rancangan perniagaan kedai runcit

Upload: ujangmale77

Post on 22-Feb-2018

6.637 views

Category:

Documents


905 download

TRANSCRIPT

 • 7/24/2019 Rancangan Perniagaan Kedai Runcit

  1/24

  RANCANGAN PERNIAGAAN

  (PERUNCITAN)

  PERNIAGAAN AHMAL

  LATIHAN PENGWU JUDAN USAHAWAN UNTUK

  KAKITANGAN KERA JAAN KUMPULANASIRIKE6

  Disediakan oleh

  Hj. Salam bin Saffar

 • 7/24/2019 Rancangan Perniagaan Kedai Runcit

  2/24

  K a n d u n g a n

  Bahagian 1 : Pengenalan

  Bahagian 2 : T ujuan

  Bahagian 3 : La tar Belakang Ferniagaan

  Bahagian 4 : La tar Belakang Pemilik

  Bahagian 5 : Rancangan Pentad biran

  Bahagian 6 : Rancangan Pem asaran

  Bahagian 7 : Rancangan Operasi

  Bahagian 8 : Rancangan Kewangan

  Bahagian 9 : Rum usan

  mukasurat

  1

  2

  3

  4

  5 - 1 0

  11-19

  2 0 - 2 3

  24-34

  35

  Lampiran

 • 7/24/2019 Rancangan Perniagaan Kedai Runcit

  3/24

  BAHAGIAN

  PENGEN L N

 • 7/24/2019 Rancangan Perniagaan Kedai Runcit

  4/24

  Pengenalan

  PERNIAGAAN AHMAL merupakan satu perniagaan berbentuk enterprise yang

  sedang dalam proses pendaftaran . Ianya merancan g untuk menjalankan sebuah

  perniagaan kedai runcit menjual barangan keperluan harian bertempat di Taman

  Sri Pulai Perdana, Johor B ahru, Joho r.

  PERNIAGAAN AHMAL memilih untuk menjalankan perniagaan ini kerana

  pemiliknya mempunyai wawasan bagi nenyahut seruan kerajaan yang

  menggalakkan kaum bumiputera menceburi bidang perniagaan khususnya

  perniagaan pe runcitan. Di samping itu pemiliknya juga yakin bahawa perniaga an

  tersebut mempunyai potensi yang begitu tinggi untuk terus berkembang maju

  berdasarkan kepada faktor lokasi yang strategik, penduduk yang ramai serta

  mempunyai kemudahan infrastruktur yang baik.

  Mudah-mudahan dengan perancangan yang baik dan bijak di samping

  usaha gigih, perniagaan runcit milik PERNIAGAAN AHMAL ini akan dapat

  mencapai matlamat perniagaan yang dirancang dengan jayanya. Insya' A llah.

  1

 • 7/24/2019 Rancangan Perniagaan Kedai Runcit

  5/24

  B H GI N2

  TUJU N

 • 7/24/2019 Rancangan Perniagaan Kedai Runcit

  6/24

  Tujuan

  Pemiiik PERNIAGAAN AHMAL menyediakan rancangan perniagaan ini

  adalah bertujuan untuk;

  Merancang perlaksanaan projek agar ianya dapat berjalan lancar.

  Dijadikan garis pand uan bagi meng uruskan perniagaan.

  Me ma ntau dan menilai perkem bangan projek yang akan dilaksana kan.

  M endapatka n bantu an daripa da institusi kewangan yang berka itan.

  2

 • 7/24/2019 Rancangan Perniagaan Kedai Runcit

  7/24

  BAHAGIAN 3

  LATAR BELAKANG PERNIAGAAN

 • 7/24/2019 Rancangan Perniagaan Kedai Runcit

  8/24

  La tar Belakang Pemiagaan

  Nama Pemiagaan : PERNIAGAAN AHMAL

  Alamat Pemiagaan : Lot P05-1-09,Tmn. Sri Pulai Perdana, Pulai, 81110

  JohorBahru, Johor.

  Alamat Surat Menyurat : 24, Jin. Padi Mahsuri 6/2, Bandar Baru

  Uda,

  81200

  JohorBahru,Johor.

