.CaIe-Tempat ekslusiI-Harga mahal -Kadang rasa masakan kurang memuaskan -Dikuniungi oleh golongan yang tertentu sahaia. 6The Ships-Tempat EkslusiI -Sudah Lama -Harga makanan mahal -Rasanya sederhana. 7.CheI Det Chicken Chop Bistro -Masakannya sedapDisediakan oleh CheI yang berkelayakann dan berkebolehan -Harganya sederhana -Tiada. MD5A D' FOOD5 & CAIFklNG 5DN 8HD Chef Def Ch|cken Chop 8|sfro 26 8.6.Senarai Keria-Keria Yang Pernah Diialankan Di Outlet Yang Ada Sekarang BilTempahanBil PaxHarga SeunitRM Nilai 1.Southern Bank Kulim Jamuan StaIWestern Food 2520500 2.Intel Hitech Park Kulim Western Food 30`20600 3.Celestica.Hitech Park Western Food 2020400 4.Kolei MARA Kulim Western Food 70151050 5.Siltera Hitech Parh Kulim Western Food 3020600 6.Toyo Memori Hitech Park Kulim Western Food 1520300 7.Body Fashion.Industrial Park Local Food 2515375 8.Kelab Irama 60`an Kulim High Tea 100101000 9.Maktab Perguruan Bainun Local Food 3020600 10.Hamada Lectronic Hightech2020400 Banyaklagimailis-mailisyangtelahdiadakandiCheIDetChickenChop Bistro.Sekolah-sekolah di daerah Kulim iuga sering mengadakan iamuan samadawestern Iood dan iugalocalIood.TetapisambutanpelangganlebihkepadawesternIoodkeranamasakansedapdan semua pelanggan yang pernah menguniunginya berpuas hati. MD5A D' FOOD5 & CAIFklNG 5DN 8HD Chef Def Ch|cken Chop 8|sfro 27 8.7Strategi Pemasaran 8.7.1Promosi AntarastrategipromosiyangakandilaksanakanolehMDSAD`FOOD& CATERINGbagi menawarkan dan memperkenalkan khidmatnya ialah: - Mengekalkan hubungan peribadi yang baik dengan pelanggan. - Memberikan proIil perniagaan kepada bakal-bakal pelanggan. - Mengedarkan pemplet dan brosur secara berkala untuk rangkainiaga.. - Pergi menemui pelanggan iika mereka berminat. - Memberi perkhidmatanyang lebih cekap .pantas dan tepat pada masa yang telah ditetapkan. - Pengiklanan melalui akhbar-akhbar.- Taklimatkepadapeserta-pesertakursuskeusahawananyangdiialankanoleh MECD .MARA dan eiensi keraiaanyang lain. 8.7.2Lokasi -Menialankan opersi di tempat yang mudah untuk di kuniungi oleh pelanggan -Mudah untuk mengeluarkan barang produk untuk dihantar keluar. 8.7.3Harga Hargaberpatutanmengikutpasarandimanapihakrakanrangkainiagaakan memperolehiuntungyangbanyakdaripadapihakpengusaha.setelahdihantar produk mentah pengusaha akan memperolehi sekitar 15 hingga 20 .Setelah produk inidimasakdiiualpihakrakanrangkainiagaakanmemperolehisehinga80dan lebih keuntungan. 