rancangan perniagaan (edited1)

73
0

Upload: sudheep-rsy

Post on 16-Jun-2015

11.033 views

Category:

Documents


3 download

TRANSCRIPT

Page 1: RANCANGAN PERNIAGAAN (edited1)

0

Page 2: RANCANGAN PERNIAGAAN (edited1)

ISI KANDUNGAN MUKA SURAT

1 Ringkasan Eksekutif ...........…………………………………………… 2

2 Tujuan & Latar Belakang Syarikat ………………………………….... 3 – 5

2.1 Visi dan Misi ………………………………………………… 6

3 Diskripsi Organisasi …………...……………………………………….

3.1 Carta Organisasi ..………………………………………….. 7

3.2 Carta organisasi bergambar .…………………………….. 8

3.3 Huraian Jawatankuasa ..………………………………….. 9 – 13

3.4 Profil Ahli Syarikat..………………………………………… 14 – 17

4 Rancangan Operasi .……………………………………………………. 18

4.1 Produk ……………………………………………………….. 18

4.2 Proses operasi ......…………………………………………. 20 – 23

4.3 Kawalan Kualiti .…………………………………………….. 24 – 27

4.4 Tenaga Kerja ………………………………………………… 28 – 29

4.5 Susun Atur Ruang Operasi ..…………………………….. 30 – 31

4.6 Jadual Bertugas …………………………………………….. 32 – 33

5 Rancangan Analisa Pemasaran .……………………………………….

5.1 Cara pemasaran dan promosi ….. ………………………… 34 – 35

5.2 Sasaran pelanggan dan lokasi ….………………………… 35

6 Kewangan .………………………………………………………………….

6.1 Belanjawan pengurusan .…………………………………… 38

6.2 Belanjawan permulaan ……………………………………… 39 – 42

6.3 Anggaran kos seharian ..……………………………………. 43 – 44

6.4 Sebut Harga .…………………………………………………… 45

6.5 Belanjawan Jualan .…………………………………………… 46

7 Penutup .……………………………………………………………………… 47

Lampiran

1

Page 3: RANCANGAN PERNIAGAAN (edited1)

1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Syarikat One Executive Mart Sdn. Bhd.telah ditubuhkan pada 12 November 2009.

Syarikat ini ditubuhkan dengan tujuan untuk melatih serta memberi pendedahan kepada

pelajar eksekutif dalam bidang perniagaan.

Melalui penubuhan syarikat ini juga ahli- ahli Syarikat One Executive Mart Sdn Bhd

dapat menguruskan serta mentadbir syarikat dengan lebih sistematik. Perniagaan ini akan

dijalankan di Latar Siswa Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi, Universiti Putra Malaysia,

Serdang,untuk 4 hari bermula dari 28 Disember hingga 31 Disember 2009.

Syarikat One Executive Mart Sdn Bhd memulakan perniagaan dengan modal

berbayar sebanyak RM 550.00 yang terdiri dari 550 syer biasa dengan nilai RM1.00 setiap

syer.Setiap ahli peniaga syarikat ini memegang bilangan syer yang sama rata iaitu 50 syer .

Kelebihan syarikat kami ialai kami mempunai kakitangan-kakitangan yang pakar dalam

bidang perniagaan dan ICT.

Dalam perancangan yang teliti dan prospek yang berdaya maju, kami berharap

setiap ahli Syarikat One Executive Mart Sdn. Bhd. akan berjaya merealisasikan perniagaan

dengan keuntungan yang agak lumayan. Rancangan perniagaan ini disediakan bagi

menarik para pelabur dan pelanggan dalam projek mengleuar, mengkomersialkan dan

memasarkan produk Syarikat One Executive Mart Sdn.Bhd. Ini adalah syarikat yang

pertama memberikan perkhidmatan, dan prouk-produk yang sangat berkualliti dan sesuai

dengan citarasa warga UPM. Produk-produk dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh

syarikat ini mempunyai kualiti 20 ke 100 kali ganda berbanding dengan syarikat-syarikat

yang lain. Ia menawarkan harga dan kos yang yang kompetitif untuk pelanggan.

Rancangan perniagaan ini mengandungi analisia produk, analisis pasaran,

pengurusan syarikat,rancangan operasi, rancangan pemasaran , rancangan kewangan dan

startegik pelaksanaan penjualan. Berdasarkan analisis keseluruhan, jelaslah produk dan

perkhidmatan yang ditawarakan mempunyai prospek masa depan yang baik dan berdaya

maju bagi pengkomersialan daripada segi pasaran dan keuntungkan supaya dapat bersaing

dengan syarikat-syarikat yang lain.

2 TUJUAN PERNIAGAAN & LATAR BELAKANG

2

Page 4: RANCANGAN PERNIAGAAN (edited1)

Tujuan rancangan perniagaan ini disediakan adalah untuk digunakan sebagai garis

panduan dalam mengendalikan perniagaan Syarikat One Executive Mart Sdn.Bhd.

terutamanya dari segi perancangan dan strategi perniagaan serta penilaian daya persaingan

di pasaran terbuka. Kertas kerja ini juga disediakan untuk memberi gambaran perniagaan

dan satu blueprint bertulis yang sistematik dan teratur bagi menerangkan perjalanan

perniagaan ini serta sebagai sokongan daya maju perniagaan syarikat ini.

LATAR BELAKANG SYARIKAT

Nama dan alamat Syarikat

3

Page 5: RANCANGAN PERNIAGAAN (edited1)

Syarikat One Executive Mart,

Meja 4, Latar Siswa,

Fakulti Bahasa Moden Dan komunikasi,

Universiti Putra Malaysia,

Tel : 0126042685

E mail : [email protected]

Tarikh Penubuhan Syarikat

12 NOVEMBER 2009

Kontek

Sudheep Ramasamy (Pengarah Syarikat)

Jenis Perniagaan

Perkhidmatan perisian computer, pembarangan kacang putih, muffin, roti, , cenderahati dan

pembuatan nasi lemak, mee goreng , agar – agar.

Ringkasan Syarikat

Syarikat One Executive Mart Sdn. Bhd.telah ditubuhkan pada 12 November 2009. Syarikat

ini ditubuhkan dengan tujuan untuk melatih serta memberi pendedahan kepada pelajar

eksekutif dalam bidang perniagaan. Melalui penubuhan syarikat ini juga ahli- ahli Syarikat

One Executive Mart Sdn Bhd dapat menguruskan serta mentadbir syarikat dengan lebih

sistematik .

Pengurusan

4

Page 6: RANCANGAN PERNIAGAAN (edited1)

Sudheep Ramasamy , pengarah syarikat merupakan seorang guru terlatih yang juga pakar

dalam bidang perniagaan. Beliau pernah bekerja dengan Hotel Palace of the Golden

Horses, pegawai pemasaran Parkson Ria.

Vijayen a/l Ponurajoo juga merupakan seorang guru yang pakar dalam bidang ICT. Beliau

memilik kedai makanan di Teluk Intan yang diuruskan oleh bapa beliau. Kepakaran ICTnya

terselah dan kini beliau merupakan Juru Latih Utama Pejabat Pendidikan Petaling Perdana

dan penyelaras makmal computer.

Produk dan Persaingan

Sehingga kini , tiada syarikat lain yang menawarkan produk yang berkualiti dan cara

penjualan yang unik seperti Syarikat One Executive Mart. One executive Mart akan menjual

produk di kawasan Universiti Putra Malaysia.Dianggarkan, produk dan perkhidmatan One

Executive Mart akan mendapat sambutan yang sangat baik.

Sandaran

Tiada

Sejarah Kewangan

Tiada kerana Syarikat One Executive Mart Sdn Bhd baru ditubuhkan.

Jangkaan / Ramalan Kewangan

Perkara Hari 1

28.12.09

Hari 2

29.12.09

Hari 3

30.12.09

Hari 4

31.12.09

Jualan

tolak

Kos barang

Dijual

RM230.00

Rm180.00

RM120.00

RM80.32

RM89.00

RM45.00

RM84.00

RM40.00

Untung bersih

RM50.00 RM39.68 RM64.00 RM44.00

2.1 VISI DAN MISI SYARIKAT

5

Page 7: RANCANGAN PERNIAGAAN (edited1)

VISI

Visi Syarikat One Executive Mart Sdn. Bhd adalah untuk memberi perkhidmatan

yang terbaik kepada pelanggan.