  No. Telefon : 07-2364905 , 019-7517549

  Bentuk Pemiagaan : Enterprise/Perkongsian

  Kegiatan Utama : Menjual Barangan Keperluan Harian

  Tarikh Memulakan Pemiagaan : April 2005

  Tarikh Pendaftaran : Dalam Proses

  Nombor Perdaftaran : -

  Modal Permulaan : RM 100,000.00

  Nama Bank : Bank Bumiputra Commerce Bhd.

  Jenis Akaun Pemiagaan : AkaunS emasa

  3

 • 7/24/2019 Rancangan Perniagaan Kedai Runcit

  9/24

  BAHAGIAN 4

  LATAR BELAKANG PEMILIK

 • 7/24/2019 Rancangan Perniagaan Kedai Runcit

  10/24

  Latar Belakang Pemilik

  Nam aPenuh : SALAM @ SALAMAN BIN SAFFAR

  No. Kad Pengenalan : 481004-01-5251

  TarikhLahir : 04.10.1948

  Umur

  Jantina

  Alamat Tetap

  No. Telefon

  TarafPerkahwinan

  Kelulusan Akademik

  : 56 Tahun

  : Lelaki

  : 24, Jin. Padi Mahsuri 6/2, Bandar Baru Uda, 81200

  Johor

  Bahru,

  Johor

  : 07-2364905, 019-7517549

  : Berkahwin

  : Sarjana Pendidikan M Ed)Perancangan dan

  Pentadbiran Pendidikan

  Sarjana Muda Sastera (B.A. Hons.)

  Kursus Yang Pernah dihadiri :

  1. Kursus Persediaan Persaraan Bakal Pesara Anjuran

  Jabatan Perkhidmatan Awam

  2.

  Latihan Asas Perniagaan Anjuran Kementerian

  Pembangunan Usahawan 23- 27Jun 2003)

  3.

  Seminar dan Ekspo Pembangunan Francais untuk

  Bakal Pesara Anjuran K ementerian Pembangunan

  Usahawan

  Kemahiran

  Pengalaman

  Memberi kuliah, ceramah

  : Bertugas sebagai guru di sekolah, Pensyarah di

  Maktab Perguruan dan Pensyarah di Kolej

  Matrikulasi, Kementerian Pelajaran Malaysia.

  Pekerjaan Sekarang

  Perniagaan Lain Yang Pernah Diceburi : -

  4

 • 7/24/2019 Rancangan Perniagaan Kedai Runcit

  11/24

  BAHAGIAN 5

  RANCANGAN PENTADBIRAN

 • 7/24/2019 Rancangan Perniagaan Kedai Runcit

  12/24

  5. Rancangan Pentadbiran

  5.1 Pengenalan Organisasi

  Ala mat Organisasi

  Pelan Lokasi Organisasi

  : Lot P05-1-09, Tmn. Sri Pulai Perdana, Pulai, 81110

  Johor

  Bahru, Johor

  Sultan Ismail

  Airport, Senai

  Skudai Exit

  Skudai

  __e * Pasir

  Gudang

  S pore

  JB City Centre/

  Causeway

  5

 • 7/24/2019 Rancangan Perniagaan Kedai Runcit

  13/24

  The Best Choice

  For Business Residential

  4 4 tttrtt

 • 7/24/2019 Rancangan Perniagaan Kedai Runcit

  14/24

  Bentuk Bangunan dan Kemudahan Infrastruktur :

  Bangunan PERNIAGAAN AHMAL merupakan sebahagian daripada deretan

  bangunan rumah kedai 3 tingkat berukuran kurang lebih 1,334 kaki persegi di Taman

  Pulai Sri Perdana, Pulai, Johor Bahru, Johor. Kedudukan bangunan PERNIAGAAN

  AHMAL ini terletak di tepi jalan utama daripada Johor Bahru ke Bandar Pontian dan

  berdekatan dengan lebuh raya (second link) ke Singapura. Taman-taman perumahan lain

  yang berdekatan dengannya ialah Taman Teratai, Taman Universiti, Taman Bandar Baru

  Kangkar Pulai, Taman Pulai Indah, Taman Sri Skudai, Tempat Rekreasi Pulai Spring,

  Taman Pulai

  Emas,

  Kampus Universiti Teknologi Malaysia

  Di samping itu PERNIAGAAN AHMAL dilengkapi dengan berbagai kemudahan

  asas seperti elektrik, air dan talian komunikasiyangbaik. Memandangkan kedudukan

  dan kemudahan infrastrukturyangbegitu rupa, sudah pasti ini akan memudahkan dan

  menarik para pelanggan mengunjunginya untuk membeli baranganyangdibekalkan.