8.7.4.Produk Pihakkamiyakindenganprodukyangakandapatmenandingimana-mana perniagaanyang ada sekarang ini.Rasa yang dihasilkan oleh cheI syarikat sungguh istimewadanlaindariyanglain.Ramaipelangganyangpernahberkuniung menyatakan sangatberpuas hati.Mereka iuga membuattestimoni bahawa masakan yangdisediakanolehkamimemangsedapdandapatmenandingimana-mana syrikat perniagaan western Iood yang terkenal di Malaysia bah yang datang dari luar negara. MD5A D' FOOD5 & CAIFklNG 5DN 8HD Chef Def Ch|cken Chop 8|sfro 28 9.0ASPEK KEWANGAN 9.1KOS PELABURAN PRO1EKMDSA D`FOOD & CATERING RANGKAINIAGA CHEF DET CHICKEN CHOP BISTRO BilPerkara/ModelJumlah RMJumlah Besar RM A.BELANJA PERMULAAN 1. Deposit Kedai3000 2. Deposit Utiliti 600 3. Lesen MPK 300 4. DaItar Perniagaan 200 5. Dokumentasi & Guaman-400 6. Papan Iklan1500 7. Promosi5000 8. UniIorm 500 9. Latihan/Kursus/R&D1000 10.Cukai ialan & Insuran150014000 B.PEMBELIAN ASET TETAP 1. Peti Ais10.000 2. Blender 2.000 3. Container 1.000 4. Lori Cold Storage60.000 5. Ubahsuai & Rak 7.000 6. Komputer4.000 7. Mesin Kira 1.500 8. Peralatan Peiabat 1.000 9.Cold Room25.000101500 C.MODAL PUSINGAN 1. Stok Permulaan50000 2. Gaii StaI 6.600 3..Sewa 1.000 4. TeleIon200 5. Api & Air 400 6. KWSP & SOCSO 1000 7. Alatulis50 8. Perialanan & P`kutan 1000 9. Tol & Parking300 10. Pelbagai200 Jumlah Pelaburan Proiek187150 MD5A D' FOOD5 & CAIFklNG 5DN 8HD Chef Def Ch|cken Chop 8|sfro 29 9.2 1ADUAL SUMBER PEMBIAYAAN PRO1EK BilPerkara/ModelJumlah RM Jumlah Besar RM Pembiayaan MARA A.BELANJA PERMULAAN 1. Deposit Kedai30003000 2. Deposit Utiliti 600600 3. Lesen MPK 300300 4. DaItar Perniagaan 200200 5. Dokumentasi & Guaman-400400 6. Papan Iklan15001500 7. Promosi50005000 8. UniIorm 500500 9. Latihan/Kursus/R&D10001000 10.Cukai ialan & Insuran15001500 B.PEMBELIAN ASET TETAP 1. Peti Ais10.00010.000 2. Blender 2.0002.000 3. Container 1.0001.000 4. Lori Cold Storage60.00010.00050000 5. Ubahsuai & Rak7.0007.000 6. Komputer4.0004.000 7. Mesin Kira 1.5001500 8. Peralatan Peiabat 1.000 9. Cold Room25.00025.000 C.MODAL PUSINGAN 1. Stok Permulaan5000050.000 2. Gaii StaI 6.6006.600 3..Sewa 1.0001000 4. TeleIon200200 5. Api & Air 400400 6. KWSP & SOCSO 10001000 7. Alatulis5050 8. Perialanan & P`kutan 10001000 9. Tol & Parking300300 10.Pelbagai200 Jumlah Pelaburan Proiek18715020150167000 MD5A D' FOOD5 & CAIFklNG 5DN 8HD Chef Def Ch|cken Chop 8|sfro 30 9.3Anggaran 1ualan Berdasarkankepadalimaoutletyangdipilihpihakpengusahadapatmembuatanggaran iualan bagi lima lokasi tersebut. Anggaran 8a|z Pasaran 8ecara H|kro Untuk5 0ut|etYang 0|jangkakan 8ebu|an | 8arda( Jur|ar Perdudu| Kurpu|ar 3asa(ar | 50 ) 3ve( Pasa(ar salu 0ul|el Jua|ar salu oul|el RV 1.Ku||r200.000100.0003|3.000 o(d) 3.000 x RV12 = 3000 2.3d Pelar|200.000100.0003 | 3.000 o(d) 3.000 x RV12=3.000 3.A|o( 3la(300.000150.0003 | 1.500 o(d ) 1.500 x RV12 = 51000 1.3eoe(ard Java 250.000125.0003 | 3.Z50 o(d ) 3.Z50 x RV12 =15.000 58u||l Ve(lajar 180.00090.0003 | 2.Z00 o(d) 2.Z00 xRV12=32100 Jur|ar jua|ar RV 203.100 Berdasarkan iumlah