MISI

Kami berdedikasi untuk menawarkan barangan dan perkhidmatan yang berkualiti

pada harga yang berpatutan kepada seluruh warga Universiti Putra Malaysia.

OBJEKTIF

Menawarkan barangan pengguna dan perkhidmatan yang berkualiti pada

harga yang berpatutan.

6

Page 8: RANCANGAN PERNIAGAAN (edited1)

3 CARTA ORGANISASI ONE EXECUTIVE MART

7

PENGARAH URUSAN

SUDHEEP RAMASAMY

KEWANGAN PENTADBIRAN JUALAN &

PEMASARAN

EKSEKUTIF KEWANGAN

SHUVHINOTHINI

A/P ARUMUGAM

PENGANGKUTANOPERASI

PENGURUSAN SUMBER &

LATIHAN

EKSEKUTIF PENTADBIRAN

NORLIE BT JAMALI

PENOLONG EKSEKUTIF

PENTADBIRAN

YEAN KEK FONG

EKSEKUTIF PENGURUSAN

SUMBER

HWANG AH MOI

MMOI

EKSEKUTIF

OPERASI

KANAGESWARY

EKSEKUTIF PENGANGKUTAN

SHUBASHINI A/P

KRISNAMURTYY

EKSEKUTIF JUALAN &

PEMASARAN

VIJAYEN A/PONNURAJU

PENOLONG EKSEKUTIF

JUALAN

ALICE DURGA RATHINAM

PENOLONG EKSEKUTIF

PEMASARAN

VATSALA A/PJAYALINGAM

EKSEKUTIF

LATIHAN

SYLVIA SAVARIAR

SAVARIAR

Page 9: RANCANGAN PERNIAGAAN (edited1)

8

Page 10: RANCANGAN PERNIAGAAN (edited1)

3.2 DISKRIPSI HURAIAN JAWATANKUASA

Pengarah

Pengarah sesebuah syarikat berperanan untuk menjaga kepentingan ahli syarikat serta

untuk menjaga pengguna (sama ada orang perseorangan, ahli syarikat  warga Universiti

Putra Malaysia(UPM) yang berurusan dengan syarikat. Pengarah styarikat juga harus

melindungi ahlinya dan memelihara ketertiban sosial. Beliau juga bertanggungjawab

memelihara alam sekitar.

Selain itu , pengarah juga harus menggunakan hak dan kuasa yang ada padanya atau

yang diberikan oleh syarikat kepadanya dengan ikhlas dan suci hati untuk manfaat

syarikat keseluruhannya. Pengarah tidak boleh membuat keuntungan dalam

kedudukannya sebagai pengarah syarikat dengan memperalatkan syarikat. Pengarah

diharapkan oleh syarikat untuk bertindak secara jujur untuk kepentingan syarikat

keseluruhannya dan bertindak secara berjaga-jaga dalam menangani hal-ehwal

pengurusan syarikat. Pengarah harus sentiasa terikat oleh terma-terma piagam syarikat

dan bertanggungjawab kepada syarikat dan bukannya kepada pemegang syer secara

individu.

Eksekutif kewangan

9

Page 11: RANCANGAN PERNIAGAAN (edited1)

Eksekutif kewangan bertanggungjawab mengumpulkan dan menyimpan akaun semua

wang simpanan syarikat dan hendaklah mengeluarkan resit bagi setiap bayaran yang

dibuat kepada syarikat. Beliau juga hendaklah memberikan notis kepada ahli-ahli yang

mempunyai tunggakkan  dan hendaklah membuka akaun bank sekiranya diarahkan oleh

Jawatankuasa  Pengurusan untuk berbuat demikian dan hendaklah menyimpan semua

wang yang diterima bagi pihak syarikat, kecuali sejumlah yang tidak melebihi RM 500.00

yang disimpan olehnya sebagai tunai runcit. Semua cek, hendaklah ditandatangani oleh

eksekutif kewangan dan Pengarah. 

Eksekutif kewangan hendaklah mengemukakan penyata bulanan dalam Mesyuarat

Jawatankuasa Pengurusan serta menyediakan Penyata Kewangan bagi tahun kewangan

semasa, yang telah diaudit dan mengemukakan kepada Jawatankuasa Pengurusan untuk

pengesahan sebelum membentangkannya dalam Mesyuarat Agong untuk pengesahan, 

serta ahli yang berhutang. Eksekutif kewangan  berperanan dalam hal-ehwal pentadbiran

dan proses kewangan dan bertanggungjawab mengendalikan pengurusan keseluruhan

fungsi-fungsi  kewangan syarikat, meliputi melaksanakan analisis laporan

kewangan.Bertanggungjawab melaksanakan, menyelia sistem dan operasi berkaitan

dengan  kutipan hasil, terimaan hasil, klasifikasi hasil,aset fizikal, penyelenggaraan buku

tunai, daftar deposit dan amanah. Bertanggungjawab menyemak akaun.

Eksekutif Pentadbiran

Tugasnya banyak membabitkan catatan minit, memberi nasihat mengenai prosedur

mesyuarat, undang-undang dan peraturan yang perlu diikuti ahli lembaga pengarah dalam

menjalankan tugas mereka. Hadir atau diwakili dalam mesyuarat syarikat dan tidak

membenarkan dirinya atau wakilnya dikecuali atau diketepikan dari mesyuarat berkenaan

yang mana boleh menjejaskan tanggungjawab profesionalnya sebagai setiausaha kepada

syarikat. Setiausaha syarikat merupakan individu yang dilantik serta dilesenkan bagi

menguruskan segala kertas kerja berkaitan penubuhan syarikat bagi membolehkan

syarikat anda didaftarkan secara sah.

Selain dari itu, bahagian pentadbiran bertanggungjawab mengawasi kedatangan ahli,

menguruskan peralatan dan persiapan, menguruskan proses tindakan tatatertib,

menguruskan pertukaran masa bertugas, menaip surat rasmi syarikat, menghantar surat ke

jabatan yang berlainan, menyimpan fail, membuka surat-surat rasmi dan menaip surat-surat

rasmi

Eksekutif Pemasaran dan Penjualan

10

Page 12: RANCANGAN PERNIAGAAN (edited1)

Pengurusan pemasaran merupakan usaha-usaha pemasaran yang berlandaskan

keputusan-keputusan yang dibuat oleh pengurus-pengurus pemasaran dengan mengambil

kira kepentingan organisasi, pengguna dan masyarakat.

Terdapat 5 gagasan alternatif di mana sesebuah organisasi boleh menjalankan aktiviti-

aktiviti pemasaran mereka. Pertama, konsep pengeluaran, yang menyatakan pengguna

menggemari produk yang mudah lagi senang diperolehi, oleh itu pengurusan perlu

menumpukan kepada memperbaiki pengeluaran dan keberkesanan pengagihan.Kedua,

konsep produk, ia beranggapan bahawa pengguna akan membeli produk yang menawarkan

mutu, prestasi dan rupabentuk yang terbaik, maka pengurusan perlu menumpukan usaha-

usaha yang berterusan di dalam memperbaiki mutu produk.

Ketiga, konsep jualan, ia beranggapan pengguna tidak akan membeli produk yang

ditawarkan selagi organisasi tidak membuat usaha-usaha jualan dan promosi secara besar-

besaran. Konsep ini sangat berkesan kepada barangan yang jarang dibeli dan pengguna

tidak terfikir untuk membelinya,keempat pula, konsep pemasaran yang menyarankan

bahawa untuk mencapai matlamat organisasi ia sangat bergantung kepada menentukan

keinginan mereka dengan lebih efektif daripada pesaing-pesaing dan yang terakhir ialah,

konsep kemasyarakatan yang menekankan bahawa firma perlu mematuhi keperluan,

kehendak dan keinginan pasaran sasaran. Ia perlu menyempurnakan keinginan dan

kepuasan itu dengan lebih efektif dari pesaing-pesaing dengan mengambilkira nilai

kehidupan pengguna dan masyarakat.

Secara keseluruhan, pemasaran membantu secara bersepadu fungsi-fungsi pengkhususan

perniagaan dalam memenuhi keperluan pelanggan. 