  5.2 Carta Organisasi Perniagaan

  Struktur organisasi yang dibentuk dalam PERNIAGAAN AHMAL adalah

  merangkumi keseluruhan aspek pengurusan perniagaan serta meliputi beberapa fungsi.

  Carta struktur organisasi PERNIAGAAN AHMAL adalah seperti di bawah:

  PENGURUS

  i

  t

  PENOLONG PENGURUS

  i

  r

  PEKERJA

  7

 • 7/24/2019 Rancangan Perniagaan Kedai Runcit

  15/24

  5.3 Spesifikasi Tugas

  Nama dan Jawatan

  (Pengurus)

  (Penolong Pengurus)

  (Pekerja)

  Tanggungjawab Utama

  Mentadbir PERNIAGA AN AHM AL

  Me nyelia pekerja

  Menyelaras kewangan

  Menjaga kualiti barangan

  Me ngurus barangan perniagaan

  Menyediakan stok

  Men cari pasaran

  Selaku penasihat kepada pengurus

  Menolong tugas-tugas pengurus

  Men genalpasti kesusutan barangan

  Menyediakan akaun

  M esra pelanggan

  Menjaga kebersihan kedai

  Menerima bekalan barangan dan

  merekodkannya

  Men yusunatur barangan

  5.4 Imbuhan Balas Jasa atau Gaji

  JAWATAN

  Pengurus

  Penolong

  Pengurus

  Pekerja

  JUMLAH

  BIL

  1

  1

  1

  3

  GA JI (R M)

  1 500.00

  1 000.00

  800.00

  3 300.00

  KWSP

  12 (RM)

  180.00

  120.00

  96.00

  396.00

  PERKESO

  2 (RM)

  30.00

  20.00

  16.00

  66.00

  JUMLAH

  (RM)

  1 710.00

  1 140.00

  912.00

  3 762.00

  8

 • 7/24/2019 Rancangan Perniagaan Kedai Runcit

  16/24

  5.5 Keperluan Pejabat

  Keperluan pejabat pentadbiran pemiagaan PERNIAGAAN AHMAL adalah seperti

  berikut;

  1 unit komputer

  1unit printer

  1 unit kipas angin

  1

  unit penghawa dingin

  2 u n i t m e j a 3 ' X 5 '

  2 unit kerusi pusing

  Rak-rak penyimpan fail

  Peralatan tulis

  9

 • 7/24/2019 Rancangan Perniagaan Kedai Runcit

  17/24

  5fe BELANJAWAN PENTADBIRAN

  Butir-Butir

  Keperluan Aset Tetap

  Tanah Bangunan

  perabut

  hawa dingin/lampu/kipas

  ubahsuai

  Keperluan Mod al Kerja

  utilities

  sewa

  Keperluan Lain

  Deposit

  Pendaftaran Lesen

  Insurans Cukai Jalan

  Pelbagai Belanja

  Jumlah

  A.Tetap

  _

  430

  4,000

  22,500

  _

  26,930

  Bulanan

  700

  1,000

  .