tersebutanggaran iualan makanan ialah RM200.000 sebulan bagi lima outlettersebut.Olehituanggaranbelian40daripadanyaialahRM80.000.Pihaksyarikatakan menembahsebanyak25keatasbelianiaituRM20.000yangakanmeniadikeuntngansyarikat setiapbulan.MakaiualanbahanmakananseiukbekusiapuntukdimasakolehsyarikatialahRM 80.000 RM 20.000 RM 100.000sebualan. MD5A D' FOOD5 & CAIFklNG 5DN 8HD Chef Def Ch|cken Chop 8|sfro 31 Anggaran 1ualan dan Belian serta Keuntungan Syarikat BilBulanAnggaran Jualan RMAnggaran Belian RMKeuntungan RM 1.Jan--- 2Feb--- 3Mac--- 4April100.00080.00020.000 5Mei1000008000020000 6Jun1000008000020000 7Julai1000008000020000 8Ogos1000008000020000 9Sept1000008000020000 10Okt1000008000020000 11Nov1000008000020000 12Dec1000008000020000 Jumlah900000720000180000 Berdasarkaniadualdiatasiualantahunpertamaselamasembilanbulanialah RM900000.Belian bagi tahun pertama selama sembilan bulan ialah RM720000 dan keuntungan pula ialahRM180.000sahaia.PihaksyarikatberoperasimulaiJanuariselamatigadan pengusaha rakan rangkainiaga hanya akan mula menyumbangkan pembiayaanpada bulan Mac.Oleh itu syarikat akan mendapatiualanmulaibulanApril.Namunpadatahunkeduadanketigaiualanakanbermula daripada bulan Januari dan pendapatan akan diperolehi untuk dua belas bulan penuh iaitu setahun.

MD5A D' FOOD5 & CAIFklNG 5DN 8HD Chef Def Ch|cken Chop 8|sfro 32 10.01USTIFIKASIDANPENUTUP Berdasarkankepadaperancangandanuniuranpendapatanyangtelahdibentangkan.perniaga amatberkeyakinanbahawaperniagaanyangdiceburiiniakanmemberipulanganyang menguntungkan.Uniuran-uniuranyangdibuatuntuktahunpertamaoperasiselepasmendapat pembiayaanadalahamatkonservatiIkeranamengambilkiraIaktorperniagaanmasihdi peringkat awal membuat pemasaran untuk membekal kepada pelanggan organisasi. Perniaga telah membuat kaiian dan perancangan yang sistematik bagi membolehkan perniagaan berialan dengan lancar.Oleh yang demikian perniagaan MDSA D`FOOD & CATERING amat optimis. yang perniagaan ini amat berdaya maiu dan mampu berkembang padamasa hadapan. Diharap permohonan ini mendapat pertimbangan sewaiarnya daripada pihak institusi kewangan. keranamelaluicarainisahaiaperniagaandapatdikembangkan.Perniagaanamatberharapia diberikanpeluanguntukturutsama-samameniadisebahagiandaripadaMasvarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera (MPPB) yang beriaya di negara. MD5A D' FOOD5 & CAIFklNG 5DN 8HD Chef Def Ch|cken Chop 8|sfro 33 SENARAI LAMPIRAN1. Salinan Kad Pengenalan2. Salinan Laporan Kewangan Beraudit 3. Salinan Penyata Akaun untuk 6 bulan terakhir 4. Salinan Daftar Perniagaan dan Borang-Borang Berkanun 5. Salinan Sebutharga 6. Salinan Perjanjian Sewa Premis 7. Gambar-gambar berkaitan -jika perlu 8. Segala 1adual dan Maklumat Anggaran Kewangan