Eksekutif unit latihan

11

Page 13: RANCANGAN PERNIAGAAN (edited1)

Latihan adalah proses pembangunan sumber manusia yang melaksanakan aktiviti melatih,

membimbing, tunjukajar serta mendorong petugas untuk mencapai matlamat

kecemerlangan petugas dan kemajuan syarikat. Melalui proses latihan, petugas mendapat

pengetahuan & kemahiran, pembentukan sikap dan jatidiri yang positif, meningkat

kemahiran kompetensi kerja, bermotivasi dan membangun potensi diri.

Petugas merupakan aset syarikat yang penting yang perlu berkebolehan melaksanakan

tugas dan menjalankan operasi syarikat dengan cekap dan berkualiti pada setiap masa.

Kebolehan dan kemahiran petugas perlu ditingkatkan dengan program latihan berterusan

dan sistematik.

Peranan latihan adalah penting untuk “sustainable” dan kemajuan syarikat berterusan

dengan dukungan pengurusan yang dinamik dan petugas yang terlatih. Latihan mestilah

berfungsi selaras dengan kehendak-kehendak Syarikat dan menyumbang kepada

pencapaian objektif Syarikat.

Eksekutif Operasi

Tugas eksekutif operasi ialah memastikan kualiti pengeluaran tepat dengan misi dan visi

syarikat. Eksekutif dilantik oleh ahli lembaga syarikat bagi memantau perjalanan dan

prestasi syarikat supaya sentiasa mencapai objektif dan matlamat yang ditetapkan.

Seorang eksekutif operasi juga perlu mengurus tugas dengan baik . Dia juga perlu

merancang aktiviti pengeluaran mengikut jadual yang ditetapkan dan memastikan bahan

pengeluaran mencukupi.

Tugasnya ialah mengawasi pekerjaan harian di bahagian operasi seperti bahagian

pengeluaran agar pengeluaran itu mengikut perancangan yang telah ditetapkan oleh pihak

pengurusan pertengahan dan bawahan. Dari semasa ke semasa beliau perlu berinteraksi

dan berurusan dengan pembekal bahan, pegawai-pegawai kerajaan yang lain, kadang kala

turut sama membuat laporan tertentu kepada ibu pejabat. Beliau juga perlu

bertanggungjawab ke atas pembungkusan barang-barang.

Eksekutif Pengangkutan

12

Page 14: RANCANGAN PERNIAGAAN (edited1)

Eksekutif pengankutan harus menolong ahli syarikat membawa barangan perniagaan 

dari destinasi-destinasi tertentu ke tempat perniagaan. Semasa kehabisan bekalan

penjualan eksekutif pengangkutan harus bersedia dengan serta merta untuk pergi

mendapatkan bekalan tambahan dari tempat lain. Jika tempat perniagaan ditukar atau

tidak dapat digunakan pada saat terakhir, eksekutif perniagaan harus membantu ahli

syarikat yang lain untuk membawa barangan  jualan   di dalam kampus serta di dalam

kolej kediaman. Membantu ahli –ahli memindahkan barang-barang penjualan ke tempat

penjualan.

Eksekutif Pengangkutan juga bertanggungjawab memeriksa dan memastikankenderaan 

dalam keadaan bersih, baik dan memandu kenderaan  dalam keadaan selamat.Beliau

harus melaporkan sebarang kerosakan/kemalangan kepada pengurus syarikat dan turut

membantu dalam memberi pertolongan cemas dalam keadaan yang memerlukannya.

Pengurusan Sumber Manusia

Pengurusan sumber manusia secara basisnya adalah mengatur dan mengurus tenaga

manusia berdasarkan visi perusahaan agar tujuan organisasi dapat dicapai secara optimum.

Manakala fungsi lainnya adalah berkait rapat dengan kerja-kerja pengurusan dalam

pelaksanaan proses-proses perencanaan, pengorganisasian, ‘staffing’, memimpin dan

mengendalikan hal ehwal yang berkaitan dengan organisasi. Pengurusan sumber manusia

juga berperanan menyediakan jadual bertugas bagi ahli syarikat semasa perniagaan

dijalankan.

PROFIL AHLI-AHLI ONE EXECUTIVE MART

13

Page 15: RANCANGAN PERNIAGAAN (edited1)

PENGARAH

EKSEKUTIF KEWANGAN

14

NAMA : SUDHEEP A/L RAMASAMY

NO. MATRIK : B10127

PROGRAM : BACHELOR SASTERA (BI) SEM 7

JAWATAN : GURU

SEKOLAH : SJKT SUNGAI BESI

E-MAIL : [email protected]

STATUS : BUJANG

MINAT : MENONTON TV,BERSUKAN,TIDUR

NAMA : SHUVHINOTHINI ARUMUGAM

NO. MATRIK : B10205

PROGRAM : BACHELOR SASTERA (BI) SEM 7

JAWATAN : GURU

SEKOLAH :SK (2) SULTAN ALAM SHAH

E-MAIL : [email protected]

STATUS : BERKAHWIN

MINAT : MEMASAK, MENANAM

Page 16: RANCANGAN PERNIAGAAN (edited1)

EKSEKUTIF OPERASI

PEGAWAI PENTADBIRAN

PENOLONG PEGAWAI PENTADBIRAN

15

NAMA : KANAGESWARY A/P THUMBRAYA

NO. MATRIK : B10141

PROGRAM : BACHELOR SASTERA (BI) SEM 7

JAWATAN : GURU

SEKOLAH : SJKT LADANG BUTE

E-MAIL : [email protected]

STATUS : BUJANG

MINAT : MENONTON TV, BERNIAGA

NAMA : NORLIE BTE JAMALI

NO. MATRIK : B10189

PROGRAM : BACHELOR SASTERA (BI) SEM 7

JAWATAN : GURU

SEKOLAH :SK (1) SIMPANG LIMA KLANG

E-MAIL : [email protected]

STATUS : BERKAHWIN

MINAT : MASAK,MEMBACA,MELANCONG

NAMA : YEAN KEK FONG

NO. MATRIK : B10204

PROGRAM : BACHELOR SASTERA (BI) SEM 7

JAWATAN : GURU

SEKOLAH :SJK (C) CHOONG WEN

E-MAIL : [email protected]

STATUS : BUJANG

MINAT : MELUKIS, MEMASAK

Page 17: RANCANGAN PERNIAGAAN (edited1)

EKSEKUTIF PENGANGKUTAN

EKSEKUTIF LATIHAN

EKSEKUTIF PEMASARAN DAN PENJUALAN

16

NAMA : SUBASHINY A/P KRISHNAMURTY

NO. MATRIK : B10119

PROGRAM : BACHELOR SASTERA (BI) SEM 7

JAWATAN : GURU

SEKOLAH : SJK(T) CASTLEFIELD PUCHONG

E-MAIL : [email protected]

STATUS : BERKAHWIN

MINAT : MEMASAK

NAMA : SYLVIA A/P SANARIAR

NO. MATRIK : B 10210

PROGRAM : BACHELOR SASTERA (BI) SEM 7

JAWATAN : GURU

SEKOLAH : SK CONVENT KAJANG

E-MAIL : [email protected]

STATUS : BERKAHWIN

MINAT : MENONTON TELEVISYEN

NAMA : VIJAYEN A/L PONORAJOO

NO. MATRIK : B 10228

PROGRAM : BACHELOR SASTERA (BI) SEM 7

JAWATAN : GURU ICTL

SEKOLAH : SJK (T) SERDANG

E-MAIL : [email protected]

STATUS : BUJANG

MINAT : ICT, BERNIAGA, SPIRITUAL

Page 18: RANCANGAN PERNIAGAAN (edited1)

EKSEKUTIF JUALAN

EKSEKUTIF PEMASARAN

EKSEKUTIF PENGURUSAN SUMBER

17

NAMA : HWANG AH MOI

NO. MATRIK : B10350

PROGRAM : BACHELOR SASTERA (BM) SEM 7

JAWATAN : GURU

SEKOLAH : SJK (C) CHOONG WEN

E-MAIL : -

STATUS : BUJANG

MINAT : MEMBACA

NAMA : ALICE DURGA A/P RATHINAM

NO. MATRIK : B 10128

PROGRAM : BACHELOR SASTERA (BI) SEM 7

JAWATAN : PELAJAR

E-MAIL : [email protected]

STATUS : BUJANG

MINAT : MEMBACA

NAMA : VATSALA A/P JAYALINGAM

NO. MATRIK : B 10156

PROGRAM : BACHELOR SASTERA (BI) SEM 7

JAWATAN : GURU

SEKOLAH : SJK (C) HAN MING PUCHONG

E-MAIL : [email protected]

STATUS : BERKAHWIN

MINAT : MELUKIS

Page 19: RANCANGAN PERNIAGAAN (edited1)

4 RANCANGAN OPERASI

4.1 PRODUK

Perniagaan ini adalah dalam bentuk pembarangan, pembuatan, dan perkhidmatan seperti berikut :

Pembarangan Pembuatan Perkhidmatan

Kacang putih Nasi lemak reformatting

Muffin mee goreng anti virus

roti pelbagai buah-buahan Memprogramkan

Windows XP, permainan,

perisian program baru

cenderahati agar-agar

Bagi produk pembarangan seperti kacang putih, muffin , roti pelbagai dan cenderahati

barang- barang akan di jual dalam bungkusan yang dipaketkan oleh ahli – ahli. Nasi lemak

dan mee goring akan dibungkus dalam pembungkus stairoform . Bagi memberi kelainan

kepada pelanggan , syarikat dengan kata sepakat akan memasukkan buah – buahan

potong ke dalam tempurung kelapa.