  _

  -

  -

  -

  1,700

  Lain-Lain

  400

  350

  1,300

  5,400

  7 450

  Jumlah

  -

  430

  4,000

  22,500

  -

  700

  1,000

  -

  -

  -

  -

  -

  400

  350

  1,300

  5,400

  36,080

  /o

 • 7/24/2019 Rancangan Perniagaan Kedai Runcit

  18/24

  BAHAGIAN 6

  RANCANGAN PEMASARAN

 • 7/24/2019 Rancangan Perniagaan Kedai Runcit

  19/24

  6.1 Produk Yang Ditawarkan

  Pemiagaan PJ

  ARES

  menawarkan pelbagai produk barangan runcit untuk keperluan

  harian seperti berikut: _ ^

  Barang niaga

  Beras FAIZA EMAS 5kg

  Beras Bunga Raya 5kg

  Beras Siam Wangi AAA 5kg

  Beras Taj Mahal 5kg

  Beras Bunga Raya

  10

  kg

  Beras Kashmir Faiza Basmathi 5kg

  Beras Maharani Faiza 5kg

  Beras Jasmine Super5 5kg

  Beras Jasmine Siam Special 5kg

  Beras SAKURA 10kg

  Maggi perencah vegetarian

  Maggi perencah udang

  Maggi perencah ayam

  Maggi perencah kari

  Maggi perencah sup tulang

  Maggi perencah Tom Yam

  Maggi perencah asam laksa

  Pepsi rasa lemon berganda 1.5L

  Coke Vanilla 1.5L

  F&N orange 1.5L

  Fizzi limaubali 1.5L

  Frost Rut BirKlasikl.5L

  100 plus 1.5L

  F&NZestyZappell .5L

  Coca Cola 1.5L

  7Up berpresa lemon 1.5L

  Isogain 1.5L

  F&N A is Krim Soda

  Aji-No-Moto 11kg

  Aji-NO-Moto 35g

  Vedan (penambah peresa) 1kg

  Vedan (penambah peresa) 72g

  Serbuk perasa MSG Adabi 35g

  Serbuk santan kelapa cap kijang 50g

  Santan serbuk Krim kelapa segera 50g

  Harga

  (RM)

  10.50

  10.60

  16.50

  24.00

  19.90

  17.60

  24.90

  9.90

  9.90

  33.80

  2.55

  3.00

  3.00

  3.00

  3.00

  3.20

  3.20

  3.00

  3.00

  2.90

  2.70

  2.80

  3.00

  2.90

  2.90

  2.80

  2.69

  2.90

  8.20

  0.70

  6.50

  1.00

  0.70

  1.00

  1.00

  Belian Kuantiti

  /bulan

  Simpanan

  Stok

  Jumlah

  Harga

  / /

 • 7/24/2019 Rancangan Perniagaan Kedai Runcit

  20/24

  Bihun Fatima 400gm

  Bihun Agro Mas 400gm

  Bee Hoon Petrel Brand 350gm

  Bee Hoon cap Sauh Emas 400gm

  Bee Hoon cap Tiga Lima (555) 400gm

  Rice V ermicelli Erawan Brand 500gm

  Buah laici bersirap 565gm

  King longan bersirap 565gm

  Tropical fruit cocktail 850gm

  Madu k elapa laut 565gm

  Kepingan nanas dalam sirap 565gm

  Kiub nanas dalam sirap 245gm

  Jagung cap ikan emas 425gm

  Beras barli putih cap ayam 450gm

  PATI Tomato cap ayam 440gm

  PATI Tom eto cap duchef 430gm

  Sardin cap cinta 155gm cap ayam

  Ikan mackerel dim sos tometo 425gm

  Ikan sardin dim sos tometo 230gm

  Ikan sardin dim sos tometo 215gm

  Nestea lemon 240ml

  Nestea lemon 300ml

  Nescaffee regular RTD 240ml

  Nescaffee regular Arabica can 240ml

  Nestle orange drink 240ml

  Nestle Mango drink 240ml

  Milo can drink 240ml

  Milo actigen-E drink 240ml

  Kicap cap kipas udang 500ml

  Kicap pekat cap tiga ayam 500m l

  Kicap masin adabi 500ml

  Sos maggi cili pedas

  Sos tometo Bumi Hijau 330gm

  Sos cili Bum i Hijau 340gm

  Cuka m akan cap belimbing 320ml

  Mazola corn oil 500gm

  Mazola corn oil 1kg

  Mazola corn oil 2kg

  1.20

  1.30

  1.10

  1.60

  1.50

  1.60

  2.90

  3.80

  4.90

  3.90

  2.40

  2.40

  1.60

  3.30

  3.10

  3.20

  1.10

  4.60

  3.20

  3.90

  1.00

  1.15

  1.30

  1.40

  1.30

  1.30

  1.40

  1.40

  2.50

  2.20

  2.20

  2.00

  1.70

  1.70

  0.80

  5.90

  10.60

  19.90

  IP -

 • 7/24/2019 Rancangan Perniagaan Kedai Runcit

  21/24

  Milo 250g

  Milo 500g

  Milo 1kg

  Milo 1.5kg

  Milo 2kg

  Ovaltine 200g

  Ovaltine 400g

  Ovaltine 1.2kg

  Horlicks 200g

  Horlicks 4 00g

  Horlicks 750g

  Vico 220g

  Vico 700g

  Vico 1.2kg

  Indocafe 50g

  Indocafe lOOg

  Indocafe 200g

  Anlene 500g

  Enfa Mama 350g

  Enfalac 450g

  Enfapro 400g A+

  Progress Gold 400g

  Promil 400g

  Frisolac 1 450g

  Frisolac 1 900g

  Frisolac 2 450g

  Frisolac 2 900g

  Dutch Baby 2 450g

  Anmum-1 400g

  Anmum-1 900g

  Pedia Sure 400g

  Milk Maid cap junjung 388g

  Milk M aid cap junjung 505g

  Tea Pot 388g

  Tea Pot 505g

  F&N Susu isian sejat 400g

  Colgate 50g

  3.80

  7.40

  12.80

  19.90

  24.70

  3.30

  4.90

  15.10

  5.90

  9.60

  17.60

  3.50

  8.60

  14.70

  3.95

  7.50

  10.90

  12.30

  18.00

  20.50

  20.80

  20.00

  21.50

  16.00

  30.10

  14.60

  28.50

  9.30

  16.90

  32.00

  25.20

  1.55

  1.95

  1.55

  2.00

  2.00

  1.80

 • 7/24/2019 Rancangan Perniagaan Kedai Runcit

  22/24

  Colgate 75g

  Co lgate lOOg

  Colgate 160g

  Colgate 175g

  Colgate 250g

  Smile Up 105g

  Pepsodent 105g

  Minyak masak Saji 2kg

  Minyak masak Saji 5kg

  Minyak masak Visawit 2kg

  Minyak masak Visawit 5kg

  Minyak masak cap helang 1kg

  Minyak masak cap helang 2kg

  Minyak masak cap helang 5kg

  Minyak masak cap pisau 5kg

  Minyak masak cap buruh 500g

  Minyak masak cap buruh 5kg

  Minyak masak seri Murni 500g

  Minyak masak Vecorn 500g

  Minyak masak Vecorn 3kg

  Sabun basuh Ekonomi Handalan 1kg

  Sabun basuh Ekonomi H andalan 3kg

  Sabun basuh Fab Total 500g

  Sabun basuh Fab Total 1.5kg

  Sabun basuh Fab Total 3kg

  Sabun basuh Breeze 150g

  Sabun basuh Breeze 500g

  Sabun basuh Breeze 3kg

  Sabun basuh Trojan 500g

  Sabun basuh Trojan 1kg

  Sabun basuh Kuat Harimau 500g