Perkhidmatan komputer akan di buat dari rumah serta di latar siswa Pegawai pemasaran

akan menggunakan tempurung kelapa untuk memanggil para pelanggan ( ketukkan

tempurung)

18

Page 20: RANCANGAN PERNIAGAAN (edited1)

19

Page 21: RANCANGAN PERNIAGAAN (edited1)

4.2 PROSES OPERASI (Pembarangan)

KITARAN OPERASI TEMPAHAN DAN PENGHANTARAN PRODUK

KEUPAYAAN OPERASI

Mengikut carta kitaran operasi tempahan dan penghantaran di atas, kami mampu

menghantar dan memberi servis kepada pelanggan dengan efisien. Apabila pelanggan

membuat tempahan terus atau melalui agen-agen yang di lantik, bahagian jualan akan

mengenalpasti jenis dan kuantiti produk yang telah di tempah dan seterusnya mengajukan

tempahan berkenaan kepada bahagian operasi dan logistic yang mana akan menyelaras

dan mengkoordinasikan jumlah dan jenis produksi produk kepada pengeluar mengikut

tempahan pelanggan.

Kemudian, produk yang siap akan di inventori dan di catalog mengikut jenis dan di hantar

semula ke unit operasi dan logistic untuk disemak dan di sahkan pengeluarannya mengikut

20

2Bahagian operasi dan logistic memaklumkan dan menyelaras jumlah tempahan kepada pengeluar

Pihak pengeluar mengeluar produk mengikut jumlah dan jenis tempahan

2Bahagian operasi dan logistic memaklumkan dan menyelaras jumlah tempahan kepada pengeluar

Pihak pengeluar mengeluar produk mengikut jumlah dan jenis tempahan

Produk dihantar ke bahagian operasi dan logistic kemudian dihantar ke pelanggan/agen mengikut jumlah dan jenis tempahan

Produk dihantar ke bahagian operasi dan logistic kemudian dihantar ke pelanggan/agen mengikut jumlah dan jenis tempahan

Bahagian Jualan Syarikat menerima tempahan dari pelanggan / agen.

Bahagian Jualan Syarikat menerima tempahan dari pelanggan / agen.

Page 22: RANCANGAN PERNIAGAAN (edited1)

tempahan. Seterusnya wakil-wakil dan agen- agen kami akan menghantar produk tersebut

kepada pengguna.

Proses Operasi 2 ( Pembuatan )

21

Bahan

Mentah

Proses

1

Proses

2

Proses

3

Barang

Siap

Pemeriksan

Kualiti Pembungkusan Penyimpanan

Penjualan Terus / Pejualan pintu ke

pintu

Page 23: RANCANGAN PERNIAGAAN (edited1)

Carta ini menerangkan langkah-langkah atau susunan aktiviti yang terlibat dalam

proses pengeluaran bersama-sama kuantiti yang digunakan dan masa yang terlibat

bagi melaksanakan pengeluaran nasi lemak, mee goreng dan agar-agar.

Aliran Pemprosesan Pesanan Pelanggan

22

Pesanan

Diterima

Mengisi

Pesanan

Mendapatkan

Maklumat

lanjutan

Hubungi

Pelanggan

Penghantaran

Keraguan

Page 24: RANCANGAN PERNIAGAAN (edited1)

BORANG PESANAN BARANGAN

Maklumat Pesanan Tarikh : / /

Nama Pelanggan No Telefon :

_____________________________________

_____________________________________

Alamat Penghantaran (Alamat ke mana anda ingin barangan dihantarkan)

__________________________________________________________________________

Maklumat Pesanan Produk

No. Barangan

Nama Produk Kuantiti Harga Jumlah

MAKLUMAT PEMBAYARAN

23

SYARIKAT ONE EXECUTIVE MART SDN BHDMEJA NO. 4, LATAR SISWA

FAKULTI BAHASA MODEN DAN KOMUNIKASI,UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA,

43400 SERDANG.012-6042685

[email protected]

Page 25: RANCANGAN PERNIAGAAN (edited1)

Pembayaran bagi semua produk dan perkhidmatan yang dipilih di atas dilakukan secara tunai

Tandatangan _____________________________________ Tarikh_______________

4.3 KAWALAN KUALITI

Syarikat One Executive Mart akan menggunakan dan carta aliran proses kerja bagi

membantu pihak pengurusan mengawal kualiti barangan yang dijual. Pemeriksaan juga

akan dibuat dari masa ke semasa bagi memastikan kualiti produk. Pelan persampelan juga

akan diambil daripada pembekal.

Helaian Semak Aduan Pelanggan

Hari / Jenis Aduan

Isnin

28.12.09

Selasa

29.12.09

Rabu

30.12.09

Khamis

31.12.09

Perkhidmatan

Produdk

Bil Bayaran

Penghantaran

Jumlah

Unit pengeluaran

Bahan mentah dan bahan-bahan yang lain akan dibeli dalam bentuk tunai

Pembuatan

Nasi Lemak dan Mee Goreng Exec

Beras : 3Kg X RM 2.50 se kg = RM 7.50

Ikan bilis : 300g mX RM 15.00se kg = RM 4.50

Cili kering : RM 2.00

24

Page 26: RANCANGAN PERNIAGAAN (edited1)

Mee kuning : 3 paket X RM 2.00 se paket = RM 6.00

Tauhu ikan : RM 1.50

Santan : 3biji X RM 1.50 se biji = RM 4.50

Sawi : RM 2.00

Garam : 1 paket x RM 1.00 se paket = RM1.00

Udang : ½ kilo x RM 7.00 sekilo = RM 3.50

Serai : RM 0.50

Telur : 1 papan x RM 7.00 se papan= RM7.00

Timun : RM 0.90

Kacang : ½ Kg x RM 1.50 sekilo = RM 0.75

Bawang merah : 1 kg X RM 1.00 sekilo = RM 1.00

Bawang putih : 100gm x RM 1.00 sekilo = RM 0.10

Minyak : RM 2.00

Gula : RM 1.20

Cili basah : 6 tangkai x RM 0.10 setangkai= RM0.60

Kicap Pekat : 1 botol xRM 2.80 sebotol = RM 2.80

Agar-agar koktail

agar –agar : 2 paket x RM3.00 se paket = RM6.00

gula : 1 paket x RM 1.20 se paket = RM 1.20

tin koktail : 1 tin x RM3.50 setin = RM3.50

bekas : RM2.00

Buah – buahan

Buah naga : 6 biji x RM3.00 sebiji = RM18.00

Tembikai susu : 2 biji x RM 7.00 sebiji = RM14.00

Jambu batu : 6 biji x RM2.00 sebiji= RM12.00

Betik : 2 biji x RM 2.00 sebiji = RM4.00

25

Page 27: RANCANGAN PERNIAGAAN (edited1)

Pembarangan ( Beli daripada pembekal)

muffin : 30 keping x RM0.50sekeping = RM15.00

cenderahati

aksesori telefon bimbit :

perhiasan kereta :

key chain :

Roti

Capuccino : 10 keping x RM1.80 sekeping = RM18.00

Hot Dog : 10 keping x RM1.80 sekeping = RM18.00

Sardine : 10 keping x RM1.80 sekeping= RM18.00

Kacang putih : 9 paket x RM3.30 se paket = RM29.70

plastic pembungkus : 3 dozen x RM0.40 sedozen = RM 1.20 (kecil )

Plastik pembungkus : 3 dozenx RM0.50sedozen = RM 1.50

Pembungkus kabus : 30 x RM0.05 1 keping = RM1.50( styrofoam )

Ais batu : 2 paket x RM1.00 sepaket = RM2.00

 

26

Page 28: RANCANGAN PERNIAGAAN (edited1)

Overhead operasi

Kemudahan bekalan air dan letrik, gas dan lain-lain yang perlu sebagai penggerak proses operasi.