  Sabun basuh Wonderful 3kg

  Sabun basuh Bio Zip 1kg

  Softlan Floral Fantasy lLt

  Softlan Floral Fantasy 2Lt

  Softlan Floral Fantasy 3Lt

  Softlan Spring Fresh lL t

  Softlan Spring Fresh 2Lt

  Softlan Spring Fresh 3Lt

  Softlan Ten der Peach 2Lt

  Softlan Jasm ine Fresh 2Lt

  Softlan Lavend er Fresh 2Lt

  Planta Marjerin 250gm

  2.80

  3.60

  5.80

  5.80

  7.30

  4.50

  4.50

  5.90

  12.30

  6.20

  13.30

  3.60

  7.20

  14.70

  14.70

  1.85

  13.30

  1.80

  4.40

  18.50

  4.30

  10.50

  3.80

  9.90

  14.90

  1.00

  3.90

  14.90

  2.30

  4.30

  1.90

  16.50

  3.30

  3.90

  5.98

  7.90

  3.90

  5.90

  7.90

  8.50

  5.90

  5.90

  3.90

 • 7/24/2019 Rancangan Perniagaan Kedai Runcit

  23/24

  Planta Marjerin 250gm

  Planta Marjerin 500gm

  Planta Marjerin 1kg

  Planta Marjerin 2.5kg

  Garam putih Chye Huat 350gm

  Garam kasar Chye Huat 600gm

  Gula pasir halus Golden Coin 400gm

  Kicap lemak m anis Jalen 325ml

  Kicap manis Jalen 325m l

  Kicap lemak Jalen 325ml

  Kicap masin Jalen 325ml

  Kicap pekat Jalen 325ml

  Kicap manis Jalen 650ml

  Kicap masin Jalen 650ml

  Kicap lemak Jalen 650ml

  Kicap lemak manis Jalin 650ml

  Capilano Honey 350gm

  Hong Siang Winter Honey 360gm

  Hu rix's Royal Honey 370gm

  Jus limau madu 250ml

  New Zealand Honey Rata 250gm

  New Zealand Honey Kamahi 250gm

  New Zealand Honey Glover 250gm

  Langnese Bee Honey 250gm

  Langnese Bee Honey 500gm

  Kenbee Australian Honey 550gm

  Serf Kaya Yeo's 400gm

  Manisan nenas Lad y's choice 450gm

  Manisan buah-buahan 450gm

  Manisan strawberi Lady's choice 450gm

  Manisan blakkuren Lad y's choice 450gm

  Manisan blakkuren Lady 's choice 240gm

  Manisan strawberi Lad y's choice 240gm

  Manisan nenas Lady 's choice 240gm

  Mentega kacang halus 180gm

  Sos barbeku T raditional Knorr 250g m

  Sos barbeku Hickory Knorr 250gm

  Sos barbeku Hot & Spicy Knorr 250gm

  Craft Thousand Island 300ml

  Craft Coleslaw Classic 300ml

  3.90

  6.60

  8.90

  19.90

  0.50

  0.70

  1.30

  2.00

  1.80

  1.70

  1.60

  2.50

  3.50

  2.90

  3.00

  3.40

  10.90

  7.50

  9.00

  12.00

  3.90

  3.90

  3.90

  7.90

  14.90

  9.60

  3.50

  4.70

  4.70

  4.70

  4.70

  3.20

  3.20

  3.20

  3.10

  6.70

  6.70

  6.70

  4.90

  4.90

  ''

  S

 • 7/24/2019 Rancangan Perniagaan Kedai Runcit

  24/24

  6.2 Sasaran Pasaran

  PERNIAGAAN AHMAL menyasarkan pasarannya kepada penduduk setempat dan

  kawasan taman-taman peramahanyangberdekatan terdiri daripada berbagai kaum.

  6.3 Saiz Pasaran

  Pasaran perniagaan AHMAL merangkumi penduduk seramai kurang lebih25ribu orang.

  Dianggarkan setiap orang akan menyumbangkan sebanyak RM2.00 sebulan untuk

  membeli barangan. Ini bermakna PERNIAGAAN AHMAL m embuat anggaran akan

  memperolehi hasil jualan kasar sebanyak 25,000 orang X RM2.00 (RM50,000.00 X 30

  = RM15,000.00) sebulan.

  6.4 Pesaing-pesaing

  Melihat kawasan ini merupakan taman perumahan baru dibuka dan deretan bangunan

  rumah kedai yang dalam fasa akhir pembinaannya, maka sukar untuk PERNIAGAAN

  AHMAL menentukan pesaing-pesaing yang akan wujud. Namun begitu adalah

  diramalkan kurang lebih

  3

  pesaing akan wujud. Di samping itu kekuatan dan kelemahan

  pesaing-pesaing tersebut tidak dapat untuk dikenalpasti.

  6.5 Syer Pasaran

  Seperti mana yang diramalkan bahawa3pesaing akan wujud, maka pembahagian

  syernya adalah seperti berikut:

  Pesaing

  1

  2

  3

  Jumlah

  Pesaing

  1

  2

  3

  AHMAL

  Jumlah

  Jualan (RM)

  17,000.00

  17,000.00

  16,000.00

  50,000.00

  Jualan (RM)

  11,000.00

  12,000.00

  12,000.00

  15,000.00

  50,000.00

  34

  34

  32

  100

  22

  24

  24

  30

  100

  16