Bil Perkara Anggaran kos

1 Sewa RM 10 x 4 hari = RM40

2 Pelbagai ( air,gas, elektirk) RM 50.00

Jumlah Kos Keseluruhan Pengurusan untuk 4 hari RM 90.00

ANGGARAN PERBELANJAAN KOS OPERASI KESELURUHAN

JUMLAH KOS KESELURUHAN TERMASUK KOS PENGURUSAN ADALAH RM 345.32

27

Page 29: RANCANGAN PERNIAGAAN (edited1)

4.4 TENAGA KERJA

Syarikat One Executive Mart Sdn Bhd mempunyai tenaga yang mahir dalam bidang latihan

dan teknikal serta wakil pemasaran yang agresif untuk pemasaran produk. Berdasarkan

dengan kemahiran asas tersebut, Syarikat ini menyediakan dan mengendalikan berbagai

latihan dalam bidang berikut :

Latihan memasak – ahli–ahli mencuba resepi baru yang mampu menyelerakan

pelbagai pelanggan. Antara masakan yangg dicuba adalah sambal nasi lemak,

ramuan-ramuan mee goreng, agar-agar dengan pelbagai buah.

Latihan membungkus – sebahagian dari ahli One Executiveng Mart menjalani teknik

membungkus kacang putih, muffin, nasi lemak, dan mee goreng .Tujuan latihan ini

adalah untuk memberi kepuasan kepada pelanggan yang akan membeli ” Final

Product” One Executive Mart nanti.

Latihan pemasaran dan jualan – Pegawai- pegawai pemasaran dan jualan diberi

pendedahan ICT serta cara- cara untuk mempromosikan produk syarikat Antara

pendedahan ICT yang diberikan ialah

a) pembinaan laman web, e-mail dan Facebook

b) pembentukkan ”flyer” dan ” brochur dalam Microsoft Page maker

c) Microsoft Excel – Penyata perniagaan dan buku kira- kira

Bagi bahagian pemasaran , pegawai diajar cara- cara pertuturan dan membentuk

sikap yang lebih hospitaliti terhadap pelanggan ini kerana pegawai pemasaran dan jualan

akan mengadakan jualan dalam bentuk ”Door to Door” ke bilik para pensyarah fakulti. Selain

dari itu, pegawai ini juga diajar cara- cara mempamerkan produk yang akan dijual dalam

cara yang perhatian pelanggan.unik supaya dapat menarik

28

Page 30: RANCANGAN PERNIAGAAN (edited1)

Pengalaman Tenaga Kerja

Syarikat One Executive Mart telah memulakan perniagaan pada 12 November 2009

dengan modal sebanyak RM 550. Ahli – ahli seramai 11 orang terdiri dari pelajar pelbagai

kaum ( India, Cina dan Melayu) Executive Semester 7 Bahasa Inggeris Universiti Putra

Malaysia . Walaupun Syarikat ini baru ditubuhkan tetapi ahli – ahli One Executive Mart

mempunyai pelbagai pengalaman asas dalam bidang masakkan, jualan serta pengendalian

komputer. Umur serta pengalaman bekerja para ahli menjadikan perjalanan dan

pengendalian syarikat dengan lebih licin dan mantap.

Mesin dan peralatan

Mesin dan peralatan yang diperlukan bagi operasi penjualan

1. Perisian computer dan antivirus

2. Tempurung

3. Wayar penyambung

4. Lidi ( screwer )

5. Peralatan memotong ( pisau, papan pemotong, garpu, sudu )

6. Stapler dan dawai kokot

7. Getah

8. Air

9. Baldi

10. Pencedok

11. Coleman

12. Penyapu

13. Pemutar skrew

14. Periuk nasi

15. Bekas pamer buah

16. Alas meja plastik

17. Pen Marker

29

Page 31: RANCANGAN PERNIAGAAN (edited1)

SYARIKAT ONE EXECUTIVE MART

SYARIKAT ONE EXECUTIVE MART

PETUNJUK:

Kerusi Meja

18. Daun pisang

4.5 SUSUN ATUR RUANG OPERASI

Pelan Kedudukan Tapak Perniagaan Syarikat One Executive Mart.

 

30

PENTAS LATAR SISWA

Page 32: RANCANGAN PERNIAGAAN (edited1)

LOKASI PENJUALAN DAN PEMPROSESAN BARANG

Tempat jualan

Sayrikat telah memilih lokasi yang strategic yang tidak melibatkan kos yang tinggi.

Tempat perniagaan utama One Executive Mart Sdn Bhd adalah di latar Siswa meja 4,

Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi Universiti Putra Malaysia. Lokasi ini sangat strategic

kerana menumpukan kepada pelajar-pelajar dan staf UPM. Jarak lokasi dengan sasaran

pasaran amat sesuai. Kerana Latar siswa adalah tempat utama yang menghubungkan

dewan kuliah, kelas dan tempat parking kereta.

Memandangkan sebahagian pelanggan syarikat ini adalah pensyarah jadi bagi

memantapkan jualan, syarikat ini juga menjalankan perniagaan melalui tempahan dan

operasi dari pintu ke pintu bilik pensyarah . Perkhidmatan komputer telah dimulakan pada

21 November 2009 dan akan diteruskan sehingga 31 November 2009.Operasi pembuatan

dan pembarangan akan dimulakan pada 28 hingga 31 November 2009.

Tempat pemprosesan barangan dan pembungkusan barangan

Barang-barang akan diproses di salah sesorang rumah ahli syarikat yang berdekatan

dari tempat jualan iaitu di No 20, Jalan 5/13, Taman Serdang Jaya, 433300 Seri

Kembangan Selangor. Ia membolehkan barangan dibekalkan pada masa yang tepat

kerana jarak yang bersesuaian dari tempat jualan. Sekiranya barang jualan habis dijual

maka pemproses akan dibuat dengan masa yang pintas.

a) Pelan B ( Lokasi )

Sekiranya tempat perniagaan tidak mendapat kelulusan Syarikat One Executive Mart Sdn

Bhd akan beralih tempat ke Kafeteria / pondok riadah di kawasan Fakulti Bahasa Moden

dan Komunikasi dan fakulti – fakulti lain, serta kolej kediaman para pelajar. Perniagaan

akan diteruskan secara tempahan dan dari pintu ke pintu secara berterusan.

31

Page 33: RANCANGAN PERNIAGAAN (edited1)

 

32

Page 34: RANCANGAN PERNIAGAAN (edited1)

4.5 JADUAL BERTUGAS

Tarikh /

Masa

28/12/2009

Isnin

29/12/2009

Selasa

30/12/2009

Rabu

31/12/2009

Khamis

8.00 Pagi –

12.00 Tghhari

Yean Kek Fong

Kanageswary

Shuvhinothini

Alice

Vatsala

Hwang Ah Moi

Norlie

Vijayen

Yean Kek Fong

Hwang Ah Moi

Norlie

Vijayen

Subashiny

Shuvhinothini

Sylvia

Alice

Kanageswary

Vijayen

Alice Sudheep Shuvhinothini Norlie Vatsala Vijayen

Tarikh / 28/12/2009 29/12/2009 30/12/2009 31/12/2009

33

Page 35: RANCANGAN PERNIAGAAN (edited1)

Masa Isnin Selasa Rabu Khamis

12.00 Tghhari

– 5.00 Petang

Sudheep

Yean Kek Fong

Kanageswary

Sylvia

Shuvhinothini

Alice

Vatsala

Hwang Ah Moi

Norlie

Vijayen

Subashiny

Yean Kek Fong

Kanageswary

Sylvia

Alice

Vatsala

Hwang Ah Moi

Norlie

Vijayen

Subashiny

Sudheep

Kanageswary

Sylvia

Shuvhinothini

Alice

Vatsala

Norlie

Vijayen

Subashiny

Sudheep

Yean Kek Fong

Shuvhinothini

Vatsala

Hwang Ah Moi

Norlie

Vijayen

Subashiny

Email : [email protected]

34

Page 36: RANCANGAN PERNIAGAAN (edited1)

5 PEMASARAN

5.1 CARA PEMASARAN DAN PROMOSI

Syarikat One Executive Mart Sdn Bhd menyediakan perkhidmatan komputer,

pembuatan dan pembarangan. Kesemua 11 orang ahli syarikat terlibat dalam perniagaaan selama 4

hari .

Pembarangan Pembuatan Perkhidmatan

kacang putih nasi lemak reformatting komputer

Muffin mee goreng anti virus, hapus virus

roti pelbagai buah-buahan

memprogramkan

Windows XP, permainan,

perisian program baru

cenderahati agar-agar

Bagi produk pembarangan seperti kacang putih, muffin , roti pelbagai dan cenderahati

barang- barang akan di jual dalam bungkusan yang dipaketkan oleh ahli – ahli sebelum hari

perniagaan.Plastik lutsinar akan digunakan untuk membungkus kacang putih, muffin serta

roti. Nasi lemak dan mee goreng Exec akan dibungkus dalam pembungkus Styrofoam pada

hari jualan . Mee goring dinamakan Mee goreng Exec kerana di goreng sendiri oleh pelajar

Executive .

Bagi memberi kelainan kepada pelanggan , syarikat dengan kata sepakat akan

memasukkan buah – buahan potong ke dalam tempurung kelapa. Tempurung kelapa yang

telah dibersihkan digunakan bagi tujuan mengitar semula barang buangan serta ia

menjimatkan kos. Pegawai pemasaran akan menggunakan tempurung kelapa untuk

memanggil para pelanggan ( ketukkan tempurung).Selain dari itu, barang- barang di latar

siswa akan disusun dalam bentuk yang menarik dan buah – buahan akan dipamerkan di

dalam bekas buah lutsinar.Perkhidmatan komputer akan di buat dari rumah serta di latar

siswa.35

Page 37: RANCANGAN PERNIAGAAN (edited1)

Harga setiap barangan akan dipamerkan pada meja jualan di Latar Siswa, bagi jualan pintu

ke pintu satu kad sebut harga akan diberikan apabila pelanggan ingin melihat produk

jualan. Tempahan pelanggan akan di tulis dalam satu senarai dan di bawa ke latar siswa

bagi tujuan penyediaan.

Ahli – ahli akan mengenakan apron, sarung tangan serta topi semasa mengendalikan

makanan atas sebab kebersihan.Dari masa ke masa Pengarah urusan serta eksekutif

pemasaran akan mengeliling untuk membuat pemeriksaan mengejut.

Perniagaan Syarikat One Executive Mart akan dipromosikan dengan menggunakan Putra

Fm, Face book, Email serta Laman Web One Executive Mart. Bagi mereka yang tidak

memiliki kemudahan computer, Syarikat kami juga akan mengedarkan flyer serta Brochure

kepada pelanggan – pelanggan. Seterusnya bagi tujuan menarik pelanggan luar kampus,

satu banner juga akan diikat di luar fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi .

5.2 SASARAN PELANGGAN DAN LOKASI

Sasaran pelanggan One Executive Mart adalah pelajar – pelajar sepenuh masa Fakulti

Bahasa dan Komunikasi serta fakulti – fakulti lain, pensyarah, pelajar executive , pelajar

pendidikan Jauh, Staff UPM serta pengawal pintu.

Tempat perniagaan utama One Executive Mart Sdn Bhd adalah di latar Siswa meja 4,

Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi Universiti Putra Malaysia. Memandang sebahagian

pelanggan syarikat ini adalah pensyarah jadi bagi memantapkan jualan, syarikat ini juga

menjalankan perniagaan melalui tempahan dan operasi dari pintu ke pintu bilik pensyarah .

Perkhidmatan komputer telah dimulakan pada 21 November 2009 dan akan diteruskan

sehingga 31 November 2009.Operasi pembuatan dan pembarangan akan dimulakan pada

28 hingga 31 November 2009.

5.3 ANALISIS PESAING

36

Page 38: RANCANGAN PERNIAGAAN (edited1)

PESAING PRODUK JUALAN

Selera Putra

Keropok lekor

Pisang goring

Minuman air kotak

Baju

Perkhidmatan

Di saji

Nasi lemak

Mee hoon

Vadai

Air float

Celcom reload

Hot pan ma Kuih-kuih goreng

Kerepek

Ayam goreng

Minuman sejuk

Syarikat Sri Pelangi

Makanan goreng-goreng

Aksesori wanita

Minuman sejuk

Di sedap rasaMakanan kerepek

Minuman sejuk

Jadual di atas menunjukkan pesaing – pesaing pada empat hari perniagaan.

Memandangkan ada pesaing yang menjual makanan seperti nasi lemak jadi Syarikat

One Executive Mart Sdn Bhd mengambil inisiatif memberikan kelainan kepada

pelanggan.

5.4 RATIONAL PERNIAGAAN SERTA ANALISIS

37

Page 39: RANCANGAN PERNIAGAAN (edited1)

Memandangkan kumpulan sasaran utama Syarikat One Executive Mart adalah pelajar –

pelajar yang berumur awal 20 an maka syarikat menjual makanan kegemaran mereka

seperti muffin, kacang putih serta roti pelbagai. Roti dan muffin merupakan makanan

berkhasiat serta senang disimpan dan dibawa oleh pelajar.

Bagi pelajar yang ingin menikmati sarapan berat nasi lemak dan mee goreng executive

disediakan di Latar Siswa. Para pensyarah dan staff UPM Fakulti Bahasa Moden dan

Komunikasi juga menjadi sasaran pelanggan kami. Memandangkan pensyarah sibuk

menguruskan kuliah , syarikat menyediakan perkhidmatan ‘door to door’ bagi pensyarah.

Buah- buahan , menjadi bahan utama jualan kerana mengambil criteria faktor umur.

Zaman aliran ICT menampakkan kecangihan computer, sebahagian dari pelajar UPM

memilik komputer riba mahupun komputer ’desktop’. Sekiranya komputer yang dimiliki oleh

pelajar ada masalah perisian , perkhidmatan perisian komputer disediakan di latar siswa

oleh syarikat kami. Pelajar tidak perlu membimbit jauh ke kedai. Di atas faktor keselamatan

inilah, syarikat kami mengambil inisiatif menyediakan perkhidmatan ’service’ komputer

syarikat One Executive mart. Harga pelajar yang berpatutan akan dikenakan.

Perkhidmatan perisian komputer adalah bagi memudahkan pelajar atau pensyarah yang

pada zaman ini menjadikan komputer sebahagian dari hidup mereka. Kerana segalanya

terletak di hujung jari.

6 KEWANGAN38

Page 40: RANCANGAN PERNIAGAAN (edited1)

6 BUTIR BELANJAWAN

Analisa kewangan ini mengambil kira kesemua kos yang terlibat serta pulangan (hasil )

yang diramal dari perniagaan ini.

Nama syarikat One Executive Mart Sdn Bhd

Alamat Perniagaan

Meja 4, Latar Siswa,

Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi,

Universiti Putra Malaysia,

43000 Serdang

Jenis PerniagaanPerkhidmatan perisian komputer, pembuatan dan

pembarangan

Jumlah Modal RM 550.00

6.1 BELANJAWAN PENGURUSAN( Jumlah untuk 4 hari )

Bil Perkara Anggaran kos

1 Sewa RM 10 x 4 hari = RM40

2 Pelbagai RM 50.00

Jumlah Kos Keseluruhan Pengurusan untuk 4 hari RM 90.00

6.2 BELANJAWAN PERMULAAN

39

Page 41: RANCANGAN PERNIAGAAN (edited1)

6.2.1Pembuatan

Nasi Lemak dan Mee Goreng Exec

Beras : 3Kg X RM 2.50 se kg = RM 7.50

Ikan bilis : 300g mX RM 15.00se kg = RM 4.50

Cili kering : RM 2.00

Mee kuning : 3 paket X RM 2.00 se paket = RM 6.00

Tauhu ikan : RM 1.50

Santan : 3biji X RM 1.50 se biji = RM 4.50

Sawi : RM 2.00

Garam : 1 paket x RM 1.00 se paket = RM1.00

Udang : ½ kilo x RM 7.00 sekilo = RM 3.50

Serai : RM 0.50

Telur : 1 papan x RM 7.00 se papan= RM7.00

Timun : RM 0.90

Kacang : ½ Kg x RM 1.50 sekilo = RM 0.75

Bawang merah : 1 kg X RM 1.00 sekilo = RM 1.00

Bawang putih : 100gm x RM 1.00 sekilo = RM 0.10

Minyak : RM 2.00

Gula : RM 1.20

Cili basah : 6 tangkai x RM 0.10 setangkai= RM0.60

Kicap Pekat : 1 botol xRM 2.80 sebotol = RM 2.80

agar-agar koktail

agar –agar : 2 paket x RM3.00 se paket = RM6.00

gula : 1 paket x RM 1.20 se paket = RM 1.20

40

Page 42: RANCANGAN PERNIAGAAN (edited1)

tin koktail : 1 tin x RM3.50 setin = RM3.50

bekas : RM2.00

Buah – buahan

Buah naga : 6 biji x RM3.00 sebiji = RM18.00

Tembikai susu : 2 biji x RM 7.00 sebiji = RM14.00

Jambu batu : 6 biji x RM2.00 sebiji= RM12.00

Betik : 2 biji x RM 2.00 sebiji = RM4.00

6.2.2 Pembarangan

muffin : 30 keping x RM0.50sekeping = RM15.00

cenderahati

aksesori telefon bimbit : 100 x RM 0.15 sekeping = RM15

payung : 5 X RM12 = RM 60

gelas : 10 x RM4.20 = RM42.00

Roti

Capuccino : 10 keping x RM1.80 sekeping = M18.00

Hot Dog : 10 keping x RM1.80 sekeping = M18.00

Sardine : 10 keping x RM1.80 sekeping= RM18.00

Kacang putih : 9 paket x RM3.30 se paket = RM29.70

plastic pembungkus : 3 dozen x RM0.40 sedozen = RM 1.20

(kecil )

41

Page 43: RANCANGAN PERNIAGAAN (edited1)

Plastik pembungkus : 3 dozenx RM0.50sedozen = RM 1.50

Pembungkus kabus : 30 x RM0.05 1 keping = RM1.50

( styrofoam )

Ais batu : 2 paket x RM1.00 sepaket = RM2.00

6.2.3 Perkhidmatan

Perisian : 1 program x RM2.00

Caj pemasangan : sekali x RM3.00

( reformat )

6.2.4 Lain – lain peralatan

Kertas A4 putih : 2 rim x RM 7.00 se rim = RM14.00

Kertas A4 warna : 1 rim x RM9.00 se rim = RM9.00

Binding : RM5.00

Ink Canon Pixma : RM 30.00

Banner : RM 15.00

Kad Manila : 3 Keping x RM 0.50 sekeping = RM 1.50

6.2.5 Peralatan sedia ada ( Fizikal )

1. Perisian computer dan antivirus

2. Tempurung

42

Page 44: RANCANGAN PERNIAGAAN (edited1)

3. Wayar penyambung

4. Lidi ( screwer )

5. Peralatan memotong ( pisau, papan pemotong, garpu, sudu )

6. Stapler dan dawai kokot

7. Getah

8. Air

9. Baldi

10. Pencedok

11. Coleman

12. Penyapu

13. Pemutar skrew

14. Periuk nasi

15. Bekas pamer buah

16. Alas meja plastik

17. Pen Marker

18. Daun pisang

43

Page 45: RANCANGAN PERNIAGAAN (edited1)

6.3 ANGGARAN KOS SEHARIAN

Hari 1 Nasi lemak

Cenderahati

Buah - buahan

Muffin

Roti

Kacang putih

Perkhidmatan komputer

JUMLAH KOS

RM 33.35

RM 26.75

RM12.30

RM4.05

RM13.80

RM7.72

RM3.00

RM100.97

Hari 2 Buah – buahan

Cenderahati

Muffin

Roti

Agar- agar

Kacang putih

Perkhidmatan komputer

JUMLAH KOS

RM12.30

RM26.75

RM4.05

RM13.80

RM5.96

RM7.72

RM3.00

RM74.25

44

Page 46: RANCANGAN PERNIAGAAN (edited1)

Hari 3 Mee goreng

Buah - buahan

Cenderahati

Muffin

Roti

Kacang putih

Agar- agar

Perkhidmatan komputer

JUMLAH KOS

RM10.80

RM12.30

RM26.75

RM4.05

RM13.80

RM7.72

RM5.96

RM3.00

RM85.05

Hari 4 Mee goreng

Buah - buahan

Cenderahati

Muffin

Roti

Agar- agar

Kacang putih

Perkhidmatan komputer

JUMLAH KOS

RM 10.80

RM12.30

RM26.75

RM4.05

RM13.80

RM5.96

RM7.72

RM3.00

RM85.05

ANGGARAN KOS KESELURUHAN

JUMLAH KOS KESELURUHAN TERMASUK KOS PENGURUSAN ADALAH

RM 345.32

45

Page 47: RANCANGAN PERNIAGAAN (edited1)

6.4 SEBUT HARGA

BIL BARANG – BARANG / PERKHIDMATAN HARGA JUALAN

1 Nasi lemak RM1.50

2 Mee goreng Exec RM1.50

3 Buah - buahan RM1.00

4 Cenderahati

Tali telefon bimbit

Payung

gelas

RM0.60

RM15.00

RM5.00

5 Muffin RM1.00

6 Roti RM2.20

7 Kacang putih RM1.50

8 Agar – agar koktail RM0.80

9 Perkhidmatan perisian komputer RM5.00

46

Page 48: RANCANGAN PERNIAGAAN (edited1)

6.5 BELANJAWAN JUALAN

BIL BARANG – BARANG / PERKHIDMATAN

HARGA JUALAN

UNIT JUALAN

JUMLAH

1

2

4

5

6

7

8

9

Nasi lemak

Cenderahati

Payung

gelas

Buah - buahan

Muffin

Roti

Kacang putih

Perkhidmatan komputer

Mee goreng

Agar - agar

JUMLAH KESELURUHAN (4 HARI)

RM1.50

RM0.60

RM15.00

RM5.00

RM1.00

RM1.00

RM2.20

RM1.50

RM5.00

RM1.50

RM0.80

30

100

5

10

80

30

20

30

5

30

30

RM45.00

RM60.00

RM75.00

RM50.00

RM80.00

RM30.00

RM44.00

RM45.00

RM25.00

RM45.00

RM24.00

RM 523.00

6.6 BELANJAWAN UNTUNG RUGI

JUMLAH JUALAN = RM 523.00

TOLAK:

JUMLAH KOS = RM 345.32

___________

JUMLAH UNTUNG RM 177.68

47

Page 49: RANCANGAN PERNIAGAAN (edited1)

7 PENUTUP

Secara keseluruhan proses penyediaan rancangan perniagaan memberi banyak

maklumat serta panduan kepada Ahli Syarikat One Executive Mart Sdn Bhd dalam

persediaan ke dunia perniagaan.

Berdasarkan rangka ini Syarikat One Executive Mart Sdn Bhd akan mengatur

strategi perniagaan dengan berazam memberi perkhidmatan terbaik kepada pelanggan iaitu

warga Universiti Putra Malaysia.

Diharapkan agar ahli –ahli yang begitu mahir dan produktif dapat melancarkan

perniagaan ini yang akan dijalankan selama 4 hari. Keunikan menggunakan tempurung

kelapa diharapkan dapat menarik pelanggan sasaran serta member hasil yang lumayan

kepada syarikat.

48

Page 50: RANCANGAN PERNIAGAAN (edited1)

LAMPIRAN

49

Page 51: RANCANGAN PERNIAGAAN (edited1)

________________________________________________________________________________

Ruj. Tuan: Ruj. Kami: Bil (1) dlm. 01/01/001/1EXECUTIVE Tarikh : 05 December 2009

Kepada,Pegawai DekanFakulti Bahasa Moden dan KomunikasiUniversiti Putra Malaysia43400 SERDANGu/p: Encik

Melalui, Dr NormalizaFakulti Bahasa Moden dan KomunikasiUniversiti Putra Malaysia,43400 SERDANG.

Tuan,

MEMOHON KEBENARAN MENGGUNAKAN FASILITI , LATAR SISWA DAN SEKITARNYA 2009

Dengan segala hormatnya, perkara di atas adalah dirujuk.

2. Sukacita dimaklumkan bahawa Mesyuarat Induk One Executive Mart telah bersetuju sebulat suara untuk menjalankan Projek Keusahawanan 2009.

3. Justeru, pihak kami ingin memohon kebenaran pihak tuan untuk menggunakan latar siswa dan beberapa fasiliti yang terdapat di sana pada 28 December 2009 hingga 31 December 2009.Diantara fasiliti yang kami akan gunakan ialah:

2.1 Latar Siswa dan Sekitar Fakulti Bahasa dan Komunikasi2.2 Dua buah meja beserta bangku.2.3 Sumber elektrik.2.4.Bekalan air. 2.5 Penghadang dapur

5. Bersama-sama ini saya sertakan dokumen berkaitan untuk perhatian Tuan/Puan seterusnya. Segala kerjasama dan pertimbangan Tuan/Puan berikan amat saya hargai dan didahului dengan ucapan ribuan terima kasih.

Sekian.

Yang menjalankan tugas,

...............................................SUDHEEP A/L RAMASAMY

50

Page 52: RANCANGAN PERNIAGAAN (edited1)

Pengarah Urusan One Executive Mart Sdn BhdUniversiti Putra Malaysia,

Ruj. Tuan : Ruj. Kami : Bil(1) dlm. 01/01/001/1EXECUTIVE Tarikh : 5 Disember 2009

Kepada,PenerbitRadio Putra FMAras 2, Jabatan KomunikasiFakulti Bahasa Moden dan KomunikasiUniversiti Putra Malaysia43400 UPM Serdang, Selangor Darul [email protected]

Melalui :Prof. Madya Dr. Che Ibrahim Salleh Fakulti Bahasa Moden dan KomunikasiUniversiti Putra Malaysia,43400 UPM Serdang, Selangor Darul Ehsan

Tuan/Puan

Memohon Meyiarkan ke Udara bagi Projek Keusahawanan di Latar Sistwa

Dengan segala hormatnya dimaklumkan bahawa Pelajar semester 7 2009/2010 B.A (B.Inggeris) Program Exekutif akan mengadakan “Karnival Keusahawanan” sebagaimana butiran berikut :

Tarikh : 28 hingga 31 Disember 2009

Tempat : Latar Siswa dan Sekitar Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi

Nama Kumpulan : One Executive Mart

Barangan Jualan : Nasi lemak, mee goreng, kek, roti, kacang putih, buah-buahan dan pelbagai cenderahati.

Keistimewaan : KENA SEKALI NAK LAGI…..HARGA BERPATUTAN

2. Untuk makluman Tuan/Puan , program ini adalah merupakan salah satu program semester ini bagi kursus Keusahawanan. Diantara objektif program ini adalah untuk :

a. Melahirkan siswazah yang berkeyakinan, berketrampilan dan berpengetahuanb. Memberi pendedahan kepada siswazah tentang selok belok perniagaan.

51

Page 53: RANCANGAN PERNIAGAAN (edited1)

c. Melengkapkan kredit bagi semester ini

3. Sehubungan dengan itu, saya ingin memohon jasa baik dan pertimbangan Tuan/Puan untuk menyiarkan ke udara sebagaimana yang dinyatakan sebagai makluman kepada semua warga Kampus UPM.

4. Bersama-sama ini saya sertakan dokumen berkaitan untuk perhatian Tuan/Puan seterusnya. Segala kerjasama dan pertimbangan Tuan/Puan berikan amat saya hargai dan didahului dengan ucapan ribuan terima kasih.

Sekian

Yang menjalankan tugas,

................................................SUDHEEP A/L RAMASAMYPengarah Urusan “One Executive Mart Sdn BhdUniversiti Putra Malaysia,

52

Page 55: RANCANGAN PERNIAGAAN (edited1)

Ini adalah buah tembikai susu yang juga merupakan salah satu buah tempatan yang

manis dan lazat.Nama saintifiknya adalah Cucumis melo. Ianya mengandungi zat-

zat berikut:

Calcium: 11 mg .Iron: 0.30 mg ,Magnesium: 18 mg ,Phosphorus: 19 mg ,Potassium:

404 mg , Sodium: 32 mg ,Zinc: 0.16 mg ,Vitamin C: 31.9 mg ,Thiamin: 0.067

mg ,Riboflavin: 0.021 mg , Niacin: 0.740 mg ,Pantothenic Acid: 0.274 mg ,Vitamin B6:

0.156

mg ,Vitamin B12: 0 mcg , Folate: 34 mcg

54

Page 56: RANCANGAN PERNIAGAAN (edited1)

Ini adalah buah jambu batu yang juga merupakan salah satu buah tempatan .Buah ini mengandungi

biji-biji yang kecil .Isinya manis dan lazat .Nama saintifiknya ialah Psidium guajava.Ianya

mengandungizat-zat berikut:

Potassium - 688 mg

Phosphorus - 66 mg

Magnesium - 36 mg

Calcium - 30 mg

Sodium - 3 mg

Iron - 0.43 mg

Selenium 1 mcg

Manganese - 0.247 mg

Copper - 0.38 mg

Zinc - 0.38 mg

Vitamin A - 1030 IU

Vitamin B1 (thiamine) - 0.111 mg

Vitamin B2 (riboflavin) - 0.066 mg

Niacin - 1.789 mg

Folate - 81 mcg

Pantothenic Acid - 0.744 mg

Vitamin B6 - 0.181 mg

Vitamin C - 376.7 mg

Vitamin E - 1.2 mg

Vitamin K - 4.3 mcg

Buah tempatan betik ini bervitamin A dan boleh didapati dalam pelbagai saiz.Semasa kita

melihat warna oren keemasan kita teringin untuk makan.Nama saintifiknya ialah Carica

55

Page 57: RANCANGAN PERNIAGAAN (edited1)

papaya.Ianya mengandungi zat-zat berikut: Vitamin A - 1532 IUPotassium - 360 mg

Phosphorus - 7 mg ,Magnesium - 14 mg ,Calcium - 34 mg ,Sodium - 4 mg ,Iron - 0.14 mg

Selenium 0.8 mcg ,Zinc - 0.1 mg ,Manganese - 0.015 mg ,Vitamin B1 (thiamine) - 0.038 mg

Vitamin B2 (riboflavin) - 0.045 mg ,Niacin - 0.473 mg ,Folate - 53 mcg ,Pantothenic Acid -

0.305mg, Vitamin B6 - 0.027 mg ,Vitamin C - 86.5 mg ,Vitamin E - 1.02 mg ,Vitamin K - 3.6

mcg

56

Page 58: RANCANGAN PERNIAGAAN (edited1)

Nasi lemak yang disediakan dengan resepi tertentu dapat menarik perhatian para

pelanggan.Ianya juga merupakan makanan tradisional masyarakat Melayu.Ianya juga

merupakan makanan kegemaran rakyat Malaysia.

Mee Goreng EX EC yang disediakan oleh chef-chef terkemuka daripada syarikat kami .Mee

goreng merupakan sejenis makanan kegemaran rakyat Malaysia.

Kacang Putih merupakan campuran beberapa jenis kacang yang digoreng dengan pelbagai

cara. Kacang-kacang tersebut boleh didapati dalam pelbagai perasa.Ia merupakan

makanan ringan kegemaran semua lapisan masyarakat tidak kira muda atau tua.Kacang-

57

Page 60: RANCANGAN PERNIAGAAN (edited1)

Aksesori telefon bimbit ini boleh menambahkan keceriaan telefon bimbit.Harganya juga murah.

Gelas hiasan ini boleh diberikan sebagai cendera hati

kepada kenalan rapat.Ia juga boleh digunakan untuk

kegunaan sendiri.

59

Page 61: RANCANGAN PERNIAGAAN (edited1)

Payung yang berserta sarung

ini mudah dibawa ke mana-

mana dan harganya juga

berpatutan.Para pelajar UPM

mampu membelinya kerana

ianya penting semasa hujan

dan panas terik.

60